Bloček  

Dotazníkové šetření 2019

18.9.2019

Vážení spoluobčané,

k dnešnímu dni by většina z Vás měla ve svých domovních schránkách nalézt, kromě Chýňského Zpravodaje, rozsáhlý dotazník. Dotazník je zaměřen na různé oblasti a kvality života v Chýni. Jsem si vědoma, že jeho vyplnění Vám zabere 15 - 20 minut, ale ráda bych Vás poprosila o jeho vyplnění. Tento Váš čas nám velmi pomůže v plánování priorit a zároveň potřebujeme znát, alespoň od reprezentativního vzorku obyvatel, Váš názor. Do každé domácnosti, kde je hlášena osoba starší 15 let k trvalému pobytu, byl dán jeden dotazník, který má na sobě unikátní kód. Vyplňovat můžete a je to pro nás i lepší, na http://anketa.chyne.cz. Pokud se za domácnost neshodnete nebo chcete vyjádřit svůj názor individuálně, můžete si nechat zaslat kód na mail ou@chyne.cz do předmětu uveďte „dotazník“. Následně Vám z mailu starosta(a)chyne.cz přijde automaticky vygenerovaný mail s PINem. PIN v aplikaci dotazníku není spárován s mailem pro zachování anonymity.

Celkově jsme roznesli téměř 900 dotazníků a budeme rádi, když se nám jich alespoň 150 vrátí a to papírově do krabic na OU, škole, školce, knihovně nebo online vyplněných.

Předem všem, kteří již vyplnili nebo vyplní, děkuji

Anna Chvojková

dot

Prezentace návrhu komunitního místa „MÍSTO SMÍŘENÍ“

8.8.2019

Na zastupitelstvu minulý týden byla otevřena diskuse a představen návrh na komunitní projekt jako místo pro potkávání, sdílení a poskytování sociálních služeb nazvaný "místo smíření". Pro ty z Vás, kteří neměli možnost se účastnit prezentace přímo na zastupitelstvu zveřejňuji celý návrh projektu ing. arch. Petra Kováře k prostudování.

Možnost stažení

 misto smireni

Anna Chvojková

Historie parku Opatovka

2. 8. 2019

Park Opatovka je území nacházející se mezi stávající základní školou, ulicí Na Jarolímce a ulicí Bolzanova, které je územním plánem od roku 2004 určené jako veřejná zeleň. Předmětné území bylo ve vlastnictví společnosti OaklandTrade. V roce 2014, kdy developerská společnost Bemett na části pozemků společnosti OaklandTrade začala realizovat výstavbu bytových domů v ulici Bolzanova, bylo zahájeno dělení území po jednotlivých částech do správy a realizace daného území budoucími SVJ, tehdy A-D. V rámci přípravy dodatku plánovací smlouvy tedy došlo k rozhodnutí obce, že toto území obec převezme a Bemett se bude spolupodílet na realizaci. To vše s cílem vytvoření zeleně jako tlumícího pásu mezi dvěma lokalitami.

V září 2016 obec zadala vypracování projektové dokumentace pro park Opatovka. První pracovní setkání nad projektovou dokumentací se uskutečnilo v květnu 2017 (https://www.chyne.cz/starostuvblocek/2255-park-opatovka) a zúčastnilo se ho zhruba 10 osob. Byly řešeny různé připomínky, ať už se jednalo o moc stromů/málo stromů, zpevněné plochy, dětské hřiště či retenční nádrž. Většina připomínek včetně výšky stromů při zastínění některých pozemků byla do projektu zapracována. V dubnu 2018 byl projekt předložen ke konzultaci na stavební úřad a agenturu ochrany přírody a krajiny, které daly další připomínky k projektu, včetně diskutovaného WC. Projekt byl přepracován do finální podoby a vytisknut v červenci 2018 a předložen na SU Hostivice. Následně došlo k druhému setkání s obyvateli, které se uskutečnilo začátkem září 2018 (https://www.chyne.cz/obecniurad/informace-ou/2553-druhe-pracovni-setkani), kde byly prezentovány změny v předloženém projektu.

Situace kolem veřejných toalet

V srpnu 2018 byla obec kontaktována maminkou jedné z budoucích majitelek bytu v domě E2 v záležitosti řešení veřejných toalet u bytového domu a proběhlo osobní setkání na OU. Dne 24. 9. 2018 proběhlo jednání s budoucí majitelkou bytu, na kterém došlo k dohodě ohledně umístění veřejné toalety (obr 1), které budou přesunuty při stavbě vzhledem k finalizaci projektové dokumentace (proběhne změna stavby před dokončením) a budoucí majitelka bytu poté kontaktovala developera s nákresem a popisem nového umístění veřejné toalety odpovídající této dohodě.

Obrázek 1

hajzlik1

Dne 14. února 2019 po vyhlášení dotační výzvy obec urgovala SU Hostivice o včasné vydání rozhodnutí o umístění stavby. Následně běžela 30 denní lhůta pro podání připomínek. Po vydání rozhodnutí o umístění stavby bylo toto dalšími občany napadeno odvoláním. O plánovaném podání odvolání jsme byli informováni SU Hostivice a na telefonický dotaz majitelce bytu bylo obci sděleno, že podání odvolání již není jen na ni, ale na ostatních vlastnících. Nicméně obci se nikdo další s připomínkami ani s žádostí o vysvětlení, týkající se tohoto projektu, neozval.

V červnu prostřednictvím Ing.Šimoníka, který k danému projektu zajišťuje inženýring za společnost Bemett, obec předložila skupině namítajících občanů písemný návrh dohody s umístěním toalety na přesunutém místě. Tito občané následně předložili protinávrh s přesunem o dalších 15 m (a ač chápeme, že vlastník parkovacího místa se obává veřejných toalet kvůli automobilu, oproti umístění bytu nám tato námitka nepřijde relevantní obr 2.) a sankcemi vůči obci za nedodržení a žádnými zárukami pro obec. V této situaci nebyla nová dohoda možná, protože přesun ke sportovní hale by v budoucnu zamezil možnosti rozšíření areálu školy, podléhal by schválení projektantů na základě autorských práv a došlo by ke kolizi se sítěmi (TK). Je nutné napsat, že v kterékoliv fázi schvalovacího procesu mají majitelé sousedních nemovitostí právo podat připomínky k projektu. Ráda bych na tomto místě požádala občany, aby se zdrželi vzájemného osočování a v případě, že nesouhlasí s navrhovaným postupem obce, se na ni obrátili, neboť je nejen v zájmu jich samotných, ale i v zájmu obce nalézt vždy smírné řešení věci. Nad rámec výše uvedeného je nutno podotknout, že pravděpodobnost získání dotace je u těchto výzev asi 30 %, takže ani předložení dotace by nezaručovalo realizaci parku.

Obrázek 2

hajzlik2

Vzhledem k pokročilému časovému horizontu již není reálné stihnout zajistit veškeré podklady a navazující stanoviska pro předložení dotace pro výstavbu parku Opatovka v letošním roce. V současné situaci obec vyčká na doběhnutí veškerých odvolání a rozhodnutí o umístění stavby k nabytí právní moci. Zároveň nadále počítáme s předložením žádosti o dotaci, pokud budou vyhlášeny, případně v novém programovém období od roku 2022 a s realizací v rozsahu předložené dokumentace a původních dohod s přesunem toalety blíže k dětskému hřišti.

Přiji všem pohodové léto

Anna Chvojková

Pracovní setkání k dopravě a demografická studie

15.5.2019

Na úvod děkuji všem za včerejší příjemnou atmosféru a konstruktivní přístup k jednotlivým probíraným bodům. S předloženými návrhy budeme dále pracovat a informovat o možnostech plnění.

K dopravě:

  • v průběhu podzimu dojde ke změnám v JŘ linky 347 v pracovní dny - ve špičce ranní z Chýně se sníží interval na 15 minut, ve špičce z Prahy v odpoledních hodinách na 20minut, jakmile bude známa integrace Rakovnicka
  • dojde k ukončení linky ne na Motole, ale na nově budované zastávce Hostivice, nádraží. Na všechny spoje bude navazovat na této zastávce vlak směr Kladno i Praha. Přestup na Motol bude taktéž navazovat na zastávce Hostivice a stejně tak je možný přestup na Zličíně na linku 180. Průjezd Prahou u linky 347 trvale způsobuje zpoždění na lince
  • budeme jednat o změnách o víkendu tak, aby se vlak a bus střídaly po hodině a byla zajištěna větší obslužnost a zároveň se dotážeme o možnosti zajíždění 386 z Hostivice v pracovní dny ve večerních hodinách  

Pracovní verze jízdních řádů k nahlédnutí souhrnně 347 i 358 - směr Zličín - Chýně, Chýně,nádraží - Zličín

Prezentace demografické studie byla přínosná i jako diskuse o dalším směrování Chýně a všem patří opět mé dík. Studie k detailnímu prostudování. 

Strom života a porovnáníse Středočeským krajem jasně ukazuje mnohá specifika vývoje.

strom zivota

Anna Chvojková

 

 

Na čaj se starostkou

6.2.2019

Dnes se uskutečnilo další setkání první středy v měsíci v knihovně "na čaj se starostkou". V průběhu obou setkání se v knihovně již vystřídalo na dvě desítky spoluobčanů s různými dotazy, stížnostmi i podněty. Řešili jsme dopravní značení, výsadbu stromů, opravy silnic, mateřskou školu a řadu dalšího. Pro zpříjemnění  dnes již otevřela studenská kavárna, která má otevřeno každou středu.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat za konstruktivní a milá setkání a těším se na příští 6.3.2019.

Fotodokumentace

Foto z úvodu setkání 6.2.2019

Voda jako evergreen

20. 8. 2018

Není to příjemné, venku parno a doma z kohoutku ani kapka, tak proč zase?!?! Protože zvýšený odběr překračuje kapacitní možnosti přívodního potrubí. A to i přesto, že se 7.8. podařilo zajistit téměř ztrojnásobení průtoku v předávací komoře 1, tj. mezi PVK a TS Rudná (viz zpráva na FB obce).

Nadále platí opatření obecné povahy se zákazem zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů. Zákaz používání vody z veřejného vodovodu platí i na údržbu (kropení, mytí) veřejných i soukromých ploch, komunikací, zeleně a podobně. Upozorňuji na to i z důvodu hrozícího akutního nedostatku pitné vody. Vlivem teplého a suchého charakteru počasí, který má i nadále přetrvávat, dochází k extrémnímu nárůstu spotřeby pitné vody. Jsou i extrémy rodin, jejichž spotřeba dosahuje kubíku denně. Po více jak 8 týdnech došlo v minulém týdnu opakovaně k poklesům tlaku vody ve vodovodní síti a k přerušení dodávek a to nahodile během dne. V případě nedodržení tohoto opatření hrozí pokuta do výše 50 tisíc korun. 

V průběhu listopadu dojde k instalaci doplňujícího čerpadla na vodojem Kopanina a zvýšení nátoků. Nadále čekáme na stanovisko Vodoprávního úřadu Černošice, které přes konzultace, které probíhaly od února, žádost o realizaci vaků ještě ani nezahájilo. Na začátku července byl předložen projekt, následně doplněno o všechny stanoviska a atesty, které úřad požadoval, pak byly dovolené, obden se ptáme a urgujeme. Nyní čekáme na schůzku zaměstnanců vodoprávního úřadu s ministerstvem zemědělství, protože vlastně neví, co s tím. Řízení zatím nebylo zahájeno. To, co se z počátku jevilo jako nejrychlejší řešení, dle mého názoru, komplikuje možná neznalost, možná strach z rozhodnutí. Z tohoto důvodu jednáme s TS Rudná o posílení zásobování přes Beroun, které v největších náporech je již nyní využíváno, jinak by situace byla ještě horší.

I přes výše uvedené, přípravné stavební práce na instalaci vaků pokračují, vak je již dodán cca 2 týdny a složen. Jakmile vodoprávní úřad rozhodne, dojde k instalaci a zprovoznění technologie do maximálně 3 pracovních dnů. Veřejná zakázka na stavbu vodojemu běží a na závěrečném zastupitelstvu 19.9. by mělo dojít k výběru dodavatele. Zároveň probíhají výzkumné práce na možnosti realizace podzemních vrtů na dozásobení a to hlavně v budoucnu z vlastních zdrojů. 

Současně vyzýváme občany k všeobecnému šetření pitnou vodou.
Děkuji za pochopení a respektování omezení

Anna Chvojková

MŠ v Okružní

6.8.2018

Okruzni MS1

Rychleji než jsem myslela, ale těžší než se zdálo :). Udělat ze školy v ulici Okružní 170 školku, je vzhledem k hygienickým předpisům a všem normám, běh na dlouhou trať. Naštěstí, když je partner schopný, zvládne se i nemožné. Od února se rozjela papírová "válka" a nyní už stavba jde do finále. Je potřeba uklidit, přestěhovat některé krabice ze školky a čeká se pouze na dodávky nového nábytku. Za nasazení musím poděkovat panu Smolkovi (investiční referent OU), který oželel i pár dnů dovolené, aby se vše stihlo a velké dík za bleskovou přestavbu za 6 týdnů patří společnosti Stavounion Praha pana Pelnáře. Dvě nové třídy školky se od září budou po kolaudaci těšit na nové děti.

Okruzni MS3

Krásné léto

Anna Chvojková

Dotace na vodojem

2.8.2018

Jsem ráda, že Vám mohu uprostřed prázdnin napsat, že obec Chýně obdržela dotaci na výstavbu vodojemu dle předložené a upravené projektové dokumentace. Bylo to o prsa, ale byla nám přiznána dotace v celkové výši 28mil.Kč. Celkové náklady projektu jsou 44.542.555,53, celkové způsobilé náklady 37.355.998,56 a celková výše dotace z jednotlivých zdrojů je  28.016.998,92 tj. 75 % ze způsobilých výdajů a 62,9% z celkových nákladů.

Přehled schvlených projektů

Odkaz na tiskovou zprávu OPŽP

Nyní bude v příštím týdnu vyhlášeno výběrové řízení na realizacci stavby dle podmínek dotace. K zahájení realizace dojde v podzimních měsících.

Přeji krásnou druhou polovinu prázdnin

Anna Chvojková

Stručné shrnutí

25.5.2018

Stručné shrnutí informací týkající se zásobování obce vodou ze středečního zastupitelstva:

- V neděli 20.5 nebyl ve večerních hodinách zaregistrován žádný výpadek, což ale bylo s největší pravděpodobností dáno nižší celkovou spotřebou vody, resp. obec nedostala od provozovatelů příslušné infrastruktury žádnou informaci o změně v konfiguraci či jiném zásahu do sítě vyjma již provedených v předchozích týdnech

- Vaky („dočasný vodojem“): každým dnem očekáváme vydání atestace pro použití tohoto řešení v České republice, jakmile ho dostaneme, obec neprodleně vypíše poptávkové řízení. Kvůli zdržení s atestací je předpokládaný termín realizace červenec 2018

- Přivedení vody přivaděčem od TS Hostivice: tato možnost je technicky připravena. Tento přivaděč nyní nabízí stejnou "pražskou" vodu jako přivaděč od TS Rudná. Bohužel, odběr vody z tohoto přivaděče zastupitelstvo zatím nemohlo schválit. Důvodem je jednak vysoká cena nabídnutá ze strany TS Hostivice (o 12 Kč/kubík vyšší než cena od TS Rudná), ale především to, že se pro toto řešení přes veškerou snahu obce zatím nepodařilo získat souhlas a nezbytnou spolupráci ze strany 1.VHS (požadavky VHS budou projednány s vodoprávním úřadem Černošice);

Zároveň projednáváme možnosti dalšího řešení s Ministerstvem zemědělství ve věci bilančních nároků na zdroje zásobování pitnou vodou z přivaděče na základě posouzení technického auditora.

Anna Chvojková

Připomenutí 8. 5. 2018

15.5.2018

Před týdnem, dne 8.5.2018 ve 14:00 proběhl na návsi důstojný vzpomínkový akt a uctění památky těch, kteří položili své životy za svobodu naší vlasti. Můj projev doplnil recitací veršů pan Jiří Klem. Na závěr setkání byla za zpěvu státní hymny vztyčena česká vlajka.

vence 3

vence 6

Děkuji občanům za účast, krásný zpěv a vzpomínku

Anna Chvojková

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz