Bloček  

Stručné shrnutí

25.5.2018

Stručné shrnutí informací týkající se zásobování obce vodou ze středečního zastupitelstva:

- V neděli 20.5 nebyl ve večerních hodinách zaregistrován žádný výpadek, což ale bylo s největší pravděpodobností dáno nižší celkovou spotřebou vody, resp. obec nedostala od provozovatelů příslušné infrastruktury žádnou informaci o změně v konfiguraci či jiném zásahu do sítě vyjma již provedených v předchozích týdnech

- Vaky („dočasný vodojem“): každým dnem očekáváme vydání atestace pro použití tohoto řešení v České republice, jakmile ho dostaneme, obec neprodleně vypíše poptávkové řízení. Kvůli zdržení s atestací je předpokládaný termín realizace červenec 2018

- Přivedení vody přivaděčem od TS Hostivice: tato možnost je technicky připravena. Tento přivaděč nyní nabízí stejnou "pražskou" vodu jako přivaděč od TS Rudná. Bohužel, odběr vody z tohoto přivaděče zastupitelstvo zatím nemohlo schválit. Důvodem je jednak vysoká cena nabídnutá ze strany TS Hostivice (o 12 Kč/kubík vyšší než cena od TS Rudná), ale především to, že se pro toto řešení přes veškerou snahu obce zatím nepodařilo získat souhlas a nezbytnou spolupráci ze strany 1.VHS (požadavky VHS budou projednány s vodoprávním úřadem Černošice);

Zároveň projednáváme možnosti dalšího řešení s Ministerstvem zemědělství ve věci bilančních nároků na zdroje zásobování pitnou vodou z přivaděče na základě posouzení technického auditora.

Anna Chvojková

Připomenutí 8. 5. 2018

15.5.2018

Před týdnem, dne 8.5.2018 ve 14:00 proběhl na návsi důstojný vzpomínkový akt a uctění památky těch, kteří položili své životy za svobodu naší vlasti. Můj projev doplnil recitací veršů pan Jiří Klem. Na závěr setkání byla za zpěvu státní hymny vztyčena česká vlajka.

vence 3

vence 6

Děkuji občanům za účast, krásný zpěv a vzpomínku

Anna Chvojková

 

Voda - další kroky obce

10.5.2018

Dnešek byl ve znamení debat s právníky ve věci zásobování Chýně pitnou vodou. Po šestihodinovém jednání a zvážení všech možností obec opětovně zaslala požadavky na 1.VHS a TS Rudná a zároveň požádala o spolupráci při zajištění zásobování obce vodou, dle zákona, Krajský úřad.

Obec se rovněž již poněkolikáté obrátila na místně příslušný Vodoprávní úřad Černošice a rovněž na příslušnou hygienickou stanici s žádostí o prošetření celé záležitosti s nedostatečným zásobováním Chýně vodou. Zároveň jsme Vodoprávní úřad požádali o vyhlášení kalamitního stavu. 

Jsme si vědomi toho, že situace s dodávkami vody do Chýně je skutečně kritická a děláme maximum pro to, abychom tento složitý a velmi nepříjemný problém co nejdříve uspokojivě a dlouhodobě vyřešili.

Jako nouzové řešení budou stejně jako minulý prodloužený víkend i tento víkend občanům v nejvíce postižených místech k dispozici cisterny s pitnou vodou.

Anna Chvojková, starostka

Slavnostní otevření areálu školy s tělocvičnou

9.5.2018

V pondělí 7.5.2018 jsme společně završili jednu významnou etapu ovlivňující náš život v Chýni. Slavnostním otevřením multifunkční sportovní haly byla dokončena stavba celého komplexu nové základní školy a s ní spojené tělocvičny. Ta bude, stejně jako škola, sloužit nejen žákům, ale i všem ostatním obyvatelům Chýně. Mám radost, že se tento historicky největší chýňský projekt podařilo dotáhnout do úspěšného konce.

telocvicna2018

Slavnostního otevření multifunkční haly se zúčastnili i premiér v demisi Andrej Babiš a ministryně financí v d. Alena Schillerová. Oba přijeli na mé pozvání, neboť škola i tělocvična by nemohly být postaveny nebýt poskytnuté dotace ve výši 70% uznatelných nákladů přidělené Ministerstvem financí. Tuto dotaci jsem v minulosti projednávala s p. Babišem v době jeho působení na ministerstvu financí a Chýni navštívil již při položení základního kamene naší školy. S panem premiérem i s paní ministryní jsem při této příležitosti také diskutovala o dalším rozvoji obce, výzvách a problémech, které před námi stojí.

Z mé strany se jednalo o pracovní pozvání a setkání, nikoli politické, neboť jako členka sdružení nezávislých kandidátů nemám žádné vazby na jakékoliv existující politické uskupení.

Anna Chvojková

Voda - výsledky měření

9.5.2018

Dnes proběhlo stažení a analýza dat o průtocích vody za posledních několik dní od doby dovybavení infrastruktury TS Rudná. Toto měření proběhlo jako výsledek dlouhodobého tlaku na poskytovatele vody ze strany obce s cílem najít řešení stávající situace.

Z měření průtokových a tlakových poměrů provedených obcí (viz graf) vyplývá, že:

  • na rozhraní mezi PVK (Pražské vodovody a kanalizace) a TS Rudná (tzv. PK1, předávací komora na Kopanině) je trvale dostatečný průtok;
  • v předávací komoře PK2 přivaděče, kde dochází k rozdělení vody do Rudné a do Chýně, je v chýňské větvi maximální průtok 10,5 l/s, přičemž vodojem v Rudné je plněn množstvím cca 20l/s;Z dat dále vyplývá, že plnění vodojemu v Rudné neprobíhalo pouze v nočních hodinách.

graf voda

graf z ATS Chýně

Zítra budu tato zjištění diskutovat s obecním právníkem za účelem rozhodnutí o dalším postupu.

Anna Chvojková, starostka

Voda teče, neteče

3.5.2018

Voda teče!? 

Jak asi řada z Vás zaregistrovala, tento prodloužený víkend proběhl bez výpadků v zásobování pitnou vodou. Což je určitě dobrá zpráva. Zatím ale ještě není zdaleka vyhráno, jak nám potvrdil středeční večer.

Z dosavadních informací, které máme k dispozici od našich partnerů, resp. poskytovatelů příslušných služeb, není totiž zcela jasné, zda je příčinou zlepšení stavu některé z provedených opatření, mírný pokles spotřeby kvůli prodlouženému víkendu nebo ještě něco jiného či kombinace všeho. V každém případě z naší strany došlo v posledních dnech k těmto opatřením:

- V pátek 27.4. jsem písemně požádala 1.VHS opětovně o změnu nastavení sekčních šoupat v rámci vodovodní sítě v Chýni tak, aby prioritně voda tekla nejprve do nejvýše položených oblastí.

- V neděli 29.4 i v úterý 1.5. (poslední den prodlouženého víkendu) jsem okamžitě po zjištěném poklesu tlaku kontaktovala zástupce TS Rudná s žádostí a vyslání jejich technika ke kontrole stavu čerpadel v ATS (automatická tlaková stanice), což bylo z jejich strany akceptováno. Důvodem je podezření, ke kterému jsem dospěla po předchozích konzultacích s příslušnými odborníky, že nastavení čerpadel v ATS není optimální a v případě poklesu tlaku v celé soustavě je nutný manuální zásah v ATS.

V návaznosti na předchozí bod byl ve středu 2.5. na náklady obce proveden tlakový test ATS ve vlastnictví TS Rudná. Bylo zjištěno, že tlakové poměry v síti jsou jiné, než projektované a systém se chová s jinými výkyvy a to zejména v podtlaku. Do ATS byla doplněna autosonda, zvýšen tlak o 0,1,vyměněn manomentr na sání za vakuomanometr, abychom viděli jak moc zaklesává. Ze zjištěného bylo zřejmé, že je nutné osadit vaky a vybudovat vodojem, zároveň bude prověřena možnost trvalých vysokých ztrát v síti, které se zvýšeným špičkovým odběrem způsobují kolaps na výtlaku o hladinu 10m a pokles tlaku pod 1atm. Toto proběhlo v rámci  domluvených testů vodovodů. Tyto testy byly rovněž zorganizovány z naší iniciativy, podařilo se mi najít pomocí projektanta vaků dodavatele, který pro TS Rudná tuto ATS realizoval a přijel testy provést. Z průběhu testů bohužel zatím není žádná konkrétní analýza a čekáme na minimálně 5 -7 dnů k porovníní dat před a po.

Chování systému se zdá se zlepšilo, čerpadla se již nebudou vypínat, nicméně další výpadky nelze vyloučit (např. z příčiny poklesu dodávky ze strany PVK - Pražské vodovody a kanalizace). Nadále budu pokračovat v komunikaci se všemi zúčastněnými tak, abychom se co nejdříve dopracovali k finálnímu systémovému řešení celé situaci.

Stále platí, že dalšími nezbytnými kroky je realizace dočasného "vodojemu" ve formě vaků a následně stavba vodojemu o kapacitě 2x 1500 m3, tak jak požaduje PVK. V obou případech usilovně pracujeme na související administrativě a o dalším vývoji Vás budu nadále průběžně informovat. 

Anna Chvojková

Voda

24. 4. 2018

Vážení občané,

S ohledem na velmi vážnou situaci se zásobováním naší obce pitnou vodou nyní tentokrát o něco delší komentář doplňující informace na stránce: https://www.chyne.cz/ochyni/situace-s-vodou/2366-historie-vodojemu-a-vody Problémy, které se projevují již několik posledních víkendů, zejména v nedělních odpoledních a večerních hodinách a nyní již o sobotách, představují mimořádný stav na úrovni havárie, byť tak nejsou bohužel vždy ze strany dotčených poskytovatelů služeb vnímány. V posledních týdnech proto pokračuji v intenzivních jednáních se všemi zúčastněnými stranami (1.VHS, TS Rudná, FT Vaky s.r.o., vodoprávní úřad Černošice, ministerstvo zemědělství, PVK a PVS, TS Hostivice, zástupci developerů, projektanti vodohospodářských staveb, atd.). 

Včera proběhl další intenzivní maratón schůzek, na kterých se podařilo dospět k několika pozitivním závěrům. Pomohla k tomu mimo jiné i zpětná vazba od Vás, obyvatel Chýně, ve formě informací o rozsahu problému s nedostatečným tlakem vody, které průběžně předáváme našim partnerům a za které všem velmi děkuji. 

Samotný problém s dodávkami vody není způsoben jednou konkrétní příčinou, ale více souvisejícími faktory a vývojem situace se zásobováním Chýně vodou v posledních cca 10 letech. Proto ani řešení bohužel nemůže být jednoduché a rychlé. V průběhu minulých měsíců, resp. už i let bylo navrženo a analyzováno několik alternativ jak situaci řešit, ty konkrétní "rychlé" se zrealizovaly. Některé vyžadují delší čas a vysoké náklady (např. stavba vodojemu), jiná rychlejší byť třeba jen dočasná a dílčí řešení často ztroskotala na nedostatečné spolupráci zúčastněných stran. 

Dobrá zpráva je, že na včerejší schůzce se konečně podařilo najít alespoň základní shodu mezi všemi partnery a první z dílčích zlepšení by se mělo podařit realizovat již v průběhu května. Přesné detaily zatím nemohu s ohledem na probíhající jednání zveřejnit, jakmile to ale bude možné, budu Vás o výsledku informovat.

Prosím tedy ještě o trpělivost a vzájemnou ohleduplnost. Jsem přesvědčená o tom, že zlepšení se brzy projeví, budu pro to za obec i nadále dělat maximum.

Anna Chvojková

 

Nedělní situace s vodou

16.4.2018

Omlouvám se za komplikace způsobené výpadkem v distribuci vody, která nebyla do Chýně dodána v dostatečném množství z neděle na pondělí. Nejčastější dotazy a diskutovaná témata jsem shrnula do článku publikovaného v sekci "Situace s vodou".

Anna Chvojková

 

Ukliďme Chýni 2018

9.4.2018

Ukliďme Chýni v rámci akce Ukliďme Česko bylo opět úspěšné. V pátek už začala škola a podařilo se jim naplnit celý kontejner a okolí Roklí značně prokouklo a moc jim děkuji. Další velké děkuji patří v sobotu 54 dospělým a 15 dětem, kde největší skupiny tvořily FO3 a obyvatelé ul. Ecksteinova. Uklizelo se kolem Bašty, příkopy až k silnici Červený Újezd/Břve, celý biokoridor a okolí Strahovského rybníka i pod hrází. Sesbíralo se několik desítek pytlů a zaplnily se 2 kontejnery směsným odpadem, jeden kontejner bioodpadu a seštěpkovalo se na 16 m3 dřevěného odpadu a další 2 malé kontejnery větví jsou na sběráku a čekají na čarodějnice. Pneumatik konečně jen 18 ks, takže snad už lidé pochopili, že je mohou bezplatně odevzdávat v místech zpětného odběru. Dík patří i od Hostivic postupující skupině uklízející okolí Břevského rybníka (Fotky na jejich FB ZDE) a městu Hostivice a SUS za připojení formou přistavených kontejnerů a nezbytných povolení a v neposlední řadě obecním zaměstnancům.

foto uklid

Za fotky děkuji Jiřímu Grégrovi - více  fotek na FB obce

Počasí bylo krásné, tak zase za rok 

Anna Chvojková

Podpořte umístění bankomatu v Chýni

5.3.2018

V pátek se konečně přes všechny úskalí podařilo otevřít pobočku Pošty Partner. Bude to chtít pár týdnů, než se nové zaměstnankyně vše naučí a vše si sedne. I tak je to pro Chýni zase posun o kus dál. Prozatím Česká pošta neumožňuje platby kartou jinými institucemi než Poštovní spořitelny a ČSOB a u druhé zmiňované instituce jsme v dlouhém pořadníku na umístění bankomatu, což je spíš na roky. Otevření pošty nám zase trochu přiotevřelo dveře u jiných bank k možnosti získání bankomatu. Nejvstřícnější přístup má Airbank. Pro posílení naší pozice ve vyjednávání bych ráda, abyste se Vy všichni, kdo chcete bankomat v Chýni, zapojili. Stačí na webu https://www.airbank.cz/nove-bankomaty napsat Chýně a kliknout. Tím vyjádříte svůj zájem o umístění bankomatu. Vyčlenili jsme místo v budově OU, hned vedle pošty a vchodu na úřad - u silnice, s možností zaparkovat.

Airbank

Děkuji a přeji příjemný začátek týdne

Anna Chvojková

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz