Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 5. 8.2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Doba konání: 5. 8. 2020 v 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Chýně

Zastupitelé i veřejnost se můžou účastnit zasedání zastupitelstva osobně nebo formou videokonference

přímý odkaz na videokonferenci bude k dispozici od 17:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu pro rok 2020
 7. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací obce Chýně pro období 2021–2030
 8. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
 9. Revokace usnesení č. 6/6/2020 ze dne 17. 6. 2020
 10. Dodatek č. 6 smlouvy o spolupráci při realizaci Záměru BEMETTu a o podmínkách úhrady kompenzačního příspěvku obci
 11. Smlouva o smlouvě budoucí se společností Silver development s.r.o. na pozemek parc. č. 156/762 v k.ú. Chýně
 12. Kupní smlouva na převod infrastruktury 4. a 5. etapy se společností EMBALADOR s.r.o.
 13. Dohoda o postoupení práv z vad a ze záruky se společností EMBALADOR s.r.o.
 14. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce ze dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o.
 15. Demontáž, přeprava a montáž kontejnerové školy v Chýni
 16. Schválení přijetí dotace na zakázky „Chýně – chodník podél ulice Hlavní – etapa I.“
 17. Výběrové řízení na veřejnou zakázku Chýně – Chodník podél ulice Hlavní, etapa I.
 18. Smlouva o spolupráci na výstavbě chodníku a veřejného osvětlení s vloženou budoucí kupní smlouvou na pozemek parc. č. 828 v k.ú. Chýně
 19. Diskuse
 20. Závěr

V Chýni dne 28. 7. 2020

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 28. 7. 2020

Sejmuto dne 5. 8. 2020


Vyvěšeno: 28.07.2020

Sejmuto: 06.08.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz