Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) rezignaci p. Petra Stoklasy na funkci zastupitele obce Chýně;

c) zprávu starosty o činnosti;

d) že proběhne nové výběrové řízení na zabezpečení přípravy koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury obce Chýně.

B. pověřuje starostu obce k jednání o administraci podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na veřejné osvětlení v rámci přestavby jádra obce.

C. schvaluje

a) rozpočet obce Chýně na rok 2011;

b) aby byla poskytnuta TS Rudná projektová dokumentace na výstavbu přivaděče pitné vody na trase Sobín – Chýně včetně stavebního povolení, a to za cenu tepelného čerpadla pro Obecní úřad Chýně, maximálně však ve výši 330 tis. Kč;

c) aby parcely na území bývalého mlýna ve staré části obce Chýně (žádost firmy Remax) měly minimální výměru 500 m2, průměrná výměra parcel na tomto území bude však minimálně 700 m2;

d) aby byl pozemek p. č. 516/1 k. ú. Chýně změnou č. 2 územního plánu obce Chýně určen pro výstavbu rodinných domů;e) směnu části obecního pozemku p. č. 539/1 k. ú. Chýně o výměře cca 60 m2 přiléhající k

pozemkům p. č. 55/1 a 55/2 k. ú. Chýně za pozemky p. č. 14/13, 14/15 a 176/6 k. ú. Chýně;

f) nařízení obce Chýně č. 1/2011 s tím, že bude v čl. 2 tohoto nařízení doplněno za předložku „za“ slovo „oprávněné“;

g) aby bylo p. Mikulicovi zasláno stanovisko ke stavbě „Penzion Pivovarský dvůr Chýně“ v duchu připomínek Stavební a dopravní komise s tím, že příspěvek za připojení na infrastrukturu obce bude činit 120 tis. Kč;

h) cenu vodného a stočného na rok 2011 s tím, že vodné bude činit 47,594,- Kč/m3 vody a stočné 25,337,- Kč/m3 splaškové vody včetně DPH;

i) s novým využitím části pozemků p. č. 156/117 a 156/272 k. ú. Chýně na zastávku ČD s tím, že toto bude zahrnuto do změny č. 2 územního plánu obce Chýně.

D. odkládá

a) nákup tepelného čerpadla pro vytápění Obecního úřadu Chýně s tím, že starosta obce nejdříve osloví více potencionálních dodavatelů;

b) rozhodnutí o přidělení finančních příspěvků spolkům v obci na červenec 2011.

 

V Chýni dne 24.2.2011


Pavel Fousek, starosta obce

Josef Novotný, místostarosta obce

Vyvěšeno dne 24.2.2011

Sejmuto dne 12.3.2011

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz