Bloček  

Odpadové hospodářství, diskuse pokračuje

20. 11. 2020

Vážení spoluobčané,

ráda bych Vám všem, kteří jste se na zastupitelstvu zapojili do diskuse k odpadům, poděkovala za podnětné dotazy a konstruktivní návrhy a debatu. Stručně shrnu hlavní dotazy a podněty, se kterými budeme dále pracovat: 

odpady1

 • Možnost umisťovat pytle k hnízdům místo před domem jako modifikace "door to door".
 • Zavedení pytlového svozu až dle výsledků legislativního procesu a pak spíše dát popelnice na tříděný odpad než pytle.
 • Větší kontrola firem v rámci katastru.
 • Vzhledem ke stále diskutovanému rámci zákona o odpadech a jeho zatím neúplné a nejasné implementaci raději vytvořit živoucí a měnící se sytém a reagovat operativně na tyto změny - ve vztahu k identifikaci původců odpadu.

Otázky, které padly, se dají shrnout následovně:

Proč je odvoz/zpracování odpadu dražší, než dosud?

Dosavadní cena z předchozí smlouvy již neodpovídala situaci na trhu. Nové ceny jsme soutěžili hned dvakrát, oslovovali jsme všechny potenciální dodavatele služby, nižší než vysoutěženou nabídku jsme nedostali. Důvody zvýšení cen jsou především tyto:

 • kvalita vytříděného odpadu je velmi nízká (především v plastu je více jak 30% odpadu, který do plastu nepatří,v posledních měsících dokonce i pytlovaný gastro odpad, fekálie i běžný komunál). V důsledku toho je tříděný odpad v praxi paradoxně dražší než směsný
 • svozovým firmám se zdražují osobní náklady na zaměstnance (zákonem zvýšená minimální mzda)
 • systém s efektivnějším pytlovým svozem door to door je dražší

Tímto máme tedy danou cenu, ta je na jednotky fixní. Smlouva je na 4 roky s možností šestiměsíční výpovědi. Za chybu v tunách (hmotnosti) směsného odpadu uvedeného v prvních zveřejněných tabulkách, se ještě jednou omlouvám. Ze soutěže máme dány jednotkové ceny a změna byla vykompenzována naopak podhodnocením objemu tříděného odpadu. Pokud se odpadu reálně odveze méně a obec zaplatí méně, než vybere, bude to zpětně občanům kompenzováno.

Jak danou cenu spravedlivě distribuovat mezi občany a zachovat či zvýšit motivaci k třídění odpadu?

Na úvod bych ráda napsala, že „obec“ není žádná třetí strana, nezávislá „firma“ či osoba, obec jsme my všichni občané, co zde žijeme. Rozpočet a tím pádem peníze obce jsou tedy nás všech. Z těch společných peněz se primárně platí základní služby, které je obec v některých případech i ze zákona povinna hradit (školky, školy, silnice, vodohospodářská infrastruktura, dopravní obslužnost, osvětlení, zeleň... ). Odpady občanů spadají do podobné kategorie, jako elektřina, vodné, stočné atp. Měly by být primárně hrazené přímo občany v množství, v jakém danou komoditu spotřebovávají, resp. v tomto případě produkují. To je hlavním důvodem pro rozhodnutí zastupitelů, že z obecních (společných) peněz nebude svoz odpadu dotován (vyjma provozu sběrného místa, veřejných prostranství apod).

To, že někde mají za fixní a poměrně nízký paušál neomezený počet svozů je zcela jistě na úkor jiných služeb a/nebo investic obce. V některých obcích mají možná příjmy dostatečné na to, aby si takovou štědrost mohli dovolit. Chýně bohužel v tak luxusní pozici není. Zároveň je takový systém nejméně spravedlivý.

odpadyP

Ideální řešení neexistuje, vždy se bohužel najdou tací, kteří se budou snažit systém obcházet a snažit se snižovat náklady na úkor ostatních. Řešení s individuálním vážením odpadu není zatím technicky realizovatelné, ale je cestou do budoucna a cíl postupné odpadové změny. 

