Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Fousek, Kuchař, pí Kovářová, pí Pokorná, pí Linhartová

Nepřítomní: p. Barek, p. Rydval

Hosté: 9 občanů

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Složení slibu nového člena zastupitelstva p. Stanislava Barka
 3. Schválení programu
 4. Kontrola usnesení z minulého zasedání
 5. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 6. Zpráva starosty o činnosti
 7. Schválení rozpočtu a závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace – ZŠ a MŠ Chýně na rok 2011
 8. Výběr administrátora pro výběrové řízení provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně
 9. Pravomoci starosty v rámci finančního hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
 10. Personální složení finančního výboru zastupitelstva obce
 11. Stanovení podmínek pro nájem školnického bytu v budově ZŠ Chýně
 12. Diskuse
 13. Závěr.


Průběh zasedání:

Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta obce oznámil, že 2. bod programu – složení slibu p. Barka - nelze zrealizovat, neboť nový člen zastupitelstva p. Barek se omluvil z důvodů zaneprázdněnosti z jednání zastupitelstva.
Starosta přečetl návrh programu a navrhl doplnit program zastupitelstva o body 7a. Kriteria pro přijetí dětí do MŠ Chýně pro rok 2011/2012, 11a. - Žádost o rozdělení pozemku p. č. 156/12 k. ú. Chýně a 11b. - Žádost o povolení podnikatelské činnosti na pozemku p. č. 751/3 k. ú. Chýně; navržený program zastupitelstva včetně navrženého doplnění byl schválen všemi 6 hlasy (pí Kovářová se dostavila později).
P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 4/2011 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 23.2.2010; konstatoval, že úkoly byly splněny nebo probíhá jejich plnění.
Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a pí Linhartovou – oba byli schváleni všemi 6 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 6 hlasy p. Kuchař a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
V bodu 6. informoval p. Fousek o činnosti obce:
a. stav účtu obce dne 21.3.2011: 4 465 247,71 Kč;

b. tepelné čerpadlo na OÚ Chýně – učiněna poptávka u dalších 5ti firem; výsledek je v materiálech předaných zastupitelům – nejnižší cenu nabídla firma Master Therm tepelná čerpadla s.r.o., se kterou byla podepsána smlouva na dodávku čerpadla; s TS Rudná byla podepsána smlouva o poskytnutí projektové dokumentace a stavebního povolení na vodovodní přivaděč pitné vody ze Sobína za nákup tepelného čerpadla;

c. zadáno výběrové řízení na administrátora koncesního řízení; komise ve složení: J. Novotný, J. Kuchař, V. Plaňanský provedla výběr z došlých nabídek a doporučuje po posouzení nabídek firmu EuroPartners Consulting, a to zejména z důvodů nejnižší nabídkové ceny; vybraná firma musí neprodleně zahájit proces koncesního řízení;

d. spolupráce s firmou SIGMIN - získání dotace na výstavbu MŠ, případně na další projekty; počáteční náklad na zpracování žádosti o dotaci činí 42 tis. Kč vč. DPH; tento náklad není možné zahrnout později do uznatelných nákladů, hrazených fondem; všechny další náklady účtuje firma až po získání dotace a jsou uznatelným nákladem; tato firma může připravit žádost o dotaci na výstavbu kontejnerové školky; s firmou byl dále projednán záměr o získání dotace na dostavbu ZŠ a na rekonstrukci stávající MŠ; reálná možnost podání žádosti na kontejnerovou školku je na podzim letošního roku; do té doby musí být proveden projekt na prodloužení inženýrských sítí a na platformu pro kontejnery a získáno stavební povolení; potřebné kroky jsou již prováděny;

e. obec využije právní pomoc JUDr. Nigrini při jednání s firmou OXES;

f. pokračování prací ve Višňovce – proběhly dva kontrolní dny za účasti některých členů SDK; jsou téměř hotové terénní úpravy, pokračuje navážka a vrstvení ornice a budování hatí pro výsadbu keřů;

g. 9.3.2011 proběhl audit finančního hospodaření obce Chýně za rok 2010 provedený Krajským úřadem Středočeského kraje; pí Musilová informovala přítomné o závěrech auditu uvedených v závěrečné zprávě; podrobně budou závěry projednány vč. opatření k nápravě chyb spolu se závěrečným účtem obce Chýně za rok 2010;

h. financování rozšířené ČOV – z SFDI obec obdržela částku 21,497 mil. Kč; z toho obec uhradila 2 faktury v celkové částce 20,607233 mil. Kč; na SFDI poslána žádost o vyplacení zbývající částky 4,225610 mil. Kč; tím by mělo být financování ČOV dokončeno.

7. V bodu 7. byl projednán rozpočet příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chýně na rok 2011 spolu se závaznými ukazateli rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2011; p. Fousek uvedl, že obec má ve svém rozpočtu – v položce určené pro ZŠ a MŠ - cca o 20 tis. více, než odpovídá částce uvedené v rozpočtu ZŠ a MŠ, jako rezervu; závazné ukazatele rozpočtu byly stanoveny s přihlédnutím k nejdůležitějším provozním nákladům ZŠ a MŠ a jejich plnění bude pravidelně kontrolováno finančním výborem obce Chýně; zastupitelé schválili všemi 6 hlasy rozpočet příspěvkové organizace na rok 2011 včetně závazných ukazatelů rozpočtu.

7a. V bodu 7a. byla projednána kriteria pro přijetí dětí do MŠ Chýně pro rok 2011/2012; p. Fousek přečetl navržená kriteria, p. Kuchař dodal, že dítě může být 2x za sebou předškolákem, což potvrdila ředitelka školy pí Jakubová; jde o případ, kdy dítě má odklad povinné školní docházky nebo naopak rodiče chtějí, aby dítě začalo chodit do školy dříve – před šestým rokem věku a následně si to rozmyslí; poté byly navržené ukazatele schváleny všemi 7 hlasy (dostavila se pí Kovářová).


8. K bodu 8. – výběr administrátora pro výběrové řízení provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně – uvedl p. Fousek, že převážnou část informací k tomuto bodu podal ve zprávě starosty o činnosti obce; p. Novotný dodal, že po závěru výběrové komise zjišťoval reference o doporučené firmě Euro Partners Consulting; dobrozdání byla vždy kladná a firma se přihlásila do výběrového řízení bez oslovení obcí na základě zveřejnění výzvy na webových stránkách obce Chýně; zástupce firmy p. Štěpánek je občanem Chýně, což mimochodem byl i jeden z důvodů pro významně nízkou cenu nabídky firmy; zastupitelé schválili 6 hlasy jako vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Komplexní zabezpečení přípravy koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně“ společnost Euro Partners Consulting, s.r.o., Poznaňská 451/20, Praha 8 – Bohnice; pí Kovářová se zdržela hlasování.

9. K bodu 9. uvedl p. Fousek, že v určitých případech, zejména z důvodů rychlosti rozhodnutí a pružnosti řízení je potřeba, aby starosta obce mohl rozhodovat o naložení s určitou finanční částkou z rozpočtu obce v rámci schváleného rozpočtu obce bez předchozího souhlasu zastupitelů; navrhl, aby limitem částky, se kterou by mohl starosta obce takto nakládat, bylo 300 tis. Kč s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva by starosta informoval zastupitele o výši příslušné částky a o důvodu s jejím naložením; k tomu dodala pí Kovářová, že částka 300 tis. je dle jejího názoru příliš vysoká a navrhla částku 100 tis. Kč; p Fingerhut dodal, že je nutno stanovit, zda se jedná o jednorázovou částku nebo souhrnnou výši částek za určité období; p. Fousek uvedl, že se jedná o jednorázovou částku; zastupitelé obce schválili všemi 7 hlasy pravomoc starosty, v rámci finančního hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, rozhodovat o jednorázových výdajích obce bez předchozího schválení zastupitelstva až do výše 100 000,- Kč.

10. V bodu 10. bylo projednáno personální složení finančního výboru zastupitelstva obce; p. Fousek uvedl, že na minulém zasedání zastupitelstva obce p. Stoklasa rezignoval na funkci člena zastupitelstva obce Chýně; z tohoto důvodu p. Stoklasa nemůže vykonávat funkci předsedy finančního výboru, neboť předsedou tohoto výboru může být dle zákona o obcích pouze člen zastupitelstva; obec by však byla ráda, aby p. Stoklasa zůstal jako člen finančního výboru; počet členů finančního výboru však musí být podle téhož zákona lichý, tj. zastupitelé musí ustanovit kromě nového předsedy výboru i nového dalšího člena výboru, aby nový počet členů finančního výboru vč. p. Stoklasy byl lichý, tj. pětičlenný (namísto stávajícího tříčlenného); na výzvu p. starosty, zda někdo ze zastupitelů obce by nechtěl vykonávat funkci předsedy finančního výboru, se přihlásila pí Pokorná; pí Pokorná byla zvolena 6 hlasy za předsedkyni finančního výboru, ona sama se zdržela hlasování; další člen finančního výboru zatím nebyl zvolen.

11. K bodu 11. uvedl p. Fousek, že zastupitelstvo obce Chýně dne 24.11.2010 odložilo stanovení výše nájmu ve školnickém bytu do doby, než bude umožněno měření spotřeby tepla a vody v tomto bytě; na základě posouzení odborníka však bylo konstatováno, že měřidla pro tento byt nejdou nainstalovat, neboť příslušné větve na dodávku tepla a vody pokračují do dalších částí školy; p. Fousek dále uvedl, že stávající nájemné bytu je 1 200,- Kč/měs.; navrhl, aby kromě tohoto nájemného nájemce bytu obci dále hradil vodné ve výši 110,- Kč/měs., stočné ve výši 60,- Kč/měs. a cenu tepla měsíčně 450,- Kč; hodnoty vodného a stočného byly vypočteny jako součin průměrné spotřeby vody 80 l/den a částky vodného a stočného hrazeného občany za 1 m3; částka za dodávku tepla do bytu byla vypočtena na základě částky celkové měsíční úhrady tepla pro celou budovu ZŠ a celkového počtu vytápěných m3 v celé budově ZŠ; z podílu m3 bytu na celkových vytápěných m3 v budově školy pak byla vypočtena částka, kterou by měl hradit nájemce bytu; všemi 7 hlasy pak zastupitelé schválili platbu za spotřebu vody ve školnickém bytu v budově základní školy ve výši 110,- Kč měsíčně, stočné 60,- Kč měsíčně a platbu za spotřebu tepla 450,- Kč měsíčně.

11a.V bodu 11a. zastupitelé projednali žádost pí Květy Kobáskové o rozdělení pozemku p. č. 156/12 k. ú. Chýně, a to z důvodu vytvoření dvou stavebních pozemků namísto jednoho stávajícího; po rozdělení pozemku by vznikly dva pozemky o rozloze cca 800 a 600 m2; pí Kovářová sdělila, že zastupitelé se již 2x v minulosti zabývali touto žádostí a vždy ji zamítli; navrhuje znovu žádost zamítnout, a to z toho důvodu, že druhý pozemek by byl pouze o rozloze 600 m2; p. Jelínek uvedl, že stávající pozemek ve vlastnictví pí Kobáskové má atypický tvar, žadatelka jej kupovala od OXES s tím, že nejde již dále dělit; zástavba by se dále zahušťovala i vzhledem k budoucí výstavbě točny vedle daného pozemku; bylo dohodnuto, že zastupitelé zrealizují šetření na místě – na pozemku a poté se na příštím zasedání zastupitelstva znovu k žádosti vrátí.

11b.V tomto bodu zastupitelé projednali žádost o povolení podnikatelské činnosti na pozemku p. č. 751/3 k. ú. Chýně, kterou předložil p. Vladimír Štrouchal, jednatel firmy INKov CZ s.r.o.; jednalo by se o vytvoření sběrného dvora pro uložení a první úpravu (stříhání) železných konstrukcí, kabelů apod; nejde však o nebezpečné odpady, pouze o železo, měď, ocel apod.; p. Fingerhur připomněl, že pod pozemkem je uložen přivaděč vody do Chýně a s tím související ochranné pásmo; pí Kovářová uvedla, že armáda má v blízkosti pozemku rovněž ochranné pásmo; p. Fousek sdělil, že by se povolením tohoto provozu dále zahustil již tak silný provoz na přilehlé komunikaci; někteří přítomní uvedli, že provoz sběrného dvora by znamenal velkou hlukovou zátěž pro přilehlé okolí – zahrádkářská kolonie, bytové domy Hostivice – Jih apod.; p. Jelínek uvedl, že povolení provozovny by nebylo v rozporu s územním plánem; jedná se o plochu dle územního plánu stanovenou jako plocha pro komerční využití; po ukončení diskuse zastupitelé 6 hlasy zamítli předloženou žádost, p. Jelínek se zdržel hlasování.

12. V rámci bodu 12. proběhla krátká diskuse:

a. p. Jelínek – připomněl nutnost zajíždění vícero spojů autobusů na točnu do lokality Háje, připomněl, že ze 17 spojů pouze 6 spojů zajíždí na Háje; p. Fousek k tomu odpověděl, že uskuteční schůzku s p. Brzyckým z ROPID za účelem stanovení podmínek a financí ve věci rozšíření spojů zajíždějících na Háje; jde o to vybrat nejdůležitější a nejvíce zaplněné spoje a rovněž o to, co si obec v rámci své finanční situace může nyní dovolit;

b. p. Jelínek – připomněl, že dne 24.3.2011 se koná brigáda na hřišti; pořádá TJ Sokol;

c. pí Kovářová – pozvala přítomné na výstavu knižních ilustrací Kameela Macharta, která bude zahájena dne 30.3.2011 v zasedací místnosti Obecního úřadu Chýně v 17,00 hod.; rovněž se zde bude konat beseda s p. Jiřím Chalupou – dramaturgem dětských pořadů a tvůrcem Studia kamarád;

d. p. Štěpánek – KÚ Středočeského kraje posunul žádosti o dotaci na MŠ na 29.4.2011 namísto termínu 31.3.2011;

e. p. Kuchař – dá personální typy na zaměstnance obce, udržující veřejnou zeleň a provádějící úklid veřejných prostranství.

13. Na závěr p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 21,10 hod.

V Chýni dne 25.3.2011

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslav Kuchař

Lenka Pokorná

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz