Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Fousek, Kuchař, Barek, Rydval, pí Pokorná, pí Kovářová

Nepřítomní: pí Linhartová

Hosté: 13 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starosty o činnosti obce

6. Přístavba mateřské školy v Chýni

7. Nabídka společnosti EUFI ve věci bytového souboru Hostivice - jih

8. Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce na rok 2011

9. Příprava plánovací smlouvy s firmou OAKLAND TRADE a.s. – požadavky obce Chýně

10. Žádosti o finanční příspěvek obce Chýně – Arbor, o. s., TJ Sokol Chýně, Nadační fond Zvonek, Chýně, Svaz postižených civilizačními chorobami, Hostivice a Folková tChýně

11. Redakční rada Chýňského zpravodaje

12. Statut pracovních porad zastupitelstva

13. Prodej části obecního pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně, resp. pozemku p. č. 10/14 k. ú. Chýně o výměře 27 m2

14. Pronájem části pozemku p. č. 816 k. ú. Chýně o výměře cca 50 m2 od Královské kanonie premonstrátů na Strahově na dětské hřiště v lokalitě Na Vyhlídce

15. Darovací smlouva mezi obcí Chýně a společností EUFI – Projekt Chýně Na Vyhlídce s.r.o.

16. Žádost o rozdělení dvojdomku na pozemku st. 741 k. ú. Chýně v lokalitě Kamenice

17. Žádost o bezúplatný převod pozemků p. č. 14/11 a 516/3 k. ú. Chýně od Pozemkového fondu, Pod Hájem 324, Králův Dvůr na obec Chýni

18. Schválení Smlouvy na elektronické spisové služby „B“ s partnery projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III“ uzavřené mezi obcí Chýně a městem Černošice

19. Kladenská cyklostezka, úsek Praha – Hostivice – Kyšice – žádost o majetkové projednání záborů pozemků dotčených stavbou

20. Diskuse

21. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starosta přečetl návrh programu a navrhl následující:

a. vypustit z programu bod 7. a nahradit jej bodem „Smlouva o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně“;

b. vypustit z programu bod 19. a nahradit jej bodem „Výsledky kontroly MV a návrhy nápravných opatření“;

c. jako nový bod programu pod číslem 20. zařadit bod „Darovací smlouva s o. s. Arbor na plovoucí molo“;

d. body 20. a 21. programu posunout jako body 21. a 22 programu;

p. Barek navrhl doplnit do programu nový bod 14.a – „Chodník na Vyhlídku“;

navržený program zastupitelstva včetně navrženého doplnění a úprav byl schválen 7 hlasy (p. Rydval se dostavil později).

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 6/2011 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 25.5.2011; konstatoval, že úkoly byly splněny.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a pí Pokornou – oba byli schváleni 7 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 7 hlasy pí Kovářová a p. Kuchař; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová. Na zasedání zastupitelstva se dostavil člen zastupitelstva p. Rydval.

5. V bodu 5. informoval p. Fousek o činnosti obce:

a. Stav účtu ke dni 24.8.2011: 4 482 105,66 Kč.

b. Právní zástupce obce podal žalobu na firmu Oxes. Tato věc byla v průběhu minulých měsíců se zastupiteli projednávána a s právním zástupcem obce JUDr. Nigrinim byly připravovány potřebné materiály a dokumenty. Žaloba se týká nároků obce, vyplývajících z dohody, která byla v minulosti s Oxesem uzavřena a později Oxesem jednostranně vypovězena. Protože ze dvou osobních jednání se zástupci Oxesu bylo zřejmé, že cestou dohody se obec svých nároků nedomůže, zastupitelé doporučili tento krok. Dalším vážným důvodem pro podání žaloby bylo, že s ohledem na různé nároky obce vůči Oxesu a s nimi spojenými různými promlčecími lhůtami hrozilo, že Oxes by mohl vznést vůči obci nároky, z této smlouvy plynoucí. O dalším vývoji v této věci budeme veřejnost informovat.

c. Zastupitelé byli na pracovní schůzce informováni o odpovědích na dotaz, který jsme poslali na příslušný odbor Krajského úřadu a později také na Ministerstvo vnitra. V těchto dotazech, týkajících se možností obce ve věci sekání zaplevelených ploch na soukromých parcelách a jiných místech, která nepatří obci, jsme chtěli vědět, jestli náš dosavadní postup je správný a pokud ne, jak máme postupovat správně. Od obou institucí jsme dostali odpověď. Na webových stránkách obce a na veřejné desce je podrobná informace o této věci.

d. 5. srpna 2011 mě navštívil Ing. Černý, pracovník TS Hostivice. Informoval mě o úpravách vodárny pod Chrášťanským vrchem. Již dříve jsem vás informoval, že TS Hostivice provedou instalaci změkčovacího zařízení a zmodernizují tlakovou stanici. Pan Černý potvrdil, že obě tyto úpravy byly provedeny, proběhl zkušební provoz a nyní už zařízení pracuje v normálním režimu. Sdělil mi výsledky snížení tvrdosti vody. Nyní je tvrdost 2,5-3 mmol/l; čerpaná voda má tvrdost asi 6,5 mmol/l. Další zlepšení vzniklo instalováním nové ATS. Ta je vybavena automatickou regulací výkonu čerpadla. Reaguje plynule na velikost odběru a udržuje stálý tlak v potrubí. To by se mělo pozitivně projevit především Na Vyhlídce, kde jsou domy nejvýše.

e. V několika posledních týdnech došlo ke krádeži obecního majetku. Nejdříve byl vykraden kontejner na šrot, který je na pozemku u „Myslivny“ a za krátkou dobu byly ukradeny dvě mříže z kanalizačních vpustí ve staré části obce. Informoval jsem zastupitele, diskutovali jsme o možnostech, jak tomuto jevu čelit. Obracím se na všechny spoluobčany s výzvou, aby chodili po obci s otevřenýma očima a pokud budou svědky takového jednání, aby se obrátili na policii nebo na obecní úřad.

f. Revitalizace centra obce, to je uložení elektrických přípojek domů do země, nové veřejné osvětlení, dláždění chodníků. Osvětlení a dláždění je dodavatelsky zajištěno, přípojky domů má provést firma ČEZ Distribuce, která ještě nedokončila výběrové řízení na dodavatele stavby. Od vedení ČEZ jsme dostali potvrzení, že stavba má zajištěno financování a má být provedena v tomto roce. Výběrové řízení má být dokončeno na konci srpna. Zastupitele jsem o této věci podrobně informoval a upozornil jsem je na nebezpečí ztráty dotace fondu dopravní infrastruktury, pokud by práce nebyly provedeny letos.

g. Ve spolupráci s ředitelkou školy paní Jakubovou jsme zadali výměnu 5 ks akumulačních kamen v učebnách MŠ. Tomu předcházela revize funkčnosti všech el. topidel v MŠ a návrh, která je nutno vyměnit a která se dají opravit. Souhlasil jsem s tím, že toto uhradí obec nad rámec dotace, poskytované obcí škole. Tento výdaj je zahrnut do rozpočtových opatření. Jednalo se o skutečně havarijní stav a hrozilo uzavření MŠ v době větších mrazů. Zároveň provedli pracovníci obce nalepení těsnících prvků do oken a dveří v obou učebnách s cílem snížit únik tepla.Obě tyto věci jsem na začátku roku tohoto roku slíbil a nyní byly v době prázdnin úspěšně dokončeny.

h. V srpnu jsem se setkal pracovníky KB. Chtěl jsem zjistit, za jakých podmínek můžeme jednat o půjčce, která bude pravděpodobně nutná na vyrovnání rozpočtu. Schválený rozpočet pro tento rok je deficitní. Zástupci KB potvrdili zájem o účast ve výběrovém řízení na poskytnutí této půjčky a jsou připraveni po výzvě dodat písemnou nabídku s podmínkami.

i. Herní prvky pro dětské hřiště na Kališti, pro mini hřiště Na Vyhlídce a několik prvků pro MŠ byly objednány, dodavatel je má připraveny k montáži a nyní všichni čekáme na přípravu ploch pro jejich umístění. Obecní pozemek na Kališti jsem pro tento účel dal zaměřit, požádali jsme Stavební úřad o souhlas s umístěním tohoto hřiště a nyní běží lhůta, kdy tento záměr musí být veřejně umístěn. Pro úpravu tohoto hřiště máme připravenu smlouvu o provedení práce s firmou Gardenline a předběžně jsme s jejím stavbyvedoucím domluveni na provedení potřebných terénních úprav i Na Vyhlídce. Na tomto místě potřebujeme asi 50 m2 pro umístění herních prvků na pozemku ve vlastnictví Premonstrátů. Proto jsme navštívili s místostarostou J. Novotným jejich právního zástupce pana Alexandridise a zeptali se ho, jestli by bylo možné, aby nám tento pozemek za symbolickou cenu pronajali. P. Alexandridis byl velmi vstřícný a slíbil nám jejich souhlas potom, co mu doručíme souhlasné stanovisko budoucího kupujícího, firmy Embalador. Tento souhlas už byl doručen Premonstrátům. Tak bychom měli mít zabezpečené umístění dětského hřiště v části obce, které chybí jakékoli vybavení.

j. Dne 17.8. 2011 jsme poslali výzvu na zahájení přestupkového řízení příslušné komisi při MěÚ Hostivice. Tato výzva se týká protiprávního jednání pana Černého, majitele rod. domu u Strahovského rybníka. Tohoto jednání se dopustil tím, že bez vědomí obce provedl terénní úpravy na obecním pozemku na ploše více než 300m2. Mezi ČOV a svým domem vyryl rýhu a podle cestičky, tam vedoucí, navršil z vytěžené zeminy val. Výzvu k jednání o této věci jsme dosud ke krátké době od podání neobdrželi. V pondělí jsem se z MěÚ dověděl, že věc předali SÚ Hostivice.

k. Před časem jsme veřejnost seznámili s tím, že byly po obci rozmístěny modré kontejnery na sběr papíru. Věřili jsme, že toto bude uvítáno jako příspěvek ke zlepšení životního prostředí a zvýšení komfortu pro obyvatele. Bohužel, zkušenosti z prvních týdnů po zavedení této novinky jsou dost žalostné. Přesto, že kontejner je výrazně označen nápisem „papír“, nacházíme v nich plasty, komunální odpad a další nepatřičné věci. Někteří naši spoluobčané, jak se z této zkušenosti dá odvodit, si z těchto kontejnerů udělali odkladiště pro cokoli. Proto se obracím na všechny přítomné s prosbou, pokud budete svědky takového jednání, napomeňte dotyčného nebo nám oznamte, koho jste takto přistihli. Věřím, že toto nebude chápáno jako výzva k udavačství, ale projev zájmu o veřejné věci. Ještě připomenu, že odvoz kontejnerů obec platí.

l. V pondělí 22. srpna jsme dostali zprávu, že areál Višňovka zvítězil v soutěži Dřevěné hřiště - kategorie obec pod 3 tisíce obyvatel. Podle pravidel soutěže má vítězná obec uspořádat na tomto hřišti oslavu pro děti v hodnotě 10 tis. Kč – tato částka je součástí odměny. Termín této oslavy je pořadatelem soutěže určen na sobotu 3. září tohoto roku. Začátek ve 14 hod., pozvánka je připravena. Tímto všechny přítomné, jejich rodiny a známé zvu k účasti na této oslavě.

m. V úterý 23. srpna bylo svoláno SÚ Hostivice územní řízení o dětském hřišti na Kališti. Mimo pracovnice stavebního úřadu se zúčastnili zástupci SŽDC a majitelé sousedních pozemků. Manželé, kteří bydlí v bytovém domě na Kališti, nejblíže k budoucímu hřišti, mimo svých připomínek v průběhu řízení mi předali vyjádření s podpisy 8 občanů; tito občané ve svém vyjádření vyslovili přesvědčení, že není ve veřejném zájmu dětské hřiště na Kališti budovat, ačkoliv bude oplocené, a to vzhledem ke skutečnosti, že v jeho těsné blízkosti vede vlaková trať a dětem by hrozilo přímé nebezpečí úrazu; další občan, pan Vavera, který bydlí v přízemí bývalého vzorového domu na Kamenici, sousedí s budoucím hřištěm z druhé strany. Někteří zúčastnění nadiktovali do protokolu svoje připomínky. Na moje sdělení, že budeme chtít v zájmu zvětšení plochy, použitelné pro herní prvky přemístit část zeminy valu směrem k jeho konci, reagovala pracovnice SÚ požadavkem na vypracování projektu a provedení hlukové studie po úpravě valu. Podobné vyjádření zaznělo i od pracovníků SŽDC. S p. Plaňanským jsme se shodli, že na místě posoudíme možnost umístění herních prvků na plochu, která je teď dispozici s tím, že oplocení bude vedeno až po úbočí valu. Tím se získají potřebné metry rovné plochy. Tento záměr neprodleně oznámíme SÚ, abychom nezdržovali průběh územního řízení.

n. Již před delším časem jsem informoval o žádosti o. s. Arbor o umístění plovoucího mola na Baštu. Toto molo bylo vyrobeno v minulém volebním období, byly získány potřebné souhlasy s jeho umístěním s podmínkami, za kterých je možné molo na hladinu Bašty umístit. Zástupcům o. s. Arbor jsem při tomto jednání sdělil, že obec vzhledem k podmínkám, které požaduje majitel rybníka, molo na hladinu umísťovat nebude. Nabídl jsem, ať smlouvu s majitelem Bašty uzavře Arbor a převezme zodpovědnost a práci s tím spojenou. Před několika dny nás požádal předseda Arboru, Arch. Kovář, abychom připravili návrh darovací smlouvy. Paní tajemnice jej připravila.

6. V bodu 6. byla projednána přístavba MŠ Chýně; starosta obce p. Fousek informoval přítomné o výběrovém řízení na dodavatele stavby, které bylo zveřejněno v informačním systému veřejných zakázek; ve stanoveném termínu obec obdržela 5 nabídek, šestá nabídka přišla po termínu; výběrové řízení proběhlo 29.6.2011; po vyhodnocení nabídek byly vyřazeny 3 firmy, jejichž nabídky nesplňovaly zákonem stanovené požadavky; ze zbylých dvou firem byla vybrána společnost WAREX, a to zejména z důvodu nižší ceny zakázky; společnost PROSTR trading, s.r.o. podala námitky proti svému vyřazení z výběrového řízení k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS); na základě výzvy ÚOHS obec Chýně zaslala k přezkoumání veškerou dokumentaci vč. protokolu z výběrového řízení; administrátor soutěže p. Štěpánek obec ujistil, že vyřazení firmy z výběrového řízení bylo provedeno v souladu se zákonem a obec může podepsat smlouvu o dílo s vítěznou firmou WAREX, což se stalo; cena díla činí 6 234 911,- Kč vč. DPH; pokud obec obdrží dotaci, o kterou požádala (výsledek by měl být znám cca v prosinci 2011), bude stavbu financovat z této dotace a zaplatí povinnou spoluúčast; pokud obec dotaci neobdrží, zaplatí jednorázově zhotoviteli díla 1,3 mil. Kč a dále bude splácet cenu díla s úroky v 38 měsíčních splátkách; v rozpočtu obce je určeno pro tuto stavbu 1,5 mil. Kč; dokončení stavby mělo být původně do 31.10.2011, nicméně na základě geologického průzkumu se ukázalo nestabilní podloží, které se musí zhutnit a zpevnit; tím budou vytvořeny vícenáklady a zároveň se prodlouží i termín dokončení stavby cca do 15.11.2011; probíhají pravidelné kontrolní dny na stavbě vždy ve středu v 9,00 hod.; poté se k tomuto bodu rozvinula diskuse:a. pí Kovářová – dle firmy PROSTR trading nebyl v zadávací dokumentaci předložen výkaz – výměr; k tomu odpověděl administrátor zakázky p. Štěpánek, že firma PROSTR trading si na rozdíl od ostatních firem podklady nezakoupila, přestože byly k dispozici;b. pí Kovářová – chci znát důvody vyřazení firem z výběrového řízení; p. Štěpánek odpověděl, že je podrobně zpracován protokol k nahlédnutí; důvodem vyřazení firem byla nabídka na jiné technické řešení, než bylo požadováno ve výběrovém řízení; rovněž důvodem byly nedostatky v zákonných požadavcích; celkem byly z VŘ vyřazeny 3 firmy, jedna z nich nabízela vyšší cenu než WAREX, další dvě firmy nabízely cenu nižší, ale neřešily např. napojení na stávající MŠ; dále p. Štěpánek uvedl, že se jedná o zakázku malého rozsahu podle zákona a obec ji tudíž nemusela zveřejňovat; přesto to udělala, aby zakázka byla maximálně transparentní; c. pí Kovářová – kdo zpracoval projekt na přístavbu MŠ? P. Fousek odpověděl, že to byla firma z jižních Čech (Ing. Špaček) za 220 tis. Kč;d. p. Štěpánek - u veřejných zakázek malého rozsahu odvolání není možné; obec však postupovala v případě výběrového řízení na rozšíření MŠ jako u zakázky velkého rozsahu, a proto umožnila firmě PROSTR trading podat námitky na ÚOHS; úřad to vzal jako podnět k prošetření; firma PROSTR trading musela být vyřazena z výběrového řízení, neboť nedostatky v předložené dokumentaci byly veliké; e. pí Kovářová – kolik stála organizace výběrového řízení? P. Fousek odpověděl, že 15 tis. Kč; dále uvedl, že obec pro výstavbu využila stavební povolení z minulé doby, které stavební úřad akceptoval, pouze si vyžádal nový projekt a aktualizovaná stanoviska některých orgánů (hasiči apod.); zastupitelé vzali informaci o přístavbě mateřské školy na vědomí.

7. V bodu 7. byl projednán návrh smlouvy o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně TS Rudná pro splaškové vody obyvatel z bytového souboru Hostivice - jih; p. Fousek uvedl, že návrh smlouvy předložila advokátní kancelář zastupující TS Rudná, obec Chýně dala k tomuto návrhu připomínky, které byly z větší části akceptovány druhou smluvní stranou; poté p. Fousek přečetl návrh smlouvy a následně vyzval přítomné k diskusi:

a. p. Jelínek – výše ceny (4,- Kč/m3) přivedených splaškových vod je nízká; provozovatel ČOV v Chýni p. Ivanov „si přihrál kšeft bokem“, jeho firma si bude účtovat peníze za čištění vod; p. Ivanov by měl obci platit nájemné za provozování vodovodu a kanalizace v obci;

b. p. Fousek – obec osloví p. Ivanova a bude požadovat nájemné; v běhu je koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace, p. Ivanov bude provozovatelem pouze do doby výběru nového provozovatele;

c. p. Jelínek – p. Ivanovovi se zvýší náklady na čištění vod, obávám se, aby p. Ivanov nenavrhl zvýšit cenu vodného a stočného občanům z důvodu napojení dalších subjektů na ČOV Chýně; p. Fousek odpověděl, že obec to nepřipustí;

d. pí Kovářová – mám obavy z napojení bytového souboru Hostivice – jih na ČOV Chýně – co se jednou napojí, už se nemusí odpojit; navrhuji dát dobu trvání smlouvy 1 rok s možností prodloužení; jaký bude nyní nátok do ČOV z bytového souboru Hostivice - jih?

e. p. Fousek – od 150 obyvatel; navrhoval jsem uzavřít smlouvu jen do konce tohoto volebního období, tj. cca do října 2014;

f. pí Kovářová – smlouva měla být podepsána dříve, než došlo k napojení bytového souboru;

g. p. Jelínek – 1 tis. EO je příliš pro naši ČOV, navrhuji jen 750 EO;

h. pí Kovářová – pokud bude vybudovaná ČOV společností EUFI pro bytový soubor nyní stát, bude ještě funkční v roce 2014? P. Fousek – to je problém EUFI;

i. p. Štěpánek – nový provozovatel ČOV na základě koncesního řízení může dát obci vyšší cenu vodného a stočného; jiná situace však je, když obec bude čistit vodu pro více obyvatel – čím větší počet EO, tím může být cena stočného nižší; fixní náklady zůstanou, ale vody se pročistí více a tím se vybere i více peněz od občanů;

j. P. Jelínek – nebo třeba může mít provozovatel vyšší zisk;

k. Pí Kovářová – cena vodného a stočného se tvoří každý rok znovu, jde o to, aby obec měla dostatečnou kapacitu pro své lidi; nutno zvážit všechna rizika pro Chýni;

l. P. Fousek – obec do nové ČOV reálně vložila cca 9 mil. Kč, měla by mít zájem ČOV dostatečně využít; smlouva se uzavírá s naším obchodním partnerem v návaznosti na přivaděč pražské vody do Chýně;

Smlouva o dočasném poskytnutí kapacity ČOV byla schválena v předloženém znění s výjimkou doby trvání smlouvy – zastupitelé 7 hlasy schválili smlouvu s tím, že doba trvání smlouvy se stanoví do 31.7.2014; pí Kovářová se zdržela hlasování; v rámci tohoto bodu p. Fousek uvedl, že původní bod 7. programu – nabídka společnosti EUFI ve věci bytového souboru Hostivice – jih byla stažena z programu, neboť zástupci této společnosti nepředložili nabídku; informoval o jednání zástupců obce s p. Tonkoškurem, jednatelem firmy EUFI, která bytový soubor Hostivice – jih postavila; pan Tonkoškur obci navrhl, aby toto území bývalé drůbežárny a k tomu pozemek ležící mezi tímto místem a objektem firmy Šandera převedla po dohodě s městem Hostivice do katastru Chýně; celé toto území je v současné době v katastru Litovice (Hostivice); dále p. Fousek sdělil, že p. Tonkoškur uvedl, že by po tomto převedení do katastru Chýně žádal o změnu územního plánu tak, aby i pozemek směrem do Chýně mohl být zastavěn; k tomu dodal, že by Chýni nabídl finanční příspěvek na její rozvoj, bez upřesnění, o jakou částku by se jednalo; zástupci obce Chýně reagovali, že se jedná o vážné rozhodnutí a i diskuse o takovéto možnosti musí být vedena v celém zastupitelstvu s účastí veřejnosti; na závěr p. Tonkoškur uvedl, že tento návrh předá obci písemně, aby mohl být postoupen zastupitelům, avšak žádný písemný materiál obec neobdržela do doby zasedání zastupitelstva; p. Fousek dodal, že je nutno záležitost věcně posoudit spolu s občany a zvážit všechna rizika a přínosy; p. Fousek uvedl, že on sám žádné přínosy nevidí; takto začleněné a vzdálené části obce jsou problematické, viz lokalita Na Vyhlídce; rovněž p. Fousek uvedl, že by v případě přijetí návrhu společnosti EUFI nastaly problémy v oblasti školství – kapacita stávající ZŠ by nestačila pro děti nových občanů a obec by musela platit finance škole, která by děti převzala; poté se rozvinula diskuse:

a. p. Serba – jaký na to má názor Hostivice? P. Fousek odpověděl, že Hostivice by chtěla, aby Chýně tuto lokalitu převzala do svého katastru; zároveň uvedl, že Hostivice požadovala, aby Chýně posunula ceduli s názvem obce, přestože bytový soubor Hostivice – jih nepatří do katastru Chýně;

b. pí Jonáková - proč ceduli neposunout, když směrem do obce od Chrášťan po levé straně je pozemek, který patří do obce; p. Fousek odpověděl, že cedule s názvem obce avizuje zastavěné území obce, nikoliv počátek katastru;

c. pí Kovářová – pokud by se cedule posunula, EUFI bude tlačit na to, aby u autobusových zastávek nemusely být zálivy.

8. V bodu 8. bylo projednáno rozpočtové opatření č. 1 obce Chýně na rok 2011; slova se ujala předsedkyně finančního výboru pí Pokorná, která přítomné seznámila se změnami v příjmech a výdajích obce vyplývajících z nových skutečností, které obec při tvorbě rozpočtu obce na rok 2011 nemohla očekávat; p. Fousek dodal, že rozpočtové opatření částečně vylepšuje finanční situaci obce – uvažovaná půjčka od obce by možná mohla být o něco nižší – podle rozpočtového opatření namísto 2 260 422,- Kč pouze 1 981 991,- Kč; pí Kovářová se otázala, zda do rozpočtu jsou zahrnuty neinvestiční náklady, které obec hradí za žáky jiným školám; p. Fousek odpověděl, že ano, obec platí Hostivici, Rudné a do Kladna; zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2011 všemi 8 hlasy.

9. V dalším bodu informoval p. Fousek, že je nutné zahájit přípravu plánovací smlouvy , která bude uzavřena mezi obcí a společností OAKLAND TRADE a.s.; předseda představenstva této společnosti p. Joos vyzval obec, aby předložila návrh smlouvy, p. Fousek mu odpověděl, že příprava je náročná, obec si nejprve musí stanovit požadavky na tuto společnost; p. Fousek sdělil p. Joosovi, aby společnost OAKLAND TRADE a.s. sama předložila návrh smlouvy a obec se k němu vyjádří; poté nastala diskuse k tomuto bodu:a. p. Fousek - navrhl kruhový objezd a propojení lokality Rudenské s lokalitou Háje a budoucí komunikací, kterou postaví společnost Embalador na pozemcích V Roklích; dále zdůraznil, že bude potřeba, aby OAKLAND TRADE řešil spolu s Embalador kanalizaci jako samostatnou větev až do stávající ČOV; rovněž zmínil poskytnutí příspěvku obci na rozšíření či stavbu ZŠ a MŠ; nakonec doporučil požadovat postavení objektů služeb, obchodu apod. na území Rudenská; p. Fousek sdělil, že do další pracovní porady zastupitelů očekává od zastupitelů jejich návrhy a podněty; jedná se o lokalitu, která by měla mít ve finální fázi 1 300 obyvatel;b. pí Kovářová – zmínila nutnost postavit točnu autobusu v dané lokalitě;c. p. Jelínek – navrhl podobný postup jako u Embalador, tj. zaangažovat členy Stavební a dopravní komise; zmínil, že podle jeho informací má OAKLAND TRADE již územní rozhodnutí na sítě, a tudíž obec bude mít ve svých požadavcích méně možností; na pracovní poradě zastupitelů byla zmíněna finanční suma, v rámci které by měl OAKLAND TRADE plnit požadavky obce, ať již ve formě finančního či věcného plnění; suma činí 28 200 tis. Kč;d. p. Novotný – veřejnost nechť rovněž předloží své návrhy;e. pí Kovářová – přípravu smlouvy by měla mít na starost Stavební a dopravní komise; Po ukončení diskuse zastupitelé schválili 7 hlasy (p. Barek se zdržel hlasování), aby se začalo pracovat na přípravě plánovací smlouvy s firmou OAKLAND TRADE a.s.; zastupitelé i veřejnost jsou vyzváni k podání námětů a požadavků, které by měly být do smlouvy zakomponovány; náměty a požadavky budou zasílány na adresu Obecního úřadu Chýně do 30.9.2011

10. V dalším bodu byly projednány žádosti o poskytnutí finančních příspěvků žadatelům – občanské sdružení, nadační fond, TJ apod. v Chýni; p. Fousek seznámil přítomné se žádostmi a s finančními požadavky:a. o. s. Arbor – 16 tis. Kčb. TJ Sokol Chýně – 10 tis. Kčc. Nadační fond Zvonek – neuvedl sumud. Svaz postižených civilizačními chorobami Hostivice – 6 tis. Kče. Folková tChýně – 5 tis. Kč;p. Fousek dále připomněl, že zastupitelé se těmito žádostmi zabývali již počátkem roku 2011, kdy konstatovali, že finanční situace obce není dobrá a přesunuli rozhodování o žádostech na polovinu roku 2011; p. Fousek uvedl, že finanční situace obce se příliš nezměnila, tj. obec je v deficitu a bude si muset vzít s největší pravděpodobností půjčku od banky; dodal, že dobrý hospodář nerozdává, pokud na to nemá; poté nastala diskuse:

a. p. Jelínek – souhlasí s názorem p. starosty; dodal, že např. OPS Strahovský rybník nejen, že nežádá o podporu, ale sám ještě platí roční nájemné 10 tis. Kč obci;

b. pí Kovářová – odpověděla p. Jelínkovi, že OPS Strahovský rybník však má od obce pronajaty pozemky;

c. p. Barek – souhlasí s p. starostou;

d. pí Kovářová – nesouhlasí s názorem p. starosty; jde o spolky, které rozvíjejí kulturní a společenský život v obci a obec by měla ponechat v rozpočtu finance na jejich podporu; rovněž by obec měla podporovat seniory;

e. p. Chvojka – souhlasí s pí Kovářovou;

f. p. Fousek – navrhuje odložit rozhodnutí zastupitelů o finančních příspěvcích; souhlasí s tím, že spolky je nutno podporovat, ale v současné době má obec dluhy;

g. pí Pokorná – navrhuje odložit rozhodnutí na konec účetního období, kdy obec bude znát svoji finanční situaci;

h. p. Rydval – navrhuji hlasovat o žádostech;

i. p. Barek – starosta dal protinávrh (odložení rozhodnutí o žádostech), o něm se hlasuje nejprve;j. pí Kovářová – byla schválena pravidla pro poskytování finančních příspěvků, nyní je obec mění, nutno proto pravidla upravit; p. Fousek a p. Barek – pravidla není nutné měnit;Poté proběhlo hlasování o odložení návrhů – bylo schváleno 5 hlasy, p. Rydval a pí Kovářová byli proti, pí Pokorná se zdržela hlasování.

11. V bodu 11. byl projednán návrh pravidel pro vydávání Chýňského zpravodaje a fungování redakční rady; p. Fousek uvedl, že zastupitelé dospěli k názoru o nutnosti ustavení redakční rady a nastavení pravidel vydávání periodika, a to zejména pro případ, kdy se různí názory na obsah článků, jejich vhodnost, rozsah apod.; p. Fousek přečetl návrh, který připravil p. Plaček a p. Jelínek; text pravidel je přílohou č. 1 usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 7/2011 ze dne 24.8.2011; redakční rada bude 9-ti členná, složená ze zastupitelů obce, redaktor časopisu bude mít hlas poradní a bude zajišťovat technické a organizační věci vč. přípravy textů některých článků apod.; poté nastala diskuse k danému tématu:

a. pí Kovářová – připomíná, že jí nebyl zveřejněn článek, který byl reakcí na článek p. starosty; navrhovala, aby redakční rada byla užší, je jí jasné, že současné složení zastupitelstva je takové, že např. její článek může být zamítnut; podotýká, že se zdrží hlasování o tomto bodu;

b. p. Fousek – původní návrh na počet členů byl 5, pí Kovářová však rovněž nesouhlasila;

c. p. Barek – nikdy nebude zvolena forma, která bude úplně spravedlivá;

d. pí Kovářová – byla by nerada, aby se opakovala situace, kdy část zastupitelů si dělala v Chýňském zpravodaji volební kampaň formou placené inzerce s tím, že byl požadavek na redaktory, že nesmí inzeráty pí Kovářové ukázat a dále, že byl vydán časopis bez vědomí starostky a některých zastupitelů;

e. p. Jelínek – navrhl název přečtených pravidel jako „Pravidla pro vydávání Chýňského zpravodaje“;

proběhla krátká diskuse ohledně textu pravidel – bylo dohodnuto, že v bodu 4 pravidel se periodicita vydávání Chýňského zpravodaje změní ze slova „obvykle“ 4x ročně na „minimálně“ 4x ročně, dále se upraví v bodu 3. pravidel věta, kde redaktor „neřídí“ schůzi redakční rady, nýbrž ji pouze „svolává“ a v bodu 5 pravidel se vloží věta, že odpovědný redaktor předkládá rozhovory k autorizaci tomu, s kým je vedl; poté zastupitelé 6 hlasy schválili pravidla pro vydávání Chýňského zpravodaje, pí Kovářová a p. Rydval se zdrželi hlasování.

12. V bodu 12. p. Fousek seznámil přítomné s návrhem organizace pracovních porad zastupitelstva; uvedl, že na minulé pracovní poradě navrhl místostarosta p. Novotný, aby tyto porady zastupitelů byly neveřejné; dále p. Fousek sdělil, že posláním pracovních porad je seznámit zastupitele s věcnou podstatou jednotlivých bodů příštího veřejného zasedání; zastupitelé by měli návrhy všestranně posoudit a navrhnout řešení; body příštího zasedání zastupitelstva na pracovních poradách je nutno projednat věcně a v klidu bez zásahu veřejnosti, na veřejném zasedání zastupitelstva bude pak celý proces jednání jednodušší a zastupitelé, kteří se zúčastnili pracovní porady mohou kvalifikovaně odpovídat na dotazy občanů; zápisy z pracovních porad jsou zveřejňovány na webových stránkách obce a občané se s jejich obsahem mohou seznámit touto cestou; k tomuto bodu proběhla diskuse:

a. p. Jelínek – veřejnost by měla mít přístup na pracovní porady zastupitelstva, nicméně upozorňuji na možnost přítomnosti i dalších subjektů (např. developeři apod.), což nemusí být vždy žádoucí, vzhledem k projednávané problematice;

b. pí Kovářová – někteří zastupitelé mají problém vyjádřit svůj názor na veřejnosti, z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby pracovní porady byly neveřejné; navrhuje však rozčlenit pracovní porady na různé typy a podle toho stanovit přítomnost veřejnosti; proto se zdrží hlasování o tomto bodu programu;

c. p. Barek – zastává názor, že pracovní porady mají být veřejné;

d. p. Fousek – neveřejné pracovní porady znamenají zkrácení doby projednávání bodů na veřejném zasedání zastupitelstva;

Po diskusi proběhlo hlasování, 5 hlasy bylo schváleno, aby pracovní porady byly neveřejné, p. Barek byl proti, pí Kovářová a p. Jelínek se zdrželi hlasování.

13. V rámci bodu 13. byla projednána žádost manželů Nejedlých o prodej části obecního pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně o výměře 27 m2; p. Fousek uvedl, že manželé Nejedlých v minulosti omylem postavili plot ohraničující jejich sousední pozemek chybně na pozemku obce Chýně v dobré víře, že staví na svém pozemku; nyní na své náklady nechali zaměřit část pozemku obce, o kterou požádali a nechali vyhotovit geometrický plán; p. Fousek uvedl, že jeden z posledních prodejů pozemků obce byl za cenu 300,- Kč/m2; p. Jelínek doplnil, že v nedávné minulosti padl návrh vybudovat za použití obecního pozemku průchod z obecního pozemku přímo na pozemek restaurace U veselého kuchaře; p. Kuchař sám se však s tímto návrhem neztotožnil, a proto návrh padá; pí Pokorná dodala, že s návrhem manželů Nejedlých souhlasí; v průběhu diskuse bylo navrženo, aby pozemek byl prodán za cenu 1 tis. Kč/m2; poté byl schválen 7 hlasy (p. Kuchař se zdržel hlasování) prodej části obecního pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně o výměře 27 m2 manželům Nejedlým za cenu 1 000,- Kč/m2.

14. V bodu 14. byl projednán pronájem pozemku od Královské kanonie Premonstrátů na Strahově - část pozemku p. č. 816 k. ú. Chýně o výměře cca 50 m2, a to za účelem zřízení malého dětského hřiště pro lokalitu Na Vyhlídce; bližší informace k tomuto bodu byly poskytnuty již ve zprávě starosty o činnosti obce; část pozemku, o kterou by obec nyní měla zájem, by měla být po realizaci zástavby pozemku firmou Embalador součástí zeleného pásu; zastupitelé 8 hlasy schválili, aby si obec Chýně pronajala od Královské kanonie Premonstrátů na Strahově část pozemku p. č. 816 k. ú. Chýně o výměře cca 50 m2 a pověřili starostu podpisem nájemní smlouvy.

14a.V dalším bodu programu bylo projednáno vybudování pěšiny - chodníku ze staré části obce do lokality Na Vyhlídku; p. Serba předal p. starostovi petici občanů se žádostí o neodkladné zajištění provizorního chodníku a uvedl, že občané děkují obci za budování dětského hřiště, nicméně mrzí je, že obec nenašla společnou řeč s nimi i ve věci budování chodníku Na Vyhlídku; v petici je uveden termín vybudování chodníku do konce 3. čtvrtletí 2011; občané dle petice žádají o zpevnění pochozí plochy vedoucí paralelně s ulicí Rudenská o šíři cca 1 m, vysypané štěrkem nebo recyklátem; k vybudování pěšiny jsou ochotni přispět vlastní prací; p. Fousek reagoval na předání petice s tím, že termín na vybudování pěšiny je příliš krátký, problém řešení je v tom, že občané požadují vybudovat pěšinu na pozemku, který obec nevlastní; k vybudování musí tedy obec získat souhlas vlastníka pozemku a získat peníze, které v rozpočtu nemá; na vybudování dětského hřiště obdržela finance od ČEZ, kde jejichž účel využití je striktně vymezen ve smlouvě; tyto peníze nelze proto využít na vybudování cesty pro pěší; poté se rozvinula diskuse na dané téma:

a. pí Kovářová – firma Embalador slíbila po podpisu plánovací smlouvy chodník vybudovat;

b. p. Fousek – smlouva však dosud nebyla podepsána; vybudováním provizorní cesty by došlo k „černé stavbě“;

c. p. Serba – obec na Vyhlídku zapomíná;

d. p. Fousek – obec se obrátí na vlastníka pozemku (řád Premonstrátů) a uvidí, jaká bude reakce;

e. pí Kovářová – je to zajímavé, když jsme chtěli vybudovat chodník do lokality Háje, někteří občané právě z lokality na Vyhlídce proti tomu bojovali; řešení vidí v zatrubnění příkopu podél komunikace na Rudnou a vybudování cesty na něm; jde o to, zda to má smysl, když společnost Embalador začne stavět;

f. pí Jonáková – pro lidi je schůdnější pěšina na straně, kde bude Embalador stavět, tj. po levé straně směrem na Rudnou; občané by si pěšinu sami udržovali;

Po ukončení diskuse zastupitelé 8 hlasy pověřili starostu a místostarostu obce, aby se pokusili vyjednat s Královskou kanonií Premonstrátů na Strahově pronájem části pozemku přilehlého k ulici Rudenská za účelem vybudování provizorní pěšiny spojující lokalitu Na Vyhlídce s centrem obce.

15. K bodu 15. uvedl starosta obce, že část komunikací v lokalitě Na Vyhlídce není dosud převzata od investora – společnosti EUFI; jedná se o pozemky p. č. 147/2 o výměře 582 m2, pozemek p. č. 147/122 o výměře 533 m2 a dále pozemek p. č. 1478123 o výměře 496 m2; součástí komunikací je veřejné osvětlení splašková a dešťová kanalizace a vodovod; darovací smlouva na komunikace byla vrácena z katastru nemovitostí, neboť musí být nejprve schválena zastupitelstvem; zastupitelé 7 hlasy schválili darovací smlouvu s firmou EUFI – Projekt Chýně Na Vyhlídce s.r.o. a pověřili starostu podpisem smlouvy, p. Rydval se zdržel hlasování.

16. K bodu 16. obdrželi zastupitelé žádost p. Karla Vytopila a Martina Malého o rozdělení pozemku p. č. 186/127 k. ú. Chýně o výměře 854 m2 na dvě ideální poloviny a dále dvojdomku na parcele st. 741 k. ú. Chýně; dvojdomek je rozestavěná stavba ve vlastnictví p. Hunanyana, který hodlá pozemek i dvojdomek prodat žadatelům; pí Pokorná podotkla, že obecní cesta kolem tohoto pozemku k topolovému lesíku je zatarasena a je potřeba s tím něco udělat; p. Jelínek upřesnil, že nikoliv celá cesta je obecní, pouze pruh o šíři cca 1,5 m; p. Vytopil sdělil, že tvárnice z cesty budou odstraněny; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy, aby bylo vydáno kladné stanovisko k rozdělení dvojdomku na pozemku p. č. st. 741 a pozemku p. č. 186/127 k. ú. Chýně.

17. V bodu 17. byla projednána žádost obce Chýně o bezúplatný převod pozemků p. č. 14/11 a 516/3 k. ú. Chýně; jedná se o pozemky, které lemují stávající území mateřské školy, jsou ve vlastnictví státu a spravuje je Pozemkový fond; p. Fousek uvedl, že tyto pozemky by umožnily obci rozšířit území mateřské školy, resp. narovnat stávající stav, pokud pozemky jsou již buď zcela, nebo částečně využívány pro potřeby mateřské školy (pozemky nejsou zaměřeny a nelze jednoznačně určit jejich hranice); po jednání obce na Pozemkovém fondu bylo obci sděleno, že pozemky by mohly být převedeny do vlastnictví obce, je však nutné záměr obce schválit v zastupitelstvu; zastupitelé schválili bezúplatný převod pozemků p. č. 14/11 o výměře 53 m2 a p. č. 516/3 o výměře 122 m2 na obec Chýně 8 hlasy a pověřili starostu podpisem smlouvy.

18. V bodu 18. byla projednána smlouva na elektronické spisové služby „B“ s partnery projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III“; tajemnice pí Musilová uvedla, že předmětem smlouvy je poskytnutí užívacího práva elektronické spisové služby a zálohování dat spisových služeb;nutnost vyvstala zejména v souvislosti se zavedením datových schránek a věcí s tím souvisejících; obec zatím provádí elektronické spisové služby za dočasné pomoci společnosti TRIADA, která vytváří pro obce SW zabezpečení – moduly pro různé oblasti činností ÚSC; Černošice požádaly o dotaci ze strukturálních fondů EU, dotaci obdržely a budují pro obce, které se připojí, zázemí - technologické centrum s úložištěm dat; obec Chýně je jedna z mnoha obcí, která se k tomuto projektu připojila; zastupitelé všemi 8 hlasy schválili smlouvu na elektronické spisové služby „B“ s partnery projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III“ a pověřili starostu podpisem smlouvy.

19. V bodu 19. byly projednány výsledky kontroly z Ministerstva vnitra a návrhy nápravných opatření; kontrola proběhla dne 13.7.2011, kontrolovaným obdobím byl leden 2010 – červen 2011; předmětem kontroly byl výkon samostatné působnosti obce Chýně – vybraná ustanovení zákona o obcích (evidence právních předpisů, dodržování postupu pro konání zasedání zastupitelstva, kontrola zápisů, usnesení, jejich náležitostí, podpisů, dodržování termínů, nakládání s nemovitým majetkem – dodržování postupů - oznámení záměru obce, projednání v zastupitelstvu, dostupnost veřejnoprávních smluv a nahlížení do sbírky zákonů apod.), vyřizování podnětů a stížností občanů apod. a dále dodržování vybraných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (vyřizování dotazů a zveřejňování informací poskytnutých žadatelům a výročních zpráv); v některých případech byla zjištěna pochybení, ve většině kontrolovaných oblastí však nebyly shledány závady; oblast pochybení byla následující:

a. nakládání s nemovitým majetkem – dodržování postupů (oznámení záměru obce, projednání v zastupitelstvu – v jednom případě obec nezveřejnila záměr dispozice s obecním majetkem, a to v případě prodloužení nájemní smlouvy s o. s. Alternativa II

b. vyřizování podání občanů – žádosti, stížnosti, podněty apod.; v jednom případě kontrolní skupina konstatovala porušení §16, odst. 1 f) – právo občana požadovat projednání určité věci zastupitelstvem obce – p. Květoslav Kejmar – žádost o změnu územního plánu; věc nebyla projednána v zastupitelstvu, ale byla vyřízena dopisem starostky;

c. zveřejňování informací a výročních zpráv podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – obec zveřejňuje výroční zprávy, ale nezveřejňuje informace, které poskytla tazateli; zastupitelé všemi 8 hlasy vzali na vědomí výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené zástupci Ministerstva vnitra dne 13.7.2011 a návrhy nápravných opatření; dále všemi 8 hlasy přijali nápravná opatření uvedená v usnesení zastupitelstva obce, a to předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva návrh na prodloužení nájemních smluv uzavřených dne 13.6.2008 s Občanským sdružením Alternativa II, ve znění pozdějších dodatků (záměr obce prodloužit nájemní smlouvu byl vyvěšen na úřední desce obce); dále zastupitelé projednali dodatečně žádost p. Květoslava Kejmara o změnu územního plánu na pozemku p. č. 186/59 k. ú. Chýně a konstatovali, že dne 25.5.2011 na svém zasedání rozhodli, že žádost o pořízení změny územního plánu obce Chýně na pozemku p. č. 186/59 k. ú. Chýně bude projednávána v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.; rovněž zastupitelé rozhodli všemi 8 hlasy o zajištění neprodlené úpravy webových stránek obce Chýně a zveřejňování informací a výročních zpráv podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – obec zveřejňuje výroční zprávy, ale nezveřejňuje informace, které poskytla tazateli.

20. V bodu 20. byl projednán návrh darovací smlouvy mezi obcí Chýně a o. s. Arbor, předmětem daru je plovoucí molo, které na základě této smlouvy bude provozovat a jeho bezpečnost zajišťovat o. s. Arbor; plovoucí molo bude umístěno na rybníku Bašta; součástí smlouvy jsou i pravidla a podmínky, za kterých je možno molo provozovat; zastupitelé všemi 8 hlasy schválili darovací smlouvu mezi obcí Chýně a o. s. Arbor na plovoucí molo a pověřili starostu podpisem smlouvy.

21. Bod 21. programu byl určen pro diskusi, všechny příspěvky a náměty byly však vyčerpány při projednávání jednotlivých bodů programu.

22. Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 22,40 hod.

V Chýni dne 29.8.2011

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Věra Kovářová

Jaroslav Kuchař

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz