Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 22.4.2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Doba konání: 22. 4. 2020 v 17,00 hod formou videokonference

Pro veřejnost bude přímý odkaz na videokonferenci k dispozici od 16:50 na webových stránkách obce www.chyne.cz.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Mimořádné dotace z rozpočtu obce Chýně pro rok 2020
 7. Směnná smlouva – pozemky parc. č. 156/568 a 156/569 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce za pozemek parc. č. 185/497 v k.ú. Chýně v soukromém vlastnictví (parkovací místa)
 8. Prodej pozemku parc. č. 763/3 o výměře 138 m2 v k.ú. Chýně, jež byl oddělen GP č. 1690-13/2020 od pozemku parc. č. 763 v k.ú. Chýně
 9. Směnná smlouva – pozemek parc. č. 763/2 v k.ú. Chýně ve vlastnictví obce, jež byl oddělen GP č. 1690-13/2020, za pozemek parc. č. 761 v k.ú. Chýně v soukromém vlastnictví
 10. Dohoda o stanovení ceny za zřízení věcných břemen se společností EMBALADOR s.r.o.
 11. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouva) uzavřené dne 21. 12. 2011 se společností EMBALADOR s.r.o.
 12. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 1814 o výměře 9 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/893), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemky parc. č. 156/701 o výměre 7 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701 o výměře 13 m2), parc. č. 1816 o výměre 2 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701) a parc. č. 1818 o výměře 1 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví
 13. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 1815 o výměře 14 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/893) a parc. č. 1818 o výměře 1 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemek parc. č. 156/702 o výměre 13 m2, sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví
 14. Budoucí směnná smlouva - parc. č. 156/699 o výměře 12 m2 (na základě GP č. 1692-8/2020 byl oddělen z pozemku parc. č. st. 156/893 oddělen díl a z pozemku parc. č. 156/699 oddělen díl a z pozemku parc. č. 156/893 oddělen díly a tyto díly byly zceleny a označeny jako pozemek parc. č. 156/699 o výměře 12 m2) a parc. č. 1816 o výměře 2 m2 (oddělen GP č. 1692-8/2020 od pozemku parc. č. 156/701), sloužící jako parkovací místo, ve vlastnictví obce, za pozemek parc. č. 156/155 o výměre 25 m2, sloužící jako parkovací místo, v soukromém vlastnictví
 15. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Zateplení a úpravy objektu budovy čp. 200 ul. Hlavní v k. ú Chýně (sídlo obecního úřadu) II.“
 16. Darovací smlouva, společnost Silver development s.r.o. jako dárce daruje obci pozemky parc. č. 1253, parc. č. 156/773 a 156/774 v k.ú. Chýně
 17. Dodatek č. 2 k Plánovací smlouvě ze dne 10. 10. 2018 uzavřené se společností Development Chýně, s.r.o.
 18. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2018 uzavřené se společnosti Metrostav a.s.
 19. Diskuse
 20. Závěr

V Chýni dne 14. 4. 2020

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 14. 04. 2020

Sejmuto dne 22. 4. 2020

Soubory ke stažení:
pozvanka-22-04-2020.docx

Vyvěšeno: 14.04.2020

Sejmuto: 23.04.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz