Bloček  

Připojení k pietě

19. 9. 2021

Vážení spoluobčané,

dnes 19. 9. 2021 došlo i v Chýni k uctění památky dvou zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Koryčany, kteří přišli o život při výbuchu rodinného domu v obci Koryčany dne 15.9.2021.

hasiciChyne

Vaše starostka

Anna Chvojková

Dětský den trochu jinak

Pozvánka na netradiční dětský den

DD2021

Máme za sebou náročný rok a návrat k normálu ještě chvíli potrvá. Nevíme, co bude platit za opatření, protože se mění každým dnem. Ale víme jistě, že máme chuť, čas a energii udělat dětem ve věku od 2 - 12 let příjemnou hodinku. Stanoviště dětských dnů známá i neznámá, spousta her a zábavy pro celou rodinu s malou odměnou na závěr. 

Potřebujete se registrovat na čas a v daný čas i přijít, aby se netvořily fronty. Na stanovištích prosíme dospělé osoby o desinfekci a nasazenou roušku, i přes nos, abychom ochránili ty, kteří vám věnují své volno.

DD2021 MAPA

Registrovat je možné na https://www.supersaas.cz/schedule/DetskyDen/DetskyDen vždy po 10minutách ve dnech pátek 28.5 - neděle 30.5 od 9:00 do 15:50.

Těšíme se na vás a vaše děti.

Marcela Czerwinská a  Anna Chvojková

Omezení veřejné autobusové dopravy

1.3.2021

Vážení spoluobčané,

včera nás vedení Středočeského kraje informovalo o snížení množství spojů autobusové dopravy na základě přijatých vládních opatření omezujících kontakty a mobilitu obyvatelstva. Předáváme níže kompletní znění, tak jak jsme obdrželi, jakmile budeme znát přesné podrobnosti týkající se Chýně, budeme vás informovat. 

Jak tedy bude veřejná doprava jezdit?

V týdnu od 1.3. do 7.3 budou vlaky a autobusy jezdit jako obvykle, včetně školních autobusů.

Od 7.3.2021 dochází k omezení veřejné dopravy ve Středočeském kraji o cca 10% společně s vydáním nových jízdních řádů. V drtivé většině případů se jedná o omezení na linkách s četnější frekvencí spojů tak, aby základní dopravní obslužnost obyvatel nebyla výrazně ohrožena.

Od pondělí 8. března 2021 budou omezeny i tzv. školní autobusové spoje, a to v souvislosti s uzavřením škol a školek. Jedná se tedy o spoje, které mají v příslušné časové poznámce uvedeno, že nejedou v období letních či vánočních prázdnin. Znovuzavedení těchto spojů se předpokládá v době alespoň dílčího obnovení prezenční školní docházky – v tuto chvíli předpokládáme datum 5.4.2021.

Nadále pak zůstávají omezeny večerní autobusové spoje, kdy poslední z nich zajišťují odvoz cestujících z výchozích zastávek do 23. hodiny a rovněž jsou zrušeny noční autobusové linky.

Doprava na železnici je i nadále ve stávajícím režimu, nově dochází pouze ke zkracování souprav vlaků.

Výše uvedená omezení budou zanesena v celostátních vyhledávačích dopravního spojení (např. www.idos.cz<http://www.idos.cz/>). Ve fyzické podobě pak budou vyvěšena na zastávkách veřejné dopravy a dále v elektronické podobě na webových stránkách www.pid.cz<http://www.pid.cz/> nebo v aplikaci PID Lítačka.

Bohužel podrobnosti zatím nemáme a v současné chvíli není pro Chýni nahlášena konkrétní změna.

Anna Chvojková

Souhrn legislativních úprav odpadů

18.2.2021

Vážení spoluobčané,

na základě včerejších podnětů ze zastupitelstva dáváme souhrnně na jednom místě k dispozici dostupnou aktuální legislativu a to jen v rozsahu nezbytně nutném k orientaci. Primárně se jedná o provázání povinností ze zákona o odpadech a zákona o místních poplatcích. K tomu vydané vzory obecně závazných vyhlášek a metodických pokynů. 

Zákon o odpadech

Zákon o místních poplatcích

Informace k zákonu o odpadech 

Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství dle právního stavu účinného od 1. 1. 2021 na témže odkazu vzory obecně závazných vyhlášek

Metodický materiál odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Příjemný víkend

Anna Chvojková

Odpadové hospodářství

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás informovala o aktuálním vývoji systému nakládání s odpady v naší obci. Nový zákon o odpadech je v účinnosti pouze pár týdnů a stále budí řadu vášní. Za naši obec v současné chvíli víme, že nově schválený zákon o odpadech nepomůže ani obcím ani občanům. Protože jsme však nuceni systém odpadového hospodářství v naši obci řešit, učinili jsme rozhodnutí, že k 31. 5. 2021 skončí současná podoba systému nakládání s odpady a s tím souvisejících smluv o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území obce Chýně. S účinností od 1. 6. 2021 bude systém nakládání s odpady v naší obci regulován obecně závaznou vyhláškou (OZV). V následujících dnech proto obdržíte dopis z obecního úřadu o ukončení platnosti stávajících smluv (tzv. výpověď smlouvy). Dopis by Vám měli doručit zaměstnanci České Pošty do vlastních rukou, pokud nebudete zastiženi, bude poté 10 dní uložen na poště. V případě, že si dopis v úložní době nevyzvednete, bude platit tzv. fikce doručení podle občanského zákoníku (tedy doručení nastává 3 pracovním dnem po odeslání dopisu) V měsíci následujícím po měsíci doručení výpovědi smluv poběží 3 měsíční výpovědní lhůta, ke dni 31. 5. 2021 pak dojde k ukončení smlouvy.

Od 1. 6. 2021 bude v platnosti nová vyhláška.

Co bude vyhláška stanovovat?

 1. Povinnost registrovat se k platbě za odpad. Na základě registrace obdrží Vaše popelnice nové označení - QR kód.
 2. Platba poplatku je nastavena jako "Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci".
 3. Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
  a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
  b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
 4. Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad (nádoby na odpad – popelnice, kontejnery) v litrech připadající na plátce. Tj. platí se za jednotlivou nádobu - malá popelnice 120 l, velká popelnice 240 l, kontejner 1 100 l.
 5. Sazba poplatku se stanovuje 1 Kč za litr - tj. 120 Kč pro malou popelnici, 240 Kč pro velkou popelnici a 1 100 Kč za kontejner.
 6. Minimální základ dílčího poplatku, činí 60 l, tj. 60 Kč. 
 7. Dílčím obdobím pro platbu poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.
 8. Frekvence svozů směsného odpadu od rodinných domů bude 1x 14 dní, od bytových domů 1x týdně.
 9. Tříděný odpad biologický, plast a papír bude svážen od jednotlivých nemovitostí. Majitelé nemovitostí přihlášených do systému nakládání s odpadem do 31.5.2021 si budou moci popelnice 240l modrou a žlutou pořídit na OU za cenu 800 Kč za celek. SVJ budou řešit barevné kontejnery s OÚ individuálně.
 10. Frekvence svozu individuálních nádob na tříděný odpad bude 1x 14 dní.
 11. Současná místa s tříděným odpadem (tzv. sběrná hnízda) budou od 1.6.2021 zahrnovat pouze sklo, textil, rozšíří se sběr olejů. Dále bude zaveden sběr kovu a hliníku.
 12. Rozšíření otevírací doby sběrného místa obce -3x v týdnu v odpoledních hodinách (Po - St - Čt 15-18h) a zachování soboty 1x za 14 dní (9-11h).
 13. Všechny nádoby určené pro svoz musí být označeny QR kódy.
 14. Každý registrovaný plátce obdrží přístupové údaje k možnosti online sledování stavu svého odpadového účtu a informaci o svozech.
 15. Reklamace za svezenou/nesvezenou, načtenou/nenačtenou nádobu budou přijímány do následujícího dne do 12.00 ode dne plánovaného svozu (např. směsný odpad se sváží ve středu a popelnice mi není svezena nebo je v systému chybně načtena, musím reklamaci uplatnit do čtvrtka do 12:00)

Možné dotazy:

Musím podepisovat novou smlouvu?
Ne. OZV nahrazuje smluvní vztah a je závazná pro všechny obyvatele Chýně.
Co se stavebním odpadem?
Stavební odpad není odpad směsný a nepatří do černé popelnice a není ani odpadem tříděným. Při stavební činnosti musí každý stavebník likvidovat stavební odpad na své náklady. Pro drobné opravy a drobné zbytky stavebního odpadu je možné v maximálním množství 50 l jednorázově odpad umístit na sběrné místo obce.
Co s pneumatikami?
Obec za odstranění pneumatik platí, kdežto občan má možnost využít místa zpětného odběru https://www.eltma.cz/sberna-mista a na nich pneumatiky bezplatně uložit.
Jak to bude, když mám starý gauč?
Gauč je velkoobjemový odpad a je možné ho uložit na sběrné místo obce.
Mám starou pračku, kam s ní?
Pokud Vám ji neodvezla firma při nákupu nového zboží, je možné ji odevzdat na sběrné místo obce.
Od kdy si mohu vyzvednout barevnou popelnici?
Předpokládáme, že od začátku května.
Co se stane v případě, že Ministerstvo Vnitra OZV neodsouhlasí?
Pokud se bude jednat o drobné změny, odstraníme je. Pokud se bude jednat o zásadnější ustanovení, na která zatím nebyla poskytnuta odpověď, tak budeme muset do konce roku přistoupit k přechodu na paušální poplatek za obyvatele ve výši 600 Kč za pololetí. Nicméně věříme, že k dané situaci nedojde.

Samostatnou kapitolou, kterou budeme řešit i v následujících vydáních Chýňského Zpravodaje je povinnost snižovat směsný odpad každého z nás podle schválené legislativy.

Na závěr Vás proto vyzývám, snižte vlastní produkci všeho odpadu a třiďte.

Přeji příjemný den

Anna Chvojková

Zahájení revizí katastru

Vážení spoluobčané,

slovy klasika by se dalo říct "rozmohl se nám tu takový nešvar" a tím je nesoulad skutečností staveb s evidencí v katastru nemovitostí. Ke dni 20.1.2021 nám Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ oznámil revizi katastru. Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí. Podrobnosti v přiloženém letáku.

CUZK1

CUZK2

Přeji příjemný začátek týdne

Anna Chvojková

 

 

Omezení kontaktů při venkovních aktivitách

Vážení spoluobčané,

děti jsou nadšení z napadlého sněhu a drancují Višňovku o sto šest. Nicméně Vás prosím o zodpovědnost. I zde platí dodržování vládních nařízení o setkávání se a družení. Zároveň si dovolím připomenout Pravidla domácí karantény níže v textu, která platí i pro děti v karanténě tj. nemohou jít sáńkovat, pokud jsou v karanténě.

Dovolím si připomenout pár skutečností:

- pokud je některý člen domácnosti po PCR testu Covid pozitivní, při prvním hovoru se zaměstnanci hygienické stanice v rámci epidemiologického šetření vyzván k přípravě seznamu osob, s nimiž jste byli v posledních dnech v rizikovém kontaktu. Jako rizikový kontakt je označován takový kontakt s jinou osobou, kdy setrváte v blízké vzájemné vzdálenosti (do 2 m) po dobu minimálně 15 minut bez roušky. Mezi takové kontakty zpravidla patří rodinní příslušníci, s nimiž sdílíte domácnost, příbuzní, kteří Vás navštívili doma či jste s nimi strávili delší čas (vánoční svátky)…

- KHS bude kontaktovat členy Vaší domácnosti, ale může se stát, že nebudete osloveni hned ve stejný den, kdy byla zjištěna pozitivita člověka. Pokud jste si ale vědomi kontaktu s pozitivní osobou (například je to člen rodiny, či Vám to kamarád oznámí ještě dříve, než Vás kontaktuje KHS), měli byste se podle toho zachovat a preventivně se vyhnout kontakty s dalšími lidmi.

Podrobnější informace např na http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prakticke-informace---co-nasleduje-jste-li-pozitivni--nebo-kontakt-pozitivniho-pacienta-5154_5154_506_1.html

Pravidla domácí karantény

Pokud vám byla nařízena domácí karanténa, ať už z důvodu mírných respiračních příznaků, pozitivního testu nebo kontaktu s pozitivní osobou, měli byste zůstat doma, nikde nevycházet a dodržovat níže uvedené pravidla.

Základní pravidla domácí karantény:

 • přerušení veškerého společenského života, sdržovat se pouze doma,
 • separovat osobu v karanténě od ostatních členů domácnosti, např. oddělený samostatný pokoj, omezit co nejvíce kontakt s lidmi a chození mimo pokoj, 
 • při kontaktu s ostatními členy domácnosti užívat roušku, snažte se ale o co největší izolaci, používat koupelnu a WC odděleně a po použití vždy vydesinfikovat,
 • pravidelně si myjte ruce,
 • o nákup potravin požádejte rodinu nebo si je objednejte prostřednictvím internetové rozvážkové služby - plaťte dopředu a požádejte kurýra o ponechání nákupu před dveřmi,
 • pokud vlastníme domácího mazlíčka a není nikdo, kdo by vám pomohl s venčením, můžete ven pouze na nezbytně nutnou dobu za podmínky maximálního vyhýbaní se kontaktu s lidmi,
 • v karanténě vás může kontrolovat hygienaická stanice ve spolupráci s Policií ČR,
 • pravidelně sledujte svůj zdravotní stav - v případě zhoršení, kontaktujte telefonicky svého lékaře, hygienickou stanici dle místa svého bydliště (přehled kontaktů naleznete ZDE) nebo linku 112 (nezapomeňte prosám uvést, že jste v nařízení karanténě),
 • dodržením chráníte nejen sebe, ale také své okolí. V případě porušení hrozí i zpětně pokuta až 3 mil. Kč.

Přeji nám všem poklidný zimní víkend

Anna Chvojková

Prosba o nescházení se

Vážení spoluobčané,

zdravím Vás v roce 2021. Obracím se na Vás všechny s prosbou, abyste nepodceňovali nebezpečí nemoci Covid-19 a pomohli nám všem zabránit rychlému šíření nemoci Chýní. Prosím, dodržujte veškerá opatření, která vláda zavedla. Prosím především mladší lidi, ať se nescházejí na různých místech v hloučcích a před školou, vydržte to snad již jen pár týdnů. Při prokázání nemoci kontaktujte osoby s nimiž jste přišli do styku a informujte je sami o situaci a požádejte je o otestování se, ať zabráníte dalšímu šíření nemoci.

V obci máme k dnešní dni, tj. 6.1., téměř 70 občanů nakažených Covid-19, nemoc prodělalo více jak 200 osob a jeden člověk s nemocí Covid zemřel. Buďte vstřícní ke druhým.

Moc Vám za to děkuji a přeji klidný začátek roku a mnoho zdraví.

Anna Chvojková, starostka

Vánoční přání

Vážení spoluobčané, 

dnes máme Štědrý den, užijte si magické chvíle. Pro mnohé z nás jsou Vánoce nejhezčí svátky roku, svátky důvěry v laskavost a štědrost našich nejbližších. Letos s řadou omezení a po náročném roku 2020. Prožijte je především ve zdraví, klidu a pohodě, alespoň na chvíli zapomeňte na běžné každodenní starosti a shon a načerpejte sílu do nadcházejícího roku 2021. 

vanoce2020 1

S přáním všeho dobrého, hodně zdraví a lásky

Vaše

Anna Chvojková, starostka

Marcela Czerwinski, místostarostka

 

Betlém a vánoční stromeček

Vážení spoluobčané,

Letos se vzhledem k epidemiologické situaci bohužel nekonají v Chýni již tradiční vánoční trhy. Společné rozsvěcení stromečku se letos konat také nebude a nebude ani Silvestrovský ohňostroj. Nicméně na návsi už je instalován nový betlém a stromeček se rozsvítí společně s lampami veřejného osvětlení na první adventní neděli.

Věříme, že při toulkách a procházkách Chýni to bude milé zastavení.

Přeji všem příjemný advent

 

S pozdravem
Anna Chvojková

 

betlem1

 

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz