Datum konání: 9.2.2011

Přítomní: pí Pokorná, pí Linhartová, pí Kovářová, pp. Fousek, Jelínek, Novotný, p. Stejskal za FV

Nepřítomní: pp. Rydval, Stoklasa, Kuchař

Průběh porady:

Starosta obce p. Fousek přivítal přítomné zastupitele a zahájil pracovní poradu zastupitelstva v 18,00 hod.. Poté p. Fousek přednesl jednotlivé body programu, které mají buď pouze informativní charakter, nebo budou sloužit jako podklad pro rozhodování zastupitelů na jejich zasedání, které se bude konat 23.2.2011:

1. Návrh rozpočtu obce Chýně na rok 2011 – p. Fousek úvodem uvedl, že obci hrozí deficit cca 2,2 mil. Kč, vysvětlil jednotlivé položky příjmové i výdajové části a zodpověděl dotazy přítomných; sdělil, že do návrhu byl zakalkulován meziroční nárůst počtu obyvatel v Chýni, nebyl však zakalkulován očekávaný nárůst příjmů obce v roce 2011 o 1,5 – 2%, a to z toho důvodu, že není jistý; aktuální stav na účtu obce je 4,699 mil. Kč; rozpočet musí být vyrovnaný, tj. obec bude nucena si půjčit peníze nebo vypsat obecní dluhopisy, pokud se naplní očekávaný deficit; p. Fousek navrhl variantu půjčky od banky, kde dle jeho informací může být úrok cca 5% p.a.; musela by se však vysoutěžit příslušná banka; p. Stejskal zmínil, že existují firmy dělající rešerše o trhu úvěrů – např. Fincentrum nebo Partners; pí Pokorná navrhla zvýšit poplatky za psy; pí Kovářová připomněla možnost obce zvýšit daň z nemovitosti; p. Fousek k tomu uvedl, že daňová zátěž občanů je již tak hodně velká a nebude za sebe navrhovat zvýšení daně z nemovitosti.

2. Žádosti o finanční příspěvky obce Chýně – žádost podal Arbor, o.s., Nadační fond Zvonek a TJ Sokol Chýně; p. Fousek navrhl nevyplácet v tomto roce žádné příspěvky z peněz obce, a to vzhledem ke špatné finanční situaci Chýně.

3. ČOV Chýně – p. Fousek informoval, že obec musí provést koncesní řízení na provozovatele nové ČOV a vybrat nového provozovatele do 30.9.2011; v současné době bylo započato s procesem soutěže na administrátora tohoto řízení – obec oslovila 3 firmy, kladná odezva byla pouze od jedné oslovené firmy – firma ALLOWANCE, s.r.o. z Prahy 4; musí proběhnout výběrové řízení; v této souvislosti vyzývá zastupitele, aby se stali členy výběrové komise; do výběrové komise se přihlásil p. Jelínek, pí Pokorná a p. Stejskal; termín zasedání komise je stanoven na 14.2.2011 v 17,30 hod. na OÚ Chýně.

4. P. Fousek dále informoval o

a. převodu dotace na chodníky z r. 2010 do r. 2011 – byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace;

b. jednání s firmou Elektroštika – firma předala obci cenovou nabídku na zhotovení osvětlení v centru obce v rámci budování chodníků; firma nabízí splátkový kalendář s 5% úrokem;

c. možnosti požádat o dotaci na MMR; p. Kleindienst se nabídl, že by provedl administraci;

d. posunu termínu pro čerpání finančního daru od ČEZ ve výši 750 tis. Kč do 30.6.2011; rovněž obec požádala o druhou část daru ve stejné výši;

e. závěrečné zprávě a vyúčtování dotace na knihovnu v Chýni;

f. o převzetí funkce starosty v obci Chýně – výtah z protokolu o převzetí funkce je zveřejněn na webových stránkách obce;

g. nové smlouvě s firmou Elektroštika – stávající smlouva není vyhovující, firma připraví návrh nové smlouvy;

h. vodné a stočné v Chýni – cena se musí schválit na zastupitelstvu; obec si vyžádala podrobné rozklíčování nákladů; dle informací 1. Vodohospodářské společnosti dochází k nárůstu vodného a stočného mezi roky 2010 a 2011;

i. setkání se starostou města Hostivice, který nabídl obci Chýně do jejího katastru stavbu „Hostivice – jih“, resp. území, na kterém stojí; p. Fousek to odmítl se slovy, že nikdo ze zastupitelů by s tímto návrhem nesouhlasil;

j. p. Chmelíkovi z Hostivice, který nabízí svoz a ukládání bioodpadu s tím, že by postavil kontejner do myslivny pro obec; cena by byla 350,- Kč/t – listí, tráva, větve – sám by je štěpkoval.

5. Lokalita Pod Horou – p. Fousek informoval o jednání s p. Klofou a p. Tichým, který p. Klofu zastupuje; p. Klofa hodlá pozemky Pod Horou prodat investorovi (má již územní rozhodnutí na sítě) a žádá obec, aby mu předala stanovisko, do čeho se má investovat cca 20 mil. Kč, které by investor měl poskytnout obci na základě plánovací smlouvy, převážně v podobě vybudování občanské vybavenosti; p. Fousek vyzval zastupitele k podávání návrhů s tím, že obec by do realizace návrhů nechtěla vstupovat jako podnikatelský subjekt; Návrhy zastupitelů: p. Jelínek – fotbalové hřiště, pí Kovářová – víceúčelová

6. Pitná voda do Chýně z Hostivice – na jednání se dostavil p. Kramer, ředitel TS Hostivice a jeho poradce p. Černý; TS Hostivice zaslaly zastupitelům dopis z 7.2.2011, ve kterém uvádějí, žea. pitná voda v Chýni je mixem vody z přivaděče Kopanina – Kladno a vody z chrášťanských vrtů;b. k 31.3.2011 bude zahájeno změkčování pitné vody z chrášťanských vrtů; c. stav ATS stanice pro Chýni není dobrý; je nezbytná oprava AT stanice pro Chýni – náklady musí uhradit Chýně; d. zvětšení dimenze přívodného řadu do Chýně a ATS by obec Chýně stálo 5 mil. Kč bez DPH;e. zvětšení dimenze přívodného řadu do Chýně a vodojem by Chýni stálo 25 mil. Kč bez DPH; vodojem není nutný, avšak v případě výpadku el. energie je zásobárnou vody pro obyvatele a rovněž je dobrý v případě mimořádného odběru z vodovodního řadu např. v případě požáru;f. dodávka pražské vody do Chýně míchané s vodou z vrtů se rýsuje na období 2012 – 2013; g. v případě provozování vodovodu pro Chýni garantují TS Hostivice občanům Chýně stejnou cenu vodného jako občanům v Hostivici; P. Fousek tlumočil žádost p. Pošmourného o předání klíče od ATS pro případ nutnosti vstupu do ATS; P. Kramer odpověděl, že vodárna je elektronicky zabezpečena a funguje 24 hodinový dispečink, který na zavolání zpřístupní stanici; klíč nelze předat.Na dotaz, kdy je uvažován termín míchání pražské vody s vodou z chrášťanských vrtů zazněla odpověď, že do 2 let; poměr míchané vody je cca 50 % na 50%, nedá se to však přesně určit a někdy to může být 60 na 40 % i jinak; chrášťanské vrty mají více dusičnanů, než je norma, a proto se voda mixuje; P. Fousek v návaznosti na výše uvedené připomněl, že Chýně, pokud bude používat zdroj pitné vody z Hostivice, nebude mít nikdy čistou pražskou vodu, ale vždy smíchanou s vodou z chrášťanských vrtů; nelze ani zkontrolovat, jaké množství bude pražské vody a jaké množství vody z vrtů; kromě toho termín napojení Hostivice na pražskou vodu se mění, původně bylo řečeno rok 2012, v dopisu zastupitelům z 7.2.2011 je uveden termín 2012 – 2013; p. Fousek sdělil, že má domluvenou schůzku s technickým ředitelem Veolia, kde bude chtít další informace ohledně termínu připojení Hostivice na Prahu; P. Kramer a p. Černý dále uvedli, že v ATS je sloupec vody 5,5 m vysoký, ale čerpadla pracují pouze do výše 1,5 m vody.

7. Chodníky v centru obce – p. Fousek informoval, že obec již vysoutěžila zhotovení díla (chodníků), a to kladenskou firmou ČNES; nyní probíhá soutěž na dodavatele osvětlení; ČEZ si sám bude soutěžit položení kabeláže do země a přívody do rodinných domů; kabelová televize požádala obec Chýně, zda by bylo možné v rámci realizace výkopů pod chodníky položit i kabeláž pro KT; p. Fousek na to reagoval, že obec může max. zprostředkovat a koordinovat dohody mezi KT a příslušnou firmou; položení kabeláže KT si určitě vyžádá vícenáklady, a proto je nutné, aby se KT přímo domluvila s příslušnou firmou; telefonní rozvody se budou rovněž řešit v rámci výstavby chodníků.

8. Jednání s Kabelovou televizí CZ ohledně vyklizení prostor v archivu OÚ Chýně – p. Fousek informoval, že p. Wacník byl upozorněn na tu skutečnost, že cca do 1 roku obec Chýně potřebuje prostory v budově OÚ (v archivu) pro svoji potřebu, jak z hlediska místa, tak rovněž i z hlediska dodržování legislativy (do prostor archivu nemají dle zákona přístup nepovolané osoby).

9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Chýně a TS Rudná ve věci vodovodního přivaděče - byla podepsána 27.1.2011; p. Fousek informoval, že územní řízení na stavbu vodovodu TS Rudná do Chýně stavební úřad přerušil, neboť rada města Hostivice vzala zpět svůj souhlas s vedením vodovodního řadu po pozemcích Hostivice; proto p. Kračmer požádal obec o možnost použít projekt Chýně z minula, kde je vedena trasa vodovodu částečně odlišná; a. p. Jelínek - dokumentace má hodnotu pro město Rudná, a to by se mělo zohlednit; b. pí Kovářová - mělo by se zjistit, kolik projekt obec Chýně stál a dohodnout s TS Rudná, kolik z toho TS Rudná zohlední v nákladech; c. pí Pokorná - poskytla bych projekt TS Rudná až poté, co se podepíše smlouva; cena chýňského projektu značně stoupned. pí Kovářová – je potřeba zjistit, kolik bude činit celková investice přivaděče;e. p. Fousek – obec požaduje, aby cena vody od TS Rudná byla rozpočtená· pro všechny odběratele· pouze pro Chýni;f. pí Pokorná – až se vodovod po 20 letech splatí, komu bude patřit? Je nutné znát cenu celkové investice, ze které se bude počítat cena vodného; g. p. Fousek – obstrukce u stavby vodovodu TS Rudná oddalují dobu, kdy občané mohou být napojeni na pražskou vodu; z TS Hostivice nikdy nebude mít Chýně čistou pražskou vodu; nehledě na to, že zastupitelstvo obce již rozhodlo o přivaděči pitné vody TS Rudná; závěr:projekt má nějakou cenu, cena by měla být zohledněna; p. Fousek slíbil získat informace od TS Rudná a dát zastupitelům vědět, kdy budou jednání s TS Rudná, aby se mohli zúčastnit.

10. Zasedání starostů s firmou ROPID – p. Fousek informoval o průběhu jednání – změny v dopravě by se neměly týkat obce Chýně, autobusy č. 347 a 358 budou jezdit dál v obvyklých časech; další spoje na Háje jsou možné, ale obec si je bude muset zaplatit; zvýšení jízdného je cca o 20 %, z toho se pokryjí výpadky financí Středočeského kraje;a. Pí Kovářová – p. Rath si dělá předvolební kampaň, snížil rozpočet na dopravu o 180 mil. Kč, ruší spoje v lokalitách, kde žijí sociálně slabší obyvatelé, ponechává je tam, kde žijí bohatší, kteří je stejně využívají málo; ruší spoje s cílem snížit mobilitu obyvatelstva a zvýšit tak nezaměstnanost; tržby z navýšeného dopravného převýší výpadky ze státního rozpočtu.

11. Konterjnerová MŠ – p. Fousek uvedl, že pokud se nepodaří získat dotaci cca 4 mil. Kč, bude problémem pro obec tuto MŠ vybudovat; nutno zjistit vypsané dotační tituly; stávající tituly vyžadovaly předložení projektu do 15.1.2011, což bylo pro Chýni nepřijatelné; zároveň vyzval zastupitele, pokud mají informace o zdrojích dotací, nechť je předají ostatním.

12. Místní šetření na pozemcích bývalého mlýna – šetření se zúčastnili někteří zastupitelé; p. Havel požádal obec o výměnu svých pozemků s obcí Chýně za účelem vytvoření cesty do lokality p. Havla kolem Návesního rybníka; v současné době cesta k bývalému mlýnu vede oklikou, p. Havel navrhuje cestu narovnat a vést jí přímo přes pozemky p. Havla a obecní pozemek, přes který vede dnešní cesta vyměnit za pozemek p. Havla; p. Havel je dále ochoten darovat obci Chýně pozemek mezi zahradou MŠ a plotem p. Staňka, pokud budou zastupitelé souhlasit se změnou využití bývalé zahrady mlýna pro stavbu rodinných domů (je navrženo ve změně č. 2 ÚP obce); dále p. Fousek uvedl, že parcely prodané p. Havlem na výstavbu RD na stávajících pozemcích p. Havla nebudou mít všechny požadovaných 800 m2, a to z důvodů tvaru pozemků a jejich umístění; p. Jelínek k tomu dodal, že velikost parcely např. 700 m2 by byla možná, nesmí však všechny stavební parcely mít např. 600 m2.

13. Nařízení obce Chýně – p. Fousek uvedl, že občané Chýně si stěžují na špatné parkování spoluobčanů v zakázaných místech; pokud by obec schválila předložené nařízení o ceně za použití technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (tzv. „botičky“), mohla by špatně parkující občany postihovat stanovenou pokutou; v současné době policie marně vyzývá občany, aby se dostavili na policii v důsledku špatného parkování např. prostřednictvím přiloženého dokladu za stěrač auta.

14. Výstavba penzionu v Pivovarském dvoře - p. Fousek informoval, že sládek v pivovaru p. Mikulica hodlá stavět penzion ve dvoře - nahoře v podkroví budovy navazující na restauraci směrem ke krčmě a předložil obci projekt k vyjádření; p. Fousek uvedl, že dle jeho názoru je v projektu nedostatek parkovacích míst; p. Mikulica chce odstranit betonový sokl ve dvoře a vybudovat zde dětské hřiště a veřejnou zeleň; zastupitelé by měli projekt předložený p. Mikulicou projednat na zasedání zastupitelstva vč. připojovacího poplatku; pí. Kovářová – souhlasím, ale Pivovarský dvůr znečišťuje ČOV, měl by se iniciovat odbor životního prostředí, aby zasáhl; p. Fousek – budu žádat od pivovaru, aby nainstaloval lapoly.

15. Poplatek za uložení velkoobjemového odpadu – p. Fousek informoval, že mnoho občanů není hlášeno v obci k trvalému pobytu a přesto ukládá do kontejnerů odpad; sdělil, že obec zvažuje možnost pro tyto občany zavést poplatek za uložení odpadu; zastupitelé se shodli na tom, že pokud by obec vybírala poplatek od těchto občanů, nebudou odpad ukládat do kontejnerů, ale vyhodí ho někde v obci nebo za obcí; poplatek nebyl doporučen.

16. Pošta v Hostivici – p. Fousek informoval o tom, že roznáška pošty v obci Chýně je již personálně zabezpečena – pošta Hostivice přijala novou pracovní sílu; p. Fousek uvedl, že by v obci rád zrealizoval boxy v jednotlivých částech obce, které slouží pro uložení pošty, aby se odtamtud mohla distribuovat; nechce zrušit poštovní pobočku – výdejní místo v obci.

17. Nákup radlice na traktůrek – p. Fousek sdělil, že byl zastupitelstvem pověřen k nákupu; po konzultaci s odborníkem z Tuchoměřic však zjistil, že by bylo pro obec vhodnější koupit zametací kartáč s převodovkou k teře; kartáč má více využití než radlice; p. Jelínek zmínil, že p. Urbášek z Embalador nabídl obci nákup radlice po schválení plánovací smlouvy obcí Chýně; p. Fousek uvedl, že firma Multicar nabídla obci získání 90% dotace při nákupu multikáry, obec se bude o nabídku blíže zajímat.

18. Zastávka ČD v Chýni – p. Fousek sdělil, že proběhla schůzka s projektanty ČD, zástupci kraje a SŽDC; padl návrh, oproti původnímu projektu, umístit 1. zastávku ČD blíže k obci (z druhé strany kolejiště), aby byla přímá návaznost na budoucí točnu autobusu; pí Kovářová k tomu dodala, že kraj zaplatí projekty na stavební povolení a zároveň odsouhlasil částku 10 mil. Kč; p. Fousek pokračoval, že 2. zastávka ČD by měla být umístěna na pozemku ČD poblíž pozemků společnosti Oakland Trade, opět s přesunem na druhou stranu kolejí oproti původnímu záměru; realizace zastávek ČD bude probíhat etapově s tím, že realizace v Chýni bude jako první, dle slov pí Kovářové;

19. Jednání s firmou OXES – obec předala zastupitelům požadavky obce na OXES:· Prodej pozemku p. č. 185/511 o výměře 267 m2 na rozhraní mezi Kamenicí a Kalištěm v obci Chýně za cenu vynaložených poplatků a daně. · Vybudování točny autobusu na náklady OXES na pozemku p. č. 156/118 o výměře 1178 m2. Pozn.: na webových stránkách obce Chýně běží anketa od 19.1.2011 na téma, zda občané preferují točnu autobusu či parkovací místa na uvedeném pozemku; dle výsledků hlasování 20.1.2011 v 17,30 hod. hlasuje 34 občanů pro točnu, 3 občané pro parkovací místa. Konečné vyhodnocení ankety bude provedeno začátkem března 2011.

· Prodej pozemku p. č. 156/182 o výměře 1184 m2 ve vlastnictví OXES zájemci pro vybudování parkovacích míst.

· Dokončení chodníků a veřejného osvětlení v nových lokalitách dle projektů.

· Jednání o darování topolového lesíku na Kamenici.

· Finanční příspěvek obci Chýně v souvislosti s převzetím komunikací s příslušenstvím na Kališti, a to na nákup úklidového stroje. Původní dohoda zněla na částku 1 mil. Kč.

P. Fousek ukončil poradu v 10,45 hod. a poděkoval přítomným za účast.

V Chýni dne 15.2.2011

Zapsala: Dagmar Musilová

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz