Místní poplatek ze psů - ohlášení

  Rezervovat termín schůzky

  Základní informace:

  Předmětem poplatku je držení (chov) psa, který je starší než tři měsíce. Poplatníkem je držitel psa, kterým může být nejen osoba, která jej vlastní, ale i osoba, která se o něj stará a zajišťuje péči spojenou s jeho životem. Rozhodujícím faktorem místní příslušnosti držitele psa je jeho přihlášení nebo sídlo na území města Chýně. Za držení psa se nepovažuje například opatrování psa v době dovolené jeho držitele nebo pobytu držitele v nemocnici, lázních apod.

  Místní poplatek ze psů se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky obce Chýně 1/2020, o místních poplatcích.

  Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

  Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

  Pro účely tohoto poplatku se za přihlášení fyzické osoby považuje

  1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidence obyvatel, nebo
  2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,

  Sídlem právnické osoby je zpravidla místo, kde má právnická osoba stálou provozovnu nebo místo, kde vykonává hlavní část své činnosti nebo místo, kde se nachází převážná část jejího nemovitého majetku. 

  Každý držitel psa staršího tří měsíců je povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. držení psa. Tuto povinnost má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena a tento důvod osvobození musí být prokázán. Držitel psa je rovněž povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, vznik nebo zánik osvobození, a to rovněž do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

  Od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

  Od poplatku je osvobozena:

  • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby a osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
  • osoba provozující útulek pro zvířata,
  • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,
  • osoba starší 65 let - POUZE U PRVNÍHO PSA.

  Úleva  ve výši 50 % příslušného poplatku se poskytuje:

  držiteli psa, jenž je poživatelem invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu, který je jediným zdrojem jeho příjmu, nebo důchodu sirotčího.

  Nárok na osvobození a úlevu se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti rozhodné pro vznik nároku. Není-li splněna ohlašovací povinnost ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, nárok poplatníka na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku pro příslušný kalendářní rok zaniká.

  Vznik poplatkové povinnosti:

  Poplatková povinnost vzniká, pokud se fyzická nebo právnická osoba stane držitelem psa staršího 3 měsíců. Poplatek se platí za každý započatý kalendářní měsíc. V případě zániku poplatkové povinnosti na základě změny trvalého pobytu mimo území města Chýně, se poplatek platí od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému městu. Držitel psa staršího 3 měsíců je povinen podat ohlášení k místnímu poplatku ze psů do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

  Zánik poplatkové povinnosti nebo její změna:

  Zánik poplatkové povinnosti se ohlašuje do 30 dnů ode dne, kdy přestala být fyzická osoba nebo právnická osoba držitelem psa. Změna poplatkové povinnosti (např. změna počtu psů nebo stěhování v rámci města Chýně) se ohlašuje do 30dnů ode dne, kdy k nim došlo. 

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, výpis z živnostenského rejstříku, popřípadě jiný doklad prokazující existenci právního subjektu), v případě zastupování poplatníka plnou moc,
  • potvrzení veterinárního lékaře v případě označení psa mikročipem či potvrzení o jeho utracení,
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P–v případě osvobození od poplatku,
  • potvrzení o zkoušce záchranářské způsobilosti psa -  v případě osvobození,
  • potvrzením z útulku pro zvířata – v případě osvobození,
  • potvrzení o zkoušce canisterapeutické - v případě osvobození,
  • potvrzení myslivecké organizace o vykonané zkoušce z výkonu – v případě osvobození
  • doklad prokazující pobírání invalidního, starobního, vdoveckého nebo vdovského důchodu - v případě úlevy
  • doklad prokazující pobíraní sirotčího důchodu - v případě úlevy

  Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

  Místní poplatek je stanoven podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa a činí za kalendářní rok:

  za jednoho psa 400 Kč
  za druhého a každého dalšího psa  téhož držitele800 Kč
  za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let300 Kč

  Poplatek je splatný:

  Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku až po výše uvedeném datu splatnosti, je poplatek v poměrné výši splatný do 15. dne v měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

  Úhradu poplatku je možno provést:

  1. bezhotovostně převodem na účet města č. 4422442288/2010
  2. v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Chýně
  3. platba on-lina platební bránou

  Vyměření poplatku z moci úřední:

  Lhůty pro stanovení poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

  Jaké jsou související předpisy:

  • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

  Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

  U místních poplatků je podle § 11 zákona o místních poplatcích primární zaplacení místního poplatku poplatníkem.  Zjištění a stanovení místního poplatku správcem místního poplatku se uplatňuje teprve v případě, kdy místní poplatek nebyl zaplacen včas nebo ve správné výši.  V takovém případě správce místního poplatku vyměřuje poplatek z moci úřední, a to buď platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem. V rozhodnutí stanoví správce poplatku lhůtu k plnění 15 dní ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Dlužné poplatky lze vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  Proti rozhodnutí o vyměření poplatku je možné se odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Chýně a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

  Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

  Není-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.

  Soubory ke stažení

  Cookies

  Webové stránky naší obce používají cookies. Díky tomu máme lepší přehled o tom, co vás na webu nejvíce zajímá a můžeme tomu lépe přizpůsobit jeho obsah. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
  Souhlas můžete odmítnout zde.