Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 19.6.2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně


Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.
Místo konání:  Aula Základní školy Chýně, Bolzanova 800
Doba  konání: 19. června 2019 v 18,00 hod.


Navržený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starostky
6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně
7. Účetní závěrka obce Chýně
8. Závěrečný účet obce Chýně
9. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Na Jarolímce“ ze dne 25. 3. 2019
10. Zateplení a pořízení fotovoltanické elektrárny do obecního úřadu v obci Chýně
11. Pořízení decentrální vzduchotechniky do obecního úřadu v obci Chýně
12. Odpis nedobytné pohledávky ve výši 37 913 Kč - Milan Šinágl
13. Diskuse
14. Závěr.

V Chýni dne 11. 6. 2019
 
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně
 
Vyvěšeno dne 11. 6. 2019          
Sejmuto dne 19. 6. 2019


Vyvěšeno: 11.06.2019

Sejmuto: 20.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz