Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starosty o činnosti;

c) zprávu o záměru nového investora stavět v lokalitě Rudenská;

d) zprávu p. Štěpánka (Euro Partners Consulting s.r.o.) o přípravě koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně.

B. schvaluje

a) předloženou smlouvu o podmínkách vzájemné spolupráce mezi obcí Chýně a společností Enit Invest s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem;

b) aby bylo koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně vedeno v hlavních rysech takto: smlouva s provozovatelem bude uzavřena na 5 let a bude do ní zahrnuto provozování ČOV, vodovodu a kanalizace;

c) rozpočtový výhled obce Chýně na období 2011 - 2013;

d) závěrečný účet obce Chýně za rok 2010 s výhradami a zároveň přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedená ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 ze dne 9.3.2011;

e) aby obec ve spolupráci s JUDr. Nigrinim učinila další kroky vedoucí k vymožení závazků společnosti OXES s.r.o. vůči obci Chýně plynoucích ze smlouvy o spolupráci ze dne 27.7.2007 ve znění dodatku č. 1;

f) ukončení smlouvy se společností ČNES dopravní stavby a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. na stavbu „Rekonstrukce jádra obce“;

g) aby byla instalace veřejného osvětlení prováděna firmou Elektroštika a odměna za dílo splácena formou dodavatelského úvěru po dobu 5 let s 5 % úrokem;

h) názvy budoucích vlakových zastávek, a to „Chýně“ a „Chýně – jih“;

i) aby byl dalším členem Finančního výboru ustanoven pan Michal Chvojka, Ke Skále 551, Chýně;

j) pravidla pro pronajímání zasedací místnosti v budově Obecního úřadu Chýně;

k) žádost paní Květy Kobáskové, Ke Skále 503, Chýně o rozdělení pozemku p. č. 156/12 k. ú. Chýně;

l) nařízení obce Chýně č. 2/2011, kterým se ruší nařízení obce Chýně č. 2/2009, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu;

m) obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností;

n) žádost o dotaci na přístavbu základní školy;

o) žádost o dotaci na přístavbu mateřské školy;

p) zřízení nového pracovního místa na úklid obce a údržbu veřejné zeleně;

q) provozní řád obecního hřiště v Chýni;

r) provozní řád areálu Višňovka s doplněním bodu 5. v čl. 1 dle připomínky p. Rydvala a s doplněním připomínek p. Jelínka.

C. rozhodlo

a) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 1 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

b) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 2 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

c) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 3 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

d) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 4 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

e) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 5 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

f) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 6 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

g) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 7 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.

h) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 8 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

i) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 9 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

j) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 10 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

k) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 11 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

l) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 12 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

m) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 13 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

n) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 14 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

o) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 15 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

p) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 16 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.;

q) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., že návrh č. 17 na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně dle přílohy č. 1 tohoto usnesení bude projednáván v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu obce Chýně podle zákona č. 183/2006 Sb.

D. neschvaluje

a) aby byl prodloužen klidový režim dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 na celou neděli a svátky.

Příloha č. 1 – Stanovisko pořizovatele k návrhům na pořízení změny č. 2 územního plánu obce Chýně
V Chýni dne 27.5.2011

Pavel Fousek, starosta

Josef Novotný. místostarosta

Vyvěšeno V Chýni dne 31.5.2011

Vyvěšeno dne 31.5.2011

Sejmuto dne 16.6.2011

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz