Bloček  

Historie parku Opatovka

2. 8. 2019

Park Opatovka je území nacházející se mezi stávající základní školou, ulicí Na Jarolímce a ulicí Bolzanova, které je územním plánem od roku 2004 určené jako veřejná zeleň. Předmětné území bylo ve vlastnictví společnosti OaklandTrade. V roce 2014, kdy developerská společnost Bemett na části pozemků společnosti OaklandTrade začala realizovat výstavbu bytových domů v ulici Bolzanova, bylo zahájeno dělení území po jednotlivých částech do správy a realizace daného území budoucími SVJ, tehdy A-D. V rámci přípravy dodatku plánovací smlouvy tedy došlo k rozhodnutí obce, že toto území obec převezme a Bemett se bude spolupodílet na realizaci. To vše s cílem vytvoření zeleně jako tlumícího pásu mezi dvěma lokalitami.

V září 2016 obec zadala vypracování projektové dokumentace pro park Opatovka. První pracovní setkání nad projektovou dokumentací se uskutečnilo v květnu 2017 (https://www.chyne.cz/starostuvblocek/2255-park-opatovka) a zúčastnilo se ho zhruba 10 osob. Byly řešeny různé připomínky, ať už se jednalo o moc stromů/málo stromů, zpevněné plochy, dětské hřiště či retenční nádrž. Většina připomínek včetně výšky stromů při zastínění některých pozemků byla do projektu zapracována. V dubnu 2018 byl projekt předložen ke konzultaci na stavební úřad a agenturu ochrany přírody a krajiny, které daly další připomínky k projektu, včetně diskutovaného WC. Projekt byl přepracován do finální podoby a vytisknut v červenci 2018 a předložen na SU Hostivice. Následně došlo k druhému setkání s obyvateli, které se uskutečnilo začátkem září 2018 (https://www.chyne.cz/obecniurad/informace-ou/2553-druhe-pracovni-setkani), kde byly prezentovány změny v předloženém projektu.

Situace kolem veřejných toalet

V srpnu 2018 byla obec kontaktována maminkou jedné z budoucích majitelek bytu v domě E2 v záležitosti řešení veřejných toalet u bytového domu a proběhlo osobní setkání na OU. Dne 24. 9. 2018 proběhlo jednání s budoucí majitelkou bytu, na kterém došlo k dohodě ohledně umístění veřejné toalety (obr 1), které budou přesunuty při stavbě vzhledem k finalizaci projektové dokumentace (proběhne změna stavby před dokončením) a budoucí majitelka bytu poté kontaktovala developera s nákresem a popisem nového umístění veřejné toalety odpovídající této dohodě.

Obrázek 1

hajzlik1

Dne 14. února 2019 po vyhlášení dotační výzvy obec urgovala SU Hostivice o včasné vydání rozhodnutí o umístění stavby. Následně běžela 30 denní lhůta pro podání připomínek. Po vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo toto dalšími občany napadeno odvoláním. O plánovaném podání odvolání jsme byli informováni SU Hostivice a na telefonický dotaz majitelce bytu bylo obci sděleno, že podání odvolání již není jen na ni, ale na ostatních vlastnících. Nicméně obci se nikdo další s připomínkami ani s žádostí o vysvětlení, týkající se tohoto projektu, neozval.

V červnu prostřednictvím Ing.Šimoníka, který k danému projektu zajišťuje inženýring za společnost Bemett, obec předložila skupině namítajících občanů písemný návrh dohody s umístěním toalety na přesunutém místě. Tito občané následně předložili protinávrh s přesunem o dalších 15 m (a ač chápeme, že vlastník parkovacího místa se obává veřejných toalet kvůli automobilu, oproti umístění bytu nám tato námitka nepřijde relevantní obr 2.) a sankcemi vůči obci za nedodržení a žádnými zárukami pro obec. V této situaci nebyla nová dohoda možná, protože přesun ke sportovní hale by v budoucnu zamezil možnosti rozšíření areálu školy, podléhal by schválení projektantů na základě autorských práv a došlo by ke kolizi se sítěmi (TK). Je nutné napsat, že v kterékoliv fázi schvalovacího procesu mají majitelé sousedních nemovitostí právo podat připomínky k projektu. Ráda bych na tomto místě požádala občany, aby se zdrželi vzájemného osočování a v případě, že nesouhlasí s navrhovaným postupem obce, se na ni obrátili, neboť je nejen v zájmu jich samotných, ale i v zájmu obce nalézt vždy smírné řešení věci. Nad rámec výše uvedeného je nutno podotknout, že pravděpodobnost získání dotace je u těchto výzev asi 30 %, takže ani předložení dotace by nezaručovalo realizaci parku.

Obrázek 2

hajzlik2

Vzhledem k pokročilému časovému horizontu již není reálné stihnout zajistit veškeré podklady a navazující stanoviska pro předložení dotace pro výstavbu parku Opatovka v letošním roce. V současné situaci obec vyčká na doběhnutí veškerých odvolání a rozhodnutí o umístění stavby k nabytí právní moci. Zároveň nadále počítáme s předložením žádosti o dotaci, pokud budou vyhlášeny, případně v novém programovém období od roku 2022 a s realizací v rozsahu předložené dokumentace a původních dohod s přesunem toalety blíže k dětskému hřišti.

Přiji všem pohodové léto

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz