Informace o konání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Aula Základní školy Chýně, Bolzanova 800

Doba  konání: 23. května 2018 v 18,00 hod.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Chýně za rok 2017
 7. Účetní závěrka obce za rok 2017
 8. Závěrečný účet obce za rok 2017
 9. Rozpočtové opatření 2/2018
 10. Dodatek č. 1 plánovací smlouvy uzavřené se společností Developmet Chýně s.r.o. ze dne 15. 5. 2018
 11. Výjimky ze stavební uzávěry
 12. Volby do zastupitelstev obcí konané na podzim 2018 – stanovení počtu členů zastupitelstva obce na další volební období
 13. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
 14. Dodatek č. 4 smlouvy o spolupráci se společností Bemett nemovitostní uzavřený fond, a.s.
 15. Převzetí infrastruktury a komunikace II. etapa, lokalita „Nová Chýně“
 16. Zřizovací listina ZŠ Chýně
 17. Prodloužení nájmu ordinace praktického lékaře MUDr. Veselé
 18. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti „Chýně, p.č. 156/780 – kNN“
 19. Vystoupení z MAS Jihozápad
 20. Diskuse
 21. Závěr.

V Chýni dne 15. 5. 2018

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 15. 5. 2018

Sejmuto dne 23. 5. 2018

Soubory ke stažení:
program-zastupitelstvo-23-5-2018.pdf

Vyvěšeno: 15.05.2018

Sejmuto: 24.05.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz