Konání zasedání zastupitelstva obce Chýně

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Obecní úřad Chýně, v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Chýně.
Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu Chýně, Hlavní 200
Doba  konání:  22. prosince 2016 v 17:00 hod.

Navržený program:
1.    Zahájení
2.    Schválení programu
3.    Kontrola usnesení z minulého zasedání
4.    Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5.    Zpráva starostky o činnosti obce
6.    Rozpočtový výhled
7.    Závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ Chýně
8.    Rozpočtové opatření č. 8
9.    Rozpočet obce na rok 2017
10.    Zmocnění starostky k provádění rozpočtových opatření
11.    Navýšení příspěvku ZŠ a MŠ na rok 2016
12.    Plán oprav, údržby a investic pro rok 2017 (ZŠ a MŠ)
13.    Úvěr na stavbu nové školy
14.    Žádost o dotaci na tělocvičnu u nové základní školy Chýně
15.    Smlouva o zřízeni věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6019059/VB/001 „Chýně, parc. č. 166/153-kNN“
16.    Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6020335/VB/01 „Chýně, Rudenská 156/775 – kVN, TS, kNN“
17.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-6000458/VB/01 „Chýně, Hlavní – přestavba vvNN za kNN“
18.    1. Vodohospodářská – vodné a stočné pro rok 2017
19.    Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro společnost ELDATA pražská s.r.o.
20.    Záměr obce Chýně prodat pozemek parc. č. 44 k.ú. Chýně za účelem upřesnění průběhu hranic pozemku
21.    Finanční příspěvky z rozpočtu obce Chýně pro rok 2017
22.    Diskuse
23.    Závěr

V Chýni, dne 14. 12. 2016
 
Mgr. Anna Chvojková, starostka obce Chýně

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 13.12.2016

Sejmuto: 22.12.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz