Usnesení č. 10/2011 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 20.12.2011

 

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
b) zprávu starosty o činnosti obce;
c) informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Chýně paní Jakubové o sestavování kriterií pro příjem dětí do mateřské školy;
d) plán termínů zasedání zastupitelstva a pracovních porad zastupitelstva v roce 2012;
e) informaci o rozpočtovém opatření č. 2 za rok 2011;
f) informaci o  možnosti otevření 5. ročníku základní školy v Chýni.
 
B.    souhlasí      
a)    s koupí pozemků p. č. 185/312 o výměře 24 m2, 185/353 o výměře 1297 m2, 185/356 o     výměře 365 m2 a 298/16 o výměře 32 m2 k. ú. Chýně od společnosti OXES, s.r.o. za kupní cenu 1,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy;
b)        s podáním žádosti o dotaci na akci „Zateplení budovy mateřské školy Chýně a změna tepleného zdroje“;
c)        s odkupem části obecního pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 24 m2 za cenu 1 000,- Kč/m2;
d)        s revokací usnesení č. 35 zastupitelstva obce Chýně z 18.11.2009 - bodu C. e);
e)        s přidáním bodu 10a. do programu zasedání zastupitelstva – schválení zvýšení poplatku za psa;
f)       s navýšením poplatku za psa na 200,- Kč za každého psa a rok.


C.    nesouhlasí      
a)       s návrhem ceny vodného a stočného pro rok 2012 kalkulované provozovatelem vody a kanalizace v Chýni a s cenou

vody předané od TS Hostivice pro rok 2012;
b)       s odložením bodu 9 programu zastupitelstva;
c)       aby obec nechala zaměřit pozemek p. č. 171/3 k. ú. Chýně, resp. jeho část, která byla zasypána navážkou zeminy v parku Višňovka, a to s odstupem 1 m od úpatí svahu za účelem budoucí údržby zeleně ve Višňovce.

D.   schvaluje
a)       rozpočet obce Chýně na rok 2012, a to jako rozpočet vyrovnaný;
b)       závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chýně na rok 2012;
c)       uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 1,3 mil. Kč na financování přístavby mateřské školy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.


E.   deklaruje
a)      zájem obce vybudovat v obci fotbalové hřiště; za tímto účelem bude vytipován vhodný pozemek. 

V Chýni dne 21.12.2011

 


 ..............................................           …                   .....................................
       Pavel Fousek                                                                 Josef Novotný  
       starosta obce                                                                místostarosta obce

 


                 

Vyvěšeno dne 21.12.2011
 
Sejmuto dne 6.1.2012

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz