Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Aula Základní školy Chýně, Bolzanova 800

Doba  konání: 20. června 2018 v 18,00 hod.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Výjimky ze stavební uzávěry
 7. Revokace usnesení č. 22/3/2018 ze dne 7. 3. 2018
 8. Darovací smlouva na pozemky parc. č. 1238, 1254, 1255 se společností Silver development s.r.o. (vodovod, kanalizace, komunikace)
 9. Darovací smlouva na pozemek parc. č. 156/853 se společností OAKLAND TRADE a.s. (komunikace, kanalizace)
 10. Smlouva o zřízení věcného břemene „Chýně, Rudenská 156/775 – kVN, TS, kNN“
 11. Smlouva o zřízení služebnosti s ELDATA pražská s.r.o., pozemky parc. č. 817 a 818 v k.ú. Chýně
 12. Žádost o dotaci na Strategický plán obce Chýně
 13. Nájemní smlouva na pozemek parc. č. 369/4 v k. ú. Chýně
 14. Rozpočtové opatření č. 3
 15. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby vodojemu
 16. Výběr dodavatele a pověření starostky podpisem smlouvy na dodávku nábytku a vybavení výdejny jídel do mateřské školy v obci Chýně
 17. Pověření starostky podpisem smluv o pronájmech tělocvičny v areálu ZŠ Chýně
 18. Výběr dodavatele na realizaci dodávky „vaků“ a pověření starostky podpisem smlouvy
 19. Výběr dodavatele stavebních prací na akce „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy.
 20. Výběr dodavatele čerpadlových armatur pro akci „Vaky“ a pověření starostky podpisem smlouvy.
 21. Výběr dodavatele na přestavbu budovy Okružní č. 170 na MŠ a pověření starostky podpisem smlouvy.
 22. Diskuse
 23. Závěr.

V Chýni dne 12. 6. 2018

Ing. Petra Vacková, místostarostka obce Chýně

 Vyvěšeno dne 12. 6. 2018

Sejmuto dne 20. 6. 2018

Soubory ke stažení:
zastupitelstvo-12-6-2018.pdf

Vyvěšeno: 12.06.2018

Sejmuto: 21.06.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz