Bloček  

První jarní úklid Chýně

7.4.2015

O víkendu proběhl první úklid. Šlo o pár dobrovolníků, kteří nemají čas přijít 18.4.2015 na akci "Ukliďme Chýni" a sami se nabídli, že uklidí okolí Třetí skály. Tímto jim moc děkuji a přikládám ukázku nasbíraného nepořádku na "hnojném platu" a v okol Třetí skály. Kdo se hodlá zapojit do akce 18.4.2015 má možnost do zítra se zaregistrovat, ale i nezaregistrovaní mohou přijít, jen rukavice si přinesou vlastní. Sraz bude v 10:00 dne 18.4.2015 na obecní návsi u pomníčku.

h1

h2

h3

 

Průběžné výsledky ankety

20.3.2015

Dnes bych ještě jednou ráda poděkovala všem, kteří se zůčastnili dotazníkového šetření na dopravní obslužnost. Obzvlášť těm, kteří psali komentáře a zdůvodnění včetně konstruktivních návrhů. Přílohou dnešního bločku jsou nahrubo zpracovná celková data a v závěru zprávy i souhrnné současné jízdní řády. Do nich jsou zapracovány změny, které budou platné od 7.4.2015 se zprovozněním metra trasy A na Motol i návrhy změn z dotazníkového šetření, kde jsme již s Ropidem došli ke shodě a budou s největší pravděpodobností platné od 1.9.2015.

Průběžné výsledky ke stažení ZDE.

Přeji příjemný víkend

Anna Chvojková

Dohoda na dohled

17.3.2015

V pondělí se uskutečnilo další z řady jednání se zástupci společnosti Oxes. Hlavní téma bylo stále stejné - narovnání majetkoprávních otázek pozemků i technické infrastruktury, vyřešení umístění točny u vlakové zastávky a proluka mezi bytovými domy v lokalitě Háje. Pro představu přikládám přehledovou mapku všech pozemků, které jsou vlastněny nebo ve vazbě na společnost Oxes, včetně infrastruktury v daných pozemcích vedených. V současné době jednáme o převodu více jak 35.000 m2 pozemků z Oxesu na obec.

Oxes F

 

V průběhu jednání došlo k akceptování připomínek obou stran a ke shodě nad podobou vzájemné dohody o narovnání. Tuto dohodu budeme finalizovat v první polovině měsíce dubna včetně dohody o ceně a následně se uskuteční závěrečné jednání. Na základě této dohody budou již vytvořeny kupní smlouvy na jednotlivé pozemky mezi společností Oxes a obcí tak, aby k veškerému majetkovému narovnání došlo nejpozději do 31.12.2015. A protože jednání bylo opět konstruktivní, věřím, že k dohodě opravdu dojde.

V návaznosti na jednání mezi zástupci jednotlivých SVJ a obcí ze dne 25.2.2015 budou souběžně s výše zmíněnou dohodou připravovány smlouvy o smlouvách budoucích k převodu přístupových cest k jednotlivým bytovým domům z obce na SVJ, protože není zájmem obce tyto pozemky vlastnit. Další schůzka se zástupci SVJ se uskuteční v druhé polovině dubna (změna oproti avizovanému termínu na únorovém setkání).

Aktuální informace budeme průběžně zveřejňovat.

Anna Chvojková

Skutečný počet obyvatel v Chýni

11. 3. 2015

V prosinci jsem zadala zpracování analýzy fungování ČOV (čistírky odpadních vod), abych vyvrátila či potvrdila různé spekulace a dohady. Samotná čistírna funguje dobře, její chod je ovlivněn lidským faktorem, ale v procesu čištění dosahuje velmi vysoké úrovně. Jediné, co obec bude muset do budoucna změnit je předčištění na nátoku.

Ovšem zajímavá zpráva pro mě byla, když zpracovatel posudku přepočítával denní produkci odpadních vod. Pro cca 2400 trvale hlášených obyvatel, po odečtení produkce průmyslových objektů, bychom se dostali vysoce nad průměr. Takže po přepočtení produkce odpadních vod na projektované hodnoty bylo zjištěno, že v Chýni žije cca 3300 obyvatel. Osobně jsem dle okolních obcí předpokládala mezi 2900-3000, takže jsem byla překvapena. Pokud by se tito obyvatelé přihlásili k trvalému pobytu, měla by Chýně víc jak 7 milionů korun ročně více v rozpočtu. Za tuto částku by bylo možné ročně bez nutnosti dotací například:

  • opravit či vystavět cca 2000 m silnic a chodníků, což je 1/6 obce
  • postavit 2 třídy mateřské školy
  • vysadit 1600 vzrostlých stromů
  • vybudovat fotbalové i multifunkční hřiště
  • revitalizovat celé centrum obce

a mnohé další. Obec přichází o značné finanční prostředky potřebné pro svůj další rozvoj. Apeluji proto na zmíněné nepřihlášené obyvatele v katastru obce, aby se přihlásili k trvalému pobytu v Chýni, v místě kde skutečně bydlí.  

Děkuji

Anna Chvojková

 

Chrášťanská skládka a stavební úřad

10. 3. 2015

V posledních týdnech se opět rozvířila debata okolo nekončícího navážení materiálu na skládku po pravé straně silnice z Chýně na Chrášťany. Skládka je z převážné části na území Chrášťan, ale částečně (cca 1/10) leží i na území Chýně a dokonce přímo na obecním pozemku. Přes mnoho let trvající snahu majitelů pozemků i postižených obcí se doposud nepodařilo zabránit dalšímu navážení sutě a odpadu na tuto skládku, protože stavební úřad v Hostivici proti majiteli skládky odmítá zasáhnout s odůvodněním, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu prováděnou na základě územního rozhodnutí o rekultivaci oblasti z roku 1988.

Tento, ale nejen tento případ evidentního rozporu mezi rozhodnutím stavebního úřadu a zájmem obce, definovaným územním plánem (současná činnost rozhodně není rekultivací skládky) mě posiluje v přesvědčení, že je v našem zájmu zřídit chýňský stavební úřad. Podle velikostí i množstvím agendy má Chýně na jeho zřízení určitě nárok. Stavební úřad není podřízen obci, ale měl by přiblížit výkon státní správy blíže k občanům. Činnost stavebního úřadu spadá do přenesené působnosti výkonu státní správy na úseku územního plánování a stavebního řádu dle stavebního zákona. Jeho zřízení je tedy v tuto chvíli otázkou rozhodnutí zastupitelstva obce a následného administrativního procesu, kdy musí žádost o zřízení stavebního úřadu v Chýni posvětit Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Anna Chvojková

Nový web

Vítám Vás na nových stránkách obce Chýně,

vzhledem k tomu, že naší snahou je zvýšit informovanost a zapojení chýňské veřejnosti do dění a života v obci, připravili jsme pro Vás pár novinek na našem webu. Mezi hlavní patří "Úřední deska", která nyní splňuje legislativní podmínky o zveřejňování informací v ČR. Další je vytvoření a zveřejnění mapového portálu Chýně v sekci O obci, kde můžete online najít vodovodní a kanalizační síť, čísla popisná, územní plán a evidenci veřejného osvětlení. Evidence posledně zmíněného "veřejného osvětlení" nám umožní lépe a flexibilněji reagovat na hlášené poruchy - při poruše nahlašte číslo lampy. Novou kategorii tvoří i kontakty na zastupitele

Zároveň bych Vás ráda požádala o spolupráci. V případě, že narazíte na něco nefunkčního či se Vám nebude něco zdát, dejte mi to prosím vědět, ať to můžeme napravit i pro ostatní. Stačí na mail: starosta@chyne.cz.  

A na závěr dnešního bločku Vás chci informovat o spuštění krátké ankety 9 otázek týkajících se zajištění dopravní obslužnosti Chýně, kterou jsme ve spolupráci s Ropidem v posledních týdnech připravili. Anketu můžete vyplnit ZDE.

Děkuji všem, kteří s tvorbou webu pomohli a testovali

Krásný den

Anna Chvojková

 

Kontrolní den

13.2.2015

Dnes na úřadě bylo ukočeno přezkoumání hospodaření obce Chýně Středočeským krajem. Audit poprvé v historii obce neshledal chyby a neplnění povinností obce a celkově si obec vede dobře. Všechny nedostatky a chyby zjištěné při dílčí kontrole 10. 11. 2014 byly napraveny. V průběhu kontroly bylo pár okruhů, které obci byly vytknuty nebo jsme byli vyzváni k vysvětlení. Jednalo se o:

  1. Částku 19.840 Kč za telefonní hovory s astrologem ve fakturách O2 za období 08-10/2014 – tuto částku již bývalý starosta p. Novotný uhradil do obecní pokladny v listopadu 2014
  2. Byla diskutována výplata 44.500 Kč v září a listopadu 2014 na poradenskou činnost a na přípravu na kontrolu hospodaření obce v souvislosti s ukončením činnosti místní samosprávy ve volebním období 2010 – 2014. - smlouva byla po urgencích obci dodána bývalým starostou v prosinci 2014
  3. Bylo upozorněno na nestandardní postup, kdy obec 10. 11. 2014 (v poslední den funkce) uzavřela smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo přezkoumání hospodaření obce Chýně za období 1. 1. 2014 – 31. 10. 2014 za cenu 30 000,- Kč, přestože to samé období kontroloval v ten samý den 10. 11. 2014 kontrolní orgán Krajského úřadu Středočeského kraje bezúplatně – tato situace se již nebude opakovat a obec požádá pro rok 2015 o jedinou kontrolu prováděnou pouze kontrolním orgánem kraje.

Zaměstnancům úřadu patří velké poděkování.

Příjemný víkend
Anna Chvojková

Komise ŽP a OH a změna otevírací doby OU

12.2.2015

Na včerejším zastupitelstvu jsem zapomněla informovat o dvou novinkách, tak to napravím alespoň dnes. První se týká jmenování komise pro životní prostředí a odpadové hospodářství. Jejím cílem je systematicky a koncepčně posuzovat, plánovat a pomáhat při realizaci ozelenění Chýně, rozvoji biokoridoru, výsadbě biocentra a úpravě veřejných prostranství. Dále pak vyhodnocování rozmístění kontejnerů na odpad, systému svozu odpadů a třídění odpadů. V neposlední řadě pak je role komise v plánování a navrhování žádostí o dotace v dané oblasti. Předsedkyní komise je paní Daniela Grégrová, iniciátorka a členka realizačního týmu akce "Dětská alej" a členy jsou pánové Vladimír Kropáč, evropský arborista a stromolezec a Ondřej Jelínek, dlouholetý ochránce chýňské zeleně.

Druhou novinkou je zrušení otvírací doby Obecního úřadu ve čtvrtky s účiností od 1.3.2015. Tím, jak Chýně roste, narůstá agenda i zaměstnancům. Momentálně nemají pár hodin v kuse, kdy se mohou věnovat uceleně výkaznictví, státní byrokracii i terénním šetřením, případně si naplánovat schůzky bez zatížení běžného chodu úřadu. Zároveň za tři měsíce mého působení se jednalo o minimálně využívaný den občany, proto věřím, že tato změna bude veřejností přijata s pochopením, děkuji.

Anna Chvojková

Rozšíření MŠ - příprava

11.2.2015

Jak jsem Vás již před pár dny informovala, předložili jsme žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na rozšíření mateřské školy o 2 třídy tj. 48 dětí. Celková požadovaná cena předloženého projektu je 15.440.900 Kč s DPH, požadovaná dotace je 13.124.765 Kč, výše spolufinancování obcí je 2.316.135.

Díky uveřejnění našeho záměru ve Věstníku veřejných zakázek se začala ozývat řada realizačních firem. Řadu jednání jsem již absolvovala, další mě ještě čekají, ale je potěšující, že výsledné ceny stavebních prací jsou u srovnatelných již realizovaných objektů v rozmezí 7,3-10,2 mil. Kč s DPH. Cena rekonstrukce nejstarší části školky je rozpočtována i s vybavením na 1,2mil. Kč a nábytkové vybavení dvou nových tříd na 1,32mil. Kč. V plánované veřejné soutěži na zhotovitele stavby se nám tedy snad podaří vybrat kvalitního a ekonomicky přijatelného dodavatele. Předběžný termín vyhlášení veřejné zakázky je počítán na pondělí 2.3.2015.

Anna Chvojková

Schůzka se společností Oxes

10.2.2015

Včera se uskutečnila první schůzka mezi novým vedením obce, právními zástupci obce a společností Oxes. Vzhledem k tomu, že v obci společnost vlastní ještě řadu komunikací, chodníků, valů i technické infrastruktury, bylo zapotřebí před schůzkou připravit důkladně veškeré podklady k vypořádání. Jednání se neslo v konstruktivním duchu a na většině projednávaných bodech panovala shoda. Nyní je na straně obce sepsat návrh dohody o vypořádání a v první polovině března proběhne další schůzka k vyladění detailů a dořešení konkrétních způsobů a forem předání. Při jednání jsem vznesla požadavek, aby se veškeré kroky uskutečnily do konce června letošního roku, které bylo protistranou akceptováno. O dalším dění vás budu informovat.

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz