Datum konání: 10.5.2011

Přítomní: pí Pokorná, pp. Fousek, Jelínek, Novotný, Kuchař

Nepřítomní: pp. Rydval, Barek, pí Kovářová, pí Linhartová

Hosté: JUDr. Nigrini, p. Plaček

Průběh porady:

Starosta obce p. Fousek přivítal přítomné zastupitele a zahájil pracovní poradu zastupitelstva v 18,10 hod.. Poté p. Fousek přednesl informace o činnosti obce a stanoviska, o kterých by zastupitelé měli jednat za účelem přípravy pro rozhodování zastupitelů na jejich veřejném zasedání:

1. Smlouva o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouva) se společností Enit Invest, s.r.o. – p. Fousek uvedl, že společnost obdržela poslední verzi dne 10.5.2011, do které byly zapracovány připomínky zastupitelů vznesené na pracovní poradě dne 4.5.2011; o textu smlouvy budou zastupitelé rozhodovat na zasedání zastupitelstva.

2. Stav účtu obce k 10.5.2011 – zaokrouhleně 3 915 tis. Kč; každý měsíc starosta obce sleduje příjmy a výdaje obce; zatím se situace vyvíjí dobře, skutečné průměrné měsíční příjmy za 1- 4/2011 jsou o něco vyšší, než očekávané průměrné měsíční příjmy za rok 2011;

3. Obec obdržela nabídky od několika firem na tzv. levnější elektrickou energii pro obec – po jednání s odborníkem na tuto problematiku p. Fukou a po zvážení všech skutečností bude ponechán stávající dodavatel elektrické energie.

4. Mateřská škola v Chýni – podána žádost o dotaci, starosta navrhuje zorganizovat výběrové řízení na dodavatele stavby a za tím účelem oslovit p. Štěpánka, který pro obec v současné době organizuje přípravu koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně.

5. Dotace na revitalizaci jádra obce (chodníky v centru obce) – zatím obec čeká, až ČEZ zorganizuje a vybere ve výběrovém řízení firmu, která bude provádět přípojky elektřiny nízkého napětí do jednotlivých domů; obec rovněž čeká na stanovisko SFDI k možnosti uzavřít smlouvu na dodavatele díla – zhotovení chodníků v centru obce s firmou, která byla ve výběrovém řízení druhá v pořadí, a to z toho důvodu, že firma vítězná odstoupila od smlouvy, resp. strany se dohodly na ukončení smlouvy z důvodů neschopnosti firmy dostát svým finančním závazkům;

6. Rozšíření základní školy – I. etapa – veškeré faktury byly uhrazeny firmě Zeman; obec má projekt na rozšíření ZŠ – II. etapa; byla podána žádost o dotaci na rozšíření ZŠ – II. etapa;

7. Rozpočtový výhled obce na roky 2011 – 2013; byl připraven členy Finančního výboru, bude schvalován na zasedání zastupitelstva;

8. Výběrové řízení na dodavatele prací souvisejících s veřejným osvětlením v centru obce v rámci revitalizace jádra obce – osloveny 3 firmy, pouze jedna z nich – Elektroštika, s.r.o. zaslala svoji nabídku, splnila stanové ukazatele a byla vybrána jako zhotovitel díla; bude nutné s firmou domluvit způsob financování – p. Štika nabídl obci dodavatelský úvěr s 5% úrokem; bude schvalováno na zasedání zastupitelstva.

9. Dům v obci č. p. 4 – majitel vyzván na podnět obce Chýně Stavebním úřadem Hostivice, aby opravil štít domu, který hrozí zřícením do ulice Sluneční; stavební úřad již vydal souhlas s provedením stavby s termínem ukončení nejpozději do 31.5.2011.

10. Společnost H-PRO, s.r.o. oslovila obec se žádostí, aby odsouhlasila názvy chystaných železničních zastávek v obci Chýně; zastupitelé se na návrh starosty dohodli na názvech „Chýně“ (zastávka v blízkosti ulice Ke Skále u tratě) a „Chýně – jih“ (zastávka směrem na Rudnou);

11. P. Ing. Chvojka nabídl obci svoje služby – členství ve Finančním výboru obce; na zasedání zastupitelstva se bude schvalovat pátý člen FV (p. Ing. Stoklasa po rezignaci na funkci člena zastupitelstva nemohl dle zákona být předsedou FV, ale zůstal členem FV – výbor byl tříčlenný; předsedkyní FV byla zvolena členka zastupitelstva Lenka Pokorná jako čtvrtý člen výboru; počet členů FV však musí být dle zákona lichý); bude schvalováno na zasedání zastupitelstva.

12. U domu p. Nekvasila bylo nainstalováno zábradlí, které sem bylo přesunuto z jiné části obce, kde ztratilo svůj význam; zábradlí se bude natírat; p. Jelínek v té souvislosti připomněl potřebu rovněž natřít kovové tyče v zatáčce ulice Hlavní u obecního úřadu před domem manželů Němcových.

13. Z důvodů nedostatku počtu míst pro děti v mateřské škole v Chýni učinil starosta obce dotaz na Městskou část Prahy 17 ve věci příp. volných míst v tamější MŠ; odpověď byla záporná, volná místa nejsou.

14. Pronájem zasedací místnosti na Obecním úřadu Chýně – v zasedací místnosti se konají akce různého charakteru; pronájem zasedací místnosti na ty akce, které mají komerční charakter, by měl být zpoplatněn; akce spolků, občanských sdružení a jiné, které jsou pro veřejnost pořádány zdarma a nemají komerční charakter, nebude OÚ zpoplatňovat formou nájmu místnosti; bude schvalováno na zasedání zastupitelstva.

15. Závěrečný účet obce za rok 2010 – je vyvěšen na úřední desce a bude projednán a schvalován na zastupitelstvu obce.

16. Jednání se zástupkyní společnosti APRIS Ing. Tylšovou – firma zajišťovala pro obec projekt na rozšíření mateřské školy a administraci akce (územní rozhodnutí, stavební povolení); předmětem schůzky bylo finanční vypořádání mezi obcí a společností; obec hradí dohodnutou částku za projekt formou měsíčních splátek, v roce 2012 by měla být celá částka uhrazena.

17. Uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Šandera, s.r.o. – firma uhradí obci připojovací poplatek ve výši 50 tis. Kč za napojení svého areálu na obecní vodovod; částku uhradí obci ve 4 splátkách po 12,5 tis. Kč, splátka za měsíc duben byla již uhrazena.

18. Paní Květa Kobásková požádala před časem obec o souhlas s rozdělením pozemku p. č. 156/12 k. ú. Chýně za účelem vytvoření 2 stavebních parcel; zastupitelé diskutovali o tom, zda žádost podpořit či zamítnout; většina přítomných zastupitelů se vyjádřila ve prospěch žádosti, p. Jelínek vyjádřil nesouhlas se žádostí; žádost bude projednána na zastupitelstvu obce Chýně.

19. Dopisy o. s. Arbor ve věci výstavby a kácení stromů v lokalitě za MŠ (území bývalého mlýna) – starosta přečetl dopisy Arbor adresované obci a dále stanovisko obce k těmto dopisům; ve věci kácení stromů v uvedené lokalitě se Arbor nestal účastníkem řízení, neboť dle zákona o ochraně přírody a krajiny nepotvrdil do 8 dnů od zahájení správního řízení svou účast; cesta pro pěší k plůdkovým rybníčkům zůstane v uvedené lokalitě zachována – zakotveno v plánovací smlouvě, záležitosti týkající se vodoteče řeší příslušný vodoprávní orgán.

20. P. Nejedlý požádal o odkup části obecního pozemku (cca 30 m2) – obecní hřiště, přilehlé k jeho pozemku, která byla omylem zabrána při stavbě plotu p. Nejedlým; nyní by p. Nejedlý chtěl stávající stav zlegalizovat odkoupením zabrané části pozemku; o odkoupení této části pozemku požádal rovněž p. Kuchař;

21. Jednání s firmou OXES ve věci vzájemných požadavků obou stran na základě dvou setkání zástupců obou stran v lednu a dubnu 2011 a dále smlouvy z roku 2007 – byly projednány návrhy obou stran, varianty řešení a možnosti postupů za účasti JUDr. Nigriniho; bude projednáno na zasedání zastupitelstva.

22. Závěrem pracovní porady poděkoval starosta obce všem přítomným za účast a uvedl termín zasedání zastupitelstva dne 25.5.2011.

V Chýni dne 11.5.2011

Zapsala: Dagmar Musilová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz