Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starosty o činnosti;

c) že bude využita právní pomoc JUDr. Nigriniho při jednání s firmou OXES.

B. schvaluje

a) rozpočet a závazné ukazatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Chýně na rok 2011;

b) kriteria pro přijetí dětí do MŠ Chýně pro rok 2011/2012, která jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení;

c) jako vítěze výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Komplexní zabezpečení přípravy koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně“ společnost Euro Partners Consulting, s.r.o., Poznaňská 451/20, Praha 8 - Bohnice;

d) pravomoc starosty, v rámci finančního hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, rozhodovat o jednorázových výdajích obce bez předchozího schválení zastupitelstva až do výše 100 000,- Kč;

e) paní Lenku Pokornou, členku zastupitelstva obce Chýně,předsedkyní Finančního výboru;

f) aby platba za spotřebu vody ve školnickém bytu v budově základní školy byla 110,- Kč měsíčně, stočné 60,- Kč měsíčně a platba za spotřebu tepla 450,- Kč měsíčně.

C. odkládá

a) žádost o rozdělení pozemku p. č. 156/12 k. ú. Chýně; bude řešeno jako bod dalšího zasedání zastupitelstva.

D. zamítá

a) žádost o povolení podnikatelské činnosti na pozemku p. č. 751/3 k. ú. Chýně.


Příloha č. 1 – Kriteria pro přijetí dětí do MŠ Chýně pro rok 2011/2012

V Chýni dne 22.3.2011

Pavel Fousek, starosta obce v. r.

Josef Novotný, místostarosta obce v. r.

Vyvěšeno dne 23.3.2011

Sejmuto dne 8.4.2011

 

Příloha č. 1

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Chýně pro školní rok 2011/2012

Podmínkou pro přijetí dítěte je, že má trvalý pobyt v Chýni a bydlí v Chýni

Hlavní kriteria

1. Trvalý pobyt obou rodičů v Chýni a dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

2. Trvalý pobyt jednoho z rodičů v Chýni a dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

3. Trvalý pobyt obou rodičů v Chýni, oba rodiče zaměstnaní (rodina nepobírá mateřský ani rodičovský příspěvek na mladšího sourozence).

4. Trvalý pobyt obou rodičů v Chýni, jeden z rodičů je na mateřské nebo rodičovské dovolené. Pomocná kriteria

(pomocná kriteria určují pořadí uchazečů v jednotlivých bodech hlavních kritérií)

1. Rodič dítěte je zaměstnancem MŠ nebo ZŠ Chýně.

2. Přihlíží se věku dítěte – starší dítě má přednost.

3. Starší sourozenec dítěte již navštěvuje MŠ.

Doklad o trvalém pobytu v Chýni předloží rodiče při předávání přihlášky, doklad o zaměstnání

do 15. září 2011.

Ředitelka ZŠ a MŠ Chýně ve spolupráci s obcí Chýně, zřizovatelem MŠ si vyhrazují právo individuálního rozhodnutí o přijetí dítěte i mimo výše uvedená kritéria pro zvláštní nebo sociální případy. Toto své rozhodnutí konzultuje se sociální a školskou komisí.

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy v Chýni byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce Chýně dne 21.3.2011.

V Chýni dne 20.3.2011

Mgr. Lenka Jakubová

ředitelka ZŠ a MŠ Chýně

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz