Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Fousek Rydval, Stoklasa, pí Kovářová, pí Pokorná, pí Linhartová

Nepřítomní: p. Kuchař

Hosté: 12 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starosty o činnosti

6. Rozpočet obce Chýně na rok 2011

7. Žádosti o finanční příspěvek obce Chýně – Arbor, o. s., TJ Sokol Chýně, Nadační fond Zvonek, Chýně, Svaz postižených civilizačními chorobami, Hostivice

8. Přivaděč pitné vody do Chýně od TS Rudná – souhlas s poskytnutím projektové dokumentace obce Chýně Technickým službám Rudná na vodovodní přivaděč ze Sobína

9. Dohoda mezi obcí Chýně a Milanem Havlem, Doubravínova 204/4, Praha 17 - Řepy o směně pozemků a darování pozemků obci Chýně; souhlas se změnou č. 2 územního plánu u pozemku p. č. 516/1 k. ú. Chýně

10. Nařízení obce Chýně č. 1/2011

11. Žádost Tomáše Mikulici, Plevenská 3116/4, Praha 7 o stanovisko k projektové dokumentaci stavby Penzion Pivovarský dvůr Chýně

12. Cena vodného a stočného na rok 2011

13. Výběr administrátora na výběrové řízení provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně

14. Změna č. 2 územního plánu obce Chýně – nové využití části pozemků p. č. 156/117 a 156/272 na zastávku ČD

15. Diskuse

16. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.


2. Starosta přečetl návrh programu a navrhl doplnit program zastupitelstva o bod 6a. – nákup tepelného čerpadla pro budovu Obecního úřadu Chýně a bod 6b. - administrace žádosti o dotaci na MMR na veřejné osvětlení v rámci přestavby jádra obce; navržený program zastupitelstva včetně navrženého doplnění byl schválen všemi 8 hlasy.


3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 3/2010 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 22.12.2010; konstatoval, že úkoly byly splněny nebo probíhá jejich plnění; pokud jde o podpis smlouvy s firmou Embalador, bylo konstatováno, že firma dosud nepředložila obci Chýně smlouvu k podpisu.


4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a pí Linhartovou – oba byli schváleni všemi 8 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 8 hlasy p. Novotný a pí Pokorná; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.


5. V bodu 5. informoval p. Fousek o činnosti OÚ:
a. p. Petr Stoklasa předal starostovi dopis se svojí rezignací na funkci člena zastupitelstva obce Chýně, a to z důvodů velké pracovní vytíženosti; p. Stoklasa doplnil, že nadále hodlá být členem Finančního výboru a pomáhat obci, pokud jej zastupitelé schválí; zastupitelé vzali rezignaci p. Stoklasy na vědomí; na uvolněné místo člena zastupitelstva nastoupí dle platné legislativy p. Stanislav Barek;

b. stav na účtu obce ke dni 23.2.2011 je 4 161 565,33,- Kč;

c. obec může požádat o dotaci na MMR na veřejné osvětlení v rámci budování nových chodníků v centru obce – zastupitelé pověřili všemi 8 hlasy starostu obce k jednání o administraci podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na veřejné osvětlení v rámci přestavby jádra obce;

d. proběhlo jednání komise na výběr administrátora koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci; byly osloveny 3 firmy, nabídku poslala pouze jedna firma; v návaznosti na tuto skutečnost doporučila výběrová komise poptávkové řízení zrušit a vypsat nové s cílem dosáhnout většího počtu nabídek; zastupitelé vzali na vědomí, že proběhne nové výběrové řízení na zabezpečení přípravy koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně;

e. zastupitelé i občané mohou dávat své návrhy na věcné plnění ze strany vlastníka pozemků v lokalitě Pod Horou p. Klofy – padl již návrh na výstavbu MŠ a víceúčelové haly;

f. obec musí do 30.6.2011 vyčerpat ze svého účtu částku ve výši 750 tis. Kč (dar od ČEZ) na výstavbu hřiště, úpravu okolí a veřejné zeleně; obec požádala ČEZ o druhou část slíbeného finančního daru – 750 tis. Kč;

g. obec podepsala s TS Rudná smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu přivaděče pitné vody z Prahy;

h. schůzka starostů a místostarostů se zástupci ROPID dne 8.2.2011 – spoje do Chýně nejsou zatím ohroženy, rovněž tak finanční účast obce bude cca na stejné úrovni – výpadky financování budou pokryty zvýšeným jízdným;

i. obec potřebuje novou MŠ – obec se snaží získat finance z dotace, zatím se nerýsovala reálná možnost dotace; proběhne schůzka s firmou, která zprostředkovává a nabízí možnosti žádostí o dotace;

j. 21.2.2011 byla podána na MMR žádost o poskytnutí dotace na multifunkční hřiště; záměr vzešel od ředitelky ZŠ a návrhy od dětí, které připravovaly projekt;

k. ředitelka ZŠ upozorňuje na nedostatky s provozováním MŠ v Chýni – stavební nedostatky, nedostatečné vytápění vnitřních prostor apod.; v nejbližší době dojde k utěsnění oken a budou podniknuty kroky týkající se topných těles v MŠ;

l. při provozu ČOV se objevily nedostatky v kalovém hospodářství – únik kalů do odtékající vody do Strahovského rybníka; byly podniknuty kroky k nápravě a výsledek se již dostavuje;

m. obec obdržela dopis pí Krausové týkající se situace v ZŠ; pí Krausová žádala vysvětlení, proč dcera ředitelky ZŠ pí Krnáčová v době nepřítomnosti ředitelky supluje vyučování, dále se tázala, zda na to má pí Krnáčová dostatečnou kvalifikaci; starosta proto svolal školskou radu, posléze i rodiče dětí a byla navržena příslušná opatření;

P. Jelínek doplnil zprávu starosty s tím, že zajíždění většího počtu spojů na Háje se jeví jako nutnost, pí Pokorná podotkla, že zejména noční spoj jedoucí ve 23,20 ze Zličína do Chýně by měl na Háje zajíždět; pí Kovářová uvedla, že město Rudná bude souhlasit s vybudováním zastávky autobusu č. 358 u Lidlu, avšak pouze v jednom směru;

6. V bodu 6. byl projednán rozpočet obce Chýně na rok 2011; p. Stoklasa uvedl, že finanční výbor se sešel k vypracování návrhu rozpočtu celkem 5x; v tomto roce poprvé dojde k tomu, že výdaje obce budou cca 57 mil. Kč a p. Stoklasa vysvětlil jednotlivé položky příjmů a výdajů obce Chýně; zdůraznil, že příjmy obce se odvíjejí od počtu obyvatel trvale hlášených v Chýni; daňové příjmy činí cca 10 mil. Kč; díky vzrůstu ekonomiky se uvažuje o možném růstu příjmů o 1,5 – 1,8 %; protože bilance rozpočtu musí být vyrovnaná, výdaje se musí rovnat příjmům, bude zřejmě obec nucena si vzít půjčku od banky – uvažuje se o částce 2,260 mil. Kč; teoreticky je možné, že cash flow se bude vyvíjet příznivě a nakonec si obec nebude muset vzít půjčku; zastupitelstvo by však mělo být připraveno odhlasovat vzetí půjčky obce od banky; p. Stoklasa dodal, že půjčka ve stanovené výši by neznamenala pro obec nic dramatického, neboť pravidelné příjmy obce od FÚ jsou cca 13 mil. Kč ročně a fixní výdaje roční činí cca 9 mil. Kč; to znamená, že v polovině roku 2012 by měla být půjčka splacena; p. Serba se otázal, zda si obec vezme půjčku v přesně stanovené výši (2,260 mil. Kč), či zda si vezme půjčku vyšší; starosta odpověděl, že úvěrový rámec může být větší, jde o to, aby obec zvolila správný produkt; rozpočet obce Chýně na rok 2011 byl schválen 7 hlasy, pí Kovářová se zdržela hlasování;

6a. Starosta obce informoval o tom, že tepelné čerpadlo umístěné na Obecním úřadu Chýně není funkční a obec jedná s firmou Mastertherm o novém čerpadle v ceně cca 330 tis. Kč; úspora elektrické energie při instalaci čerpadla by byla cca 100 tis. za 1 sezonu oproti stávajícímu stavu; z krátké diskuse vyplynulo, že obec by měla oslovit i další firmy dodávající tepelná čerpadla a porovnat cenové nabídky; p. Stoklasa slíbil, že doporučí obci v krátké době jiné firmy, aby je obec mohla oslovit; zastupitelé všemi 8 hlasy odložili nákup tepelného čerpadla pro vytápění Obecního úřadu Chýně s tím, že starosta obce nejdříve osloví více potencionálních dodavatelů.

6b. Bod 6b. - administrace žádosti o dotaci na MMR na veřejné osvětlení v rámci přestavby jádra obce byl projednán v rámci bodu 5. – informace starosty o činnosti.7. K bodu 7. – žádosti o finanční příspěvky obce Chýně - Arbor, o. s., TJ Sokol Chýně, Nadační fond Zvonek Chýně, Svaz postižených civilizačními chorobami Hostivice uvedl p. Fousek, že vzhledem k nedobré finanční situaci obce Chýně navrhuje přesunout žádosti o finanční příspěvky do 2. poloviny roku 2011, až obec uvidí, jak si stojí s finanční situací; k tomu uvedla pí Kovářová, že spolky v obci dělají záslužnou a důležitou činnost a rozpočet obce by finanční příspěvek nezruinoval; starosta odvětil, že chce dát spolkům peníze, nicméně nyní není vhodná finanční situace obce, a proto navrhuje žádosti o příspěvky odložit, až bude lepší finanční situace obce; p. Stoklasa uvedl, že nesouhlasí s názorem pí Kovářové, v rozpočtu jsou např. položky pro místní hasiče cca 34 tis. Kč; za současné finanční situace obce je však dle p. Stoklasy vhodné příspěvky odložit na 2. pololetí roku 2011; dodal, že o tzv. nepovinných výdajích se vždy rozhoduje ke konci roku, ne již na začátku; zastupitelé 5 hlasy odložili rozhodnutí o přidělení finančních příspěvků spolkům v obci na červenec 2011; pí Kovářová byla proti, pí Pokorná a p. Rydval se zdrželi hlasování.


8. V bodu 8. byl projednán přivaděč pražské vody do Chýně – starosta obce přečetl dopis ředitele TS Rudná, který obsahuje žádost o poskytnutí projektové dokumentace obce Chýně na stavbu vodovodního přivaděče Sobín – Chýně a postoupení stavebního povolení na tuto stavbu tak, aby TS Rudná mohly dokumenty použít na stavbu vodovodního přivaděče Zličín – Rudná – Chýně; cenu za poskytnuté dokumenty stanoví zastupitelé obce Chýně; p. Kračmer uvedl, že v roce 2010 požádaly TS Rudná město Hostivice o souhlas k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přivaděč pitné vody; rada města dala souhlas, počátkem února 2011 však tento souhlas zrušila; přivaděč pro Chýni tak dle projektu TS Rudná končí v zatáčce skládky a pokračuje od areálu zeleniny Šandera po betonárku BERGER Beton; chybí tak několik desítek metrů přivaděče, a proto TS Rudná žádají obec Chýně o poskytnutí jejího projektu na přivaděč vody Sobín – Chýně; p. Fingerhutt doplnil, že rudenský přivaděč by se napojil na lokalitu Na Vyhlídce přes pozemky p. Klofy a další soukromé pozemky – zásobování pitnou vodou bude realizováno obráceně, než dnes; p. Kračmer uvedl, že cena vody předané od PVK je 8,75,- Kč (může dojít k inflaci do 4 %), k tomu se připočítají odpisy cca ve výši 8,- Kč, takže cena vody nepřesáhne 18,- Kč bez DPH; z toho vyplývá, že cena vody předané od TS Rudné dosáhne nižší částky než cena vody předané od TS Hostivice – ta činí nyní cca 30,- Kč; k tomu se připočte částka provozovatele vodovodní sítě (v Rudné činí cca 4 – 5 Kč/m3); cena vodného by neměla přesáhnout 23,- - 24,- Kč bez DPH; zahájení dodávky vody od TS Rudná by mělo být v roce 2012; dále p. Kračmer uvedl, že projekční rozpočtová cena projektu přivaděče pitné vody Zličín – Rudná – Chýně by měla být cca 52,9 mil. Kč, projekční rozpočtová cena projektu přivaděče pitné vody Chrášťany – Chýně by měla být cca 12,8 mil. Kč; p. Kračmer rovněž dodal, že výhodnější pro Chýni je cena vody vypočtená podle spotřeby celkem, tj. stejná pro všechny uživatele, kdy celkové náklady se rozpočtou na všechny obce (obyvatele obcí), zásobované pitnou vodou z přivaděče Zličín – Rudná – Chýně; druhý případ, kdy by se cena vody počítala podle množství odebrané vody pouze obyvateli z Chýně, je cenově nevýhodný pro Chýni;
a. p Chadima se otázal, zda bude dodržený tlak vody; p. Kračmer odpověděl, že ano, dokonce bude ještě vyšší než dnes;

b. pí Pokorná se otázala, kolik bude stát občana pitná voda za m3; p. Kračmer uvedl, že je nutno rozlišovat cenu vody předané a cenu vody pro občana; konečný spotřebitel by neměl platit více, než 24,- Kč/m3 bez DPH; každá obec musí vytvářet fond oprav a rezerv, který se v podstatě rovná odpisům; tj. obec by měla do ceny vodného a stočného zahrnout i částku odpisů;

c. pí. Kovářová se otázala, jak mají TS Rudná zajištěno financování přivaděče vody; p. Kračmer odpověděl, že TS mají na 70% nákladů vlastní zdroje, zbytek budou hradit z dodavatelského dohodnutého úvěru a rovněž se nabízí úvěr od banky;

d. p. Fousek uvedl, že zastupitelé by měli stanovit cenu, za kterou Chýně poskytne TS Rudná projektovou dokumentaci na přivaděč Sobín – Chýně a stavební povolení na tuto stavbu;

e. p. Kovář sdělil, že obec Chýně by měla soutěžit dodavatele stavby vodovodního přivaděče; k tomu uvedl p. Fousek, že již minulé zastupitelstvo rozhodlo o tom, že Chýně bude mít přivaděč pitné vody od TS Rudná;. p. Kračmer k tomu dodal, že obec Chýně nic nestaví, takže ani nebude nic soutěžit; dále p. Kračmer podotkl, že obec Chýně bude mít kdykoliv možnost se vrátit k vodě z Hostivice, tj. bude mít 2 zdroje pitné vody; Rudná chce dodávat pitnou vodu do Chýně, aby se jí vrátily náklady vynaložené na přivaděč vody Zličín – Rudná – Chýně; pokud budou mít TS Rudná projektovou dokumentaci od Chýně a stavební povolení, mohou začít stavět okamžitě;

f. p. Fousek navrhl cenu za poskytnutí projektové dokumentace a stavebního povolení TS Rudná, a to cenu tepelného čerpadla pro Obecní úřad Chýně;

g. p. Kovář navrhl, aby Chýně projekt a stavební povolení TS Rudná věnovala; po ukončení diskuse k tomuto bodu zastupitelé 7 hlasy schválili, aby byla poskytnuta TS Rudná projektová dokumentace na výstavbu přivaděče pitné vody na trase Sobín – Chýně včetně stavebního povolení, a to za cenu tepelného čerpadla pro Obecní úřad Chýně, maximálně však ve výši 330 tis. Kč; pí Kovářová se zdržela hlasování; v návaznosti na to p. Fousek navrhl, aby byla připravena smlouva na výstavbu přivaděče pitné vody Zličín – Rudná – Chýně; p. Kračmer uvedl, že osloví právní kancelář Šimberský, aby připravila návrh smlouvy, kterou předloží obci Chýně; pí Kovářová se omluvila z dalšího jednání ze zdravotních důvodů a opustila jednací místnost.

9. V bodu 9. byla projednána směna pozemků mezi obcí Chýně a Milanem Havlem, Doubravínova 204/4, Praha 17 – Řepy a souhlas se změnou č. 2 územního plánu u pozemku p. č. 516/1 k.ú. Chýně; p. Fousek uvedl, že dochází ke změnám vlastnictví pozemků p. Havla – realitní kancelář Remax již prodává některé pozemky klientům; dále sdělil, že p. Havel nabízí obci Chýně pozemek p. č. 14/13 o výměře 391 m2 a dále pozemek p. č. 14/15 o výměře 116 m2 a pozemek p. č. 176/6 o výměře 6 m2, vše k. ú. Chýně; za to požaduje p. Havel část pozemku p. č. 539/1 o výměře cca 60 m2 ohraničený pozemky p. č. 55/1 a 55/2 k. ú. Chýně; dále p. Havel požaduje, aby pozemek p. č. 516/1 k. ú. Chýně byl změnou č. 2 územního plánu obce Chýně změněn ze zahrádkářské kolonie na pozemek pro výstavbu rodinných domů; poté proběhla diskuse, ve které zaznělo, že obec by měla stanovit minimální počet m2 parcely pro RD v dané lokalitě nebo průměrný počet m2 parcel pro RD nebo kombinovat obojí; p. Jelínek uvedl, že se obává, že p. Havel při realizaci směny pozemků vytlačí stávající obecní cestu do houští a bude zamezen přístup k plůdkovým rybníčkům; na to odvětil p. Fousek, že je v zájmu p. Havla a budoucích majitelů parcel, aby cesta byla přístupná a k plůdkovým rybníčkům povede cesta pod hrází rybníka Bašta; zastupitelé po ukončení diskuse všemi 7 hlasy schválili směnu části obecního pozemku p. č. 539/1 k. ú. Chýně o výměře cca 60 m2 přiléhající k pozemkům p. č. 55/1 a 55/2 k. ú. Chýně za pozemky p. č. 14/13, 14/15 a 176/6 k. ú. Chýně a dále, aby byl pozemek p. č. 516/1 k. ú. Chýně změnou č. 2 územního plánu obce Chýně určen pro výstavbu rodinných domů.

10. V bodu 10. byl projednán návrh nařízení obce Chýně č. 1/2011 o ceně za použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, který obdrželi všichni zastupitelé; návrh se týká zavedení poplatku za to, že policie bude odstraňovat ze špatně parkujících vozidel tzv. „botičky“; dle zkušeností městské policie Hostivice ukládání pokut za špatné parkování v blokovém řízení se míjí účinkem, neboť řidiči se vymlouvají na osobu blízkou, nedostavují se na výzvu k úhradě pokuty a celá záležitost končí patovou situací; proto obec Chýně navrhuje přijmout návrh předloženého nařízení, aby bylo možné postihovat osoby, které nedodržují dopravní předpisy; obec Chýně nebude mít však žádné peníze z vybraných poplatků při odstranění „botičky“ z vozidla, neboť dle uzavřené smlouvy s městem Hostivice o výkonu služby městské policie Hostivice v obci Chýně jdou veškeré platby vybrané Městskou policií Hostivice do pokladny města Hostivice; někteří občané k tomu dodali, že by obec měla žádat, aby vybrané poplatky zůstali v obecní pokladně Chýně; p. Fousek dodal, že hodlá některé vybrané smlouvy znovu projednávat s druhými smluvními stranami a rovněž obsah této smlouvy bude předmětem jednání; p. Rydval navrhl doplnit do čl. 2 smlouvy slovo „oprávněné“; po ukončení diskuse bylo schváleno všemi 7 hlasy nařízení obce Chýně č. 1/2011s tím, že bude v čl. 2 tohoto nařízení doplněno za předložku „za“ slovo „oprávněné“;

11. V bodu 11. zastupitelé projednali žádost Tomáše Mikulici, Plevenská 3116/4, Praha 7 o stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Penzion Pivovarský dvůr Chýně“; p. Fousek podal informaci o jednání obce s p. Mikulicou dne 14.2.2011a požadavky obce, které z tohoto jednání na doporučení Stavební a dopravní komise vyplynuly – zejména zvětšení počtu parkovacích míst, vybudování lapolů pro zachycování tuků a obilí ze stávajícího pivovaru a restaurace, kouřový vývod z plynového kotle vyvést na střechu objektu a další; v projektu penzionu je celkem uvažováno 11 pokojů, 1 konferenční místnost; p. Fousek rovněž navrhl výši připojovacího poplatku penzionu na infrastrukturu obce Chýně – vodovod a kanalizaci v částce 120 tis. Kč; zastupitelstvo obce Chýně schválilo všemi 7 hlasy, aby bylo p. Mikulicovi zasláno stanovisko ke stavbě „Penzion Pivovarský dvůr Chýně“ v duchu připomínek Stavební a dopravní komise s tím, že příspěvek za připojení na infrastrukturu obce bude činit 120 tis. Kč.

12. V bodu 12. byla projednána výše vodného a stočného na rok 2011 pro občany Chýně; p. Fousek uvedl, že proběhlo jednání s p. Ivanovem – jednatelem 1. Vodohospodářské společnosti, která provozuje vodovod a kanalizaci v obci Chýně; výsledkem jednání bylo snížení stočného o 1,- Kč oproti původnímu návrhu; dále p. Fousek uvedl, že do konce září 2011 musí obec Chýně, dle podmínek dotace na ČOV, vybrat nového provozovatele kanalizace a ČOV; p. Serba uvedl, že v obci se výrazně snížil tlak vody a lokalita Na Vyhlídce na to doplatila; p. Fousek odpověděl, že ke snížení tlaku vody došlo na popud občanů, kteří si stěžovali na velký tlak vody; bylo konstatováno, že velký tlak vody se dá regulovat redukčním ventilem, nízký tlak vody však uživatel nezvýší a dochází k problémům; starosta na závěr uvedl, že obec dá pokyn ke zvýšení tlaku vody a upozorní občany, kteří si stěžují na velký tlak vody, aby si pořídili redukční ventily; zastupitelé všemi 7 hlasy schválili cenu vodného a stočného na rok 2011 s tím, že vodné bude činit 47,594,- Kč/m3 vody a stočné 25,337,- Kč/m3 splaškové vody včetně DPH.

13. V dalším bodu měl být projednán výběr administrátora na výběrové řízení provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně; bylo konstatováno, že tento bod byl projednán v bodu 5. - informace starosty o činnosti.

14. V bodu 14. byla projednána změna č. 2 územního plánu obce Chýně - využití části pozemků p. č. 156/117 a 156/272 k. ú. Chýně na zastávku ČD; p. Fousek uvedl, že na katastru obce Chýně by měly být v budoucnu vybudovány 2 železniční zastávky – „Chýně – sídliště“ u budoucí autobusové točny na Hájích pře přejezdem ČD a druhá zastávka „Chýně – Rudná“ na pozemku ČD směrem na Rudnou; obě zastávky budou oproti původnímu návrhu situovány na druhou stranu trati ČD; zastávka ČD na Hájích bude zabírat cca v délce 60 m pozemek pod stávajícím valem, kde je nyní dle územního plánu zeleň, a proto je nutné část pozemků p. č. 159/117 a 156/272 k. ú. Chýně pro zastávku ČD zahrnout do změny č. 2 územního plánu obce Chýně; zastupitelé odsouhlasili všemi 7 hlasy, změnu využití části pozemků p. č. 156/117 a 156/272 k. ú. Chýně na zastávky ČD s tím, že toto bude zahrnuto do změny č. 2 územního plánu obce Chýně .

15. V rámci bodu proběhla krátká diskuse:

a. p. Jelínek – stromy u hřbitova nejsou dobře ořezány; p. Kropáč nabízí zdarma, že stromy upraví;b.

p. Jelínek – bylo řečeno, že zápisy z pracovních porad zastupitelstva budou umístěny na webových stránkách obce, zatím tam nejsou;

c. občan obce – obec by neměla trpět nápisy typu nápisu na vratech p. Kuchaře; p. Fousek – na svém majetku obec takovéto nápisy odstranila.

16. Na závěr p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 23,20 hod.

V Chýni dne 28.2.2011

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Josef Novotný

Lenka Pokorná

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz