Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

I N F O R M A C E

o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.

Místo konání:  Aula Základní školy Chýně, Bolzanova 800

Doba  konání:  18. dubna 2018 v 18,00 hod.

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva starostky
 6. Výjimky ze stavební uzávěry
 7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby „Chýně, K Palpostu, 751/3, kNN úprava TS“
 8. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 147/1 v k.ú. Chýně
 9. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Chýně
 10. Obecně závazná vyhláška obce Chýně č. 2/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností
 11. Smlouva o připojení vodojemu s TS Rudná
 12. Dodatek č. 4 smlouvy o spolupráci se společností Bemett nemovitostní uzavřený fond, a.s.
 13. Převzetí infrastruktury a komunikace II. etapa, lokalita „Nová Chýně“
 14. Předložení žádosti o dotaci na zateplení Obecního úřadu Chýně
 15. Předložení žádosti o dotaci na krizový rozhlas v obci Chýně
 16. Diskuse
 17. Závěr.

V Chýni dne 10. 4. 2018

Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Vyvěšeno dne 10. 4. 2018

Sejmuto dne 18. 4. 2018

Soubory ke stažení:
pozvanka-17-4-2018.docx

Vyvěšeno: 10.04.2018

Sejmuto: 19.04.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Dagmar Záhorová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz