Usnesení č. 9/2011 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 5.12.2011

 

 

 

Zastupitelstvo obce

 

 

A.           bere na vědomí     kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.

 

 

B.     schvaluje      podání žádosti o dotaci ze středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2012 na projekt „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Chýně – II. etapa“ a souhlasí se spolufinancováním akce ve výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce.

 

 

C.    pověřuje         starostu obce prováděním rozpočtových opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně na rok 2011 a 2012 v  objemu do 1 mil. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato rozpočtová opatření budou činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru.

 

 

 

 

 

V Chýni dne 6.12.2011

 

 

 

 

       Josef Novotný                                                                               Pavel Fousek

        místostarosta obce                                                                       starosta obce

                                                                                                                                                           

                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

Vyvěšeno dne 5.12.2011

 

Sejmuto dne 22.12.2011

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz