Bloček  

Svoz odpadů a náklady

Vážení spoluobčané,

děkuji za dotazy týkající se ceny svozu odpadu. Cílem je zajistit dostatečné množství svozů odpadu všech kategorií při zachování pořádku u sběrných míst a optimální ceně pro obyvatele s motivací k eliminaci odpadu. Na základě neoficiálních diskusí s nedostatkem informací si dovolím shrnout všechny podklady, ze kterých vycházejí zastupitelé při svém současném rozhodování:

 • množství trvale žijících osob k 31.12.2019 (3730) a předpokládaný nárůst v r. 2020 (3980) a z toho 31% osob do 15 let 
 • počet domácností k 30.6.2020 1655
 • odpady, skladba a množství odpadů produkovaných domácnostmi - směsný odpad, bioodpad, plastový, papír, oleje, kov a velkoobjemový odpad
  s údaji z analýzy odpadů ZDE
 • smlouva s Rumpoldem z r. 2016 ZDE
 • smlouva uzavřená s Rumpoldem z r 2020 ZDE na základě veřejné otevřené soutěže
  • veřejná zakázka byla pro vysokou cenu oproti původním očekáváním zopakována 1. vyhlášení v únoru 2020 ZDE

 • podklady výkazů za svoz odpadu za jednotlivé měsíce a jednotky (kódy) - u směsného odpadu většina 67% chýňských domácností sváží 1x za 3 týdny průměrná váha jednoho svozu je v letošním roce u směsného odpadu 10,85 tuny(pro příklad vážní lístek duben 2020 a červenec 2020)
 • chronologie jednání:
  • červen 2019 analýza a plán odpadového hospodářství
  • 25.11.2019 veřejná prezentace analýzy na OÚ, diskuse nad nastavením systému svozů a její zveřejnění na webu obce
  • 6.2.2020 vyhlášení první zakázky na odpady - zrušeno pro vysokou cenu nad rámec předpokladů
  • 16.4.2020 vyhlášení druhé zakázky na odpady
  • červen 2020 uzavření smlouvy
  • 23.9.2020 diskuse s občany v rámci zastupitelstva nad možným nastavením systému svozu odpadů
 1.1.20161.1.2020procentuální nárůst
počet obyvatel 2155 3730 + 73 %
počet obyvatel nyní 3984 (TP k 1.11.2020)  
množství odpadu v (t) 495,5 1207,12 + 85 %
množství odpadu na obyv. (kg) 229 323 + 41 %
cena za t směsného odpadu 1100 Kč 1460 Kč + 33 %
cena výsypu/svozu směsného za 1t 450 Kč    
cena výsypu/svozu směsného za 1popelnici/kontejner   28/135 Kč  
cena za t plastového odpadu 0 Kč 2250 Kč  
cena výsypu/svozu plastového za 1popelnici/kontejner 130 Kč 135 Kč + 4 %
cena za t papírového odpadu 0 Kč 1050 Kč  
cena výsypu/svozu papírového za 1popelnici/kontejner 130 Kč 135 Kč + 4 %
cena za t skleněného odpadu 0 Kč 720 Kč  
cena výsypu/svozu skleněného za 1popelnici/kontejner 170 Kč 310 Kč + 82 %
cena za t bio odpadu 2000 Kč za celou obec 16 svozů (32000) 700 Kč za tunu (224000) + 600 %
cena výsypu/svozu bio za 1popelnici/kontejner 130 Kč 135 Kč + 4%

 

Základní parametry do veřejné zakázky a současné smlouvy byly nastaveny v roce 2019 z dat roku 2018. Současná situace, nárůst svozových míst, nárůst odpadu, nárůst obyvatel a podklady výše se naskládaly do jedné tabulky Svoz odpadu. Zastupitelé rozhodli, že na tyto složky nebude již obec doplácet a cena odpadů produkovaných občany bude občany v plné výši hrazena. Zároveň bude poplatek stanoven na jednotku popelnice a to hned z několika důvodů - v Chýni je vysoký podíl osob bez trvalého pobytu 13-20% dle spotřeby vody a nátoku na ČOV, vysoký podíl dětí, motivace k třídění i motivace k nižší produkci odpadu vůbec. Obec bude nadále financovat činnost sběrného místa a odpad s tím spojený, plus samozřejmě veškerý odpad z veřejných prostranství (směsný i bio). Vysoutěžená cena 3,992 mil Kč předpokládala na základě trendu do roku 2018 z podkladů pro VŘ snížení počtu svozů na 38 svozů směsného odpadu za rok (1x za 14 dní v zimě, 1x týdně v létě), přidání každotýdenního svozu pytlů (52) od domácností plastů a papírů a zachování množství kontejnerů z hnízd, nicméně zrušení hnízd podél hlavních silnic a jejich přesun do okolních ulic a snížení svozu z 2x týdně na 1x týdně. Možná vlivem jarního i současného stavu, možná zvýšením konzumu, možná.... je nárůst množství odpadu více jak dvojnásobný a to především u tříděných složek. Návrh na cenu tedy vychází ze skutečnosti zachování svozu 2x týdně u separovaných odpadů, zařazení svozů pytlů od domácností 1 x týdně a snížení zátěže od sběrných míst pro eliminaci nepřiměřeného bordelu a zvýšení kvality vytříděného odpadu, navýšení množství svozových nádob oproti VŘ. Tím se jednoduchým propočtem dostaneme na cenu za rok, ze které vycházíme při rozpadu na cenu za domácnost. Roli dále hraje významné snížení příjmů obce vlivem ekonomické situace (minimálně o 10 %, při schválení nižší sazby DPFO o více apod.), preference investic do infrastruktury, školství, občanské vybavenosti apod., odpad produkují sami občané, takže náklad je přenesen.

Bohužel letošní situace na trhu je v oblasti odpadů náročná, platí se i za tříděný odpad a nejdražší je cena za samotný výsyp. Všechny 3 nabídky doručené ve VŘ měly ceny srovnatelné plus mínus 10%. Zastupitelstvo obce na jednání 23.9.2020 usnesení 5/9/2020 schválilo základní parametry a nyní se připravuje vyhláška a zároveň dál probíhají jednání a hledání přijatelného řešení. Vyhláška není ještě schválena.

parametry: 

• roční paušální platba za domácnost: 1000 Kč
• platba za jeden svoz popelnice o objemu 120 l: 240 Kč
• platba za jeden svoz popelnice o objemu 240 l: 480 Kč
• platba za jeden svoz kontejneru o objemu 1100 l: 1600 Kč
Domácnostem obývaným pouze obyvateli nad 65 let věku bude poskytnuta sleva.

Řešení ke snížení ceny mohou být setrvání pouze u hnízd se současným rozsahem svozu 2x týdně s možností jejich rozšíření do dalších ulic v rámci uličního prostoru, nicméně i tak dojde k významnému nárůstu. Další možností je výrazné snížení produkce odpadu obyvateli. Současná smlouva má 6 měsíců výpovědní lhůtu a je tedy možné vysoutěžit při změně podmínek jinou společnost, pokud se taková přihlásí.

Na závěr děkuji všem za konstruktivní debatu a za snahu o nalezení co nejpřijatelnějšího řešení.

Anna Chvojková

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz