Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 19.10.2011

Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Fousek, Kuchař, Barek, Rydval, Chadima, pí Pokorná,
Nepřítomní:  pí Kovářová
Hosté:  9 občanů
Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu nového člena zastupitelstva p. Davida Chadimy
3. Schválení programu
4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
5. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
6. Zpráva starosty o činnosti obce
7. Zpráva Finančního výboru o stavu rozpočtu obce Chýně a kontrole hospodaření v Základní škole a mateřské škole Chýně
8. Stanovení ceny pozemku p. č. 717, resp. 717/2 k. ú. Chýně
9. Nabídka společnosti EUFI ve věci bytového souboru Hostivice – jih – návrh na změnu katastrální  hranice
10. Kladenská cyklostezka, úsek Praha – Hostivice – Kyšice – I. etapa - výpůjčka a darování částí obecních pozemků   Středočeskému kraji
11. Pronájem bytu v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně
12. Pronájem garsoniéry v budově základní školy Chýně
13. Pronájem nebytových prostor – budov v lokalitě Hájek, umístěných na pozemcích p. č. st. 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 595, 596 k. ú. Chýně
14. Nákup a prodej hasičského vozidla
15. Schválení názvu ulice
16. Členství obce Chýně ve Svazu měst a obcí  a  Sdružení místních samospráv
17. Žádosti o finanční příspěvek obce Chýně – Arbor, o. s., TJ Sokol Chýně, Nadační fond Zvonek, Chýně, Svaz postižených civilizačními chorobami, Hostivice a Folková tChýně
18. Diskuse
19. Závěr.


Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Nový člen zastupitelstva p. David Chadima složil přečtený slib člena zastupitelstva a podepsal jej; zastupitelé vzali složení slibu p. Chadimy na vědomí.
3. Starosta přečetl návrh programu a navrhl následující:
a) jako nový bod programu pod číslem 8a. zařadit bod „Dodatek č. 2 ke smlouvě o právní pomoci uzavřené s JUDr. Nigrinim;
b) bod 17 programu doplnit o žádost o.p.s. Strahovský rybník;
navržený program zastupitelstva včetně navrženého doplnění byl schválen 8 hlasy.
4. P. Jelínek provedl  kontrolu usnesení č. 7/2011 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 24.8.2011; konstatoval, že úkoly byly splněny nebo jsou postupně plněny.
5. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a p. Chadimu –    oba byli schváleni 8 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy pí Pokorná a p. Kuchař; zapisovatelem  byla ustanovena pí Musilová.
6. V bodu 6. informoval p. Fousek o činnosti obce:
a) Stav účtu ke dni 19.10.2011:  3 553 913,89 Kč.
b) 30. září byla zaplacena faktura od firmy Pohl za opravu havárie kanalizace v Okružní ul., cena     práce dle smlouvy: 1 799 436 Kč.
c) Finanční výbor ve své zprávě uvede podrobnosti o stavu rozpočtu. S největší pravděpodobností nebude nutné  sjednávat úvěr od banky na vyrovnání rozpočtu. Při rozboru stavu obecních financí jsme dospěli k tomuto  závěru. Nyní musíme podrobně sledovat vývoj příjmů z RUD a podle toho, jak se budou příjmy vyvíjet v  následujících dvou měsících bude nutné se rozhodnout. V tomto smyslu jsem informoval i poradkyni obce z KB, jsme domluveni, že na konci listopadu vyhodnotíme stav příjmů a podle toho budeme případně oslovovat banky ve věci úvěru.
d) Dotace na II. etapu přístavby ZŠ nám nebyla přidělena. Budeme žádat znovu v nejbližším možném termínu. Tato věc je v jednání s firmou, která může připravit potřebné doklady a zároveň administrovat žádost o dotaci u  příslušného fondu.
e) Firmě Berger Beton jsme zaslali dopis o náhradní výsadbě uhynulých stromů, které sázeli za pokácené topoly.  Jsou k tomu zavázáni pravidly o následné péči.
f) JUDr. Stehlík, jednatel firmy Oxes, obec požádal o kopie dokumentů o poskytnutí dotace na výstavbu silnice na Kališti. Tuto dotaci poskytlo MMR, dokumenty o přidělení dotace jsme panu Stehlíkovi poslali po předběžné  konzultaci s naším právním zástupcem JUDr. Nigrinim. JUDr. Nigrini informoval zastupitele na pracovní poradě  o souvislostech, které jsou s touto věcí spojeny.
g) S JUDr. Nigrinim jsme se následně setkali znovu a zabývali jsme se úvahou o uzavření smlouvy s firmou Oxes o převedení pozemků pod výše popsanou silnicí do majetku obce. Tato smlouva měla být uzavřena podle smlouvy o budoucí smlouvě a ani obec ani Oxes v tomto volebním období neprojevili snahu tuto smlouvu podepsat a dosáhnout toho, že bude patřit obci i pozemek, na kterém vybudovala asfaltový povrch za peníze z dotace a také za svoje vlastní. S  JUDr. Nigrinim máme  sjednanou schůzku k přípravě této smlouvy na 25.10. t.r.
h) Dne 10.10. 2011 byla podepsána smlouva o vybudování vodovodního přivaděče s TS Rudná. Tuto smlouvu mám zde k dispozici a přečtu vám nejdůležitější části, nebo pokud to bude vyžadováno, mohu ji přečíst celou.
i) Soud, u kterého je podána žaloba na firmu Oxes vydal předběžné opatření vůči Oxesu. Účelem tohoto opatření je zabránit Oxesu v disponování jeho majetkem do doby rozhodnutí soudu o naší žalobě. Bez tohoto opatření nemá  s.r.o. ručí sumou 200 000 Kč.
S podáním žádosti o předběžné opatření souvisí složení kauce ve výši 50 tis. Kč, kterou obec musela složit u příslušného soudu. V současné době s JUDr. Nigrinim připravujeme žádost o prominutí tohoto poplatku vzhledem  finanční situaci obce.
j) Kontrolní odbor Krajského úřadu Středočeského kraje provedl kontrolu financování I. etapy rozšíření ZŠ. Tato stavba byla provedena v r. 2010 a byla financována z dotace poskytnuté krajským fondem. Pracovníci kontroly  provedli velmi podrobné porovnání věcí, vykázaných v rozpočtu a našli rozpor mezi vykázaným množstvím a typem dlažby, použité ve dvorku školy.  Ve své kontrolní zprávě toto uvedli s tím, že rozpor je především u použitého materiálu. Místo dlažby z žulových kostek byla použita zámková dlažba a nepromítlo se to ve změnovém hlášení. V dodatku smlouvy s dodavatelem stavby byly vykázány méněpráce a jednou z nich bylo snížení výměry dláždění a také vykázání přiměřeného množství dlažby. Tyto skutečnosti jsme se stavební firmou sepsal a poslali vedoucímu kontrolní skupiny. Nyní čekáme na její odpověď. Věříme, že závěry nevyvolají nějaké  sankce proti obci.
k) Na SFDI jsem podal žádost o přesunutí dotace na chodníky do roku 2012. Byli jsme vyzváni, abychom žádost  doplnili vyjádřením ČEZ Distribuce o zpoždění s vyhlášením vítěze soutěže a předpokladem dokončení prací na el. přípojkách domů. ČEZ takový dopis poskytl a my jsme ho zaslali fondu. Dostali jsme od Ing. Čočka, dopis, který vám přečtu (dopis byl přečten).
l) V úterý 11.10.2011  předal ČEZ staveniště firmě Elektroštika. Po dohodě se zúčastněnými jsem svolal  koordinační schůzku všech, kteří se zúčastní této stavby, včetně dláždění chodníků a projektantů . Tato schůzka je sjednána na 21.10.2011. Zahájení prací bude podle p. Štiky ve 44. týdnu (1. týden v listopadu).
m) Po opravě silnice na Hlavní ul. bude pokračovat asfaltování mezi Rudnou a Hostivicí od Lidlu ke křižovatce  silnice k jenečskému hřbitovu a odbočky do Litovic. Krajská SÚS svolala schůzku zástupců obcí, ROPID a  dodavatele, kde bylo upozorněno na nutnost zachovat dostupnost lokality Na Vyhlídce a vybudování náhradní zastávky autobusu. Při příjezdu autobusu, který s námi projížděl celou trasu do Rudné jsem využil přítomnosti lidí, kterých se to týká a otevřel jsem otázku vybudování stanic autobusu u Lidlu. Zástupce ROPID  s tím  vyjádřil souhlas, tajemník úřadu v Rudné řekl, že tuto věc je nutné projednat se starostou jejich města. Domluvíme s ním termín a navštívíme ho s místostarostou J. Novotným.
n) Už z předchozího volebního období jsme na úřadě měli nabídku pana Káchy, který zde má plantáže jehličnanů a  jejich prodej. Nabídl obci 50 vzrostlých jehličňanů s balem. Potom, co pan Kácha potvrdil, že jeho nabídka je stále platná, jsem se domluvil s O. Jelínkem, že vytypuje místa na obecních pozemcích, vhodná pro vysázení těchto stromů. Tato místa nalezl kolem lesíku zvaného 3. Skála a také u Malých Roklí. Obecní zaměstnanci  označené pozemky posekali, Ondřej Jelínek vyznačil místa pro vysazování, připravil pozvánky pro dobrovolníky a ve třech volných dnech jsme stromky vysázeli. Využívám této příležitosti, abych všem, kteří přiložili ruku k dílu, poděkoval. A také panu Káchovi, který stromy poskytl a také dovezl až na místo.

o) Od opata Královské kanonie Premonstrátů jsme dostali písemný souhlas s vybudováním dětského hřiště zčásti na jejich pozemku. Nyní nic nebrání přípravě terénu a osazení herních prvků v tomto místě. 
p) Od obyvatel Vyhlídky nám jejich zástupce, pan Serba předal petici, vyzývající vedení obce k vybudování  chodníku do obce. S místostarostou se nyní domluvíme na termínu návštěvy u pana Alexandridise, právního  zástupce Premonstrátů. Chceme je požádat o pronájem plochy potřebné pro vybudování tohoto chodníku. Nabídl  jsem zástupcům obyvatel z Vyhlídky, aby vybrali někoho, kdo by se této schůzky zúčastnil. Zastupitel J.  Kuchař nám sdělil jména těch, kdo se mohou s námi zúčastnit. Mezitím jsem se s panem Hrnčířem dohodl, že nám při orání tohoto pole nechal nezoraný pruh podle silnice a obecní zaměstnanci zde posekali trávu a ořezali větve stromů, které by bránily průchodu. Nyní postupně upravují povrch provizorní pěšiny, aby ho učinili  schůdným. Již nyní, pokud je sucho se tudy dá projít bezpečněji než po silnici. Po návštěvě u Premonstrátů budeme z napětím očekávat, jaké  bude jejich vyjádření .
q) V minulých týdnech byla upravena asfaltovým recyklátem ulice Dlouhá a část ul. Obecní. Místostarosta J. Novotný zorganizoval poskytnutí potřebné techniky a také domluvil s některými majiteli domů finanční  příspěvek ve výši 3000 Kč na pořízení materiálu a techniky. Po doplacení rozdílu tato akce obec stála 3300 Kč.
r) Obec obdržela nabídku volných míst v soukromé školce v Hostivici. Podrobnosti najdou zájemci na obecním webu.
s) 7. října byla dokončena montáž tepelného čerpadla v budově OÚ.  Celá budova OÚ je nyní vytápěna pomocí tohoto čerpadla. Věřím, že provoz této budovy se v zimním období výrazně zlevní.
t) 13. října jsem se setkal se zástupcem ROPID panem Brzickým. Hlavním důvodem bylo zjistit, jestli je možné některé spoje prodloužit až na točnu v ul. Ke Skále. Odpověděl mi, že není příliš taktické zvyšovat požadavky na spoje, protože je téměř jisté, že v příštím roce bude na tuto věc málo peněz a je lepší, když obec na sebe nebude příliš upozorňovat. Po podrobném prostudování jízdních řádů obou autobusových linek jsme došli k  závěru, že nejnaléhavější je spoj, jedoucí před půlnocí ze Zličína. Sdělil mi, že tuto možnost prošetří a dá  mi zprávu. V pondělí 17.10. odpověděl, že to je možné a toto prodloužení bude stát 1450 Kč/ měs., tj. 17400  Kč/rok. Při sestavování rozpočtu na příští rok musíme uvážit, jestli bude v silách obce toto sjednat.
u) Paní Štefková z č. p. 232 mě před několika dny navštívila a nabídla obci a ZŠ, že firma, ve které pracuje, by vybudovala zpevněnou plochu oplocenou u školy směrem do Květnové ul. Paní ředitelka zde chce vybudovat  tréninkovou plochu pro košíkovou. Po domluvě s paní ředitelkou školy a zástupci firmy Cemex jsme se rozhodli  tuto nabídku přijmout. Obec to nebude nic stát, pouze odtěží zeminu do potřebné hloubky a odveze ji na jiné místo, kde ji využijeme. Tuto práci už obecní zaměstnanci provádějí. Tímto chci veřejně poděkovat pí. Štefkové a firmě Cemex za jejich dar. Na tuto plochu také umístíme pískoviště, které nám bylo nabídnuto  firmou Warex a pro které v prostorách školky nemáme uplatnění.
v) Od svého nástupu do funkce starosty jsem se mimo jiné zabýval tím, jaký má obec přehled o obyvatelích, kteří vůbec nevyužívají odvoz popelnic s komunálním odpadem. Zjistil jsem, že současný systém, pomocí kterého  registrujeme platby za tuto službu, neumí udělat souhrnný výkaz podle jednotlivých popisných čísel. Toto se postupně podařilo doplnit a ke konci srpna jsme měli k dispozici kompletní přehled o majitelích nemovitostí, kteří si od ledna do konce srpna nekoupili ani jednu známku na odvoz popelnic. Pracovnice úřadu připravily  dopis, který jsme zaslali všem, kteří se v tomto přehledu objevili. Jednalo se o 41 adres. Od té doby řada oslovených přišla a známky zakoupila. Termín k nápravě jsme dali do konce října. Po tomto termínu věc  vyhodnotíme znovu a podnikneme další kroky, vedoucí k nápravě tohoto stavu. O výsledku budu veřejnost informovat.
w) Dopis obyvatel z lokality Za Baštou a písemná odpověď obce - nefunkční osvětlení (viz níže).
V rámci zprávy starosty o činnosti proběhla diskuse
• ke smlouvě o výstavbě vodovodního řadu TS Rudná – p. Jelínek navrhl, aby smlouva byla  umístěna na  webových stránkách obce Chýně; p. Fousek souhlasil; p. Fingerhut, předseda správní rady TS Hostivice  navrhl, aby některé údaje ze smlouvy zatím nebyly zveřejňovány, s to z důvodu zachování obchodního  tajemství;
• ke stavu veřejného osvětlení v lokalitě za Baštou – p. Fousek přečetl dopis, který obec předala zástupci občanů v lokalitě Za Baštou p. Krausovi jako odpověď na jejich žádost o stanovisko obce k  této problematice; z dopisu vyplynulo, že obec je připravena pomoci občanům a již tak činí, nicméně  veřejné osvětlení, stejně jako přilehlá komunikace s příslušenstvím, není ve vlastnictví obce Chýně a obec musí zachovávat právní postup ve věci; p. Fousek sdělil občanům, že p. Krejčí – jeden z  vlastníků veřejného osvětlení a komunikací počítá s opravou veřejného osvětlení, práce započnou dle jeho vyjádření v pátek, 21.10.2011; p. Fousek přislíbil občanům sledovat tyto opravy, kontaktovat společnost Elektroštika, která je v obci provozovatelem veřejného osvětlení, s firmou provádějící opravy v lokalitě Za Baštou a dále prohlásil, že obec je připravena veřejné osvětlení spolu s  komunikacemi v této části obce převzít – např. darovací smlouvou a provozovat a financovat je, ale až poté, co veřejné osvětlení bude opraveno v náležité kvalitě.
7. V bodu 7. přečetl p. Palatinus zprávu Finančního výboru o stavu rozpočtu obce Chýně a zprávu o kontrole hospodaření v Základní škole a Mateřské škole Chýně; k rozpočtu obce uvedl, že některé příjmy i výdaje se přesouvají z roku 2011 na rok 2012, z výdajů obce zejména částky spoluúčasti na rekonstrukci chodníků v centru obce a výdaje na veřejné osvětlení v souvislosti s touto rekonstrukcí, z příjmů se přesouvá zejména částka za věcné břemeno od ČEZ Distribuce (položení kabelů na obecní pozemky) a druhá polovina finančního daru od ČEZ Distribuce za výstavbu transformovny v  Chýni; odhadovaný stav účtu obce k 31.12.2011 je cca 500 tis. Kč přebytek oproti původně očekávanému schodku  rozpočtu, který by byl řešen formou půjčky od banky; z tohoto důvodu navrhl FV vyčlenit v rozpočtu obce 25 tis. Kč  na finanční příspěvky spolkům a občanským sdružením, na nákup hasičského vozidla částku 60 tis. Kč a na vybudování retardéru v obci 15 tis. Kč;  z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Chýně p. Palatinus uvedl, že Finanční výbor neshledal pochybení či neoprávněné nakládání s přidělenými finančními prostředky; uvedl, že zásadními položkami výdajů jsou  spotřeba el. energie (vytápění MŠ akumulačními kamny) a náklady za revize přístrojů a spotřebičů; rovněž bankovní   poplatky jsou poměrně vysoké; Finanční výbor doporučil zabývat se snížením nákladů na vytápění MŠ, ověřit možnost  snížení nákladů na revize spotřebičů a zařízení (spojení návštěv revizních techniků ve více objektech v jeden den apod.) a zvážit změnu bankovního účtu školy; zastupitelé vzali zprávu Finančního výboru o stavu rozpočtu obce Chýně a kontrole hospodaření v Základní škole a  Mateřské škole Chýně na vědomí; zprávu doplnil p. Fousek o sdělení, že obec hodlá podat žádost o dotaci na zateplení budovy mateřské školy a výměny tepelného zdroje v této budově (tepelné čerpadlo).
8. V bodu 8. bylo projednáno stanovení ceny pro prodej obecního pozemku p. č. 717/2 k. ú. Chýně o výměře 170 m 2 paní Simoně Feigerlové; bylo konstatováno, že prodej pozemku byl již v minulosti schválen zastupiteli, na základě toho žadatelka nechala na své náklady vyhotovit geometrický plán, kterým se obecní pozemek p. č. 717 rozdělil na dvě  části; žadatelka nechala posléze vyhotovit znalecký posudek, se kterým byli zastupitelé seznámeni; v tomto posudku   znalec stanovuje cenu pozemku 10,- Kč/m2 podle § 32 odst. 4 vyhlášky MF č. 3/2008 Sb. s tím, že obvyklá cena není    předmětem posudku a její výše by se mohla pohybovat kolem 100,- Kč/m2; dále bylo konstatováno, že uvedený pozemek je veden v územním plánu obce jako pole, nikoliv jako stavební pozemek, na rozdíl např. od minulého prodeje obecního pozemku, kdy se jednalo o stavební pozemek v centru obce; místostarosta p. Novotný navrhl kupní cenu 100,- Kč/m2,    která byla schválena 6 zastupiteli, p. Jelínek a pí Pokorná se zdrželi hlasování.
8a.     V tomto bodu byl projednán návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o právní pomoci uzavřené s JUDr. Nigrinim, jehož předmětem je podílová odměna za výsledek ve výši 1,2% + DPH ze stanovené hodnoty věci, peněžitého plnění, práva nebo jiné majetkové hodnoty;  poté započala diskuse k tomuto bodu:
a) p. Rydval v návaznosti na zodpovězení dotazu, jak je p. Nigrini honorován sdělil, že měsíční paušál je slušný a běžně klient platí advokátovi pouze hotové výdaje, ne odměnu za výsledek sporu;
b) p. Fousek -  p. Nigrini se hodně věnuje obci a obec ve věci kauzy OXES dobrého advokáta potřebuje;
c) p. Novotný – pokud obec vyhraje spor, motivace advokáta je na místě;
d) p. Rydval – pokud bude uzavřen smír s OXES do určitého data, pak nechť p. Nigrini dostane odměnu; navrhuji  termín např. do 30.6.2012;
návrh p. Rydvala na podílovou odměnu vázanou na mimosoudní vyřešení do 30.6.2012 byl schválen 8 hlasy.
9. V bodu 9. byla projednána žádost společnosti EUFI – European financing & investment s.r.o., zastoupené společností  ARPOS, spol. s r. o. ve věci bytového souboru Hostivice – jih – společnost podala návrh na změnu katastrální hranice obce Chýně tak, aby do katastru obce byla začleněna lokalita  bytového souboru Hostivice – jih a další pozemky až ke skladu zeleniny Šandera směrem do Chýně; jako důvod uvádí společnost sjednocení zástavby obce Chýně směr Chrášťany, zklidnění dopravy směrem na Chrášťany, získání nových občanů do Chýně s pobíráním příspěvků na ně apod.; pokud by obec Chýně souhlasila se změnou katastrální hranice, společnost zároveň žádá o změnu územního plánu v této lokalitě, a to ve smyslu rozšíření plochy na bydlení; poté by společnost uvažovala přispět obci částkou 3 mil. Kč; p. Fousek uvedl k tomuto bodu, že zastupitelé byli již v minulosti informováni o této žádosti a žádost byla již diskutována, zastupitelé vyjádřili své postoje; p. Barek se otázal, zda se od té doby v předmětné záležitosti něco změnilo, p. Fousek odpověděl, že nikoliv; p. Fousek pro občany zrekapituloval obsah žádosti společnosti EUFI a podotkl, že  vyhovění žádosti obcí Chýně by znamenalo mít výhledově o 1,3 tis. obyvatel více, dále velký počet dětí do ZŠ, které  by obec nebyla schopna v Chýni umístit a musela by poskytovat příspěvky jiným školám v jiných obcích, zvýšily by se náklady na dopravu, veřejné osvětlení, údržbu a úklid komunikací apod.; šlo by o danajský dar a neúměrné finanční zatížení obce, uvedl p. Fousek; poté se rozvinula diskuse k tomuto bodu programu:
a) p. Snášel – zástupce společnosti ARPOS sdělil, že žádá, aby žádost (dopis) EUFI byl přečten; p. Fousek se  dotázal zastupitelů, zda jej chtějí přečíst, odpověď byla negativní;
b) p. Fingerhut – nechť si obec vezme kalkulačku a vše si spočítá; 1 300 nových obyvatel je 5 mil. daňových  příjmů do Chýně; v opačném případě peníze od občanů potečou do Hostivice;
c) pí Pokorná – v lokalitě zatím stojí 3 domy, výhled 11 domů zatím při stávající ekonomické situaci není reálný, kdo by se chtěl stěhovat do pole, kde není žádná občanská vybavenost, když si může koupit byt v  daleko lukrativnější oblasti;

d) p. Chadima - obrátil se na p. Fingerhuta s dotazem, zda si myslí, že obec není povinna zajišťovat odpady, údržbu, veřejné osvětlení, dopravu apod.?
e) p. Jelínek – přečetl návrh usnesení na zamítnutí žádosti;
f) p. Snášel – katastrální hranice nyní vede v Chýni uprostřed komunikace na Chrášťanský vrch, pokud by došlo k rozšíření katastru dle návrhu EUFI, došlo by ke sjednocení zástavby spolu se zamýšlenou zástavbou lokalitě  Pod Horou a ke zklidnění dopravy;
g) p. Fousek – zklidnění dopravy je nesmysl, naopak doprava bude více zahuštěna;
po dohodě zastupitelů p. Fousek přečetl žádost EUFI v plném znění a připomněl, že v minulém volebním období zastupitelé rozhodli, že obec nebude rozšiřovat své území pro další zástavbu; argumenty typu příjmů obce za obyvatele velmi souvisí s tím, kolik občanů se přihlásí k trvalému pobytu do Chýně (navíc příjmy z tohoto  zdroje jdou do obecního rozpočtu s ročním zpožděním); město Hostivice udělalo v minulosti rozhodnutí o  výstavbě v této lokalitě, jde tedy o jeho problém;
p. Rydval – nechce p. Snášel vzít návrh zpět, aby obec nerozhodovala a nabídnout obci konkrétní věci?
p. Snášel – bytový soubor Hostivice – jih bude zcela soběstačný;
p. Barek – zastupitelům je návrh EUFI znám, mají na něj svůj názor; proč tedy nejásá starosta Hostivice, že bude mít nové občany a přísun peněz do pokladny? Návrh EUFI je pro Chýni velmi nevýhodný; argumenty EUFI mě nepřesvědčily;
p. Snášel – dá se říci, že Hostivice má problém, bytový soubor je na hraně její katastrální hranice; z  odborné stránky – územně – je lepší, aby bytový soubor byl v katastru Chýně;
pí Pokorná – prostudovala jsem žádost pečlivě, každý vidí, že nejde o bytový soubor soběstačný v současné  době, není tam MŠ ani další občanská vybavenost;
p. Fousek – při jednání s p. Tonkoškurem bylo domluveno, že EUFI pošle žádost, kterou ale neposlala, věc měla být řešena na minulém zasedání zastupitelstva, byla však z důvodu  nedoručení na OÚ  Chýně stažena z programujednání zastupitelstva 24.8.2011; Chýně vstřícně umožnila čištění odpadních vod z bytového soboru Hostivice–jih ve své ČOV prozatímně; polovina katastru Chýně bude zastavěna dle územního plánu, další zástavba v  katastru by byla nad únosnou míru; navíc, pokud se Hostivice bude rozšiřovat, může se dostat se svojí  zástavbou až téměř k Chýni z druhé strany Na Duškáně;
p. Jelínek přečetl návrh usnesení na zamítnutí žádosti EUFI na rozšíření katastrální hranice obce Chýně a  návrh byl schválen 6 hlasy; p. Rydval se zdržel hlasování, p. Kuchař v průběhu projednávání tohoto bodu opustil zasedání zastupitelstva. 
10. V dalším bodu byla projednána žádost Atelieru projektování inženýrských staveb o výpůjčku části pozemků p. č. 613,628, 629 a 640 k. ú. Chýně a dále o následné darování uvedených pozemků Středočeskému kraji, který bude investorem stavby; p. Fousek uvedl k tomuto bodu, že se jedná o malé části obecních pozemků podél silnice do Hájku a ukázal  zastupitelům tyto pozemky na mapě; dále p. Fousek navrhl, aby obci Chýně bylo zřízeno na pozemku p. č. 629 věcné  břemeno: právo chůze a jízdy, aby obec neměla omezený přístup cesty od silnice; dodal, že cyklostezka umožní občanů pěší chůzi i jízdu na kole bezpečně mimo silnici a doporučil vyhovět žádosti; zastupitelé poté schválili 7 hlasy výpůjčku po dobu výstavby a následné darování části pozemků, a to p. č. 613 ve výši 39 m2 záboru trvalého, p. č. 628 ve výši 44 m2 záboru trvalého, p. č. 629 ve výši 45 m2 záboru trvalého, p. č. 640 ve výši 36 m2 záboru trvalého pro stavbu s názvem Projektová dokumentace – „Kladenská cyklostezka, úsek Praha – Hostivice – Kyšice“ – I. etapa v       katastrálním území Chýně s požadavkem zřídit bezplatně věcné břemeno: právo chůze a jízdy obci Chýně po pozemku p. č. 629 k. ú. Chýně, resp. po jeho nově oddělené části.
11. V dalším bodu byly spojeny pro projednávání body 11. – 13. programu, a to pronájem bytu v přízemí budovy Obecního úřadu Chýně, pronájem garsoniéry v budově základní školy Chýně, pronájem nebytových prostor – budov v lokalitě Hájek, umístěných na pozemcích p. č. st. 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 595, 596 k. ú. Chýně; bylo konstatováno, že výše uvedené nemovitosti jsou pronajímány vždy na základě nájemní smlouvy na dobu určitou, a to na dobu 1 roku; v tom případě však musí zastupitelé vždy znovu každoročně schvalovat další pronájem, byť se jedná o stejný subjekt nájemce; bylo proto navrženo, aby nemovitosti byly nadále pronajímány na dobu určitou, avšak s tím rozdílem, že do smluv bude vloženo následující ustanovení o tom, že pokud ani jedna ze smluvních stran neoznámí druhé smluvní straně do určitého data, že již nemá zájem na dalším pokračování nájemní smlouvy, smlouva se automaticky prodlouží o další jeden kalendářní rok (smlouvy jsou vždy uzavírány od 1.1. do 31.12.); návrh byl schválen 7 hlasy spolu s dodatky o prodloužení nájemních smluv s pí Štrosovou, p. Bláhou a o. s. Alternativa II  do 31.12.2012.
12. V následujícím bodu přednesl p. Fousek žádost Jednotky sboru dobrovolných hasičů  v Chýni o koupi nového hasičského vozu; stávající hasičské vozidlo je v mnoha ohledech nefunkční a staré; p. Mikulenka – velitel JSDH jednal již v této záležitosti se starostou a velitelem hasičů v obci Vestec u České Skalice o prodeji hasičského vozidla; vozidlo osobně viděl a konstatoval, že je ve velmi dobrém stavu, má kombinovanou výbavu umožňující např. ostřikování silnic a nádrž na vodu o objemu 3,5 m3; vůz by šlo využít na zavlažování nově vysazených stromů a další veřejné zeleně v obci; rok výroby vozidla jsou 70. léta minulého století, vozidlo však nebylo příliš ježděno; cena vozidla je 60 tis. Kč a  starosta Vestce slíbil vozidlo „podržet“ pro Chýni jako prioritního zájemce o koupi do té doby, než se obec Chýně rozhodne; vozidlo se velikostí vejde do hasičské zbrojnice v budově Obecního úřadu Chýně; zároveň p. Fousek sdělil, že obec se pokusí prodat stávající hasičské vozidlo; poté zastupitelé schválili 6 hlasy nákup nového hasičského vozidla za cenu 60 tis. Kč a prodej stávajícího vozidla obce Chýně (p. Rydval se zdržel hlasování).
13. V bodu 13. byl projednán název nové ulice v obci Chýně; p. Fousek uvedl, že se jedná o cestu za tratí v lokalitě Háje, kde bydlí pí Galčanová; bylo zjištěno, že v minulosti bylo tomuto rodinnému domu přiděleno číslo popisné 11, tedy číslo domu, který byl již dávno zbourán a zároveň pí Galčanová užívá pro své bydliště název ulice Za Školou,  tedy ulice, kde vůbec nebydlí a kde původně stávala budova s č. p. 11; tento stav není možný a je v rozporu s platnou legislativou; aby bylo možné paní Galčanové přidělit odpovídající číslo popisné, je zapotřebí schválit název ulice v místě, kde pí Galčanová fakticky bydlí; vzhledem k tomu, že jde o místo za tratí, navrhl p. Fousek název ulice „Za  Tratí“; pí Galčanová je srozuměna s tím, že po přidělení nové adresy si bude muset vyměnit všechny své dokumenty  (občanský a řidičský průkaz apod.); návrh p. Fouska na nový název ulice „Za Tratí“ byl schválen 7 hlasy.
14. V rámci bodu 14. uvedl p. Fousek, že v současné době je obec Chýně členem jak Svazu měst a obcí ČR (SMO), tak  Sdružení místních samospráv ČR (SMS), což mimo jiné znamená placení dvojích členských příspěvků; zároveň navrhl,  aby obec vystoupila ze SMO a zůstala v SMS, které prosazuje napravení křivd ohledně finančních příspěvků pro malé obce a velká města; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
a) p. Barek – navrhuje, aby obec zůstala v SMO, neboť jde o instituci, která má své právníky, kteří jsou kdykoliv obcím k dispozici; SMO existuje od 1. republiky;  SMS bylo založeno jen kvůli rozpočtovému určení  daní, které se však již řeší na celostátní úrovni;
b) p. Jelínek – navrhuje vystoupit z obou institucí; obec přesně neví, co tyto instituce pro obce dělají; pokud by se ale měl rozhodnout pro jednu z nich, zůstal by v SMO;
c) p. Chadima – ptá se, co pro nás SMS a SMO dělá;
d) p. Barek – např. publikace pro zastupitele byla od SMO; navrhuje, aby obec zůstala v SMO a vystoupila ze SMS;
návrh p. Barka byl schválen 7 hlasy.
15. V bodu 15. byly projednány žádosti o finanční příspěvky spolkům a sdružením podané v průběhu roku 2011; p. Fousek seznámil přítomné s výší požadovaných částek – Arbor žádal o 16 tis. Kč, Nadační fond Zvonek 10 tis. Kč, TJ Sokol Chýně 10 tis. Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami Hostivice 6 tis. Kč, Strahovský rybník částku neuvedl;   pí Černá - Folková tChýně kontaktovala obecní úřad před zasedáním zastupitelstva s oznámením, že svoji žádost o finanční příspěvek ve výši 5 tis. Kč považuje za bezpředmětnou, neboť festival Folková tChýně již proběhl; p. Fousek zároveň  navrhl ze stanovené částky 25 tis, Kč přidělit každému žadateli (s výjimkou pí Černé) částku ve výši 1/5, tj. 5 tis. Kč; poté nastala diskuse k dané problematice:
a) p. Jelínek – ujistil se, že se jedná o příspěvky na rok 2011;
b) p. Barek – Arbor je pouze volební uskupení, nemělo by nic dostat;
c) p. Jelínek – navrhuji hlasovat, zda obec vyčlení na příspěvky 25 tis. Kč, jak uvedl p. Palatinus ve své  zprávě; obec má jiné priority – např. vybudování autobusové čekárny u točny autobusů na Hájích;
d) p. Fousek – obec bude mít vždy kam dávat peníze, jde o to ocenit práci spolků a sdružení v obci, které něco  dělají pro občany; ačkoliv jsem z protestu opustil Arbor, přesto si myslím, že Arbor dělá pro společenský život obce hodně;
e) p. Jelínek – Arbor již dostal 30 tis. Kč formou mola; s Nadačním fondem Zvonek nemám problém, TJ Sokol dodá novou buňku na hřiště, u Svazu postižených by obec měla spíše přímo podporovat seniory sama, nikoliv přes jinou instituci, Strahovský rybník se stará a dělá mnoho aktivit;
f) pí Pokorná – souhlasím s p. Jelínkem s výjimkou Arboru;  Arbor dělá masopust, výstavy, dětský den, zpívání u vánočního stromu apod.;
g) p. Novotný – Arbor dělá akce pro obec;
h) p. Jelínek – v minulosti dělal rovněž Arbor věci pro obec a příspěvky neměl žádné;
i) p. Chadima – domníval jsem se, že Arbor dělá akce zadarmo bez obecních zdrojů;
k)      p. Fousek – mám určité pocity vůči Arbor, ale Arbor dělá mnoho věcí pro obec – viz současná výstava fotografií na OÚ Chýně;
l) p. Chadima – kdyby Arbor prezentoval, že akce pořádá za přispění obce Chýně, pak ano; mnozí občané se  domnívají, že Arbor dělá akce zadarmo;
m) p. Fousek – dejme to do podmínek a opakuji svůj návrh rozdělit částku 25 tis. Kč rovným dílem pro všechny, tj. každému žadateli 5 tis. Kč, s výjimkou pí Černé;
n) p. Chadima – navrhuji nedávat nic Svazu postižených civilizačními chorobami dát naopak tyto finance   Strahovskému rybníku;
o) p. Jelínek - navrhuji dát Arbor 3 tis. Kč, Zvonku 6 tis. Kč; Sokolu 5 tis. Kč, Strahovskému rybníku 11 tis. Kč a Svazu postižených nic;
p) pí Doubravová – vážím si rodiny Cvrčkových za to, co dělá pro ostatní, ale postrádám, že by něco dělala pro občany z Chýně;
q) p. Fousek – tak to není, Cvrčkovi pořádají akce např. pro seniory z Chýně;
r) pí Pokorná – navrhuji částky rybáři 10 tis. Kč, ostatní po 5 tis. Kč a Svazu postižených nedávat nic;
s) p. Novotný – navrhuji dát Arbor, TJ Sokol, Zvonku a rybářům po 5 tis. Kč; Svazu postižených nic a zbylých 5 tis. rozdělit pro seniory v Chýni prostřednictvím sociální komise; 
návrh p. Novotného byl podpořen p. Fouskem, který dal o něm hlasovat; návrh byl schválen 5 hlasy s tím, že jednotlivé organizace při pořádání akcí uvedou, že akce byla – bude pořádána za finančního přispění obce  Chýně; proti byl p. Jelínek a p. Barek. 
16. V bodu 16. proběhla diskuse:
a) pí Vítková -  navrhuje, aby komerční akce v Chýni končily ve 24 hodin z důvodu hluku; p. Fousek odpověděl, že obec bude určité akce schvalovat na základě předložené žádosti;
b) pí Doubravová – do bývalé prodejny v ulici Okružní se dostávají cizí osoby; co s tím? p. Fousek sdělil, že  před cca 10 dny byl objekt vykraden, řešila to policie; p. Novotný dodal, že vlastník objektu se odvolal  proti exekuci, čeká nyní, jak to dopadne; ve vedlejším objektu je v současné době 1 m vody, nikdo tam nemůže přebývat;
c) p. Jelínek – blíží se zima, navrhuje zkusit instalovat zábrany proti sněhu v biokoridoru za Strahovským  rybníkem u silnice; p. Fousek souhlasil a dále uvedl, že SÚS Kladno je potřeba neustále „bombardovat“, aby  bylo něco vykonáno; požádá i SÚS o instalaci zábran;
d) pí Vítková – je již biokoridor, o němž se zmínil p. Jelínek, posekán? P. Jelínek odpověděl, že je zarostlý, ale je tam vyšlapaná pěšina; biokoridor má sloužit především pro zvěř; obec nemá peníze na údržbu; pí Vítková sdělila, že za působení bývalé starostky pí Kovářové bylo dohodnuto, že o biokoridor se bude starat p. Jelínek osobně; p. Jelínek odpověděl, že je to nesmysl;
e) občané z bytových domů - lokalita Háje si stěžovali na parkování v ulici U Dráhy, na umístění dopravní značky „zákaz stání“ v ulici U Dráhy a nedostatek parkovacích míst v této části obce; p. starosta jim sdělil, že obec bude pokračovat v již navrženém dopravním opatření udělat jednosměrnou komunikaci z části ulice Točivá tak, aby bylo možno v této ulici parkovat; tím se vytvoří několik parkovacích míst; rovněž p. Fousek připomněl, že jsou ještě některá volná místa na Hájích na parkování; k tomu uvedli občané, že na těchto místech mívají řidiči propíchané pneumatiky; p. Fousek dále uvedl, že problematika parkování na Hájích nemá žádné „dobré“ řešení, ať obec udělá cokoliv, vždy bude jedna skupina obyvatel nesouhlasit s tímto řešením (viz umístění dopravní značky v ulici U Dráhy či její odebrání, viz anketa organizovaná obcí); občané si  rovněž stěžovali na Městskou policii Hostivice, která se dle jejich názoru zaměřuje prioritně na parkování v ulici U Dráhy; p. Fousek odpověděl, že několikrát apeloval na šéfa městské policie p. Mgr. Vodolána, aby  policie používala „botičky“ na auta s rozvahou na Hájích i v jiných místech obce.
17. Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 22,50 hod.

V Chýni dne 21.10.2011

Zapisovatel : Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu: 
Lenka Pokorná
Jaroslav Kuchař

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz