Projektová příprava - Svazková škola Chýně - Hostivice

  Vítězný návrh vytvořili ov architekti s.r.o, Lotyšská 646/10, 160 00 Praha 6

  Smlouva s nimi je podepsána ke dni 30.11.2021

  Závěry hodnotící poroty:

  a) kvalita urbanistického a dopravního řešení návrhu, kvalita řešení veřejného prostoru a přístupových cest

  Porota oceňuje citlivou práci s měřítkem a zasazení školní budovy do terénu. Jednoduchá hmota domu kolem sebe jasně a logicky vymezuje správně dimenzované a orientované venkovní veřejné i neveřejné prostory, které navazují na funkční dopravní řešení s možná až předimenzovaným počtem návštěvnických stání podél nové JZ obslužné komunikace. Potenciál veřejného prostoru v křižovatce ulic Družstevní a Pražská zůstává bohužel z velké části nevyužit a vybízí k dalšímu zamyšlení.

  Jako velmi zdařilé hodnotí porota řešení zázemí venkovních sportovišť jako samostatného objektu, které zvyšuje mimoškolní využitelnost areálu z provozního i bezpečnostního hlediska. V dalších fázích projektu bude nutné objekt zázemí po architektonické i provozní stránce dopracovat.

  b) komplexní architektonická kvalita návrhu, kvalita provozně-funkčního řešení návrhu

  Celková architektonická kvalita návrhu je na vysoké úrovni. Vnější výraz budovy je skromný, ale nikoli banální s velmi racionálně řešenou fasádou. Jako největší kvalitu návrhu hodnotí porota provozní uspořádání budovy a rafinovanou provázanost s venkovními prostory. Dům je na první pohled navržený kolem uživatele, přehlednost řešení a logické návaznosti jednotlivých funkčních celků zajistí snadnou orientaci v prostoru a bezkolizní a bezpečné užívání budovy v průběhu celého dne. 

  Daní za jednotnou výškovou úroveň střechy je vzhledem k rozloze malá světlá výška jídelny a auly umístěné pod tělocvičnou. Porota také doporučuje lépe využít prostor vstupní haly a prověřit dostupnost toalet při využívání specializovaných učeben přístupných z parteru veřejností. S ohledem na halové uspořádání bude nutné věnovat mimořádnou pozornost členění jinak dostatečně dimenzovaných společných zón s důrazem na celkovou akustickou pohodu a reálnou využitelnost pro výuku. Celkové funkčnosti by prospělo mírné zvětšení učeben, které se v návrhu pohybují na hraně požadovaných výměr. 

  c) kvalita konstrukčního, materiálového a technologického řešení návrhu, kvalita energetického konceptu, hospodárnost realizace a provozu

  Celkově se jedná o velmi funkční koncept. Kompaktní tvar budovy s jednoduchým a variabilním konstrukčním řešením využívajícím hmotné konstrukce, optimální poměr prosklení i členitost hodnotí porota velmi pozitivně stejně jako funkční systém nuceného i přirozeného větrání. Kromě uvedeného systému tepelných čerpadel doporučuje energetický expert zvážit využití zemního plynu. 

  Realizační i provozní náklady budovy lze očekávat přiměřené, rizikovost navýšení investičních nákladů za předpokladu dosažení požadavků na energetickou náročnost a zajištění kvalitního vnitřního prostředí je hodnocena jako nízká. Vzhledem k použitému „těžkému“ obkladu cihelnými pásky s množstvím kotev je obálka budovy v návrhu mírně poddimenzovaná, potenciálně problematická je také převážně východní orientace učeben, kde bude nutné pracovat dlouhodobě se zataženými screenovými roletami.

  DOPORUČENÍ

  - maximalizovat světlou výšku auly a jídelny

  - lépe využít prostor vstupní haly

  - prověřit dostupnost toalet v rámci veřejně přístupných prostor

  - ověřit možnosti zvětšení podlahové plochy

  - prověřit zvětšení učeben využívaných pro družinu

  - dopracovat objekt sportovního zázemí, především jeho slepé fasády

  - zaměřit se na redukci počtu odstavných parkovacích stání

  Soubory ke stažení

  Cookies

  Webové stránky naší obce používají cookies. Díky tomu máme lepší přehled o tom, co vás na webu nejvíce zajímá a můžeme tomu lépe přizpůsobit jeho obsah. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
  Souhlas můžete odmítnout zde.