Proč paušální poplatek?

Tříděný odpad není zdaleka zdarma, ale stále vychází mnohem levněji dobře třídit než produkovat SKO.

Proč pytle?

Nejde jen o pytle, ale jde o individuální svoz "door to door" a je možnost použít nádoby o 120, případně 240l. Mají své výhody i nevýhody, pro jejich využití převážily následující argumenty potvrzené ze strany firem působících v oboru a obcí, které ten způsob praktikují:

 • Pomáhají odlehčit „hnízdům“ s tříděným odpadem.
 • Pro občany, kteří tuto možnost využijí, je výhoda v tom, že nemusí s odpadem ke kontejneru a navíc jim odpadá situace, že kontejner je plný a musí se s odpadem vracet zpět.
 • Zvyšuje se kvalita vytříděného odpadu a je možné ho dále lépe zpracovávat.
 • Průhledné pytle a jejich jednoznačné přiřazení k nemovitosti zlepšuje na rozdíl od anonymních kontejnerových hnízd kvalitu tříděného odpadu a tím snižuje obci (= občanům) náklady na svoz a zpracování odpadu.

V navrženém scénáři pro Chýni není povinným řešením pro všechny, ale pouze doplňkovým. Primárně je určené pro rodinné domy.

Co bude nyní následovat?

V současné chvíli čekáme na návrhy systému ze strany společnosti JRK, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a na jejíž systém evidence v rámci www.chytreodpady.cz přecházíme. V první polovině prosince se uskuteční první beseda s JRK a občany. Podle výsledku analýzy JRK a s přihlédnutím k výstupům z veřejnýc diskusí provedeme finální nastavení systému, které bude následně představeno veřejnosti. Předpokládané zahájení platnosti systému je od 1.2.2021.

Věřím, že řešení bude vyhovovat většině.

Anna Chvojková

 

 

Svoz odpadů a náklady

Vážení spoluobčané,

děkuji za dotazy týkající se ceny svozu odpadu. Cílem je zajistit dostatečné množství svozů odpadu všech kategorií při zachování pořádku u sběrných míst a optimální ceně pro obyvatele s motivací k eliminaci odpadu. Na základě neoficiálních diskusí s nedostatkem informací si dovolím shrnout všechny podklady, ze kterých vycházejí zastupitelé při svém současném rozhodování:

 • množství trvale žijících osob k 31.12.2019 (3730) a předpokládaný nárůst v r. 2020 (3980) a z toho 31% osob do 15 let 
 • počet domácností k 30.6.2020 1655
 • odpady, skladba a množství odpadů produkovaných domácnostmi - směsný odpad, bioodpad, plastový, papír, oleje, kov a velkoobjemový odpad
  s údaji z analýzy odpadů ZDE
 • smlouva s Rumpoldem z r. 2016 ZDE
 • smlouva uzavřená s Rumpoldem z r 2020 ZDE na základě veřejné otevřené soutěže
  • veřejná zakázka byla pro vysokou cenu oproti původním očekáváním zopakována 1. vyhlášení v únoru 2020 ZDE

 • podklady výkazů za svoz odpadu za jednotlivé měsíce a jednotky (kódy) - u směsného odpadu většina 67% chýňských domácností sváží 1x za 3 týdny průměrná váha jednoho svozu je v letošním roce u směsného odpadu 10,85 tuny(pro příklad vážní lístek duben 2020 a červenec 2020)
 • chronologie jednání:
  • červen 2019 analýza a plán odpadového hospodářství
  • 25.11.2019 veřejná prezentace analýzy na OÚ, diskuse nad nastavením systému svozů a její zveřejnění na webu obce
  • 6.2.2020 vyhlášení první zakázky na odpady - zrušeno pro vysokou cenu nad rámec předpokladů
  • 16.4.2020 vyhlášení druhé zakázky na odpady
  • červen 2020 uzavření smlouvy
  • 23.9.2020 diskuse s občany v rámci zastupitelstva nad možným nastavením systému svozu odpadů
 1.1.20161.1.2020procentuální nárůst
počet obyvatel 2155 3730 + 73 %
počet obyvatel nyní 3984 (TP k 1.11.2020)  
množství odpadu v (t) 495,5 1207,12 + 85 %
množství odpadu na obyv. (kg) 229 323 + 41 %
cena za t směsného odpadu 1100 Kč 1460 Kč + 33 %
cena výsypu/svozu směsného za 1t 450 Kč    
cena výsypu/svozu směsného za 1popelnici/kontejner   28/135 Kč  
cena za t plastového odpadu 0 Kč 2250 Kč  
cena výsypu/svozu plastového za 1popelnici/kontejner 130 Kč 135 Kč + 4 %
cena za t papírového odpadu 0 Kč 1050 Kč  
cena výsypu/svozu papírového za 1popelnici/kontejner 130 Kč 135 Kč + 4 %
cena za t skleněného odpadu 0 Kč 720 Kč  
cena výsypu/svozu skleněného za 1popelnici/kontejner 170 Kč 310 Kč + 82 %
cena za t bio odpadu 2000 Kč za celou obec 16 svozů (32000) 700 Kč za tunu (224000) + 600 %
cena výsypu/svozu bio za 1popelnici/kontejner 130 Kč 135 Kč + 4%

 

Základní parametry do veřejné zakázky a současné smlouvy byly nastaveny v roce 2019 z dat roku 2018. Současná situace, nárůst svozových míst, nárůst odpadu, nárůst obyvatel a podklady výše se naskládaly do jedné tabulky Svoz odpadu. Zastupitelé rozhodli, že na tyto složky nebude již obec doplácet a cena odpadů produkovaných občany bude občany v plné výši hrazena. Zároveň bude poplatek stanoven na jednotku popelnice a to hned z několika důvodů - v Chýni je vysoký podíl osob bez trvalého pobytu 13-20% dle spotřeby vody a nátoku na ČOV, vysoký podíl dětí, motivace k třídění i motivace k nižší produkci odpadu vůbec. Obec bude nadále financovat činnost sběrného místa a odpad s tím spojený, plus samozřejmě veškerý odpad z veřejných prostranství (směsný i bio). Vysoutěžená cena 3,992 mil Kč předpokládala na základě trendu do roku 2018 z podkladů pro VŘ snížení počtu svozů na 38 svozů směsného odpadu za rok (1x za 14 dní v zimě, 1x týdně v létě), přidání každotýdenního svozu pytlů (52) od domácností plastů a papírů a zachování množství kontejnerů z hnízd, nicméně zrušení hnízd podél hlavních silnic a jejich přesun do okolních ulic a snížení svozu z 2x týdně na 1x týdně. Možná vlivem jarního i současného stavu, možná zvýšením konzumu, možná.... je nárůst množství odpadu více jak dvojnásobný a to především u tříděných složek. Návrh na cenu tedy vychází ze skutečnosti zachování svozu 2x týdně u separovaných odpadů, zařazení svozů pytlů od domácností 1 x týdně a snížení zátěže od sběrných míst pro eliminaci nepřiměřeného bordelu a zvýšení kvality vytříděného odpadu, navýšení množství svozových nádob oproti VŘ. Tím se jednoduchým propočtem dostaneme na cenu za rok, ze které vycházíme při rozpadu na cenu za domácnost. Roli dále hraje významné snížení příjmů obce vlivem ekonomické situace (minimálně o 10 %, při schválení nižší sazby DPFO o více apod.), preference investic do infrastruktury, školství, občanské vybavenosti apod., odpad produkují sami občané, takže náklad je přenesen.

Bohužel letošní situace na trhu je v oblasti odpadů náročná, platí se i za tříděný odpad a nejdražší je cena za samotný výsyp. Všechny 3 nabídky doručené ve VŘ měly ceny srovnatelné plus mínus 10%. Zastupitelstvo obce na jednání 23.9.2020 usnesení 5/9/2020 schválilo základní parametry a nyní se připravuje vyhláška a zároveň dál probíhají jednání a hledání přijatelného řešení. Vyhláška není ještě schválena.

parametry: 

• roční paušální platba za domácnost: 1000 Kč
• platba za jeden svoz popelnice o objemu 120 l: 240 Kč
• platba za jeden svoz popelnice o objemu 240 l: 480 Kč
• platba za jeden svoz kontejneru o objemu 1100 l: 1600 Kč
Domácnostem obývaným pouze obyvateli nad 65 let věku bude poskytnuta sleva.

Řešení ke snížení ceny mohou být setrvání pouze u hnízd se současným rozsahem svozu 2x týdně s možností jejich rozšíření do dalších ulic v rámci uličního prostoru, nicméně i tak dojde k významnému nárůstu. Další možností je výrazné snížení produkce odpadu obyvateli. Současná smlouva má 6 měsíců výpovědní lhůtu a je tedy možné vysoutěžit při změně podmínek jinou společnost, pokud se taková přihlásí.

Na závěr děkuji všem za konstruktivní debatu a za snahu o nalezení co nejpřijatelnějšího řešení.

Anna Chvojková

 

Casino v Chýni nebude

Vážení spoluobčané,

rádi bychom utnuli šíření poplašné zprávy v jejím zárodku. Casino v Chýni nebude a výdaje za tisk a distribuci letáku si mohl anonym ušetřit. Na jednání zastupitelstva dne 23.9.2020, usnesením č. 3/9/2020 byla přijata obecně závazná vyhláška č4/2020 o regulaci provozování hazardních her, která tento počin zamezuje. Je to typický příklad šíření zaručených informací Chýní. Proto Vás prosím o sledování veřejného dění a konstruktivnímu zapojení do diskusí, s dostatkem informací a argumentů. Všichni máte možnost účastnit se zastupitelstva, které je zároveň i vysíláno online, sledovat úřední desku, webové stránky, Facebook, Zpravodaj či přijít s dotazy a podněty na "setkání se starostkou".

I přes skutečnost, že se v Chýni šíří zaručené informace rychlostí blesku a všichni vědí všechno nejlépe, budeme rádi, když se budete ptát přímo u zdroje než anonymně šířit paniku.

Děkuji všem, že i přes nelehkou situaci v této době zůstáváte nohama na zemi.

Anna Chvojková

casinoChyne1

Pozvánka na prezentaci

8.9.2020

Zvu Vás na prezentaci a diskusi nad návrhem projektové dokumentace ulic 1.Máje, Květnová, Spojová V Pískách a Za školou. Jedna z posledních diskusí nad chybějícími projekty rekonstrukcí komunikací. Vyzýváme především obyvatele přilehlých nemovitostí, aby přišli a překontrolovali po nás umístění vjezdů, aby dokumentace mohla být případně ještě upravena.

Kdy: středa 16. září 2020 od 17:00

Kde: ZŠ Chýně, Bolzanova 800 (knihovna)

Podrobnosti:

• náhledy jednotlivých silnic jsou k dispozici ke stažení na www.chyne.cz
• případně k nahlédnutí v úřední hodiny na úřadě (Hlavní 200, Chýně)

1. Máje

Květnová

Spojová

V Pískách

Za Školou

Dle současných, známých hygienických pravidel:

Vstup pouze s rouškou!

Těšíme se na Vás

Anna Chvojková

silnice

 

Prázdninové překvapení

30.6.2020

Máme tu začátek prázdnin. Pro nás jeden z nejlepších začátků prázdnin za mé působení na úřadě. Proč? Každý projekt má 3 fáze - vizi a plánování - realizaci - oslavu. Jeden takový, který fázi vize a plánování měl téměř celých 6 let se konečně přehoupne do realizce.

Chodník až k Pivovarskému Dvoru!

Je to ukázkový příklad toho, co vše bylo jinak než plán. Řešili jsme realizaci na pozemcích s celkem 12 vlastníky, část pozemků byla pod církevními restitucemi, musela se doprojektovat neexistující dešťová kanalizace, zajistit přeložení drátů VN, potýkali jsme se s podmínkami a nesouhlasy sousedů. V průběhu času rostly i náklady, které se vyšplhaly až na neuvěřitelných 8,632 mil. Kč a my stále věřili, že i tak to zvládneme. Upravovali jsme dokumentaci k dotaci, zkoušeli to, ale vždy byla nová podmínka až... Až bude souhlas SÚS, až bude ČEZ hotový, až až až... Dnes je konečně den, kdy máme po všech AŽ. Státní Fond Dopravní Infrastruktury přiznal obci dotaci ve výši 5,168mil Kč. My se přehoupneme do fáze realizace. Fáze, která je vidět.

Čeká nás ještě výběrové řízení, takže reálně do země kopneme v průběhu října, když vše půjde, jak má.

Děkuji všem, kteří nám pomáhali a drželi palce a přeji nám všem krásné a pohodové letní měsíce.

Anna Chvojková

chodnik

Důvod k oslavě

HURÁ!!!

Dnešní den je zase po pár měsících na úřadě důvod k oslavě. A mohou vlastně úředníci slavit? MUSÍ! Každé dílo je rovnostranný trojúhelník složený z vize/nápadu, realizace a oslavy. Každá část má své opodstatnění, svoje proč, svůj účel a záměr. Na úřadě jako takovém máme 5,6 úvazků (7 zaměstnanců) a svoji práci dělají s maximálním nasazením. Moc jim děkuji, za jejich lidskost, za nasazení, za podporu a toleranci. Jako v rodině má každý svou roli. Za posledních šest let v úřadě jsme zažili nejen zdvojnásobení Chýně, ale dokončili jsme dvě školky, školu a nyní máme zkolaudovaný vodojem. Všechny cíle tehdy položené jsou splněny a nejen ty.. Život Chýně je ale cestou po spirále. A tak zase řešíme školku a zase bude následovat škola a desítky dalších projektů.

Poučena z předchozích i vlastních chyb, s nadhledem, v procesu učení, realisticky i s naivitou a nadšením, nám všem přeji, aby vodojem byl stavbou, která neřeší jen chyby minulosti, problémy přítomnosti, ale jeho význam pochopíme i v budoucnosti.

Děkuji všem za podporu a důvěru, děkuji úřadu a děkuji Marcele

Anna Chvojková

Poděkování JSDH

5.4.2020
Včera proběhla distribuce dalšího kubíku dezinfekce AntiCovid. Za více jak osmihodinovou šichtu děkuji našim dobrovolným hasičům i za dezinfekci všech hnízd s kontejnery. Děkuji Jitulka Eichlerova za výborné řízky 😋 a děkuji paní místostarostce Marcele Czerwinské za logistiku, a že to vydrží se všemi mými nápady i v tento čas.
Přeji Vám krásnou Květnou neděli a nezapomeňte si v 16:00 otevřít okna 😉
Anna Chvojková
IMG 20200404 WA0006
 

Kvalita pitné vody v Chýni

2. 4. 2020

Vodu v Chýni máme nezávadnou a pitnou!

Na základě šíření poplašné zprávy přes Facebookové stránky a podaného podnětu na Krajskou Hygienickou Stanici jsme provedli rozbor vody. Pitná voda je pravidelně testována 1x měsíčně a zatím nikdy v testech nebyl žádný problém. První měsíc provozu vodojemu se testovalo i každý týden. Voda je dokonce testována dvakrát přímo námi, kdy odebíráme vzorky v řadu a měsíčně i PVS jako poskytovatelem vody (takže 1x za 2 týdny).

Výsledky testů z minulého měsíce i nyní si můžete prohlédnout sami.

test

Chuťově je voda nyní ovlivněna zvýšeným dávkováním chlóru, který zároveň na sebe váže další pachy, čímž je "vůně" intenzivnější a proto doporučujeme vodu převařovat. Zároveň citliví jedinci s tím opravdu mohou mít problém a pak je nezbytné vodu převařovat.

Zároveň prosím a to nejen v této situaci, ale v jakékoliv, než začnete šířit paniku na Facebooku, než budete volat všude možně a podávat oznámení, zavolejte nám nebo mě a zeptejte se! Ušetříte čas a nervy sobě i nám!

Přeji příjemný den a spolu to zvládneme!

Anna Chvojková

Akce dezinfekce

1.4.2020

Distribuce hotová a děkuji, že jste doma! Velké dík patří 14 dobrovolníkům, 5 hasičům za pomoc a Procházkovům za poskytnutí dvoru. Nedoručilo se pouze 15 % dezinfekcí a bytové domy Ecksteinova, Příhodova a Premostratů mají kanystry pro společné prostory u správců domů. Vše popsáno, zaevidováno, pokud jste nebyli doma a jste ve vaší domácnosti hlášeni v Chýni k trvalému pobytu, můžete si vyzvednout od 6.4. na úřadě, případně poslat mail na ou@chyne.cz,kdy budete k zastižení.
Dovysvětlení - obec Chýně od státu zatím obdržela cca 70l desinfekce na celou obec, přerozdělovanou dle počtu trvale hlášených osob k 1.1.2019 tj. 3290 osob. Ke včerejšímu dni máme 3794 osob s TP. Zároveň sehnat přes výrobce dezinfekci AntiCovid je téměř nemožné, objednávky máme podány již déle jak týden a moc děkuji Svaz průmyslu a dopravy ČR za poskytnutí kontaktu na Preol a.s. Zatím nám bylo doručeno 1000 litrů, které jsme jako obec objednávali z vlastních zdrojů. Vzhledem ke skutečnosti, že v Chýni máme 1480 bytových jednotek v RD a BD , plus lékaře a podnikatelské subjekty a z toho ve výše zmíněných BD je z celkového počtu 404BJ, ale ve 35% není nikdo hlášen k trvalému pobytu bude individuální distribuce do jednotlivých bytů až z várky následné. Momentálně byla poskytnuta alespoň dostatečná kapacita pro společné prostory skrze správce, kteří ji mají k vyzvednutí.
Děkuji moc tiskárně LNT (eprinter.cz) za potisky a společnosti OK Trans za pomoc s vykládkou.
Ještě jednou všem moc děkuji za skvělou spolupráci a pomoc.
Anna Chvojková

 

Vážení spoluobčané,

V průběhu dnešního odpoledne a večer budou dobrovolníci a JSDH distribuovat do domácností dezinfekci AntiCovid. Prosíme otevírejte s rouškou a ideálně i s rukavicemi. V případě, že nebudete zastiženi, můžete si vyzvednout od pondělí 6.4. vyzvednout na obecním úřadě.

Děkuji za spolupráci a spolu to zvládneme!
Anna Chvojková


Distribuce dezinfekce

27.3.2020

Obecní policie Chýně zahájila distribuci dezinfekce Anti-Covid do domácností seniorů (od nejstarších). Pro ostatní občany je předpokládaný termín další várky ve středu 1.4. Na úřadě máme dostatečné množství PETek pro následnou rychlou distribuci. Ráda bych požádala dobrovolníky, kteří budou ochotni 1.4. v odpoledních a večerních hodinách pomoci s označováním lahví a s distribucí do jednotlivých domů, o přihlášení na mail covid@chyne.cz a domluvíme se s nimi operativně.

Přeji příjemný den a spolutozvládneme!

Anna Chvojková

covid3

covid1

covid2

covid4

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz