Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 5.12.2011

Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Fousek,  Barek, Rydval, pí Pokorná
Nepřítomní:  pí Kovářová, p. Kuchař, p. Chadima
Hosté:  3 občané
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Schválení podání žádosti o dotaci z FROM pro rok 2012 na projekt Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Chýně – II.  etapa a schválení spolufinancování akce obcí
6. Pověření starosty obce Chýně k provádění rozpočtových opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně v rozsahu svěřeném  zastupitelstvem obce  
7. Diskuse
8. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 18,10 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že  zastupitelstvo je   usnášeníschopné – 5 členů a p. Rydval je na cestě v dopravní zácpě; zároveň úvodem sdělil, že obec si je vědoma, že   nedodržela lhůtu pro oznámení zasedání zastupitelstva (7 dní předem), nicméně usnesení zastupitelstva obce není z   tohoto důvodu neplatné; lhůta nebyla dodržena proto, že obec nutně potřebuje schválit podání žádosti o dotaci na   výstavbu II. etapy základní školy, aby mohla být žádost o dotaci ve stanoveném termínu podána.
2. Starosta přečetl návrh programu, navržený program byl schválen 5 hlasy (p. Rydval se dostavil později).
3. P. Jelínek provedl  kontrolu usnesení č. 8/2011 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 19.10.2011; konstatoval, že   úkoly byly splněny s výjimkou zveřejnění podepsané smlouvy s TS Rudná; p. starosta k tomu dodal, že zveřejnění   smlouvy nebylo uskutečněno na žádost druhé smluvní strany z konkurenčních důvodů, smlouva bude zveřejněna později; 
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a p. Barka – oba   byli schváleni 5 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 5 hlasy pí Pokorná a p. Novotný; zapisovatelem byla   ustanovena pí Musilová.
5. K bodu 5. uvedl starosta obce, že obec hodlá podat žádost o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst pro rok  2012, a to na projekt Rekonstrukce a rozšíření kapacity Základní školy Chýně – II. etapa; žádost musí být zpracována   a podána nejpozději do 15.12.2011 včetně usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva; dostavil se p. Rydval; dotace by   ACCON; výběrové řízení na stavbu ZŠ  vyhrála  firma Zeman pro obě etapy výstavby; zastupitelé všemi 6 hlasy schválili  podání žádosti o dotaci a spolufinancování akce obcí Chýně ve výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce.
6. V bodě 6. byl projednán návrh na provádění změn rozpočtu obce formou rozpočtových opatření starostou obce v rámci   rozsahu svěřeném mu zastupitelstvem obce; bylo konstatováno, že doposud všechna rozpočtová opatření schvalovalo   zastupitelstvo; v praxi je však potřeba provádět rozpočtová opatření při každé změně položky rozpočtu, při každém   přesunu částek z jedné položky na druhou; znamená to pak, že zastupitelé by se museli scházet velmi často, což není   praktické a pružné; proto starosta obce navrhl, aby některá rozpočtová opatření mohl provádět sám v rámci    opatření  byla  stanovena do výše 1 mil. Kč, p. Barek doplnil, že provádění takových rozpočtových opatření by mělo   být schváleno  pouze na 1 rok; dále p. Rydval konstatoval, že starosta by měl provádět rozpočtová opatření až po   souhlasném  stanovisku navržených změn členy Finančního výboru; po ukončení diskuse bylo všemi 6 hlasy   zastupitelů schváleno,  aby starosta obce prováděl rozpočtová opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně na    rok 2012 v  objemu do 1 mil. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů;    veškerá tato rozpočtová opatření bude činit po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru.
7. V rámci diskuse
a) starosta obce přečetl dopis členky zastupitelstva pí Kovářové, ve kterém pí Kovářová omlouvá svoji     nepřítomnost na zasedání zastupitelstva a konstatuje, že zastupitelstvo nebylo svoláno řádně – informace    nebyla  zveřejněna 7 dní přede dnem konání zastupitelstva, jak stanovuje zákon o obcích; k tomu    starosta obce dodal, že vysvětlení k tomu, proč obec svolala zasedání zastupitelstva obce tak narychlo podal   v úvodu zasedání kde rovněž konstatoval, že nedodržení lhůty oznámení neznamená neplatnost usnesení ze   zasedání zastupitelstva;
b) paní Kateřina Fousková předala p. starostovi dopis se svým podpisem a podpisy některých dalších rodičů v    obci, kteří mají děti ve 4. třídě základní školy; těmto dětem hrozí, že nebudou moci dochodit 5. ročník ZŠ v    Chýni z důvodu nedostatku kapacity stávající budovy ZŠ v návaznosti na velký počet dětí v      jednotlivých třídách; pí Fousková uvedla, že rodiče uvedených dětí žádají o nalezení řešení, aby jejich děti    mohly 5. ročník ZŠ absolvovat v Chýni a nemusely přecházet na jinou školu; změna je   pro děti vždy   stresující, nehledě na to, že po ukončení 5. ročníku mnohé z dětí musejí opět absolvovat další změnu     prostředí, pokud přestupují např. na víceletá gymnázia; k žádosti rodičů uvedla ředitelka školy pí Štrosová,    že se hledá řešení – zvažuje se i umístění dětí v 5. ročníku mimo budovu stávají ZŠ v Chýni; dodala ještě, že   v případě umístění žáků 5. ročníku v jiné obci by Chýně musela za tyto žáky platit jiným obcím, což je pro    Chýni nákladné; jedná se o 15 žáků, jednoznačná odpověď bude k dispozici až po zápisu nových dětí do ZŠ v    lednu 2012 (záleží na počtu těchto nově zapsaných dětí); starosta obce k tomu dodal, že obec chce najít    řešení a bude jej hledat; bude svolána školská rada, zváží se veškeré možnosti;
c) na dotaz pí Štrosové, zda skutečnost, že obec nebyla  úspěšná při žádosti o dotaci na rozšíření MŠ znamená,    že se odročuje oprava MŠ, odpověděl p. Fousek, že nikoliv; obec Chýně bude žádat o dotaci na      zateplení MŠ včetně nového tepelného zdroje (tepelné čerpadlo);
d) p. Novotný sdělil přítomným, že se starostou obce stanoví termíny pracovních porad a termíny konání     zastupitelstev pro rok 2012, aby si zastupitelé mohli lépe organizovat svůj čas;
e) pí Černá sdělila, že v mapkách obce nejsou uvedeny názvy nových ulic a lidé se ptají, kde se nacházejí;
f) pí Pokorná se otázala, jak to bude s osvětlením v ulici Ke Skále v části od ulice Růžové k ulici Pod     Průhonem; p. starosta odpověděl, že p. Plaňanský informace zjišťuje na Stavebním úřadu Hostivice; 
g) p. Jelínek konstatoval, že na webových stránkách obce se dočetl o placení svozu odpadu v Chýni ze strany    občanů; navrhuje, aby obec stejným způsobem přistoupila ke kontrole, jak lidé v Chýni nakládají se     splaškovými vodami; p. starosta uvedl, že obec požádá provozovatele kanalizace v Chýni o spolupráci;
h) p. Barek sdělil, že se mu nelíbí znečišťování ovzduší v Chýni z komínů některých domácností; navrhl     kontrolovat ze strany obce, čím lidé topí;  p. starosta k tomu uvedl, že je zásadně proti tomu, aby obec    zasahovala a vstupovala do objektů občanů, zatím neplatí zákon, který by to dovoloval; k nápravě by spíše    přispěla cenová politika státu – např. snížení ceny plynu a elektřiny.
8. Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19,20 hod.

 


V Chýni dne 6.12.2011

Zapisovatel : Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu:  Lenka Pokorná
Josef Novotný

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz