Bloček  

Odpadové hospodářství

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informovala o aktuálním vývoji systému nakládání s odpady v naší obci. Nový zákon o odpadech je v účinnosti pouze pár týdnů a stále budí řadu vášní. Za naši obec v současné chvíli víme, že nově schválený zákon o odpadech nepomůže ani obcím ani občanům. Protože jsme však nuceni systém odpadového hospodářství v naši obci řešit, učinili jsme rozhodnutí, že k 31. 5. 2021 skončí současná podoba systému nakládání s odpady a s tím souvisejících smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Chýně. S účinností od 1. 6. 2021 bude systém nakládání s odpady v naší obci regulován obecně závaznou vyhláškou (OZV). V následujících dnech proto obdržíte dopis z obecního úřadu o ukončení platnosti stávajících smluv (tzv. výpověď smlouvy). Dopis by Vám měli doručit zaměstnanci České Pošty do vlastních rukou, pokud nebudete zastiženi, bude poté 10 dní uložen na poště. V případě, že si dopis v úložní době nevyzvednete, bude platit tzv. fikce doručení podle občanského zákoníku (tedy doručení nastává 3 pracovním dnem po odeslání dopisu) V měsíci následujícím po měsíci doručení výpovědi smluv poběží 3 měsíční výpovědní lhůta, ke dni 31. 5. 2021 pak dojde k ukončení smlouvy.

Od 1. 6. 2021 bude v platnosti nová vyhláška.

Co bude vyhláška stanovovat?

 1. Povinnost registrovat se k platbě za odpad. Na základě registrace obdrží Vaše popelnice nové označení - QR kód.
 2. Platba poplatku je nastavena jako "Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci".
 3. Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
  a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
  b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
 4. Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad (nádoby na odpad – popelnice, kontejnery) v litrech připadající na plátce. Tj. platí se za jednotlivou nádobu - malá popelnice 120 l, velká popelnice 240 l, kontejner 1 100 l.
 5. Sazba poplatku se stanovuje 1 Kč za litr - tj. 120 Kč pro malou popelnici, 240 Kč pro velkou popelnici a 1 100 Kč za kontejner.
 6. Minimální základ dílčího poplatku, činí 60 l, tj. 60 Kč. 
 7. Dílčím obdobím pro platbu poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.
 8. Frekvence svozů směsného odpadu od rodinných domů bude 1x 14 dní, od bytových domů 1x týdně.
 9. Tříděný odpad biologický, plast a papír bude svážen od jednotlivých nemovitostí. Majitelé nemovitostí přihlášených do systému nakládání s odpadem do 31.5.2021 si budou moci popelnice 240l modrou a žlutou pořídit na OU za cenu 800 Kč za celek. SVJ budou řešit barevné kontejnery s OÚ individuálně.
 10. Frekvence svozu individuálních nádob na tříděný odpad bude 1x 14 dní.
 11. Současná místa s tříděným odpadem (tzv. sběrná hnízda) budou od 1.6.2021 zahrnovat pouze sklo, textil, rozšíří se sběr olejů. Dále bude zaveden sběr kovu a hliníku.
 12. Rozšíření otevírací doby sběrného místa obce -3x v týdnu v odpoledních hodinách (Po - St - Čt 15-18h) a zachování soboty 1x za 14 dní (9-11h).
 13. Všechny nádoby určené pro svoz musí být označeny QR kódy.
 14. Každý registrovaný plátce obdrží přístupové údaje k možnosti online sledování stavu svého odpadového účtu a informaci o svozech.
 15. Reklamace za svezenou/nesvezenou, načtenou/nenačtenou nádobu budou přijímány do následujícího dne do 12.00 ode dne plánovaného svozu (např. směsný odpad se sváží ve středu a popelnice mi není svezena nebo je v systému chybně načtena, musím reklamaci uplatnit do čtvrtka do 12:00)

Možné dotazy:

Musím podepisovat novou smlouvu?
Ne. OZV nahrazuje smluvní vztah a je závazná pro všechny obyvatele Chýně.
Co se stavebním odpadem?
Stavební odpad není odpad směsný a nepatří do černé popelnice a není ani odpadem tříděným. Při stavební činnosti musí každý stavebník likvidovat stavební odpad na své náklady. Pro drobné opravy a drobné zbytky stavebního odpadu je možné v maximálním množství 50 l jednorázově odpad umístit na sběrné místo obce.
Co s pneumatikami?
Obec za odstranění pneumatik platí, kdežto občan má možnost využít místa zpětného odběru https://www.eltma.cz/sberna-mista a na nich pneumatiky bezplatně uložit.
Jak to bude, když mám starý gauč?
Gauč je velkoobjemový odpad a je možné ho uložit na sběrné místo obce.
Mám starou pračku, kam s ní?
Pokud Vám ji neodvezla firma při nákupu nového zboží, je možné ji odevzdat na sběrné místo obce.
Od kdy si mohu vyzvednout barevnou popelnici?
Předpokládáme, že od začátku května.
Co se stane v případě, že Ministerstvo Vnitra OZV neodsouhlasí?
Pokud se bude jednat o drobné změny, odstraníme je. Pokud se bude jednat o zásadnější ustanovení, na která zatím nebyla poskytnuta odpověď, tak budeme muset do konce roku přistoupit k přechodu na paušální poplatek za obyvatele ve výši 600 Kč za pololetí. Nicméně věříme, že k dané situaci nedojde.

Samostatnou kapitolou, kterou budeme řešit i v následujících vydáních Chýňského Zpravodaje je povinnost snižovat směsný odpad každého z nás podle schválené legislativy.

Na závěr Vás proto vyzývám, snižte vlastní produkci všeho odpadu a třiďte.

Přeji příjemný den

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz