Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starosty o činnosti;

c) informaci o výběrovém řízení na stavbu „Přístavba MŠ Chýně“ a další informace o postupu stavebních prací na přístavbě MŠ;

d) informaci o odvolání jednoho z účastníků výběrového řízení na přístavbu MŠ – společnosti PROSTR trading, s.r.o.;

e) výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti provedené zástupci Ministerstva vnitra dne 13.7.2011 a návrhy nápravných opatření.

B. schvaluje

a) smlouvu o dočasném poskytnutí kapacity ČOV Chýně s tím, že doba trvání smlouvy bude zkrácena do 31.7.2014 a pověřuje starostu jejím podpisem;

b) rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2011;

c) aby se začalo pracovat na přípravě plánovací smlouvy s firmou OAKLAND TRADE a.s.; zastupitelé i veřejnost jsou vyzváni k podání námětů a požadavků, které by měly být do smlouvy zakomponovány; náměty a požadavky budou zasílány na adresu Obecního úřadu Chýně do 30.9.2011;

d) pravidla pro vydávání Chýňského zpravodaje a vznik redakční rady – viz příloha tohoto usnesení;

e) aby pracovní porady zastupitelstva probíhaly bez přítomnosti veřejnosti;

f) prodej části obecního pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně o výměře 27 m2 manželům Nejedlým za cenu 1 000,- Kč/m2;

g) aby si obec Chýně pronajala od Královské kanonie Premonstrátů na Strahově část pozemku p. č. 816 k. ú. Chýně o výměře cca 50 m2 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy;

h) darovací smlouvu s firmou EUFI – Projekt Chýně Na Vyhlídce s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

i) aby bylo za obec Chýně vydáno kladné stanovisko k žádosti o rozdělení dvojdomku na pozemku p. č. st. 741 a pozemku p. č. 186/127 k. ú. Chýně;

j) bezúplatný převod pozemků p. č. 14/11 o výměře 53 m2 a p. č. 516/3 o výměře 122 m2 na obec Chýně a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

k) smlouvu na elektronické spisové služby „B“ s partnery projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

l) darovací smlouvu mezi obcí Chýně a o. s. Arbor na plovoucí molo a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

C. odkládá
rozhodnutí o poskytnutí finančních příspěvků žadatelům – o. s. Arbor, TJ Sokol Chýně, nadační fond Zvonek, Svaz postižených civilizačními chorobami Hostivice a Folková tChýně;

D pověřuje starostu a místostarostu obce, aby se pokusili vyjednat s Královskou kanonií Premonstrátů na Strahově pronájem části pozemku přilehlého k ulici Rudenská za účelem vybudování provizorní pěšiny spojující lokalitu Na Vyhlídce s centrem obce;


E ukládá předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva návrh na prodloužení Nájemních smluv uzavřených dne 13.6.2008 s Občanským sdružením Alternativa II, ve znění pozdějších dodatků;

F projednalo žádost p. Květoslava Kejmara o změnu územního plánu na pozemku p. č. 186/59 k. ú. Chýně a konstatovalo, že dne 25.5.2011 na svém zasedání rozhodlo, že žádost o pořízení změny územního plánu obce Chýně na pozemku p. č. 186/59 k. ú. Chýně bude projednávána v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.

G rozhodlo o zajištění neprodlené úpravy webových stránek obce Chýně a zveřejnění stávajících i budoucích informací poskytnutých obcí žadatelům na základě zákona č. 106/1999 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup; osobou odpovědnou je určena tajemnice OÚ Chýně Mgr. Musilová.

Příloha č. 1 – Pravidla pro vydávání Chýňského zpravodaje


V Chýni dne 25.8.2011

Pavel Fousek, starosta obce

Josef Novotný, místostarosta obce

Vyvěšeno dne 25.8.2011

Sejmuto dne 10.8.2011


Příloha č. 1

Pravidla pro vydávání Chýňského zpravodaje

1. Počet členů redakční rady je 9, redakční radu tvoří zastupitelé obce.

2. Redakční rada má na starosti koordinaci vydávání Chýňského zpravodaje (dále jen „Zpravodaj“) a posuzování jeho obsahu. Podklady, plány a termíny související s výrobou Zpravodaje předkládá redakční radě odpovědný redaktor. Redakční rada navrhuje témata, posuzuje všechny zveřejňované příspěvky včetně inzerce, záměry redakce a vyjadřuje se k termínům jednotlivých vydání.

3. V případě sporu ohledně obsahu Zpravodaje, vhodnosti či nevhodnosti konkrétního příspěvku, jeho zpracování, délky či relevantnosti a věrohodnosti informací se jednotliví členové redakční rady mohou ke konkrétnímu textu vyjádřit buď prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu redakce, nebo na případné schůzi redakční rady (schůzi redakční rady svolává odpovědný redaktor). Pokud se pět členů redakční rady k danému problému vyjádří shodně, musí být jejich názor respektován. V ostatních případech rozhoduje odpovědný redaktor.

4. Zpravodaj vychází minimálně čtyřikrát ročně. Odpovědný redaktor oznámí termín uzávěrky pro odevzdání příspěvků minimálně se čtyřiceti denním předstihem.

5. Odpovědný redaktor s jednotlivými autory sjednává texty na daná témata a v předem sjednaném rozsahu, také má právo texty krátit a upravovat podle potřeb výroby Zpravodaje. Zásahy do textu však s autory konzultuje. Rozhovory předkládá k autorizaci tomu, s kým je vedl.

6. Do 48 hodin po uzávěrce je celý obsah připravovaného čísla rozeslán členům redakční rady, ti mají pět dní (datum a hodina pětidenní lhůty budou přesně definovány) na vyjádření svého postoje. V následujících 10 dnech texty přečte korektor a redakční rada dostane hotový zpravodaj v PDF k dalšímu nahlédnutí a připomínkám, na případné změny oproti původním textům bude upozorněno. Pokud do 24 hodin nevznese minimálně 5 členů redakční rady proti obsahu čísla protest, jde Zpravodaj do tisku a následně je předán k distribuci.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz