Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 25. 9. 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E
o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně
Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.
Místo konání:  Obecní úřad Chýně, Hlavní 200
Doba  konání: 25. září 2019 v 18,00 hod.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Demolice objektu na adrese Hlavní 35, 253 03 Chýně
8. Plánovací smlouva a dohoda o spolupráci s panem Pavlem Fořtem
9. Pojmenování nových ulic v lokalitě "V Roklích"
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 7. 5. 2019 uzavřené se společností Silver development s.r.o.
11. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. ze dne 8. 12. 2019, prodej losů
12. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19. 6. 2014 uzavřena se ZŠ a MŠ Chýně
13. Smlouva o nájmu pozemků s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově - parc. č. 27/1 a 243 v k.ú. Chýně
14. Dohoda o podnájmu a spolupráci s panem Jaroslavem Kuchařem - užívání fotbalového hřiště
15. Kupní smlouva se společností BERGER BETON spol. s.r.o. na pozemek parc. č. 527/16 v k.ú. Chýně
16. Žádost o zřízení dobrovolného svazku obcí za účelem zřízení tzv. svazkové základní školy
17. Diskuse
18. Závěr
V Chýni dne 17. 9. 2019
 
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
 Vyvěšeno dne 17. 9. 2019          
Sejmuto dne 25. 9. 2019

Soubory ke stažení:
pozvanka-25-9.pdf

Vyvěšeno: 17.09.2019

Sejmuto: 26.09.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz