Usnesení č. 8/2011 zastupitelstva obce Chýně ze zasedání zastupitelstva konaného dne 19.10.2011

Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí
a) složení slibu nového člena zastupitelstva obce Chýně pana Davida  Chadimy;
b) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;
c) zprávu starosty o činnosti;
d) znění smlouvy uzavřené mezi obcí Chýně a Technickými službami Rudná o vybudování přivaděče  pitné vody z Prahy; smlouva bude uveřejněna na webových stránkách obce Chýně; na žádost TS Rudná však nebudou zveřejněny z obchodních   důvodů některé údaje;
e) stanovisko obce Chýně k nefunkčnímu veřejnému osvětlení v lokalitě Za Baštou a jeho předání v písemné podobě zástupci občanů z této lokality;
f) zprávu Finančního výboru o stavu rozpočtu obce Chýně a kontrole hospodaření v Základní škole a  Mateřské škole Chýně.

B. stanovilo cenu pozemku p. č. 717, resp. 717/2 k. ú. Chýně ve výši 100,- Kč/m2.


C.  souhlasí      
a)    s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené s JUDr. Nigrinim s tím, že nárok na uvedenou podílovou odměnu ve výši 1,2 % + DPH vzniká advokátovi tehdy, pokud k definitivnímu mimosoudnímu vyřešení dojde do 30.6.2012;
b)    s výpůjčkou části pozemků po dobu výstavby, a to p. č. 613 ve výši 39 m2 záboru trvalého, p. č. 628 ve výši 44 m2 záboru trvalého, p. č. 629 ve výši 45 m2 záboru trvalého, p. č. 640 ve výši 36 m2 záboru trvalého pro stavbu s názvem  Projektová dokumentace – „Kladenská cyklostezka, úsek Praha – Hostivice – Kyšice“ – I. etapa v katastrálním území   Chýně, investorem stavby bude Středočeský kraj;
c)    s darováním části pozemků p. č. 613 ve výši 39 m2 záboru trvalého, p. č. 628 ve výši 44 m2 záboru trvalého, p. č. 629 ve výši 45 m2 záboru trvalého, p. č. 640 ve výši 36 m2 záboru trvalého pro stavbu s názvem Projektová dokumentace – „Kladenská cyklostezka, úsek Praha – Hostivice – Kyšice“ – I. etapa v katastrálním území Chýně, investorem stavby bude Středočeský kraj; v této souvislosti obec Chýně požaduje zřídit bezplatně věcné břemeno: právo chůze a jízdy po pozemk p. č. 629 k. ú. Chýně, resp. po jeho nově oddělené části;
d)    s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 17.12.2008 ve znění pozdějších dodatků s p. Jindřichem Bláhou s tím, že smlouva bude uzavřena do 31.12.2012 a do smlouvy bude doplněno ustanovení v následujícím znění: “v případě, že ani jedna ze smluvních stran nevyrozumí druhou smluvní stranu nejdéle do 30.11. příslušného kalendářního roku o tom, že již nemá zájem na dalším pokračování smlouvy, prodlužuje se tato smlouva automaticky o další jeden kalendářní rok“;
e)    s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě ze dne 28.3.2011 ve znění dodatku č. 1 s pí Hedvikou Štrosovou s tím, že smlouva bude uzavřena do 31.12.2012 a do smlouvy bude doplněno ustanovení v následujícím znění: “v případě, že ani jedna ze smluvních stran nevyrozumí druhou smluvní stranu nejdéle do 30.11. příslušného kalendářního roku o tom, že již nemá zájem na dalším pokračování smlouvy, prodlužuje se tato smlouva automaticky o další jeden kalendářní rok“;
f)    s uzavřením dodatků k nájemním smlouvám ze dne 13.6.2008 ve znění pozdějších dodatků s občanským sdružením Alternativa II s tím, že smlouvy budou uzavřeny do 31.12.2012 a do smluv bude doplněno ustanovení v následujícím znění: “v případě, že ani jedna ze smluvních stran nevyrozumí druhou smluvní stranu nejdéle do 30.11. příslušného kalendářního roku o tom, že již nemá zájem na dalším pokračování smlouvy, prodlužuje se tato smlouva automaticky o další jeden kalendářní rok“;
g)    s nákupem hasičského vozidla za cenu 60 000,- Kč od obce Vestec u České Skalice; současně souhlasí s prodejem  stávajícího hasičského vozidla Avia;
h)    s názvem nové ulice „Za  Tratí“;
i)    s vystoupením obce Chýně ze Sdružení místních samospráv České republiky a se setrváním obce Chýně ve Svazu měst a obcí České republiky;
j)    s přidělením finančních příspěvků spolkům, sdružením a organizacím v následující výši: Arbor, o. s. 5 000,- Kč, Nadační fond Zvonek 5 000,- Kč, TJ Sokol Chýně 5 000,- Kč, o.p.s. Strahovský rybník 5 000,- Kč, sociální komise obce Chýně 5 tis. Kč; obec zároveň požaduje, aby při pořádání akcí jednotlivými spolky, sdruženími a organizacemi bylo vždy uvedeno, že akce proběhne (proběhla)  s finančním přispěním obce Chýně.

D. zamítá nabídku společnosti EUFI – European financing & investment s.r.o., zastoupené společností ARPOS, spol. s r. o. ve věci bytového souboru Hostivice – jih – návrh na změnu katastrální hranice.
 

V Chýni dne 20.10.2011

 


Pavel Fousek, starosta obce        

Josef Novotný, místostarosta obce   
                        

Vyvěšeno dne 21.10.2011
 
Sejmuto dne 6.11.2011

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz