Zápis z pracovní porady zastupitelstva obce Chýně

Datum konání: 4.5.2011

Přítomní: pí Pokorná, pí Linhartová, pp. Fousek, Jelínek, Novotný, Kuchař

Nepřítomní: pp. Rydval, Barek, pí Kovářová

Průběh porady:

Starosta obce p. Fousek přivítal přítomné zastupitele a zahájil pracovní poradu zastupitelstva v 18,00 hod.. Poté p. Fousek přednesl jednotlivé body programu, o kterých by zastupitelé měli jednat za účelem přípravy pro rozhodování zastupitelů na jejich veřejném zasedání:

1. Smlouva o podmínkách vzájemné spolupráce (plánovací smlouva) – p. Fousek uvedl, že investorem pozemků v lokalitě bývalého mlýna je společnost Enit Invest, s.r.o. a následně byli představeni zástupci této společnosti, pánové Večeřa, Moulis, Doseděl a Mikulenka; p. Večeřa podal krátkou informaci o projektu v lokalitě bývalého mlýna; p. Fousek seznámil přítomné s jednotlivými navrženými ustanoveními plánovací smlouvy s důrazem na následující body:a. čl. 3 bod 3b. – vybudování nového povrchu ulice Rybniční – p. Jelínek k tomuto bodu uvedl, že nový povrch by se neměl budovat v termínu do 90 dnů od vydání posledního kolaudačního souhlasu či rozhodnutí, jak je uvedeno v návrhu smlouvy, ale již dříve, před kolaudací; p. Mikulenka a p. Večeřa k tomu uvedli, že nový povrch je navržen až po kolaudaci staveb proto, aby nebyl v průběhu stavby poškozen; poté p. Jelínek navrhl do smlouvy uvést sankci, že pokud investor nesplní stanovenou lhůtu výstavby, uhradí obci sankci za nesplnění závazku; k tomuto bodu se zastupitelé dohodli, že v čl. 3 bod 3b. smlouvy bude doplněno, že pokud investor nesplní svůj závazek vybudovat na své náklady bezprašný zpevněný povrch ulice Rybniční do 90 dnů od vydání posledního kolaudačního souhlasu či rozhodnutí, avšak ani do nejzazšího termínu 6 měsíců od vydání posledního kolaudačního souhlasu či rozhodnutí, obec vybuduje povrch ulice Rybniční na své náklady a investor se zavazuje uhradit obci vynaložené náklady;b. čl. 3 bod 3d. – p. Kuchař sdělil, že někteří občané se obávají (např. p. Kunhart), že průměr trubek na zatrubnění suchého přepadu z rybníka Bašta je malý; k tomu uvedl p. Doseděl, že stávající uložené potrubí v lokalitě bývalého mlýna je provizorní, aby auta mohla volně projíždět a finální průměr trubek dle navržené smlouvy je a bude 600 mm; c. čl. 3 bod 4. – na návrh p. Jelínka se zastupitelé shodli, že ustanovení tohoto bodu bude precizováno tak, aby připojovací poplatky na vodovod a kanalizaci za každý rodinný dům byly zasílány investorem na účet obce do 1 měsíce od vydání kolaudačního souhlasu či rozhodnutí každého jednotlivého domu; na dotaz p. Jelínka, zda v dané lokalitě je pamatováno na místa pro uložení kontejnerů na odpad a s místem pro otočení vozidla při úklidu sněhu bylo zástupci investora odpovězeno, že ano; d. čl. 4 bod 5. – p. Jelínek navrhl doplnit, že převzetí komunikací, veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace obcí apod. do vlastnictví obce bude zdarma, resp. za symbolickou cenu a že tato infrastruktura bude obcí převzata až po její kolaudaci;e. čl. 1 odst. 6 – p. Jelínek navrhl na konci věty nahradit „či“ spojkou „a“;

2. Žádost společnosti O. K. TRANS o změnu využití pozemku p. č. 531/3 v k. ú. Chýně o výměře 2334 m2 na parkovací plochy pro osobní vozidla s výrazným podílem zeleně v rámci změny č. 2 územního plánu obce Chýně; zástupci společnosti p. Starosta a p. Bartoň uvedli důvod své žádosti – nedostatek parkovacích míst pro osobní vozidla; p. Starosta přednesl problémy provázející získání tohoto pozemku (církevní restituce, vlastnické problémy apod.); p. Fousek k žádosti uvedl, že návrh společnosti O. K. TRANS byl zahrnut do souboru návrhů na změnu č. 2 územního plánu obce a zaslán odboru územního plánování Černošice k dalšímu postupu; pozemek p. č. 531/3 je však součástí biokoridoru, a proto není velká naděje na doporučení jeho změny využití; p. Jelínek uvedl, že bude hlasovat proti změně využití tohoto pozemku z důvodů biokoridoru a rovněž proto, že zastupitelé obce v minulosti přijali usnesení, ve kterém stanovili, že nebudou v územním plánu obce rozšiřovat plochy k zastavění mimo stávající územní plán obce; rovněž p. Jelínek podotkl, že se mu nelíbí vyvážka sutě vlastníka tohoto pozemku na tento pozemek;

3. Jednání obce Chýně se společností OXES s.r.o. – p. Fousek informoval přítomné o dvou proběhnuvších jednáních mezi obcí Chýně a společností OXES ve dnech 13.1.2011 a 28.4.2011; obě strany si vyměnily vzájemné požadavky, se kterými p. Fousek zastupitele seznámil; zdůraznil, že OXES požaduje po obci souhlas s projektem na polyfunkční dům – 38 parkovacích stání, komerční plochy cca o výměře 150 m2, v cestě dle územního plánu je navržena veřejná zeleň, dle stanoviska OXES však není problém cestu na daném místě vybudovat; dále p. Fousek zdůraznil požadavek OXES na souhlas obce s projektem řadových rodinných domů v lokalitě Kaliště na stávajících 7 pozemcích určených dle územního plánu na stavbu individuálních rodinných domů; p. Novotný k tomu uvedl, že navrhuje

a. dodržet smlouvu mezi obcí a OXES z roku 2007

b. vypracovat novou smlouvu s OXES

c. OXES bude jednat ve věci polyfunkčního domu se SÚ Hostivice

d. výstavba řadových rodinných domů bude nejprve projednána na Stavební a dopravní komisi;

p. Fousek požádal zastupitele, aby se podrobně seznámili s požadavky OXES a přednesli svoje stanoviska na příštím zasedání zastupitelstva obce Chýně.

4. P. Fousek ukončil poradu ve 20,30 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 5.5.2011

Zapsala: Dagmar Musilová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz