Datum konání: 13.7.2011

Přítomní: pí Pokorná, pí Linhartová, pí Kovářová, pp. Fousek, Jelínek, Novotný

Nepřítomní: pp. Rydval, Barek, Kuchař

Průběh porady:

Starosta obce p. Fousek přivítal přítomné zastupitele a zahájil pracovní poradu zastupitelstva v 18,00 hod.. Poté p. Fousek přednesl jednotlivé body programu, o kterých by zastupitelé měli jednat za účelem přípravy pro rozhodování zastupitelů na jejich veřejném zasedání:

1. Výběrové řízení na rozšíření MŠ - bylo uveřejněno v centrálním registru nabídek veřejné správy; obec obdržela v termínu 5 nabídek, 6. nabídka byla doručena po termínu; otevírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo 29.6.2011; komise doporučila nabídku firmy WAREX, která nabídla nejnižší cenu; hlavním kriteriem výběru byla cena a nabídka dodavatelského úvěru s 38 splátkami; výběrové řízení administroval pro obec p. Štěpánek;

2. Výstavba chodníku v centru obce – Stavební úřad vydal územní rozhodnutí a stavební povolení na veřejné osvětlení a rozhlas – I. etapa; po nabytí právní moci ČEZ bude mít možnost vyhlásit výběrové řízení na dodavatele přípojek domů; to otevře možnost zahájit stavbu, na jejímž závěru bude dláždění chodníků, na které obec obdržela dotaci; dle získaných informací však není jisté, zda ČEZ bude mít peníze na stavbu přípojek, a proto zaslal starosta obce generálnímu řediteli ČEZ dopis a požádal o sjednání schůzky s ním; dne 20.6. proběhla schůzka obce s firmou Chládek a Tintěra (vítězná firma pro pokládku chodníků) a A.L.T Architekti – předmětem jednání byly vzorky dlažby a obrubníků a stavební projekt; účastníci schůzky byli seznámeni se situací v ČEZ a shodli se, že zatím se nebude podepisovat smlouva; starosta obce upozornil zastupitele, že úspěšné provedení stavby závisí především na budoucích krocích firmy ČEZ; pokud tato firma neprovede potřebné úkony dostatečně rychle, nebude možné provést všechny stanovené úkony včetně dláždění chodníků; na tuto práci obec získala dotaci, která měla být využita už v roce 2010; obec podala žádost na SFDI o převedení dotace do roku 2011, které bylo vyhověno; je ale velmi nepravděpodobné, že by dotace mohla být dále převedena do roku 2012; hrozí proto, že obec o tuto dotaci přijde;

3. Bezúplatný převod pozemků na obec od Pozemkového fondu – obec absolvovala jednání v Králově Dvoře na PF za účelem dohody o bezúplatném převodu pozemků z vlastnictví státu na obec; jedná se o pozemky p. č. 14/11 a 516/3 k. ú. Chýně, které těsně lemují po severozápadní a severovýchodní straně pozemek mateřské školy; dále jde o pozemek p. č. 531/6 v těsné blízkosti plůdkových rybníčků, přes který by byla vytvořena cesta pro pěší, která by zpřístupnila spolu s cestou přes další pozemky ve vlastnictví Enit Invest a pozemky ve vlastnictví p. Procházky průchod od rybníka Sádka až k plůdkovým rybníčkům a do biokoridoru u Strahovského rybníka; zamýšlené převody všech pozemků do vlastnictví obce musí nejprve schválit zastupitelstvo obce a poté obec musí podat žádosti s příslušnými podklady na PF;

4. Smlouva s firmou EUFI – zastupitelé musí schválit převod části (zbytku) komunikací, sítí a tlakové stanice v lokalitě Na Vyhlídce do vlastnictví obce; převod se uskuteční bezúplatně formou daru; tlakovou stanici zároveň přebírá I. Vodohospodářská společnost do provozování spolu se splaškovou kanalizací; v této souvislosti starosta obce informoval o přehledu hospodaření provozovatele vodovodu a kanalizace – I. Vodohospodářské, které si obec vyžádala; došlo k nárůstu spotřeby vody a odvodu splaškové vody v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel; na dotaz pí Kovářové, jak provozovatel zvládá údržbu a provoz nové ČOV odpověděl starosta obce, že obec pravidelně kontroluje provoz ČOV, dohlíží nad údržbou a tlačí na plnění zadaných úkolů; s novým zaměstnancem provozovatele p. Zeisem je obec v kontaktu; místostarosta obce téměř denně dochází na ČOV a kontroluje stav; dodavatel technologie ČOV PRO-AQUA CZ, s.r.o. každý měsíc odebírá vzorky z ČOV a dává je na rozbor; kontrolují se i lapoly u firmy Cajthaml, která nejvíce znečišťuje odpadní vody tuky;

5. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně (obecní hřiště) – žádost předložili jak manželé Nejedlých, Okružní ul., Chýně, tak p. Kuchař – majitel restaurace U Veselého Kuchaře; jde o to, aby se oba žadatelé domluvili ve věci vzájemných vazeb u jiného pozemku a tím se vyjasnily vztahy mající vliv na zájem o koupi pozemku p. č. 10/1 k. ú. Chýně; obec vyvěsila záměr část pozemku p. č. 10/1 prodat a nyní o prodeji musí rozhodnout zastupitelé spolu s cenou za 1 m2 pozemku;

6. Nákup herních prvků na dětská hřiště z finančního daru ČEZ – starosta obce informoval, že obec objednala herní prvky na zamýšlené dětské hřiště mezi lokalitou Kamenice a Kaliště u kolejí ČD, dále herní prvky do MŠ a herní prvky do lokality Na Vyhlídce, kde si občané vlastními silami již vybudovali pískoviště; p. Appelt vyměřil zamýšlené dětské hřiště na pozemku obce a firma Gardenline upraví terén dětského hřiště, provede úpravy valu, pozemek oplotí a připraví podloží pro 2 herní prvky; tímto způsobem obec utratí 683 082,- Kč vč. laviček na hřiště a odpadkových košů; obci zbude z daru ČEZ ještě 66 918,- Kč; za tuto částku by mohla např. nakoupit odpadkové koše s příslušenstvím na psí výkaly do Višňovky, příp. další odpadkové koše pro obec; pí Kovářová v této souvislosti navrhla zvýšit místní poplatky za psy, pokud se nakoupí koše na psí výkaly;

7. Postup ve věci neplnění závazků společností OXES – jde o uzavřenousmlouvu z roku 2007; obec v současné době připravuje podklady pro podání soudní žaloby právním zástupcem obce JUDr. Nigrinim;

8. Otevření přírodního areálu Višňovky pro občany – proběhlo 30.6.2011 s programem a občerstvením za hojné účasti občanů; starosta obce uvedl, že obec obdržela od sponzorů částku 14,5, tis. Kč + další věcné dary ve formě produktů firem; rozdíl mezi částkou od sponzorů a skutečnými výdaji (cca 1 tis. Kč) uhradil další sponzor, takže obec nevynaložila ze svých prostředků žádnou částku na otevření Višňovky; pí Kovářová navrhla, aby obec vytvořila podél skluzavky u hřbitova schůdky ve svahu, aby děti měly lepší přístup ke skluzavce; p. starosta odpověděl, že obec na tomto již pracuje;

9. Petice občanů ve věci další navážky na chrášťanskou skládku – starosta obce sdělil, že obdržel petici občanů Chýně a Chrášťan proti další navážce odpadu na chrášťanskou skládku; MěÚ Hostivice vydal zákaz navážení odpadu na skládku; p. Frýdl, provozovatel skládky, navštívil obec Chýně a nabízel jí finanční příspěvek, pokud strpí navážku; tuto nabídku obec rázně odmítla; k tomu navrhl p. Jelínek požádat p. Frýdla, aby zalesnil pozemek obce pod skládkou;

10. Krádež železného šrotu z areálu za hřbitovem – dne 2.7.2011 došlo ke vloupání do areálu a odcizení železného šrotu prostřiženou dírou v plotu; naštěstí byl krátce předtím šrot vyvezen a zpeněžen, takže škoda je minimální;

11. Vytyčení trasy polní cesty – od přejezdu ČD u závory až k silnici mezi Hájkem a Úhonicemi; trasa by měla být vytyčena na obecních pozemcích, podél trasy je možné vysázet stromy za účelem kultivace krajiny; jde o cestu vzniklou v rámci pozemkových úprav v obci Chýně; Červený Újezd by se připojil k Chýni – otevřela by se cesta pro pěší a cyklisty; p. Jelínek – uvažuje se o propojení mezi hnojným platem a silnicí k Hájku – cca 1,5 km; na stavbu existuje projekt a stavební povolení; Pozemkový úřad hodlá na podzim 2011 požádat o dotaci; na budoucí zastávce ČD Chýně budou umístěny 2 stojany na kola od Krajského úřadu Středočeského kraje, které by byly využity v rámci cyklostezky;

12. Obytný soubor Hostivice – jih – dočasné připojení bytových domů na ČOV Chýně; firma EUFI vybudovala vlastní ČOV, avšak v současné době není dostatečný nátok splaškové vody z důvodu neobydlenosti všech domů; TS Rudná požádaly obec Chýně o možnost dočasného napojení bytového souboru na ČOV Chýně; příští týden proběhne schůzka na místě, bude zjišťován stav vodoměrů, ze kterých se odvodí stočné; nyní TS Rudná provádějí výkopové práce a rovněž připraví návrh smlouvy; smlouva bude na dobu určitou za úplatu;

13. Článek pí Kovářové do Chýňského zpravodaje – starosta obce úvodem sdělil, že pí Kovářová předala p. Plačkovi, redaktorovi časopisu článek ke zveřejnění do Chýňského zpravodaje; po zvážení termínu přijetí článku, jeho obsáhlosti a obsahu bylo na základě dohody členů Kontrolního výboru obce rozhodnuto, že článek nebude zveřejněn; starosta obce dále uvedl, že článek podle svého textu v úvodu má reagovat na úvodník starosty z prvního čísla roku 2011 a článek p. Palatinuse, člena Finančního výboru k rozpočtu obce na rok 2011; obsah článku svým obsahem však přerostl rámec obou příspěvků z prvního čísla Chýňského zpravodaje a stal se volební kampaní pí Kovářové; p. starosta rovněž uvedl, že článek obsahuje řadu zkreslení, která mohou občany uvádět v omyl; poté se k tématu rozpoutala rozsáhlá diskuse:

a. p. Jelínek – není zcela jasné, kdo (jaký orgán) by měl rozhodovat o obsahu jednotlivých čísel Chýňského zpravodaje; proto po předání článku pí Kovářovou se rozpoutala e-mailová diskuse mezi zastupiteli a dalšími osobami; výsledkem diskuse byla neformální dohoda, že oním orgánem bude Kontrolní výbor obce (KV); KV však nechce být cenzorem obsahu článků, článek však znovu vířil emoce, které by již neměly být předmětem diskuse;

b. pí Kovářová – proč by měl KV rozhodovat o obsahu článků a jejich zveřejnění? KV měl zabránit na konci roku 2010 politickým reklamám v Chýňském zpravodaji;

c. p. Plaček – článek obdržel v den, kdy za 2 hodiny již měl být u grafičky; článek vzal jako názor zastupitele;

d. pí Pokorná – KV nechť posuzuje zveřejnění textů ve zpravodaji, má však malý počet členů a navrhuje proto, aby rozhodovala sestavená redakční rada spolu s redaktorem, aby byl větší počet posuzovatelů;

e. p. Fousek – navrhuje sestavit redakční radu ze zástupců volebních stran, tj. 5 členů rady, kteří budou rozhodovat o umístění textů ve zpravodaji;

f. p. Kovář – obsah článku pí Kovářové byl reakcí i na jiné články v prvním čísle zpravodaje, nikoliv volební kampaní; jde o skrytou cenzuru, občané by měli mít právo si přečíst názor;

g. pí Kovářová – jako starostka nedělala cenzuru autorům článků, žádá, aby článek byl otištěn v příštím čísle;

h. p. Fousek – nemá problém s reakcí pí Kovářové na obsah prvního čísla zpravodaje v r. 2011, kromě této reakce však článek prováděl volební kampaň pí Kovářové;

i. p. Plaček – u zveřejněných textů článků může být uvedeno, že se jedná o osobní názor autora a není potřeba zasahovat tudíž do obsahu článku; domnívá se, že redakční rada vč. jeho osoby by měla posuzovat obsah jednotlivých čísel; nicméně článek pí Kovářové jako reakce na úvodník a článek p. Palatinuse přesahoval svým obsahem tuto reakci;

j. p. Jelínek – KV měl právo a povinnost se vyjádřit a udělal to; doporučuje stanovit pravidla pro posuzování příštích čísel zpravodaje;

k. pí Kovářová – podle návrhu p. Fouska o politickém zastoupení stran by byla redakční rada v poměru 3 : 2; to znamená, že by rada mohla zablokovat názorovou menšinu;

l. p. Kovář – obsah článků nemůže posuzovat politický orgán;

m. p. Plaček – navrhuje za předsedu rady starostu obce, ten odpovídá za vydání zpravodaje; členové by se vyjadřovali k jednotlivým číslům zpravodaje slovně, nikoliv hlasováním a předseda rady (starosta) by hledal kompromis mezi názory členů rady;

n. pí Solařová – pokud by redakční rada některý článek neschválila, v čísle zpravodaje by se uvedlo, proč nedošlo ke schválení a kde si lze příslušný článek přečíst;

o. p. Fousek – pí Kovářová sama svým článkem vyvolala emotivní reakce;

závěrem diskuse k tomuto bodu bylo dohodnuto, že sestavená redakční rada, resp. její jednotliví členové se budou vyjadřovat k obsahu jednotlivých čísel zpravodaje slovně, nikoliv hlasováním;

14. V dalším bodu p. Jelínek uvedl své podněty a připomínky:

a. co obec udělá s hlínou z hřiště?

b. nutno prosekat cestu k pláži rybníka Bašta;

c. na pozemku pronajatém p. Šináglovi je nepořádek;

d. skončila již smlouva s p. Bártou na pronájem bývalé mlékárny? Starosta – výpovědní lhůta prodloužena o 1 měsíc, smlouva skončí 31.7.2011;

e. v Chýni proběhne jednání ohledně stavebního povolení na výstavbu transformovny ČEZ;

f. správce hřistě – funguje? hřiště není zamčené; starosta – je to záměr, aby někteří návštěvníci po uzavírací době neničili oplocení;

g. přivaděč vody z Prahy – dodrží TS Rudná termín? Kdy bude Stavební povolení na vodovod? starosta – zatím běží vše podle stanovených termínů;

h. biokoridor – došlo k posekání jednoho stromu;

15. Starosta obce ukončil poradu v 20,35 hod. poděkoval zastupitelům za účast.

V Chýni dne 14.7.2011

Zapsala: Dagmar Musilová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz