Informace o konání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně


Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.


Doba konání: 23. 9. 2020 v 18:00 hod v obecní knihovně, Bolzanova 800


Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference
přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz.

Navržený program:


1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
7. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci
8. Natavení systému plateb za svoz odpadů v obci Chýně
9. Koupě pozemku parc. č. 771/1 v k.ú. Chýně o výměře 20 304 m2
10. Koupě části pozemku parc. č. 770/1 v k.ú. Chýně o výměře cca 6 951 m2
11. Architektonická soutěž o návrh nové školy v Chýně II. pro spádovou oblast Chýně a Hostivice
12. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2020, o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích v obci Chýně
13. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 4/2020 o regulaci hazardu v obci Chýně
14. Organizační a pracovní řád obecní policie Chýně
15. Pověření vedoucího strážníka obecní policie Chýně
16. Oprava komunikací v obci Chýně, ulice Ke Skále a Hájecká
17. Prodloužení nájmu pozemku parc. č. st. 321 v k.ú. Chýně Mysliveckému spolku Hostivice-Chýně
18. Diskuse
19. Závěr


V Chýni dne 15. 9. 2020

 

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
Vyvěšeno: 15.09.2020

Sejmuto: 24.09.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Alena Procházková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz