Datum konání: 12.9.2011

Přítomní: pí Pokorná, pí Kovářová, pp. Fousek, Jelínek, Novotný, Kuchař, Chadima

Nepřítomní: pp. Rydval, Barek

Host: JUDr. Nigrini

Průběh porady:
Starosta obce p. Fousek přivítal přítomné zastupitele a zahájil pracovní poradu zastupitelstva ve 20,00 hod.; poté p. Fousek přednesl jednotlivé body programu, o kterých by zastupitelé měli jednat za účelem přípravy pro rozhodování zastupitelů na jejich veřejném zasedání:
1. Herní prvky Na Vyhlídce – starosta obce p. Fousek informoval přítomné, že opat Královské kanonie premonstrátů dal písemný souhlas vlastníka pozemku pro umístění herních prvků v lokalitě Na Vyhlídce.
2. Nabídka volných míst do mateřské školy v Hostivici – p. Fousek informoval přítomné, žeobec Chýně obdržela od soukromé mateřské školy v Hostivici nabídku volných míst pro děti; tato MŠ má akreditaci od Ministerstva školství.
3. Žádost firmy OXES s.r.o. o poskytnutí informací – obec obdržela od JUDr. Stehlíka žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; p. Fousek uvedl, že OXES požádal o poskytnutí kopie rozhodnutí o uvolnění a čerpání finančních investičních prostředků od poskytovatele, kterým je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky; zároveň požádal o kopii smlouvy ze dne 1. 8. 2008, která se váže k níže specifikované investici na Podporu výstavby technické infrastruktury ve výši 760.000,00 Kč a ve výši 4.000.000,00 Kč; kopie rozhodnutí o poskytnutí dotace byla společnosti OXES odeslána, kopie smlouvy z 1.8.2008 však nikoliv, neboť obec takovou smlouvu nevlastní a po konzultaci s MMR bylo obci potvrzeno, že žádná smlouva tohoto typu mezi obcí Chýně a ministerstvem nebyla podepsána; poté vystoupil právní zástupce obce Chýně JUDr. Nigrini a seznámil přítomné s dalším postupem obce a vývojem situace ve věci podání žaloby na společnost OXES; informoval o podání žádosti o vydání předběžného opatření s uvedením soupisu pozemků ve vlastnictví OXES v k. ú. Chýně, které by mohly být využity k pokrytí nároků obce Chýně v případě výkonu rozhodnutí; dále JUDr. Nigrini informoval o tom, že obec podala žalobu na OXES k Městskému soudu v Praze, ten se však domníval, že není věcně příslušný a postoupil věc k rozhodnutí Vrchnímu soudu; Vrchní soud s ohledem na povahu subjektů rozhodl, že žalobou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 2.
4. Revitalizace jádra obce – p. Fousekinformoval o dalším postupu ve věci; obec zaslala dopis na SFDI – obce lze usuzovat, že žádosti by mohlo být vyhověno, neboť zdržení celé stavby není na straně obce, nýbrž společnosti ČEZ Distribuce; SFDI požádalo prostřednictvím obce o vyjádření k této věci rovněž ČEZ Distribuci, aby bylo jisté, že informace obce zaslané jako zdůvodnění žádosti jsou pravdivé; p. Fousek dále informoval, že ČEZ Distribuce konečně vybral ve výběrovém řízení firmu na zhotovení zakázky – kabeláž do země a el. přípojky k domům, a to společnost FABRICOM CZ a. .s, která se však na zhotovení zakázky dohodla se společností ELEKTROŠTIKA s.r.o.; p. Fousek dále uvedl, že společnost Chládek a Tintěra, která zvítězila ve výběrovém řízení obce na zhotovení chodníků v centru obce sdělila, že zahájí pokládku chodníků a práce s tím související až v roce 2012, a to vzhledem k pokročilému ročnímu období; po uložení kabeláže do země se na chodníky provizorně položí stávající dlaždice tak, aby pěší mohli projít a vlastní nová dlažba na chodníky bude položena až v roce 2012 za podmínky, že SFDI odsouhlasí přesun dotace na rok 2012; p. Fousek dodal, že SÚS Kladno v současné době frézuje ulici Hlavní v úseku od křižovatky na návsi až po křižovatku s BERGER BETON; SÚS provádí stavbu dodavatelským úvěrem; v této souvislosti p. Chadima uvedl, že chodník ve Višňovce by bylo potřeba reklamovat v záruční lhůtě, neboť „se rozjíždí“; pí Kovářová upozornila, že osvětlený přechod u hřbitova nebliká; p. Fousek odpověděl, že osvětlení přechodu po autohavárii, která se zde odehrála je rozbité a stále se společnosti Elektroštika nedaří jej opravit tak, aby přechod svítil nepřetržitě.
5. Vybudování cyklostezky – p. Fousek sdělil, že Středočeský kraj se obrátil na obec se žádostí na zapůjčení obecních pozemků a jejich následné darování pro vybudování cyklostezky; jedná se o pozemky podél silnice směrem k Hájku, p. č. 613 o výměře 100 m2, p. č. 628 o výměře 44 m2, p. č. 629 o výměře 45 m2, p. č. 640 o výměře 36 m2, celkem tedy o 225 m2; zastupitelé se nevyjádřili proti tomuto záměru s ohledem na skutečnost, že cyklostezka bude sloužit všem občanům;
6. Personální změna v zastupitelstvu obce Chýně – tajemnice úřadupí Musilová informovala o rezignaci paní Aleny Linhartové na mandát člena zastupitelstva z důvodů časové zaneprázdněnosti; na uvolněné místo nastoupil jako první náhradník pan Petr Procházka, který vzápětí rovněž rezignoval; členem zastupitelstva se tak stal pan David Chadima, který byl dalším náhradníkem v pořadí;
7. Kontrola financování přístavby ZŠ – p. Fousek informoval o finanční kontrole, která proběhla dne 7.9.2011; kontrola se zaměřila na kompletnost dokladů, finanční toky, dodavatele apod.; rovněž proběhla obhlídka na místě; kontrola postrádala upevnění tabule na budově školy s informací, že přístavba byla vybudována za finančního přispění kraje; bylo konstatováno, že cedule nebyla krajem dodána a toto bude napraveno.
8. Výsadba nových stromů – p. Jelínek informoval přítomné o daru p. Káchy obci Chýně; jedná se o 50 jehličnanů, které by měly být na podzim 2011 vysazeny; obec zvažuje kam stromy vysadit a kým; obec vítá dobrovolníky, kteří pomohou vyhloubit jámy a stromy zasadit; pomohou i obecní zaměstnanci; dobrovolní hasiči by se měli postarat o zálivku; hloubení jam by mělo proběhnout 28.9.2011, výsadba pak následující víkend 1. a 2. 10.2011; p. Kuchař navrhl, aby jámy pro výsadbu obec provedla s pomocí malého bagru.
9. Prodloužení nájemních smluv s o. s. Alternativa II – pí Musilová informovala o žádosti o. s. Alternativa II. prodloužit nájemní smlouvy na nebytové prostory v Hájku; sdružení žádá o prodloužení nájemních smluv o 1 rok, resp. o uzavření dodatku ke smlouvám, který by automaticky prodlužoval smlouvu o 1 rok, pokud by ani jedna ze smluvních stran neoznámila ve stanovené době druhé smluvní straně, že již nemá zájem na pokračování smlouvy.
10. Prodej pozemků kolem MŠ – pí Musilová informovala o schůzce se zástupci Pozemkového fondu (PF) ; uvedla, že dle informace PF pozemky p. č. 14/11 a 516/3 měly být bezúplatně převedeny na obec tak, jak bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 24.8.2011; tato informace však byla zaměstnanci PF dementována a obci bylo sděleno, že pozemky je možno pouze odkoupit; koupí těchto pozemků by se rozšířil prostor kolem stávající MŠ; zastupitelé budou o koupi rozhodovat na příštím zasedání zastupitelstva obce Chýně;
11. Hasičské auto - místostarosta p. Novotný sdělil, že dobrovolní hasiči v Drahelčicích prodávají hasičské auto za cenu cca 30 – 40 tis. Kč; navrhl prodat stávající auto dobrovolných hasičů v Chýni a koupit auto od obce Drahelčice.
12. Starosta obce ukončil poradu v 22,40 hod. a poděkoval zastupitelům za účast.

V Chýni dne 19.9.2011
Zapsala: Dagmar Musilová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz