Pozvánka na konání zastupitelstva obce Chýně 16. 12. 2020

Označení (jednací číslo): čj.2841/SPo/20/Ch

Popis (anotace):

č.j. 2841/SPo/20/Ch       V Chýni, dne 8. 12. 2020

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně


Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Doba konání: 16. 12. 2020 v 18:00 hod v aule ZŠ Chýně, Bolzanova 800

Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference
přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz.


Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Rozpočtové opatření č. 8
7. Žádost ZŠ a MŠ Chýně o příspěvek na provoz na rok 2020
8. Střednědobý výhled rozpočtu
9. Rozpočet obce na rok 2021
10. Odměny pro uvolněné členy zastupitelstva za výkon funkce od 1. 1. 2020
11. Nastavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně
12. Stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem "Svazek obcí Chýně-Hostivice"
13. Koupě pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně o výměře 10 000 m2
14. Pronájem nebytových prostor S.1.6.1. o velikosti 53,8 m2 za účelem provozování ordinací – Smlouva o budoucí smlouvě
15. Pronájem nebytových prostor S.1.5.1. o velikosti 55,7 m2 za účelem provozování ordinací – Smlouva o budoucí smlouvě
16. Odmítnutí dotace z participativního rozpočtu Středočeského kraje – „Můj kraj 2020“ na stavbu freestylového hřiště
17. Prodej nemovitostí ve vlastnictví obce stojících na cizích pozemcích parc. č. 593, 594…v k.ú. Chýně (Palpost)
18. Smlouva o úschově finančních prostředků na koupi nemovitostí ve vlastnictví obce stojících na cizích pozemcích parc. č. 593, 594…v k.ú. Chýně (Palpost)
19. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 10. 8. 2020 uzavřené se společností Silver development s.r.o.
20. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, prodej dálničních kupónů
21. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o., pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřadu
22. Diskuse
23. Závěr

Upozorňujeme, že podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platné ke dni odeslání pozvánky je nutné i při zasedání zastupitelstva obce používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Podle usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření se zasedání může účastnit veřejnost, ale mezi jednotlivými účastníky musí být dodržen rozestup alespoň 2 metry a každý z nich musí mít určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

 

        Mgr. Anna Chvojková v.r.
         starostka


Vyvěšeno: 08.12.2020

Sejmuto: 17.12.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz