Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Chýně

Datum konání: 14.12.2011

Přítomní: pí Pokorná, pí Kovářová,  pp. Fousek, Jelínek, Novotný, Kuchař,

Nepřítomní: pp. Rydval, Barek, Chadima


Průběh porady:
Starosta obce p. Fousek přivítal přítomné zastupitele a zahájil pracovní poradu zastupitelstva v 18,00 hod.; poté p. Fousek přednesl informace o činnosti Obecního úřadu Chýně a dále zprávy, o kterých budou zastupitelé rozhodovat na zasedání zastupitelstva obce Chýně:
1. Stav na účtu obce k 14.12.2011 – 1 145 8504,95,- Kč.
2. Informace o stavu budování chodníků v centru obce spolu s ukládáním kabeláže do země – v projektu jsou prováděny  drobné změny, namísto kamenné dlažby bude použita betonová dlažba za účelem úspory finančních prostředků, obrubníky  zůstanou kamenné; dne 16.12.2011 je za tímto účelem schůzka na Státním fondu dopravní infrastruktury, aby uvedené  změny mohly být zahrnuty bez problémů do poskytnuté dotace a nemusela se vyhlašovat nová soutěž; po odsouhlasení změn  bude ihned podepsána smlouvy s firmou Chládek a Tintěra, která bude provádět dílo (chodníky v centru obce); firma  Elektroštika provádí uložení přípojek k domům, kabelů veřejného osvětlení a rozhlasu do země.
3. Obec uhradila Středočeskému kraji částku ve výši 2 221 730,- Kč, kterou měla zapůjčenou na vyhotovení projektové  dokumentace na novou čistírnu odpadních vod. 
4. Obec obdržela dne 14.12.2011 kolaudační rozhodnutí na přístavbu MŠ od Stavebního úřadu Hostivice; ředitelka MŠ  předala toto rozhodnutí spolu s dalšími podklady na Krajský úřad Středočeského kraje k dalšímu postupu v  rámci  vyřizování dalších povolení; v současné době budou ještě s firmou WAREX řešeny zápočty víceprací a méněprací.
5. Obec připravuje žádost o dotaci na zateplení MŠ – starou část budovy z OPŽP; bylo zadáno provedení projektu  zateplení, energetický audit, které jsou podmínkou přijetí žádosti; projekt je zadán i na nový tepelný zdroj –  tepelné čerpadlo; poslední informace však hovoří o tom, že žádost se vztahuje pouze na zateplení;  zdroj tepla by pak  byl řešen samostatně – např. dodavatelským úvěrem; žádost o dotaci administruje p. Štěpánek; náklady na zajištění  podkladů pro podání žádosti budou činit cca 163 tis. Kč; termín podání žádosti je duben 2012; v rámci zateplení  budovy MŠ dojde i k výměně oken a střechy;
6. Dotace na rozšíření mateřské školy nebyla obci Chýně přiznána; žádost byla vyřazena, neboť nebyly doplněny některé  podklady na základě výzvy fondu; stalo se tak nešťastnou souhrou okolností – špatně uvedený e-mail zpracovatelem  žádosti, přehlédnutí dalšího e-mailu v došlé poště.
7. Zástupce společnosti Oakland Trade JUDr. Joos oznámil obci, že společnost hodlá prodat pozemky v lokalitě Rudenská;  obec byla již seznámena s potencionálním zájemcem o koupi pozemků; byly stanoveny předběžné podmínky obce, které by  měly být zakomponovány do plánovací smlouvy.
8. Stavba dětských hřišť v obci – do konce roku by měla být všechna tři místa osazena vybranými herními prvky – Na  Vyhlídce, na Kališti a v MŠ; na Kališti bude moci obec instalovat oplocení a vrátka, nebot proti územnímu rozhodnutí  se nikdo neodvolal.
9. Rodiče žáků 4. ročníku ZŠ Chýně podali na obec žádost, aby byl v Chýni otevřen 5. ročník v příštím školním roce a  děti nemusely dojíždět do jiných obcí; obec chce tuto záležitost řešit, bude svolána školská rada a bude se hledat   řešení – náhradní prostory, ve kterých by se mohli žáci 5. ročníku učit.
10. Odvolací soud ve věci soudního sporu mezi obcí Chýně a společností OXES rozhodl, že původně stanovené předběžné  opatření na nemožnost dispozice s nemovitým majetkem OXES v obci Chýně je nedůvodné, a to z toho důvodu, že OXES má  dostatečné množství prostředků k vyrovnání k příp. soudem určenému plnění; obec se proti tomuto rozhodnutí odvolala  prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Nigriniho a podala své argumenty.
11. Obec Chýně vyzvala OXES k podpisu smlouvy o koupi pozemků, na kterých byla obcí Chýně vybudována komunikace Na  Kališti; odpověď OXES byla kladná, smlouva, resp. koupě nemovitostí musí být nejprve schválena v zastupitelstvu obce  Chýně.
12. Bylo dokončeno financování Višňovky, obec nyní doplácela v rámci spolufinancování cca 600 tis. Kč.
13. Obec zakoupila hasičské auto, nyní se vyřizuje jeho zařazení do HZS, technická kontrola byla již provedena.
14. Dne 21.11.2011 dostala obec Chýně souhlas opata řádu premonstrátů s vybudováním provizorního chodníku Na Vyhlídce na  pozemcích premonstrátů; účastníkem jednání byla i občanka pí Jonáková, která nabídla pomoc prostřednictvím svého  známého, který má stavební firmu.
15. Obec podala žádost o dotaci na II. etapu rozšíření ZŠ; žádost byla zaregistrována, čeká se na další pokyny a postup.
16. Dne 14.12.2011 proběhlo poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu – úvěr na financování rozšíření MŠ ve výši 1,3  mil. Kč; byly osloveny celkem 3 peněžní ústavy – svou nabídku zaslala Komerční banka a Česká spořitelna; výběrová  komise vybrala nabídku České spořitelny, a to z následujících důvodů: ČS nabídla nižší úrokovou sazbu (1,36%)  než KB   (2,35%) a rovněž měla lépe a přehledněji zpracovanou nabídku, zejména pokud jde o splátkový kalendář.
17. Bylo dokončeno financování tepelného čerpadla na OÚ Chýně; TS Rudná uhradily dle smlouvy poslední fakturu; obec  doplatí pouze cca 30 tis. Kč z vlastních zdrojů.
18. Obec Chýně oslovil p. Sága se žádostí umístit na budově OÚ schránku pro geocatching; p. Sága byl vyzván k podání  žádosti a zastupitelé se k žádosti vyjádří; některé spolky v obci Chýně mají rovněž poštovní schránku na budově OÚ.
19. Byla podána žádost o prodej části obecního pozemku p. č. 538/1 o výměře cca 24 m2; jedná se o výklenek, na kterém v  minulosti stávala budova předchozích vlastníků; zastupitelé v rámci diskuse hovořili o ceně 1  tis. Kč/m2;
20. V rámci usnesení zastupitelstva obce  Chýně č. 35 ze dne 18.11.2009 bude na zastupitelstvu projednána realizace  přílohy tohoto usnesení, týkající se dělení parcel v lokalitě Za ovčínem – pozemky p. č. 171/3, 166/2 a 166/151;  starosta uvedl, že navrhne realizovat uvedené usnesení s úpravami – směna pozemků p. starosty a p. Rajtory tak, aby  se vytvořila přístupová komunikace k daným pozemkům od ulice Sportovní; rovněž navrhl namísto původního rozhodnutí –  směna parcel v poměru 1 : 2 (za 1 m obecního pozemku by obec dostala 2 m svažitého pozemku ve Višňovce) to, aby  rozdíl mezi výměrami směněných parcel byl darován obci bez dalšího; p. Kuchař k tomuto tématu sdělil, že s návrhem  souhlasí a zároveň navrhuje do budoucna udělat komunikaci přes Višňovku a pozemky ve vlastnictví p. Fouska do budoucí  lokality, kde by měla stát nová základní škola, aby děti nemusely chodit do školy po frekventované silnici; p.  Jelínek k tématu sdělil, že nabídka p. Fouska vůči obci je velkorysá, pouze se obává, aby se v budoucnu vybudovaná   komunikace neuzavřela pro veřejnost jako soukromá; p. Kuchař se v této souvislosti dotázal, jak to bude s fotbalovým  hřištěm v lokalitě Za Ovčínem; trénuje fotbalový oddíl žáků a rodiče se ptají, co bude s fotbalem v Chýni dál; uvedl,  že vše je otázkou peněz, lze však požádat o dotaci na vybudování hřiště a rovněž pomáhat při výstavbě i vlastními  silami „brigádnicky“; pí Kovářová dodala, že výstavba hřiště musí jít „ruku v ruce“ se základní školou, stačí však  vypracování studie na dané území;
21. Rozpočet na rok 2012 – starosta p. Fousek informoval přítomné o jednotlivých položkách – příjmech a výdajích v roce  2012, příjmy byly navýšeny o částku na cca 200 obyvatel, očekává se, že jiné zvýšení nebude přicházet do úvahy,  vzhledem k ekonomické situaci; výdaje jsou cca v relaci roku 2011 (škola dostala navíc 109 tis. na vybavení ZŠ a 200  tis. Kč na vybavení MŠ); starosta p. Fousek a předsedkyně FV pí Pokorná zodpověděli dotazy přítomných; pí Pokorná  navrhla zvýšit poplatky ze psů, a to na každého psa částku 200,- Kč; bylo řečeno, že např. v Praze a  velkých  městech občané platí tisícové částky za psy; pí Kovářová doplnila, že z RUD je minimální částka na osobu 6,8  tis.  Kč, od r. 2013 by se částka na osobu mohla v obcích zvýšit na 9 tis. Kč; 
22. Závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chýně – budou schvalovány na zastupitelstvu obce Chýně;  navrženy byly stejné ukazatele, jako v roce 2011.
23. Starosta p. Fousek předložil zastupitelům návrh na stanovení termínů zasedání zastupitelstva obce Chýně a pracovních  porad zastupitelů v roce 2012, a to z důvodů lepší možnosti organizace jejich času a přítomnosti na jednáních;  zasedání zastupitelstva jsou navržena vždy na středu, v navržených termínech nejsou žádné svátky, může se však stát,  že nepředvídatelná nutnost si vyžádá jiný termín.
24. Rozpočtové opatření č. 2 v roce 2011 – pí Pokorná připraví informaci pro zastupitele, kterou obdrží e-mailem;  zastupitelé by tuto informaci měli vzít na vědomí.
25. P. Jelínek uvedl, že společnost Enit Invest měla na podzim vysadit nové stromy; p. starosta k tomu dodal, že se  souhlasem obce se výsadba přesouvá na jaro 2012.
26. P. Kuchař zmínil kriteria pro přijímání dětí do MŠ – uvedl, že kriteria, která byla stanovena pro přijímání dětí do  nové části MŠ mu nepřipadají správná – např. obec Rudná má jiná; pí Kovářová dodala, že je chybou, že v kriteriích  nefiguruje podmínka trvalého pobytu obou rodičů v obci Chýně; p. Fousek podotkl, že stanovení kriterií je v pravomoci  ředitelkombudsmana ve věci přijímání dětí do MŠ; po další diskusi bylo konstatováno, že kriteria pro přijetí dětí do  MŠ budou zařazena jako bod jednání na zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 20.12.2011;
27. Pracovní porada zastupitelstva byla ukončena ve 20,35 hod., p. starosta poděkoval všem za účast.


V Chýni dne 20.12.2011
Zapsala: Dagmar Musilová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz