Bloček  

Komise ŽP a OH a změna otevírací doby OU

12.2.2015

Na včerejším zastupitelstvu jsem zapomněla informovat o dvou novinkách, tak to napravím alespoň dnes. První se týká jmenování komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství. Jejím cílem je systematicky a koncepčně posuzovat, plánovat a pomáhat při realizaci ozelenění Chýně, rozvoji biokoridoru, výsadbě biocentra a úpravě veřejných prostranství. Dále pak vyhodnocování rozmístění kontejnerů na odpad, systému svozu odpadů a třídění odpadů. V neposlední řadě pak je role komise v plánování a navrhování žádostí o dotace v dané oblasti. Předsedkyní komise je paní Daniela Grégrová, iniciátorka a členka realizačního týmu akce "Dětská alej" a členy jsou pánové Vladimír Kropáč, evropský arborista a stromolezec a Ondřej Jelínek, dlouholetý ochránce chýňské zeleně.

Druhou novinkou je zrušení otvírací doby Obecního úřadu ve čtvrtky s účiností od 1.3.2015. Tím, jak Chýně roste, narůstá agenda i zaměstnancům. Momentálně nemají pár hodin v kuse, kdy se mohou věnovat uceleně výkaznictví, státní byrokracii i terénním šetřením, případně si naplánovat schůzky bez zatížení běžného chodu úřadu. Zároveň za tři měsíce mého působení se jednalo o minimálně využívaný den občany, proto věřím, že tato změna bude veřejností přijata s pochopením, děkuji.

Anna Chvojková

Rozšíření MŠ - příprava

11.2.2015

Jak jsem Vás již před pár dny informovala, předložili jsme žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na rozšíření mateřské školy o 2 třídy tj. 48 dětí. Celková požadovaná cena předloženého projektu je 15.440.900 Kč s DPH, požadovaná dotace je 13.124.765 Kč, výše spolufinancování obcí je 2.316.135.

Díky uveřejnění našeho záměru ve Věstníku veřejných zakázek se začala ozývat řada realizačních firem. Řadu jednání jsem již absolvovala, další mě ještě čekají, ale je potěšující, že výsledné ceny stavebních prací jsou u srovnatelných již realizovaných objektů v rozmezí 7,3-10,2 mil. Kč s DPH. Cena rekonstrukce nejstarší části školky je rozpočtována i s vybavením na 1,2mil. Kč a nábytkové vybavení dvou nových tříd na 1,32mil. Kč. V plánované veřejné soutěži na zhotovitele stavby se nám tedy snad podaří vybrat kvalitního a ekonomicky přijatelného dodavatele. Předběžný termín vyhlášení veřejné zakázky je počítán na pondělí 2.3.2015.

Anna Chvojková

Schůzka se společností Oxes

10.2.2015

Včera se uskutečnila první schůzka mezi novým vedením obce, právními zástupci obce a společností Oxes. Vzhledem k tomu, že v obci společnost vlastní ještě řadu komunikací, chodníků, valů i technické infrastruktury, bylo zapotřebí před schůzkou připravit důkladně veškeré podklady k vypořádání. Jednání se neslo v konstruktivním duchu a na většině projednávaných bodech panovala shoda. Nyní je na straně obce sepsat návrh dohody o vypořádání a v první polovině března proběhne další schůzka k vyladění detailů a dořešení konkrétních způsobů a forem předání. Při jednání jsem vznesla požadavek, aby se veškeré kroky uskutečnily do konce června letošního roku, které bylo protistranou akceptováno. O dalším dění vás budu informovat.

Anna Chvojková

Jednání s developery

9.2.2015

Ve čtvrtek 29.1. proběhlo první jednání se všemi delevopery, kteří staví nebo se chystají stavět na území Chýně. Jde o firmy Oakland Trade, Bemett, Silver, Embalador a o pana Klofu lokalitu Pod Horou. Jednání se zúčastnili také zástupci stavebního úřadu a ORP Černošice. Cílem jednání bylo opětovné navázání a narovnání kontaktů mezi developery a obcí a diskuse o tom, jakým způsobem by se developeři mohli podílet na nezbytném rozvoji občanské vybavenosti v Chýni. Na této první schůzce samozřejmě nepadly žádné jednoznačné závěry, ale mám dobrý pocit z toho, že všichni zúčastnění projevili ochotu se na nákladech rozvoje Chýně podílet. Hlavním požadavkem, který ze strany developerů zazněl, byl požadavek rovného přístupu ke všem aktérům. My za obec zatím připravujeme detailní přehled a podklady k našim požadavkům, připravujeme administrativní kroky včetně rozhodnutí o pořízení nového územního plánu již ve středu 11.2. na zastupitelstvu.

Jednání budou pokračovat během března.

Anna Chvojková

Jak se bude Chýně dále rozvíjet?

6.2.2015

Máme pro vás první průběžné výsledky z plánovací soboty 24.1.2015, která byla zaměřená na strategický plán a rozvoj obce. Jedná se o poměrně „surová“ data, která potřebují další zpracování. Častým nedostatkem procesu komunitního plánování je absence odborného zhodnocení jak současného stavu, tak možností dalšího rozvoje s ohledem na realizovatelnost jednotlivých řešení. U hlavních oblastí rozvoje obce nám bylo doporučeno provést podrobnější SWOT analýzu.

Rádi bychom požádali občany, kteří mají zájem se podílet na budoucím rozvoji obce, zda by si našli 2 minuty času a vyplnili nám minianketu pro získání názorů od širšího spektra respondentů

Anketu můžete vyplnit zde.

Pěkný víkend
Anna Chvojková

Ke stažení: průběžné výsledky z plánovací soboty.

Informace o ZŠ a MŠ na webu obce

5.2.2015

Na webových stránkách obce v nabídce ZŠ a MŠ Chýně budeme průběžně zveřejňovat aktuality ohledně situace s rozšířením mateřské školy, informace o průběhu dotace, výběru dodavatele apod. a zároveň o plánované nové základní škole - architektonické soutěži, dotaci a další informace. Jako první jsme zveřejnili výsledky z plánovací neděle - Jaká bude nová ZŠ v Chýni.

Anna Chvojková

Posunutí lampy veřejného osvětlení

2.2.2015

Taky Vám občas zůstává rozum stát nad otázkou, proč na některých místech stojí sloupy pouličního osvětlení uprostřed chodníků tak, že se kolem nich skoro nedá projít, natož projet s kočárkem? V únoru by se alespoň (dle počasí) u jedné lampy měl tento problém vyřešit. Jedná se o lampu v ulici Ke Skále na křižovatce s ulicí Příčnou, kterou firma Elektroštika přesune o cca 70-80 cm k okraji chodníku. Doufám, že v dohledné době se podaří vyřešit i ostatní takové případy, ale na mnoha místech to zatím nejde, protože chodníky případně komunikace nejsou v obci ve stoprocentním vlastnictví obce, ale soukromých firem.

Anna Chvojková

Rozšíření MŠ

30.1.2015

Včera jsme předložili žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na rozšíření mateřské školy o 2 třídy tj. 48 dětí. Rozšíření kapacity MŠ je zásadní prioritou pro všechny zastupitele a s ohledem na počet dětí je to naprostá nezbytnost.

Za nejlepší řešení osobně považuji rozšíření školky v současném areálu. Donedávna jsme stáli před otázkou, jakým způsobem rozšíření provést - zda nadstavbou nad současnou "starou" budovu nebo stavbou nového křídla, které by ze současného areálu tvaru L udělalo U. Volba jedné z těchto dvou variant se nakonec vyřešila nečekaným způsobem. Zjistili jsme, že obec dosud nedodala Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) závěrečné vyhodnocení akce zateplení staré budovy MŠ dokončené v říjnu 2013, na které byla získána předchozí dotace.

Při hledání podkladů se ukázalo, že tato stavba doposud nebyla zkolaudována a obci chybí ke kolaudaci některé podklady a energetický audit objektu. Bez toho nemůžeme od SFŽP získat svolení k dalším stavebním úpravám na staré budově. Protože žádost o dotaci na MŠMT na rozšíření kapacity MŠ jsme museli podat do 31. 1. 2015, volba řešení byla jasná - rozšiřovat se bude přístavbou nového křídla.

Anna Chvojková

Plánovací víkend

28.1.2015

V sobotu 24.1. a v neděli 25.1. proběhl první plánovací víkend. V sobotu na téma přípravy nového strategického plánu obce, v neděli jsme diskutovali o tom, jak by měla vypadat nová chýňská škola. Obou diskusí se zúčastnilo přes čtyřicet lidí. Diskusi moderovali profesionálové se zkušenostmi z dané oblasti. Ti také zpracují výsledky diskuse do formy dokumentu, se kterým budeme moci dále pracovat. Jakmile dokument budeme mít k dispozici, objeví se i na webových stránkách obce. Zároveň dáme výstupy všem občanům k dalším připomínkám a k rozpracování dílčích bodů. Jako nejbližší budou výstupy z neděle a diskuse kolem nové základní školy součástí vyhlášení architektonické soutěže v půlce února.

Myslím, že plánovací víkend se vydařil, zaznělo na něm mnoho zajímavých názorů a postřehů a výsledky budeme moci využít k další práci. Podobné diskuse nad různými tématy proto budeme určitě organizovat i v blízké budoucnosti. V plánu je zatím terénní šetření v červnu nad návrhy ke strategickému plánu.

Anna Chvojková

Autobusové spojení o víkendech

21.1.2015

V polovině ledna (13.1.2015) se uskutečnila mnou iniciovaná schůzka s Ropidem o možnosti rozšíření autobusového spojení ze Zličína do Chýně. Jednání bylo úspěšné a obec získala příslib, že o víkendech přidají ranní spoje a stoupne frekvence na minimálně jeden spoj za dvě hodiny. Zároveň pojede autobus, nejspíš 347, ze Zličína do Chýně každý den okolo půlnoci (mezi 23:40-23:50). Dnes jsem obdržela pozvání na další jednání s ROPIDem ohledně smluv na rok 2015, které bude v polovině února. Podrobnější informace o jízdním řádu i o tom, od kdy začne platit, bychom tedy měli znát do konce února.

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz