Kam hlásit změnu adresy trvalého pobytu

Občan se stěhuje a mění adresu trvalého pobytu, je důležité vědět, kam musí a nemusí tuto změnu hlásit.

Místně příslušný obecní úřad - zde se občan přihlásí k trvalému pobytu (vyplní přihlašovací lístek, předloží platný občanský průkaz, doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům, příp. úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu);

Katastrální úřad -  občan nic neoznamuje, data si tento úřad aktualizuje automaticky;

Zdravotní pojišťovna - občan musí do 30 dnů od změny trvalého pobytu tuto skutečnost své pojišťovně oznámit;

Finanční úřad – pokud zde občan není registrován jako daňový subjekt, zašle původně místně příslušný finanční úřad občanovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis); pokud zde je občan registrován jako daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu;

Řidičský průkaz a registr vozidel – pokud občan mění adresu trvalého pobytu z jedné obce do druhé (nikoliv v rámci jedné obce), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval; pokud občan vlastní vozidlo, musí do 10 pracovních dnů od změny trvalého pobytu tuto změnu nahlásit na registru vozidel a v případě změny trvalého pobytu z jednoho kraje do druhého musí provést i výměnu registračních značek;

Úřad práce – v oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, dávky pěstounské péče, dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) si získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami; v případě dalších agend (pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti apod.), má občan povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce;

Živnostenský úřad - pokud občan podniká, nemusí žádnou změnu hlásit;

Česká správa sociálního zabezpečení – v případě, že občan pobírá starobní důchod, musí změnu nahlásit sám; pokud pobírá důchod prostřednictvím pošty, musí změnu nahlásit na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ; pokud si občan nechává zasílat důchod na účet u banky, musí sám změnu nahlásit ČSSZ;

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz