PRACOVNÍ PORADA ZASTUPITELŮ

Ve středu 10.8.2011 jsme se sešli na pracovní schůzce zastupitelů obce Chýně. Všichni zastupitelé dostali el. poštou pozvánku s programem a na místě měli připraveny tištěné materiály k některým důležitým bodům.

Přítomni: S. Barek, P. Fousek, O. Jelínek, V. Kovářová, J. Kuchař, J. Novotný, L. Pokorná

Nepřítomni: A. Linhartová (dovolená), T. Rydval

Stav účtu ke dni pracovní porady: 4 784 941,66 Kč

1.Společně s místostarostou, p. Novotným jsme ostatní informovali o výběrovém řízení na dodavatele přístavby Mateřské školy. Provedením výběrového řízení byla pověřena firma EuroPartners Consulting s.r.o. Do výběrového řízení se přihlásilo 5 firem. Hodnotící komise na svém zasedání dne 29.6.2011 provedla posouzení nabídek. Z důvodu nesplnění zákonných požadavků vyřadila nabídky 3 firem. Podle předem stanovených kritérií soutěže bylo určeno pořadí nabídek firem, které požadavky soutěže splnily. Byly to tyto firmy:

1. Warex spol. s r.o.

2. Subterra a.s.

Dalším porovnáním nabídek těchto firem byla komisí jako vítěz soutěže vybrána firma Warex spol. s r.o. Rozhodující byla nižší cena.V průběhu lhůty na odvolání se odvolala firma PROSTR trading s.r.o z Janovic u Rýmařova. Nesouhlasila se zdůvodněním výběrové komise proč byla ze soutěže vyřazena. Toto svoje odvolání poslala jako podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně (dále jen ÚOHS). ÚOHS nás vyzval dopisem ze dne 20.7.2011 k zaslání kompletní dokumentace o veřejné zakázce. Nyní čekáme na jeho rozhodnutí v této věci. Administrátor soutěže nás ujistil, že vyřazení této firmy bylo v souladu se zákonem a proto můžeme podepsat smlouvu o stavbě s vítězem soutěže. Tato smlouva byla podepsána dne 25.7.2011 místostarostou Josefem Novotným, který mě zastupoval v době mojí dovolené.Základní údaje o smlouvě: Zhotovitel stavby – Firma Warrex spol. s r.o. Praha 5- ZličínPředmět smlouvy: Přístavba mateřské školy Chýně. Cena díla: 6 234 911 Kč včetně DPHFinancování: v případě, že obci bude přiznána dotace z fondu Středočeského kraje, pokryje uznatelné náklady z této dotace a zaplatí povinnou spoluúčast. V případě, že dotaci obec nedostane, zaplatí jednorázově 1 300 000 Kč a dále bude dodavateli splácet cenu s úroky v 38 měsíčních splátkách. Stavba by měla být dokončena do 31.října 2011.

2. Dále jsme s J. Novotným zastupitele informovali o jednání s p. Tonkoškurem, jednatelem firmy Eufi, která staví bytové domy v místě, zvaném Hostivice – Jih. Pan Tonkoškur nám přišel navrhnout, abychom toto území bývalé drůbežárny a k tomu pozemek ležící mezi tímto místem a objektem firmy Šandera převedli po dohodě s městem Hostivice do katastru Chýně. Celé toto území je v současné době v katastru Litovice (Hostivice). Dále doplnil, že by po tomto převedení do našeho katastru žádal o změnu územního plánu tak, aby i pozemek směrem do Chýně mohl být zastavěn. K tomu dodal, že by Chýni nabídnul finanční příspěvek na její rozvoj. Bez upřesnění, o jakou částku by se jednalo. My jsme odpověděli, že se jedná o vážné rozhodnutí a i diskuse o takovéto možnosti musí být vedena v celém zastupitelstvu s účastí veřejnosti. Na závěr p. Tonkoškur uvedl, že tento návrh předá obci písemně, aby mohl být postoupen zastupitelům. Na pracovní schůzce zastupitelů o této věci proběhla diskuse, při které byly zvažovány klady a zápory této nabídky. Pokud dostaneme písemný materiál před konáním Veřejného zasedání zastupitelstva, bude tato věc zařazena do jeho programu a bude o ní hlasováno.

3. paní Pokorná, předsedkyně finančního výboru referovala o připraveném rozpočtovém opatření, o jednotlivých položkách příjmů a výdajů, které se v dosavadní části roku objevily v jiné hodnotě, než bylo plánováno. Toto rozpočtové opatření bude následně schváleno zastupitelstvem.

4. Dále jsem zastupitele informoval o podání žaloby na firmu Oxes. Tato věc byla v průběhu minulých měsíců se zastupiteli projednávána a s právním zástupcem Obce byly připravovány potřebné materiály. Žaloba se týká nároků obce, vyplývajících z dohody, která byla v minulosti s Oxesem uzavřena a později Oxesem jednostranně vypovězena. Protože ze dvou osobních jednání se zástupci Oxesu bylo zřejmé, že cestou vzájemné dohody se obec svých nároků nedomůže, zastupitelé doporučili tento krok. O dalším vývoji v této věci budeme veřejnost informovat.

5. Zastupitele jsem informoval o odpovědi na dotaz, který jsme poslali na příslušné oddělení Středočeského kraje a později také na Ministerstvo vnitra. V těchto dotazech, týkajících se možností obce ve věci sekání zaplevelených ploch na volných parcelách a jiných místech, která nepatří obci, jsme chtěli vědět, jestli náš dosavadní postup je správný a pokud ne, jak máme postupovat správně. Od obou institucí jsme dostali odpověď. Na Webových stránkách obce a na veřejné desce je podrobná informace o této věci.

6. V dalším bodu jsem zastupitele seznámil s dopisem Judr. Joose a mojí odpovědi na něj. P. Joos mi jménem firmy Oaklandtrade napsal dopis, ve kterém urgoval návrh plánovací smlouvy mezi touto firmou a obcí. Tato firma je vlastníkem pozemků na Dušnicku, kde má v plánu vystavět řadové domy, bytové domy a rodinné domy asi pro 1300 obyvatel. Panu Joosovi jsem odpověděl, že návrh plánovací smlouvy jsem mu slíbil. Protože se jedná o projekt velkého rozsahu, není možné takovouto smlouvu připravit bez rozsáhlé debaty o potřebách obce v souvislosti s tímto záměrem. Vyzval jsem zastupitele, aby navrhovali, co budeme od tohoto developera požadovat.

7. Informoval jsem o návštěvě pracovníka TS Hostivice, pana Černého. P. Černý mě infomoval o provedených úpravách vodárny pod Chrášťanským vrchem, o výsledcích, které tato úprava přinesla. Již dříve jsem psal, že TS Hostivice provádějí instalaci změkčovacího zařízení. Tvrdost vody se podařilo snížit na hodnotu 2,5-3 mmol/l Tvrdost neupravené vody je asi 6,5 mmol/l. Další zlepšení vzniklo instalováním nové tlakové stanice, která je vybavena automatickým vyrovnáváním tlaku v rozvodu vody na nastavenou hodnotu. To by se mělo pozitivně projevit především na Vyhlídce, kde jsou domy nejvýše. Zároveň nám vedení TS Hostivice nabídlo, abychom se přijeli podívat na tato nová zařízení. Návštěva je domluvena na 11.8.2011.

8. Informoval jsem zastupitele o přijetí nové žádosti spolků o finanční příspěvek. Těchto žádostí obec registruje 5 a na jednom z prvních zasedání nového zastupitelstva bylo rozhodnuto, že se zatím žádné příspěvky poskytovat nebudou, protože finanční situace obce to nedovoluje. Zároveň jsme ale byli domluveni, že se po polovině roku k této věci vrátíme a znovu posoudíme možnosti obce. Proto jsem tento bod zařadil s tím, že bude připraven na veřejné zasedání.

9. Dále jsme jednali o vzniku redakční rady pro vydávání Chýňského zpravodaje. Po delší diskusi jsme se shodli na tom, že redakční rada bude složena ze všech zastupitelů. Ti budou dostávat po uzávěrce příjmu příspěvků jejich texty elekt. poštou, budou se moci k nim vyjádřit, vyslovit výhrady a po většinové shodě se zněním článku bude moci redaktor článek zařadit do tisku. Přípravou návrhu pravidel vydávání byli pověřeni O. Jelínek a Š. Plaček.

10. J. Novotný přednesl svůj návrh na změnu statutu pracovních schůzek zastupitelů. Navrhuje, aby schůzky byly neveřejné. Touto změnou bude zastupitelům umožněno věnovat se věcné podstatě předkládaných problémů, diskutovat o jejich řešení v užším kruhu s cílem přicházet na veřejná zasedání s body programu předem prodiskutovanými. Takto připravení a s jednotlivými věcmi dobře seznámení zastupitelé mohou na veřejném zasedání veřejnost s problémem seznámit před hlasováním a vyslechnout případné připomínky veřejnosti. Zároveň panuje shoda zastupitelů v tom, že veřejnost bude o průběhu těchto pracovních schůzek pravidelně informována zápisem, uveřejněným na Web. stránkách obce.

11. Seznámil jsem zastupitele s opakovanými krádežemi obecního majetku. Nejdříve byl vykraden železný šrot z obecního kontejneru, který je u “ Myslivny“ a za krátkou dobu byly ukradeny dvě mříže z kanalizačních vpustí ve staré části obce. Diskutovali jsme o tom, jestli je možné těmto věcem nějak čelit. Došli jsme k závěru, že je potřeba vyzvat všechny spoluobčany, aby pomáhali tento společný majetek chránit tím, že všichni budeme chodit s otevřenýma očima a pokud se staneme svědky takového jednání, ohlásíme tuto věc policii, nebo obecnímu úřadu.

12. Žádosti o odprodej obecního pozemku podané paní Nejedlou a panem Nejedlým a také panem Kuchařem. Jedná se o část pozemku obecního hřiště, která byla p. Nejedlým přihražena před mnoha lety při stavbě zdi mezi hřištěm a jeho pozemkem. P. Nejedlý to vysvětluje tím, že původní dřevěný plot kolem hřiště probíhal po stejné linii jako nynější zeď. O něco později podal stejnou žádost o prodej tohoto pozemku pan J. Kuchař . Současně s touto věcí probíhala debata mezi pány Nejedlým a Kuchařem o sousedním pozemku. Pan Kuchař mi před několika týdny přinesl kopii náčrtku pozemku s písemným popisem návrhu na odkoupení pro něj potřebné části pozemku od p. Nejedlého. K tomu byl připojen dovětek, že pokud se oni dva dohodnou, stáhne svoji žádost, kterou předal obci. Na této schůzce zastupitelů p. Kuchař potvrdil, že se dohodli a žádost bere zpět. V debatě zastupitelů zazněl návrh, jestli by při prodeji pozemku neměla obec usilovat o dohodu s oběma účastníky, která by umožnila provedení veřejného průchodu z obecního hřiště na zahradu restaurace U veselého kuchaře.

13. ČEZ Distribuce- nejnovější vývoj- informoval jsem zastupitele o postupu procesů, potřebných k zahájení revitalizace centra obce. Tento postup blokuje fakt, že není dokončena soutěž na dodavatele přípojek proudu do domů. K pozitivnímu posunu došlo tím, že tato soutěž byla vyhlášena, výsledek bude známý do konce srpna a ČEZ deklaroval, že tuto stavbu má zařazenu ve finančním plánu pro tento rok. K tomu bylo nutné vyvinout tlak na vedení ČEZ Distribuce, což jsem v uplynulých měsících činil. Zastupitele jsem opakovaně informoval o nebezpečí ztráty přiznané dotace na výstavbu chodníků, pokud by celá stavba nebyla provedena v tomto roce (2011).

14. Dne 4.8.2011 jsme s J. Novotným navštívili pana Alexandridise, právního zástupce Královské kanonie Premonstrátů. Obrátili jsme se na něho se žádostí o bezplatný pronájem části pozemku o rozloze asi 50m2. Jedná se o pozemek, na kterém obec chce vybudovat dětské hřiště pro obyvatele Na Vyhlídce a vybavit ho herními prvky, nakoupenými z daru od firmy ČEZ v minulém volebním období. P. Alexandridis slíbil, že Premonstráti s tím budou souhlasit poté, co dostanou souhlasné stanovisko od budoucího kupujícího, firmy Embalador. Se zástupcem této firmy jsem jednal a potom, co mu dodáme náčrtek tohoto pozemku, napíší souhlasný dopis Premonstrátům.

15. Zastupitele jsem informoval o kontrole z Ministerstva vnitra, která byla provedena 3 pracovníky kontrolního odboru. Seznámil jsem je se závěry této kontroly, obsaženými v protokolu, který nám byl předán. Byly popsány nedostatky a nedodržení zákona v některých činnostech obecní samosprávy. Na poradě pracovníků úřadu jsme tyto závěry kontroly projednali a rozdělili si úkoly pro jejich odstranění. Celkové hodnocení naší obce jako samosprávného celku bylo příznivé. Kontrola se týkala i činností z minulého volebního období.

16. Ve spolupráci s ředitelkou školy paní Jakubovou jsme zadali výměnu 5 ks akumulačních kamen v učebnách MŠ. Tomu předcházela kontrola funkčnosti všech el. topidel v MŠ a návrh, která je nutno vyměnit. Souhlasil jsem s tím, že toto uhradí obec nad rámec dotace, poskytované obcí škole. Tato částka je součástí rozpočtových opatření (viz samostatný bod) Jednalo se o skutečně havarijní stav. Zároveň provedli pracovníci obce nalepení těsnících prvků do oken a dveří v obou učebnách MŠ s cílem snížit únik tepla. Obě tyto věci jsem na začátku tohoto roku paní ředitelce slíbil a nyní byly úspěšně dokončeny.

17. Zastupitele jsem informoval o setkání s pracovníky Komerční banky. Zjišťoval jsem, za jakých podmínek můžeme jednat o půjčce, která je nutná na vyrovnání obecního rozpočtu. (viz schválení rozpočtu pro r. 2011). Zástupci KB potvrdili zájem o účast ve výběrovém řízení na poskytnutí této půjčky a dodají písemnou nabídku s podmínkami.

Po projednání tohoto bodu proběhla krátká diskuse o dalších tématech, týkajících se provozu obce a zastupitele jsem seznámil s přibližným datem svolání Veřejného zasedání zastupitelstva.

V Chýni dne 12.8.2011

Zapsal Pavel Fousek

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz