Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Fousek, Kuchař, Barek, Rydval, pí Pokorná, pí Linhartová

Nepřítomní: pí Kovářová.

Hosté: 15 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva p. Stanislava Barka

3. Schválení programu

4. Kontrola usnesení z minulého zasedání

5. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

6. Zpráva starosty o činnosti obce

7. Smlouva o podmínkách vzájemné spolupráce se společností Enit Invest

8. Změna č. 2 územního plánu obce Chýně – rozhodnutí zastupitelstva o návrzích

9. Koncesní řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury

10. Rozpočtový výhled obce na období 2011 - 2013

11. Závěrečný účet obce za rok 2010

12. Jednání s firmou OXES – rozhodnutí o dalším postupu

13. Ukončení smlouvy s firmou ČNES dopravní stavby, a.s. a pověření k podpisu smlouvy s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

14. Výběrové řízení na instalaci veřejného osvětlení a způsob financování zakázky

15. Názvy zastávek ČD

16. Zvolení nového člena Finančního výboru

17. Pronajímání zasedací místnosti na Obecním úřadu Chýně

18. Žádost Květy Kobáskové, Ke Skále 503, Chýně o rozdělení pozemku p. č. 156/12 k. ú. Chýně

19. Zrušení nařízení obce č. 2/2009

20. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011

21. Schválení žádosti o dotaci na přístavbu ZŠ

22. Schválení žádosti o dotaci na rozšíření MŠ

23. Schválení nového pracovního místa na úklid a údržbu veřejné zeleně

24. Provozní řád obecního hřiště

25. Diskuse

26. Závěr.

Průběh zasedání:

Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce přečetl slib zastupitele a vyzval p. Barka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Poté p. Barek složil slib a podepsal připravený arch.
Starosta přečetl návrh programu a navrhl doplnit program zastupitelstva o bod 24a. – Provozní řád Višňovky; navržený program zastupitelstva včetně navrženého doplnění byl schválen všemi 8 hlasy.
P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 21.3.2010; konstatoval, že úkoly byly splněny.
Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a p. Kuchaře – oba byli schváleni všemi 8 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byly schváleny všemi 8 hlasy pí Linhartová a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
V bodu 6. informoval p. Fousek o činnosti obce:
a. Stav účtu ke dni 25.5.2011: 4 085 693,91 Kč.

b. Nabídky dodavatelů levnější elektřiny. Za poslední měsíce jsme dostali nabídku na levnější el. energii od několika dodavatelů. Po vyhodnocení těchto nabídek porovnáním se skutečným odběrem a také po poradě s Ing. Michalem Fukou jsem došel závěru, že ani jedna nabídka není o tolik výhodnější, aby se vyplatilo dodavatele měnit. U většiny alternativních dodavatelů jsou dosti nevýhodné výpovědní podmínky a tak se z předpokládané úspory může stát i prodělek. I přesto budeme podmínky na trhu sledovat a případnou dobrou nabídku využijeme v zájmu dalších úspor.

c. Rozšíření kapacity mateřské školy. Na rozšíření MŠ byl v minulých letech vypracován projekt přístavby a rekonstrukce stávající budovy. Původní projekt počítal s dvoupodlažní budovou přístavby, nákladným spojovacím tunelem a víceúčelovou halou. Protože odhadované náklady na tento projekt přesahovaly, podle dostupných údajů v dokumentaci, 23 mil. Kč, dala paní Kovářová tento projekt v r. 2010 přepracovat na jednopodlažní objekt bez spojovacího tunelu a haly. I po této redukci zůstaly předpokládané náklady asi na 12 mil. Kč. Protože zvýšení kapacity MŠ považuje většina zastupitelů za nejvyšší prioritu obce, od počátku tohoto volebního období se snažíme nalézt reálné řešení. Toto jsem popsal v článku, který byl dán na webové stránky obce, aby se co nejvíce občanů mohlo s problémem seznámit. Poslal jsem poptávky několika firmám, vyrábějícím tzv. kontejnerové školky nebo podobné konstrukce s krátkým časem výstavby, u kterých není používán mokrý proces výstavby a tudíž nejsou vázány na výstavbu v určitém ročním období a čas výstavby je velmi krátký. Další významný činitel je cena stavby. Nabídka dosud přišla od 3 firem, zadali jsme, po konzultaci se zastupiteli, vypracování projektu školky s kapacitou 25 dětí. Zároveň jsme zadali administraci žádosti o dotaci s využitím stávajícího platného stavebního povolení. Projekt byl předán stavebnímu úřadu jako změna stavby před dokončením. Žádost o dotaci byla úspěšně podána, je registrována u příslušného fondu. Protože pravděpodobnost získání dotace je malá, jednáme s jedním z možných dodavatelů o financování pomocí splátek po dobu 5 let s 5 % úrokem. Jako akontaci tohoto dodavatelského úvěru bude možno využít částky 1,5 mil. Kč, která je v rozpočtu plánovaná na spoluúčast v případě získání dotace. Podobné podmínky je možné sjednat případně i jiným dodavatelem, který by vyhrál výběrové řízení. Provedení výběrového řízení na dodavatele MŠ nám slíbil Ing. Štěpánek, který v současné době pracuje na koncesním řízení pro výběr provozovatele čističky.

d. Bylo ukončeno financování přístavby ZŠ, z fondu bylo vyplaceno vše, co bylo sjednáno a obratem poukázáno na účet dodavatele, firmy Zeman. Do fondu bylo předáno závěrečné hodnocení stavby a další povinné doklady. Celková bilance této investice vychází takto: Celkem bylo uhrazeno: 6 486 160 Kč, dotace z kraje činila 5 295 578 Kč, spoluúčast obce byla tedy celkem: 1 190 582 Kč, z toho v letošním roce bylo zaplaceno 557 485 Kč. Protože se naskytla možnost požádat o dotaci na II. etapu přístavby ZŠ, požádali jsme Ing. Štěpánka o vypracování a předání této žádosti do příslušného fondu. Žádost byla v šibeničním termínu vypracována a úspěšně zaregistrována. Pokud by se podařilo tuto dotaci získat, stavba by byla provedena během prázdnin v r. 2012.

e. Vyzvali jsme majitele domu č. p. 4, aby opravil střechu a štít stodoly, která je součástí této usedlosti. Protože nereagoval dostatečně rychle na naší výzvu, obrátili jsem se na stavební úřad. Bylo provedeno šetření na místě a stavebním úřadem vydána výzva majiteli k provedení opravy do 31. května t. r. Zatím bylo pod štítem provedeno výstražně vymezení nebezpečného prostoru pro ty, kteří se v těchto místech pohybují.

f. Později jsme stejný postup opakovali u majitelů objektů v bývalém areálu JZD, konkrétně bývalého kravína, teletníku a kotelny. Zatím reagoval majitel kravína pan Hrnčíř, telefonicky mě informoval, že zabezpečení provedl, prohlídkou na místě s panem Plaňanským jsme zjistili, že objekt je oplocený pletivem, používaným v lesních školkách, na několika místech je oplocení poškozené. S panem Hrnčířem jsme domluveni, že se s ním setkáme na místě a domluvíme se, co je nutné udělat. Majitelé dalších objektů zatím nereagovali, budeme postupovat stejně, jako v předchozím případě. Vyzveme je znovu a zároveň věc předáme stavebnímu úřadu.

g. Dali jsme provést instalaci zábradlí u domu pana Nekvasila. O toto žádal opakovaně v minulých letech a poukazoval na to, že je ohrožen přívod plynu do jeho domu s veškerým nebezpečím, které z toho vyplývá. Zjistil jsem, že před budovou bývalé školky je zábradlí, které patří obci a na tomto místě dávno ztratilo svůj význam a že po jednoduché úpravě bude dobře sloužit na jiném místě. Proto jsme ho použili druhotně, zde s možností jednoduché demontáže.

h. Potom, co proběhl zápis do MŠ s výsledkem 60 přihlášek a 18 přijatých dětí, pokusil jsem se sjednat neuspokojeným žadatelům alternativu a obrátil jsem se na starostku Prahy 17 – Řepy paní Synkovou s dotazem, jestli v jejich školkách nezbývají nějaká volná místa. Bohužel, i v Řepích jsou podle jejích informací školky plné.

i. Dne 13. dubna jsem se sešel s arch. Tylšovou, jednatelkou firmy Apris. Tato firma je autorem původního projektu na přístavbu MŠ. Hlavním důvodem, proč jsem sjednal setkání s paní architektkou, bylo vyjasnění smluvních a závazkových vztahů mezi touto firmou a obcí Chýně. Dle zápisu z jednání mezi paní Kovářovou a Ing. Tylšovou ze dne 7. června 2010 vyplynulo, že závazek obce k firmě Apris by měl být hrazen ve splátkách podle platebního kalendáře. Tyto měsíční splátky hradíme dle dodatku smlouvy ze dne 10.11.2008. Výchozí suma: 528 955 Kč. Zbývá platit: 328 955 Kč. V základní smlouvě je cena za projekt 1 524 000 s DPH. Paní Tylšová mě ujistila, že obec je vázána pouze částkou uvedenou v dodatku - viz výše. Zároveň jsem zjišťoval, jestli má firma Apris nějaká vyjádření příslušných institucí k projektu, který připravovali. Bylo mi slíbeno, že prohlédnou, co u nich mají a toto nám případně dají k dispozici. Asi po 14 dnech nám poslali několik vyjádření, která jsme u dokumentace nenašli. Tato vyjádření jsem poskytl projektantovi nynějšího návrhu přístavby.

j. V dubnu jsem podepsal s firmou Šandera smlouvu o připojovacím poplatku za napojení této firmy k obecnímu vodovodu. Návrh této smlouvy jsem našel v převzatých materiálech po paní Kovářové. Pozval jsem pana Šanderu a jeho společníka k jednání o této smlouvě. Původní návrh připojovacího poplatku byl 150 000 Kč. Pan Šandera se ohradil, že se mu výše poplatku jeví jako nepřiměřená a argumentoval také tím, že v minulých letech pomáhal obci dodávkou ornice do Višňovky, její přepravou a urovnáním na místě dle přání obce. Také poukázal na peněžité sponzorské dary, poskytnuté obci na Dětské dny. S přihlédnutím k těmto skutečnostem, které jsem dosud neznal, jsem navrhl výši připojovacího poplatku 50 000 Kč. Na této výši jsme se shodli a po příslušné úpravě jsme smlouvu podepsali. První splátku dle této smlouvy jsme dostali na účet v dubnu.

k. Postup prací v areálu Višňovka - práce pokračují rychleji, než dodavatel plánoval, odhaduje, že by byl hotov na konci května. Bude ale muset vysazovat znovu některé druhy keřů, které nevzešly a tím se převzetí díla odsune. Většina herních prvků je instalována, dalších práce pokračují. Kontrolní dny se konají každý týden, vždy za účasti obce, stavebního a autorského dohledu, naše připomínky jsou respektovány, zaznamenány a je průběžně kontrolováno, jak na ně dodavatel reagoval. Obec po převzetí díla čeká velká starost s údržbou a zavlažováním, obojí představuje nemalé náklady. Proto jsme dospěli k závěru, že by bylo dobré, aby jeden ze zaměstnanců měl na starosti jen péči o tento areál. S tím souvisí i náš návrh na zřízení 4. pracovního místa na plný úvazek. Problémem zavlažování se s místostarostou zabýváme už několik týdnů. Zatím jako nejpřijatelnější se jeví dvě řešení: kombinovat zapůjčení cisterny s vodou a využití místních hasičů a jejich stříkačky. Druhou možností je využití hostivických hasičů, kteří mají dvě auta s cisternami. S jejich vedoucím jsme jednali a jsou ochotni toto provádět. V obou případech vzniknou obci další finanční náklady.

l. Dne 29. dubna provedl vodoprávní úřad závěrečnou kontrolní prohlídku na ČOV s cílem zjistit, jak čistírna funguje, jaké jsou výsledky rozboru vyčištěné vody a jaká voda odtéká do Strahovského rybníka. Kontrolující konstatoval, že provoz čističky je bez závad a rozhodl o povolení zkušebního provozu na jeden rok.

m. Chtěl bych vyzvat všechny vlastníky pozemků, na kterých se ještě nezačalo stavět nebo na kterých už výstavba probíhá, aby věnovali náležitou péči sekání těchto pozemků a tím bránili růstu plevelů a jejich rozšiřování po okolí. Je to jejich povinnost a zodpovědnost.

n. Před tímto veřejným zasedáním jsem svolal dvě pracovní schůzky zastupitelů k projednání věcí, které jsou v programu dnešního veřejného zasedání zastupitelstva. Zastupitelé měli možnost se podrobně seznámit s jednotlivými body, kterými se budeme dnes zabývat. Tato setkání se konala 4.5. a 10.5.2011. Na schůzky jsme zvali ty, kterých se jednotlivé věci týkaly a od nich jsme se dovídali potřebné informace. Bohužel musím konstatovat, že někteří zastupitelé se nezúčastnili ani jedné z těchto schůzek. Všichni zastupitelé postupně dostávají tištěné materiály k jednotlivým věcem a je na nich, aby tyto materiály prostudovali, s věcmi se seznámili a přispěli tak hladkému průběhu dnešního zasedání.

o. 17. května jsem se sešel na jejich žádost se zástupci OS Arbor, pány Kovářem, Netrefou a Pokorným. Pan Kovář mi před schůzkou poslal seznam témat k jednání. Návrh cest okolo lesíka v místě nazývaném Za kanálem s vyznačením prameniště Litovického potoka. Pány jsem ujistil, že tento záměr má mojí podporu a obec je připravena provést potřebné kroky, především požádat pozemkový úřad o vyměření cest, kterých se to týká. Dále jsem se dozvěděl termín konání Dětského dne a termín vernisáže výstavy, kterou Arbor chystá na červen. Také jsme projednali záměr Arboru spustit na hladinu Bašty plovoucí molo. Toto bylo vyrobeno v minulém roce. Záměr Arboru je toto spojit s předvedením sportovního potápění pány Netrefy a jejich přátel. Panu Kovářovi jsem jako předsedovi OS Arbor sdělil, že obec nebude provozovatelem mola a pokud má Arbor zájem, ať provozování mola převezme se vším, co k tomu náleží.

7. V bodu 7. byl projednán návrh plánovací smlouvy mezi společností Enit Invest s.r.o., Husovo nám. 14, Hostivice a obcí Chýně; starosta obce připomněl, že společnost hodlá vybudovat rodinné domky v lokalitě bývalého mlýna za MŠ a upozornil na nejdůležitější body smlouvy – dar obci ve formě pozemků, připojovací poplatky, úprava silnice kolem rybníku Sádka; zastupitelé neměli připomínky k návrhu smlouvy a smlouva byla schválena všemi 8 hlasy.


8. V bodu 8. byly projednány jednotlivé návrhy na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně;
a. k návrhu pod bodem 1. p. Jelínek sdělil, že obec Chýně dosud nemá uzavřenou smlouvu s ČEZ; starosta obce uvedl, že obec zaslala ČEZ urgenci na poskytnutí finančního daru ve výši 750 tis. Kč (původní příslib zněl na 1,5 mil. Kč, obec dosud obdržela 750 tis. Kč); dále starosta obce uvedl, že ČEZ rovněž bude ukládat el. přípojky vedené nad zemí do země; dosud však ještě nedošlo k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele díla ze strany ČEZ; zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 1 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

b. k návrhu pod bodem 2 oznámil starosta obce, že návrh se týká jeho osoby, a proto se nezúčastní hlasování; dále uvedl, že pozemek p. č. 171/3 k. ú. Chýně je pruh podél Višňovky, z něhož cca ½ je zasypána valem z Višňovky; starosta sdělil, že se rozhodl pozemek ležící pod tímto valem darovat obci; uvítal by, kdyby zastupitelé druhou část tohoto pozemku schválili zahrnout do změny č. 2 ÚP jako pozemek pro výstavbu rodinných domů; zastupitelé rozhodli 7 hlasy (starosta se zdržel hlasování), že návrh č. 2 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

c. návrh pod bodem č. 3. - zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 3 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

d. návrh pod bodem č. 4. - zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 4 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

e. k návrhu pod bodem 5 p. Jelínek uvedl, že souvisí s problémem dobudování komunikace v ulici Hájecké a navrhl dohodnout se s p. Kejmarem, vlastníkem pozemku; starosta obce sdělil, že se chce s p. Kejmarem dohodnout; zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 5 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

f. k návrhu pod bodem 6. uvedl starosta obce, že se jedná o pozemky v bývalém vojenském areálu Hájek a obec má rovněž na těchto pozemcích budovy; nastala diskuse, zda ponechat v návrhu „drobné podnikání“ jako nové využití pozemků, či zda uvést „občanskou vybavenost“ jak je uvedeno v obecně závazné vyhlášce, kterou byl vyhlášen nový územní plán v roce 2004; závěrem diskuse bylo konstatováno, že „drobné podnikání“ svou povahou náleží do „občanské vybavenosti“; zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 6 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

g. návrh pod bodem č. 7. - zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 7 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

h. návrh pod bodem č. 8. – starosta obce opět uvedl, že nebude hlasovat, neboť je spoluvlastníkem pozemků, o kterých se bude rozhodovat; zastupitelé rozhodli 7 hlasy (starosta se zdržel hlasování), že návrh č. 8 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

i. návrh pod bodem č. 9. - zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 9 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

j. návrh pod bodem č. 10. - zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 10 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

k. návrh pod bodem č. 11. - zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 11 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

l. návrh pod bodem č. 12. - zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 12 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

m. k návrhu pod bodem 13. uvedl p. Jelínek, že společnost OXES tento pozemek slíbila obci jako hřiště; OXES požádal o změnu č. 1 ÚP na tento pozemek a v mezidobí parcelu prodal p. Zezulovi; p. Barek sdělil, že na jednom z minulých zasedání zastupitelstva se o tomto pozemku již jednalo a starosta byl pověřen jednáním se zástupkyní p. Zezuly; k tomu dodal starosta obce, že jednání proběhlo za účasti zástupce OXES, kde bylo požadováno, aby OXES poskytl p. Zezulovi náhradní pozemek; OXES to však odmítl; na pozemku však nemůže být vybudováno dětské hřiště z důvodu vedení vysokého napětí nad pozemkem; pí Pokorná uvedla, že majitelem pozemku je p. Zezula, který by musel obci pozemek prodat, aby zde obec mohla vybudovat hřiště; k tomu dodal p. Jelínek, že platný územní plán počítá s tímto pozemkem jako se zelenou plochou; zastupitelé rozhodli 7 hlasy (p. Jelínek se zdržel hlasování), že návrh č. 13 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

n. k návrhu pod bodem 14. uvedl starosta obce, že společnost O. K: Trans potřebuje plochu pro parkování osobních aut; zásah do biokoridoru není tak radikální a společnost chce na pozemku rovněž vysázet na větší ploše zeleň; p. Kuchař dodal, že se byl na pozemku podívat a je pro začlenění tohoto pozemku do změny č. 2 ÚP; obec, resp. spolky v obci, tým malých fotbalistů apod. mají dobrou zkušenost se společností O. K. Trans, která poskytuje finanční příspěvky a sponzorské dary těmto subjektům; p. Jelínek uvedl, že je proti tomu, aby pozemek pod bodem č. 14 byl začleněn do změny č. 2 ÚP, neboť v minulosti zastupitelé odsouhlasili, že nebudou rozšiřovat stavební plochy mimo platný ÚP; starosta obce reagoval na názor p. Jelínka s tím, že zastupitelé obce v minulosti odsouhlasili, že nebudou rozšiřovat zastavitelné území mimo platný územní plán pro velké investorské záměry; pozemek O. K. Trans má pouze 2 tis. m2; p. Novotný dodal, že společnost O. K. Trans se vždy chovala vůči obci slušně; zastupitelé rozhodli 7 hlasy (p. Jelínek byl proti), že návrh č. 14 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

o. k návrhu pod bodem 15. uvedl p. Jelínek, že nedávno zastupitelé odsouhlasili, že uvedený pozemek bude zahrnut do plochy pro výstavbu rodinných domů a navrhl nechat zpracovat regulační plán na toto území; starosta obce dodal, že za uvedeným pozemkem p. Havla je pozemek ve vlastnictví p. Procházky, který slíbil obci poskytnout příslušnou část svého pozemku na vybudování cesty k plůdkovým rybníčkům; starosta dodal, že další úsek vedoucí k rybníčkům je ve vlastnictví státu a obec by měla požádat o převod příslušného pozemku do vlastnictví obce; zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 15 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

p. k návrhu pod bodem 16. sdělil p. Jelínek, že je proti tomu, aby tento pozemek byl zahrnut do změny č. 2 ÚP; dle jeho názoru jde o zahrádkářskou kolonii a pozemek je nevhodný pro výstavbu rodinných domů; zastupitelé rozhodli 6 hlasy (p. Jelínek byl proti, p. Rydval se zdržel hlasování), že návrh č. 16 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

q. návrh pod bodem č. 17 - zastupitelé rozhodli 8 hlasy, že návrh č. 17 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb..

9. K bodu 9. uvedl p. Fousek, že obec vybrala jako vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Komplexní zabezpečení přípravy koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně“ společnost Euro Partners Consulting, s.r.o., Poznaňská 451/20, Praha 8 – Bohnice, zastoupenou p. Štěpánkem; p. Štěpánek sdělil, že koncesní řízení vzniklo jako podmínka pro obec na provozování ČOV v rámci přiznané dotace; podotkl, že koncesní řízení se dělá tehdy, pokud obec určitou věc, např. sítě, pořízené z veřejných prostředků, hodlá poskytnout subjektu, který bude se sítěmi podnikat; zároveň p. Štěpánek dodal, že není smysluplné dělat koncesní řízení jen na provozovatele ČOV, ale je optimální udělat koncesní řízení i na provozovatele vodovodní sítě a kanalizace; výběrové řízení musí být hotovo, resp. nový provozovatel musí být znám do kolaudace provozu ČOV; zatím běží od dubna 2011 zkušební provoz ČOV a obec má tedy necelý rok na to, aby vybrala v rámci koncesního řízení nového provozovatele; p. Štěpánek dále uvedl, že hlavní parametry koncesního řízení je cena vodného a stočného; p. Štěpánek doporučil provozování sítí zatím na dobu 5 let, neboť v Chýni provozovatel nenese velká rizika (např. plán obnovy sítí apod.); proto není důvod sjednat provozování sítí např. na 20 let; cena vodného a stočného u nového provozovatele sítí by měla být nižší, než je nyní; starosta obce dodal, že obec bude požadovat od nového provozovatele nájem za svěřené sítě, aby se obci vrátily finance vložené do výstavby nové ČOV (cca 8,5 mil. Kč); obec musí rozhodnout, zda zahrne do koncesního řízení na provozovatele pouze ČOV, či rovněž vodovodní řad a kanalizaci a jak dlouho bude nový subjekt infrastrukturu provozovat; na dotaz občana, zda výběr provozovatele souvisí s kvalitou vody, odpověděl starosta obce, že nikoliv; TS Rudná, které přivedou vodu z Prahy, budou zřejmě soutěžit v rámci koncesního řízení; pokud však nebudou vybráni, neznamená to, že vodu z Prahy nepřivedou; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy, aby bylo koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně vedeno v hlavních rysech takto: smlouva s provozovatelem bude uzavřena na 5 let a bude do ní zahrnuto provozování ČOV, vodovodu a kanalizace.

10. V bodu 10. byl projednán rozpočtový výhled obce Chýně na období 2011 – 2013; starosta obce uvedl očekávané příjmy a výdaje obce; sdělil, že pokud by obec nedostala dotaci na přístavbu MŠ, obec by provedla stavbu formou dodavatelského úvěru s úrokem 5 % na 5 let; p. Barek podotkl, že ve výdajích celkem v roce 2012 chybí jedna nula; tabulka byla opravena; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy rozpočtový výhled na období 2011 – 2013.

11. V bodu 11. byl projednán závěrečný účet obce za rok 2010; starosta obce uvedl základní informace o příjmech a výdajích za rok 2010; uvedl, že schodek rozpočtu byl hrazen z přebytků hospodaření z minulých let; rovněž přednesl zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 z 9.3.2011 a uvedl základní nedostatky, které byly obci Chýně kontrolními orgány vytčeny; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy závěrečný účet obce Chýně za rok 2010 s výhradami a zároveň přijali opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 ze dne 9.3.2011.

12. V bodu 12. uvedl starosta obce informace o jednáních mezi obcí Chýně a společností OXES s.r.o.; obec jednala s OXES v roce 2011 dvakrát – v lednu a dubnu; obě strany vůči sobě vyslovily požadavky; starosta obce rovněž uvedl, že Oxes zaslal v roce 2010 obci Chýně dopis, ve kterém oznámil, že odstupuje od smlouvy uzavřené mezi oběma stranami v roce 2007; obec byla upozorněna, že pokud nebude na tento dopis reagovat, mohla by se dostat do problémů; proto si obec najala právníka a uzavřela s ním smlouvu o právním zastoupení; právní zástupce obce odeslal jménem obce na OXES dopis, ve které sděluje, že obec Chýně považuje odstoupení OXES od smlouvy za právně neúčinné; OXES na tento dopis odpověděl, že odstoupení od smlouvy považuje za platné; starosta přečetl zastupitelům poslední verzi zápisu z jednání mezi OXES a obcí Chýně z 28.4.2011; zastupitelé na základě požadavků OXES schválili všemi 8 hlasy, aby obec ve spolupráci s JUDr. Nigrinim učinila další kroky vedoucí k vymožení závazků společnosti OXES s.r.o. vůči obci Chýně plynoucích ze smlouvy o spolupráci ze dne 27.7.2007 ve znění dodatku č. 1 a odmítli další požadavky OXES;

13. V rámci bodu 13. sdělil starosta obce, že obec Chýně ukončila smlouvu o dílo s firmou ČNES, která zvítězila ve výběrovém řízení na revitalizaci jádra obce – výstavbu chodníků v centru obce; firma ČNES před časem sdělila obci, že nemůže dostát závazkům uvedeným v uzavřené smlouvě, konkrétně nemůže dodržet cenu za dílo; obec Chýně ukončila smlouvu poté, kdy obdržela souhlasné stanovisko od SFDI, od kterého obdržela dotaci na dílo; SFDI dále obci sdělil, že není nutné po ukončení smlouvy s ČNES dělat nové výběrové řízení na dodavatele stavby, nýbrž je možné vybrat firmu druhou v pořadí v rámci výběrového řízení; touto firmou je společnost Chládek a Tintěra, která má o uzavření smlouvy zájem; zastupitelé poté schválili všemi 8 hlasy dodatečné ukončení smlouvy se společností ČNES dopravní stavby a.s. a pověřili starostu obce podpisem smlouvy s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na stavbu „Rekonstrukce jádra obce“ – vybudování chodníků.

14. V bodu 14. byly projednány výsledky výběrového řízení na instalaci veřejného osvětlení v centru obce v rámci revitalizace jádra obce a způsob financování zakázky; starosta uvedl, že v rámci výběrového řízení byly osloveny 3 firmy, z toho nabídku zaslala pouze jedna, a to společnost Elektroštika s.r.o.; Elektroštika dala návrh ceny za dílo ve výši 1 530 770,- Kč vč. DPH a zároveň nabídla obci dodavatelský úvěr na 5 let s 5 % úrokem; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy, aby byla instalace veřejného osvětlení prováděna firmou Elektroštika a odměna za dílo splácena formou dodavatelského úvěru po dobu 5 let s 5 % úrokem.

15. K bodu 15. uvedl starosta obce, že vybudování zastávek ČD v obci Chýně bude realizováno v blízké době (do 2 let), je hotový projekt a stavbu financuje kraj; první zastávka bude zrealizována u plánované točny autobusů na Hájích a druhá směrem na Rudnou; projektant požádal obec, aby odsouhlasila definitivní názvy zastávek; starosta zároveň uvedl, že navrhuje název první zastávky u plánované točny autobusu „Chýně“ a název druhé zastávky „Chýně – jih“; po krátké diskusi zastupitelé tyto návrhy odsouhlasili všemi 8 hlasy.

16. K tomuto bodu uvedl starosta obce, že Ing. Chvojka nabídl obci svoje služby – členství ve Finančním výboru obce; je potřeba schválit pátého člena FV (p. Ing. Stoklasa po rezignaci na funkci člena zastupitelstva nemohl dle zákona být předsedou FV, ale zůstal členem FV – výbor byl tříčlenný; předsedkyní FV byla zvolena členka zastupitelstva Lenka Pokorná jako čtvrtý člen výboru; počet členů FV však musí být dle zákona lichý); p. Chvojka má zkušenosti v oblasti finančnictví; zastupitelé schválili všemi 8 hlasy p. Chvojku členem Finančního výboru obce Chýně.

17. K bodu 17. obdrželi zastupitelé návrh pravidel na pronajímání zasedací místnosti na Obecním úřadu Chýně; bylo konstatováno, že v zasedací místnosti se konají akce různého charakteru, nekomerčního i komerčního a akce komerčního charakteru by měly být zpoplatněny, resp. organizátor akce by měl obci hradit finanční obnos za nájem zasedací místnosti, neboť obec hradí mimo jiné spotřebu el. energie v zasedací místnosti (světlo, teplo); návrh nájemného byl předložen ve výši 70,- Kč/hod. a v případě nájmu místnosti na celý den 500,- Kč; zastupitelé schválili 7 hlasy pravidla pro nájem zasedací místnosti, p. Rydval se zdržel hlasování.

18. V bodu 18. byla opětovně projednána žádost paní Květy Kobáskové, Ke Skále 503, Chýně o rozdělení pozemku p. č. 156/12 k. ú. Chýně; zastupitelé byli vyzváni na minulém zasedání zastupitelstva, aby na místě zhodnotili situaci a udělali si názor na dělení pozemku; po krátké diskusi zastupitelé 7 hlasy schválili rozdělení pozemku p. č. 156/12 k. ú. Chýně, p. Jelínek se zdržel hlasování.

19. V bodu 19. přednesl starosta obce návrh na zrušení Nařízení č. 2/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu; uvedl, že v minulosti obec dala společnosti, se kterou uzavřela smlouvu na umisťování reklamních poutačů v Chýni, monopol na reklamní síť; starosta uvedl, že s firmou jednal a navrhl vypuštění exkluzivity ze smlouvy; toto však společnost odmítla; nařízení č. 2/2009 navazuje na tuto smlouvu a umocňuje exkluzivitu uvedené společnosti; obec dá proto společnosti Metropolis výpověď, nicméně dle nastavených podmínek ve smlouvě skončí smlouva až v únoru roce 2013; zastupitelé schválili 7 hlasy Nařízení obce Chýně č. 2/2011, kterým se ruší Nařízení obce Chýně č. 2/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, p. Jelínek se zdržel hlasování.

20. V bodu 20. byl projednán návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností; starosta uvedl, že vyhláška umožní postihovat osoby způsobující noční hluk zejména prostřednictvím Městské policie Hostivice a rovněž umožní zachovat ranní a večerní klid o nedělích a svátcích; pí Pokorná a p. Barek navrhli, aby klid o nedělích a svátcích byl rozšířen na celý den; p. Barek podal protinávrh, o kterém se hlasovalo – 2 zastupitelé byli pro návrh (p. Barek a pí Pokorná), ostatní zastupitelé byli proti; poté zastupitelé hlasovali o návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 v předloženém znění; 6 zastupitelů bylo pro, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování – p. Barek a pí Pokorná.

21. V bodu 21. starosta obce uvedl, že obec z časových důvodů podala žádost o dotaci na přístavbu základní školy (2 etapa); v první etapě již byla realizována přístavba učebny a zázemí pro pedagogy, nyní zbývá realizace druhé části rozšíření ZŠ dle projektu; zastupitelé schválili dodatečně všemi 8 hlasy podání žádosti o dotaci na přístavbu základní školy.

22. V bodu 22. starosta oznámil, že rovněž z časových důvodů obec byla nucena podat ihned žádost o dotaci na rozšíření mateřské školy, aniž mohla předtím informovat zastupitele; zastupitelé schválili dodatečně všemi 8 hlasy podání žádosti o dotaci na rozšíření mateřské školy v obci Chýně.

23. V bodu 23. byl projednán návrh na vytvoření dalšího pracovního místa (čtvrtého) na úklid obce a údržbu veřejné zeleně; bylo konstatováno, že realizací přírodního areálu Višňovka přibude obci značné množství práce zejména v oblasti údržby veřejné zeleně; obec nyní disponuje třemi zaměstnanci na úklid a ti jen obtížně zvládají údržbu obce; údržba Višňovky by již nebyla reálná; p. Kuchař rozvinul debatu, zda by pro obec nebylo jednodušší zadat údržbu Višňovky firmě na klíč; starosta obce konstatoval, že tato varianta by byla pro obec mnohem nákladnější; zastupitelé 7 hlasy schválili vytvoření čtvrtého pracovního místa na úklid obce a údržbu veřejné zeleně, p. Rydval se zdržel hlasování.

24. V bodu 24. byl projednán návrh Provozního řádu obecního hřiště; starosta obce uvedl, že je dosud v platnosti smlouva o pronájmu hřiště uzavřená v minulosti mezi obcí a TJ Sokol Chýně; smlouva však není dobře zformulována a jako vhodnější forma stanovení pravidel pro obecní hřiště se jeví vydání provozního řádu; předseda TJ Sokol Chýně p. Mach byl o tomto informován a dal předem souhlas s ukončením smlouvy o nájmu; provozní řád obecního hřiště byl schválen všemi 8 hlasy.

24a. Tento bod programu se týkal návrhu Provozního řádu Višňovky – starosta obce uvedl, že obec hodlá koncem června slavnostně otevřít přírodní areál Višňovka; je důležité a nutné, aby tento areál měl svá pravidla, která musí být návštěvníky dodržována; p. Rydval navrhl doplnit do provozního řádu v čl. 1 bodu 5. informaci o tom, že návštěvníci jsou rovněž povinni se řídit pokyny uvedenými na herních a jiných prvcích; p. Jelínek navrhl do provozního řádu přidat zákaz znečišťování ploch zvířecími exkrementy a zákaz jízdy na kole; po krátké diskusi nad návrhy byl Provozní řád Višňovky schválen 8 hlasy s doplněním bodu 5. v čl. 1 dle připomínky p. Rydvala a s doplněním připomínek p. Jelínka.

25. V rámci bodu 25. proběhla krátká diskuse:

a. p. Chadima – žádá o možnost zakoupení roční známky předplacené na svoz odpadu pro bytové domy;

b. p. Jelínek – navrhuje, aby bytové domy neplatily za známku na kontejnery pro plasty;

c. p. Jelínek – navrhuje uskutečnit náhradní výsadbu společnosti Enit Invest již na podzim; nabízí spolupráci ve formě vytypování druhů dřevin a místa pro výsadbu;

d. p. Novotný – u stromořadí topolů kolem areálu Berger Beton je žádoucí udělat bezpečnostní řez; nutno oznámit Berger Beton;

26. Na závěr p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 23,30 hod.

V Chýni dne 31.5.2011

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Alena Linhartová

Lenka Pokorná

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz