Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): č.j. 2492/SPo/20/Ch

Popis (anotace):

 V Chýni, dne 10. 11. 2020

 

I N F O R M A C E o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně


Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Doba konání: 18. 11. 2020 v 18:00 hod na Obecním úřadě Chýně, Hlavní 200

Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference

přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz.

Navržený program:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky

6. Plán preventivní údržby vodohospodářské infrastruktury pro rok 2021

7. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 220/8 a pozemku parc. č. 220/20 v k.ú. Chýně – účelová komunikace Březová, veřejné osvětlení

8. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 5. 2020 se společností AirPlus, spol. s.r.o., pořízení decentrální vzduchotechniky a FVE do obecního úřad

9. Diskuse

• diskuse nad problematikou svozu odpadu v obci

10. Závěr

Upozorňujeme, že podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platné ke dni odeslání pozvánky je nutné i při zasedání zastupitelstva obce používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Podle usnesení vlády č. 958 ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření se zasedání může účastnit veřejnost, ale mezi jednotlivými účastníky musí být dodržen rozestup alespoň 2 metry a každý z nich musí mít určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje.

        Mgr. Anna Chvojková
         starostka


Vyvěšeno: 10.11.2020

Sejmuto: 19.11.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz