Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce Chýně konaného dne 20.12.2011

Přítomni: pp. Jelínek,  Kuchař, Chadima, Fousek, Barek, Rydval, pí Pokorná, pí Kovářová
Nepřítomní:  p. Novotný
Hosté:  7 občanů
Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Zpráva starosty o činnosti obce
6. Koupě pozemků p. č. 185/312 o výměře 24 m2, 185/353 o výměře 1297 m2, 185/356 o výměře 365 m2 a 298/16 o výměře 32 m2 k. ú. Chýně od společnosti OXES, s.r.o.
7. Schválení žádosti o dotaci na akci „Zateplení budovy MŠ Chýně a změna tepelného zdroje“
8. Žádost o prodej části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře cca 24 m2
9. Projednání přílohy k usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 35 ze dne 18.11.2009
10. Schválení rozpočtu obce Chýně na rok 2012
11. Stanovení závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Chýně na rok 2012
12. Plán termínů zasedání zastupitelstva obce Chýně a pracovních porad zastupitelů na rok 2012
13. Informace o provedeném rozpočtovém opatření č. 2 za rok 2011 a jeho projednání ve finančním výboru
14. Možnosti otevření 5. ročníku základní školy Chýně ve školním roce 2012/2013
15. Schválení bankovní půjčky obci Chýně v roce 2011
16. Diskuse
17. Závěr.

Průběh zasedání:
1. Zasedání zahájil v 19,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta přečetl návrh programu a navrhl jej doplnit o body 6a – Kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy Chýně a bod 6b – vodné a stočné pro rok 2012; p. Kuchař navrhl doplnit do programu bod 15a – Fotbalové hřiště v obci Chýně; navržený program včetně doplnění uvedených bodů byl schválen 8 hlasy.
3. P. Jelínek provedl  kontrolu usnesení č. 9/2011 ze  zasedání zastupitelstva konaného dne 5.12.2011; konstatoval, že úkoly byly splněny;
4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a p. Chadimu – oba byli schváleni 8 hlasy;  jako ověřovatelé zápisu byli schváleni 8 hlasy pí Pokorná a p. Kuchař; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
5. V bodu 5. starosta obce p. Fousek přednesl zprávu starosty o činnosti:
a. Stav na účtu obce k 20.12.2011 – 1 193 422,40 Kč.
b. Před několika týdny jsme dostali žádost o prodej pozemku 156/145 (parkoviště Háje)- zatím není jasné, komu patří dlažba - žadatelce jsme odpověděli, že pokud se tato věc nevyjasní, není možné pozemek prodat. Obec je připravena tuto věc s Oxesem projednat a navrhnout další postup. Lze očekávat, že v budoucnu bude takových žádostí více. Po ujasnění vlastnických vztahů by bylo na místě tyto plochy prodat, nebo dlouhodobě pronajímat.
c.  Svolal jsem koordinační schůzku všech firem, zúčastněných na přípojkách a dláždění chodníků, zahájení prací 7.11.2011 - na přípojkách a veřejném osvětlení. V pátek 16.12.2011 jsme s p. Plaňanským a projektanty z A.LT Architekti navštívili pracovníky  SFDI s cílem projednat změny v projektu a zjistit, které změny by mohly ohrozit přidělení dotace. Za fond se jednání zúčastnili Ing. Syrový a Ing. Šlechta. Vyslechli jsme od projektantů popis navrhovaných změn a popsali nám podmínky nutné ke schválení dotace. Tato doporučení zahrneme do přípravy smlouvy s fy Chládek a Tintěra a potom ji podepíšeme. Hlavní změny proti původní smlouvě: podrobnou přípravou prováděcího projektu se zjistilo, že bude nutné instalovat dodatečné kanalizační vpusti, aby bylo zaručeno odvodnění části Hlavní ul. Na tuto úpravu má vliv i nově asfaltovaná silnice, která změnila výškové poměry v některých úsecích. Po této revizi projektu nám bylo oznámeno, že zvýšení ceny stavby činí 807 972 Kč. Na to jsme reagovali tak, že takové zvýšení není pro obec přijatelné a je nutné hledat úspory projektu s cílem přiblížit se původní ceně. Proto architekti navrhli změnu dlažby z  žulové na betonovou zámkovou se zachováním kamenných obrubníků.
d.  V úterý 8. listopadu 2011 zahájila firma Elektroštika výkopové práce na Hlavní ul. Ve čtvrtek došlo při provádění protlaku pod silnicí k poškození vodovodního potrubí. Ještě ten den večer bylo vše mimo silnice opraveno. Firma pokračuje v ukládání kabelů dobrým tempem a dodržuje podmínky, které jsme si dali při zahajování stavby a uvádí povrch chodníků do původního stavu, na mnohých místech je stav lepší než před výkopy.
e. V pátek 11.11.2011 jsme  poslali na příslušný účet Středočeského kraje půjčku ve výši 2 221 730 Kč. Peníze na obecním účtu klesly na nejnižší částku od začátku volebního období. Potom, co dostaneme dopis z firmy Provod, že financování ČOV ještě nebylo dokončeno, předáme toto vyjádření KÚ, tak jak požaduje. To bude dokončeno až po provedení závěrečného hodnocení, kdy nám vyúčtují 50 tis. Tím bude financování projektu a výstavby čističky dokončeno.
f. Připravujeme žádost o dotaci na zateplení staré části mateřské školy - tyto dotace poskytuje SFŽP. Bylo zadáno provedení projektu zateplení, energetický audit, vše co je podmínkou k přijetí žádosti. Podle výsledků energetického auditu dostává žádost o dotaci tak vysoké hodnocení, jaké odpovídá špatnému stavu budovy. Projekt je zadán i na návrh nového zdroje tepla včetně topných těles a topenářského rozvodu ústředního topení. Původní informace byla, že dotační titul bude také na změnu zdroje tepla na obnovitelný. Proto bude v projektu navrženo tepelné čerpadlo vzduch/voda. Poslední informace od administrátora žádosti je, že dotace je pouze na zateplení. Zdroj tepla bude nutné řešit samostatně, např. dodavatelským úvěrem.

g.  Dne 24. listopadu 2011 byla provedena kolaudace MŠ, 30. listopadu 2011 slavnostní předání MŠ a 8.11.2011 proběhlo podepsání   předávacího  protokolu a převzetí všech požadovaných dokladů. Chybí dokončení porovnání víceprací a méněprací. A následné konstatování, že cena je o tolik nižší a jak bude rozdíl vyrovnán.   Stavební úřad 14. prosince 2011 vydal kolaudační souhlas a paní ředitelka může pokračovat v krocích ke schválení provozu na kraji.
h.  Dotace na přístavbu MŠ nebyla Chýni přiznána. Pracovníci fondu nás vyzvali v listopadu k doplnění několika údajů. Tuto výzvu poslali na můj  e-mail, já jsem příjem tohoto e-mailu přehlédl a po určeném termínu k doplnění údajů (21.11.2011) nám pracovník fondu zavolal, urgoval chybějící údaje a  když jsme je začali doplňovat a já jsem se telefonicky zeptal na termín dodání těchto údajů, bylo mi řečeno, že na poradě pracovníků fondu bylo rozhodnuto naší obec ze žádostí vyřadit.

Hlavní důvod- velký převis mezi podanými žádostmi a financemi, které má fond k dispozici. Za toto pochybení se všem omlouvám.
i. Zástupce firmy Oakland Trade  p. Joos nás navštívil se zájemcem o odkoupení části jejich pozemků a návrhem na zastavění. Byly vysloveny předběžné podmínky ze strany obce, které by měly být dány do plánovací smlouvy, kterou bude nutné připravit.
j. Odeslal jsem výzvu jednateli firmy 1. Vodohospodářská k předání přehledu povinných výměn vodoměrů za účelem jejich cejchování. Podle vlastních zkušeností se obáváme, že nájemce této infrastruktury neprovádí předepsané výměny. Jejich odpověď očekáváme.
k.  Stavba dětských hřišť- do konce roku budou doplněny některé chybějící detaily herních prvků, které byly k dnešnímu dni všechny instalovány. V předepsané lhůtě nepřišlo SÚ žádné odvolání proti územnímu řízení. Proto jsem vyzval firmu

Gardenline  k namontování  plotu a vrátek
l. Na minulém zasedání zastupitelstva obce nám byla předána žádost rodičů dětí nynějšího 4. ročníku o otevření 5. třídy v příštím školním roce. 19.12.2011 se sešla Rada školy s cílem najít řešení tohoto problému.
m.  Odvolací soud rozhodl, že předběžné opatření je v případě firmy Oxes nedůvodné s tím, že firma Oxes má dostatečné množství prostředků k vyrovnání k případně soudem  určeného plnění. Obec se proti tomuto rozhodnutí odvolala, zastoupena JUDr. Nigrinim. Výsledek odvolání zatím neznáme.
n.  Obec vyzvala Oxes k podpisu smlouvy o převedení pozemků pod komunikacemi Na Kališti, jejich právní zástupce odpověděl, že nemají námitky a nyní právní zástupci obou stran domlouvají znění smlouvy a přípravu jejího podpisu.
o.  Bylo dokončeno financování Višňovky potom, co pracovnice fondu provedly na místě kontrolu správného použití prostředků z fondu. Vyzvaly nejdříve obec a dodavatele k odstranění některých nesrovnalostí mezi skutečným provedením stavby a dokumentací. Po jejich odstranění daly pokyn k proplacení konečné ceny dotace. Obec doplácela asi 600 000 Kč v rámci spoluúčasti.
p.  Bylo zakoupeno hasičské auto podle dřívějšího rozhodnutí zastupitelstva. Vozidlo je převedeno do našeho okresu, byla provedena technická kontrola. Není dokončeno zařazení do HZS, po obdržení povinného ručení p. Mikulenka toto dokončí.
q.  Dne 21.11.2011 jsme dostali od opata strahovského kláštera souhlas s vybudováním provizorního chodníku na Vyhlídku. Jednání se zástupcem Premonstrátů panem Alexandridisem se mimo mě a místostarosty zúčastnila za obyvatele Vyhlídky pí Jonáková. Ta nám nabídla, že se pokusí sjednat se známým, který má stavební firmu, nabídku ceny za provedení příslušných prací. Až obdržíme a vyhodnotíme tuto nabídku, budeme moci tuto práci provést.
r.  Byla podána žádost o dotaci na II. etapu přístavby ZŠ. Jedná se o dotaci z FROM, máme už potvrzení o registraci této žádosti.
s.  Dne 14.12. 2011 odpoledne proběhlo výběrové řízení na nabídku bankovního úvěru ve výši 1 300 000 Kč. Byly osloveny 3 banky, v termínu poslaly nabídku 2 a komise vybrala ČS, která nabídla úrok ve výši 1,36%, KB nabídla  úrok 2,35%. ČS měla  i lépe zpracovaný platební kalendář a informaci o celkové ceně za poskytnutí úvěru.
t.  Bylo dokončeno financování tepelného čerpadla pro budovu OÚ. TS Rudná zaplatily poslední fakturu dle smlouvy. My jsme poslali tuto částku firmě Mastertherm. Podle dosavadního porovnání spotřeby elektrické energie odhaduji úsporu přibližně 50 procentní.
u. Pan Sága, obyvatel Chýně, požádal o souhlas s umístěním schránky pro Geocatching vedle schránek na budově OÚ. Vyzval jsem ho k podání písemné žádosti s tím, že požádám zastupitele o stanovisko. Zastupitelé byli informováni na pracovní schůzce a nezaznamenal jsem námitky proti tomuto záměru. Připomínám, že i jiné spolky zde mají umístěnou schránku.
Po ukončení zprávy starosty o činnosti se pan Dočekal podivil, proč občané ani zastupitelé nereagují na informaci o tom, že vinou starosty obec byla vyřazena ze žadatelů o dotaci na přístavbu MŠ a na toto téma se rozvinula diskuse:
• Pí Kovářová – když obec nedostane dotaci, je to špatné; p. Štěpánek přislíbil získání dotace;
• P. Fousek – v minulém volebním období byla podána žádost o dotaci na MŠ a rovněž nebyla dotace získána;
• Pí Kovářová – to není pravda, p. Havel tomu zabránil;
• P. Dočekal – je otázka, zda lze přejít fakt vyřazení ze žadatelů o dotaci pouze omluvou;
• P. Fousek – obec zajistila přístavbu MŠ s pomocí dodavatelského úvěru;
• P. Dočekal – obec mohla získat 4 mil. Kč;
• Pí Kovářová – myslím si o tom své; kdybych v minulém volebním období byla na místě p. starosty, neumím si představit, co by se strhlo; počet obyvatel ve srovnání s počtem míst v MŠ dávalo šanci dotaci získat;
• P. Kuchař – daná situace mě trápí, lidé budou zklamaní, až se to dozví;
• P. Chadima – mohlo utéci 4,8 mil. Kč, je ale nekorektní p. starostu za to linčovat;
• P. Dočekal – já to nemohu přejít, moje dcera se do MŠ nedostala; je to pro mě senzitivní téma;
• P. Fousek – p. Dočekal manipuluje fakta; přístavbu MŠ se podařilo vybudovat;
• Pí Jonáková – byla v minulosti podána žádost o dotaci na MŠ? odpověď pí Kovářové zněla ne;
• Pí Kovářová – investice typu 6 mil. Kč se může v obci udělat jedna; na více obec nemá; bez dotačních titulů obec špatně pracuje; je to smůla, to co zaznělo je pravda;
• P. Kuchař – pokud by vyšla dotace, mohla by si obec vzít  úvěr a použít jej na rozšíření školky, resp. dostavbu dalšího křídla?

• P. Fousek – ne, na to by obec neměla;
• Pí Kovářová – každé vedení má své priority;
• P. Fousek – rozhodli zastupitelé, ne obec;
• P. Chadima – dřívější MŠ měla stát 35 mil. Kč;
• P. Kuchař – to znamená, že do konce volebního období se již nebude schvalovat nová MŠ? odpověď zněla ne;
• P. Fousek – za minulá léta se do MŠ neinvestovalo nic;

6. V bodu 6. starosta obce p. Fousek sdělil přítomným, že v minulosti obec uzavřela se společností OXES smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemků pod komunikací Na Kališti, kterou obec Chýně na základě získané dotace vybudovala; podle pravidel dotace je nutno uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemků p. č. 185/312 o výměře 24 m2, 185/353 o výměře 1297 m2, 185/356 o výměře 365 m2 a 298/16 o výměře 32 m2 k. ú. Chýně od společnosti OXES, s.r.o.; zastupitelé schválili 8 hlasy koupi výše uvedených pozemků od společnosti OXES za 1,- Kč;
7. Dle bodu 6a. programu byla prodiskutována kriteria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok 2011 – 2012; v této souvislosti byl zastupitelům předán materiál ombudsmana v předmětné záležitosti – kriteria se mají týkat podmínek dětí, nikoliv podmínek jejich rodičů;   p. Fousek přečetl hlavní myšlenky z materiálu ombudsmana; připomněl, že kriteria byla uplatněna ve dvou etapách – pro přijímání dětí na jaře do původní budovy MŠ a na podzim do nové přístavby MŠ, která začne svůj provoz 2. ledna 2012; p. Fousek uvedl, že stanovení kriterií je plně v pravomoci ředitelky školy; školský zákon nedovoluje, aby do přijímání dětí zasahoval zřizovatel; v této souvislosti p. Fousek uvedl, že ředitelka ZŠ a MŠ Chýně v průběhu výstavby nového pavilonu MŠ navrhla zvýšit kapacitu míst z 25 na 28 míst, což bylo zrealizováno; na téma kriterií pro přijímání dětí do MŠ se rozvinula obsáhlá diskuse:
• Pí Jakubová – kriteria pro přijímání dětí do MŠ se tvoří cca 6 – 7 let, postupně se kriteria stala přísnějšími a složitějšími – preferoval se zájem obce, nikoliv dítěte (viz povinnost, že oba rodiče musí mít trvalé bydliště v Chýni); ale již se rodičům nezdůraznilo, že i oba trvale přihlášení rodiče nemají šanci dítě do MŠ Chýně umístit z důvodu kapacity míst; je nutné především hledět na dítě; původní kriteria odsouhlasená obcí byla pak upravena orientací na dítě a rovněž dle stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje; přihlíží se i k tomu, zda druhé dítě je již umístěno v MŠ; děti zaměstnanců OÚ a učitelek měly šanci se dostat do MŠ, neboť sehnat dobrou učitelku není vždy jednoduché; v roce 2011 se však kriterium dětí zaměstnanců nemuselo uplatňovat; dvě z dětí budou přeřazeny, nikoliv přijaty, neboť již chodily do MŠ, a to pouze odpoledne;
• P. Chadima – paní ředitelka říká něco jiného na zastupitelstvu a něco jiného říkala mně;
• Pí Jakubová – p. Chadima má možnost podat odvolání proti rozhodnutí, stejně jako ostatní rodiče nepřijatých dětí; podmínka trvalého pobytu rodičů v Chýni je ožehavá, v době přijetí jsou rodiče trvale hlášeni v Chýni, po přijetí dítěte se odhlásí z Chýně, a dítě chodí do MŠ dále;
• Pí Kovářová – pí Jakubová má pravdu, pokud jde o přihlášení rodiče k trvalému pobytu v Chýni; ale příští rok již nebude v MŠ 28 nových míst pro děti, tj. pro kolik rodin je MŠ postavena? kritérium trvalého pobytu by mělo být zohledněno

alespoň z morálního hlediska; pokud jde o druhého sourozence, jak to mají udělat rodiny, které mají jedináčka? pokud jde o předškoláky, rodiče často vědí, že dítě bude mít odklad, a přesto ho musí MŠ přijmout; obec vynakládá velké finanční prostředky na MŠ, rodiče by měli finančně přispět;
• Pí Jakubová – s argumentací souhlasím, ale není to fér vůči dětem; dítě potřebuje být v MŠ alespoň 2 roky, aby si zvyklo a získalo imunitu;
• P. Dočekal – neslyšel jsem, podle čeho ředitelka stanovila kriteria; obec stanovila kriteria, ředitelka je změnila, v okolních obcích se preferuje trvalý pobyt obou rodičů; 
• Pí Jakubová – kriteria stanovená obcí jsem diskutovala na Krajském úřadě Středočeského kraje a upravila podle jejich stanoviska, neboť kraj rozhoduje o odvolání; přednost musí dostat postavení dítěte, ne rodičů;
• Občanka – paní ředitelka nebere v úvahu pomocná kriteria, která uvádí ombudsman; bude se tedy muset jeden z rodičů odhlásit z Chýně, aby měl šanci dostat dítě někam jinam do MŠ?
• P. Chadima – ombudsman pouze doporučuje, já jsem studoval zákon; jak je možné přijmout dítě bez výběrového řízení?
• Pí Jakubová – je to ze zákona (školského); dítě může být přijato v průběhu školního roku; takto byl přijat malý Tittelbach, nejprve na odpolední hlídání a teprve později řádně přijat;
• P. Chadima – obec nemůže stanovovat kriteria, nýbrž ředitelka školy; proč má být zvýhodňujícím kriteriem pracovní vztah rodičů dítěte k orgánům obce? zvýhodnění těchto dětí je neoprávněné  i dle rozhodnutí nejvyššího správního soudu; 
p. Dočekal - stále nebylo ředitelkou vysvětleno, na základě jakého písemného dokumentu byla stanovena kritéria pro přijetí, chápu to tak, že si je ředitelka stanovila částečně podle sebe, částečně podle ombudsmana, částečně proti doporučení ombudsmana; pí Jakubová - ano, stanovila jsem si podle sebe;

• Pí Kovářová – z toho, co uvedl p. Chadima tedy vyplývá,  že v jiných obcích mají kritéria diskriminační; zajímá mne průměrná návštěvnost dětí v MŠ; v senátu leží návrh na umisťování 2 dětí na jedno místo v MŠ;
•  Pí Jakubová – mám stanovená kriteria prodiskutována na kraji; kriterium umisťování dětí zaměstnanců OÚ a školy by asi neprošlo; není však jednoduché sehnat kvalitní lidi do školství; průměrná návštěvnost u předškoláků je cca 80 %;
• P. Fousek – nesouhlasím s tím, aby jedním z kriterií bylo to, že dítě má staršího sourozence v ZŠ; kriterium zvýhodňující děti zaměstnanců OÚ a školy je nutno zvážit;
• P. Kuchař – zastupitelé by měli bojovat za to, aby obec měla více peněz, tj. stanovit kriteria trvalého pobytu rodičů v Chýni;
• Pí Jakubová – sedím na dvou židlích, avšak nehodlám nyní měnit kriteria;
• Pí Bělková – dříve bylo rozhodující kriterium trvalého pobytu obou rodičů, avšak stejně se dítě do MŠ nedostalo, neboť bylo málo míst v MŠ;
• P.Chadima - zastupitelé by se neměli zabývat kriterii pro přijímání dětí do MŠ, neboť toto je plně v pravomoci ředitelky školy;
• P. Jelínek – kriteria stanovuje ředitelka školy, obec maximálně může požádat ředitelku, aby zohlednila určitá kriteria;
• P. Dočekal – zastupitelé mohou odvolat ředitelku školy;
• P. Fousek – to co říká p. Dočekal je občansky nezodpovědné;
• Pí Kovářová – věc má dvě strany, zákonnou a lidskou; obec by měla udělat masivní kampaň, aby se občané hlásili v Chýni k trvalému pobytu; obec tím získá do kasy miliony korun;
• Pí Fousek – je možné zvýšit školné?
• Pí Jakubová – ano, je to možné; příští rok můžeme zvýšit školné, ale bude více předškoláků, kteří neplatí;
• Pí Kovářová - starostové se snažili o to, aby i předškoláci platili, ale poslanci na to zatím nechtějí slyšet; pokusíme se ovlivnit to a dát pozměňovací návrh;
• P. Dočekal – pokud by se moje manželka stala uklízečkou v MŠ, dítě by se do MŠ dostalo a pak by manželka dala výpověď; opakuji, že možností obce je odvolat ředitelku;
Zastupitelé vzali na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Chýně paní Jakubové o sestavování kriterií pro příjem dětí do mateřské školy, která zároveň připomněla, že pro děti v ZŠ a MŠ jsou rozdílné hygienické předpisy – má vazbu na projednání bodu programu ve věci otevření 5. ročníku v ZŠ.

8. V bodu 6b. programu byla projednána cena vodného a stočného pro rok 2012; p. Fousek uvedl, že TS Hostivice stanovily cenu vody předané pro rok 2012, v návaznosti na to provozovatel vodovodu a kanalizace v Chýni stanovil cenu vodného a stočného pro rok 2012 spolu se zohledněním zvýšení DPH od 1.1.2012;  provozovatel – I. Vodohospodářská společnost předala obci Chýně tabulku s kalkulací vodného a stočného na rok 2012; stočné se zvyšuje i díky zvýšení ceny elektřiny a díky zakalkulovanému nájemnému ve výši 150 tis. Kč/rok;  cena vodného byla I. Vodohospodářskou společností stanovena na rok 2012 ve výši 50,496 Kč a stočného 28,57, celkem tedy vodné a stočné ve výši 79,066 Kč; p. Fousek sdělil, že probíhá koncesní řízení na provozovatele vodovodu a kanalizace v obci Chýně; k  ceně vodného a stočného v roce 2012 se rozvinula diskuse:
• P. Jelínek – argument zvýšení ceny elektřiny je potřeba dát do kontextu se zvýšením nátoku do nové ČOV; vždy bylo řečeno, že při zvýšení nátoku se zlevní stočné;
• P. Fousek – I. Vodohospodářskou společnost koupila společnost Stavokomplet;
• Pí Pokorná – bylo by vhodné znát podrobný rozbor finančního rozpočtu; voda z chrášťanských vrtů je nekvalitní a musí být mnohem levnější, než voda kupovaná z vodáren Kladno – Mělník;
• P. Fousek – argument pí Pokorné  se týká ceny vody předané, nikoliv ceny vody od provozovatele;
• P. Chadima – jak je možné, že část čerpadel je obecních a část soukromých?
• P. Fousek – víme o tom, je nutno řešit v budoucnu;
Po ukončení diskuse zastupitelé 8 hlasy projevili nesouhlas s cenou vodného a stočného pro rok 2012;
9. V dalším bodu byla projednána žádost o dotaci na akci „Zateplení budovy MŠ Chýně a změna tepelného zdroje“; p. Fousek uvedl, že projektovou dokumentaci zpracovává Stavební firma Marek Kopinec s.r.o. v rámci dotace vypsané Státním fondem životního prostředí ČR, a to v rozsahu splňujícím podmínky pro podání žádosti o stavební povolení a v rozsahu uvedeném v dotačním titulu vypsaném SFŽP ČR, zejména návrh zateplení a rekonstrukce obvodového pláště MŠ – nová okna, zateplení fasády a střechy, dále návrh nového zdroje tepla a teplé vody – tepelné čerpadlo, návrh nové teplovodní otopné soustavy a energetický audit objektu; tato firma rovněž bude zpracovávat a podávat žádost o stavební povolení na Stavební úřad Hostivice; dále p. Fousek sdělil, že administraci žádosti provádí p. Štěpánek ze společnosti EuroPartners Consulting, s.r.o.; poté vyplynula diskuse k danému bodu:
• pí Kovářová se dotázala, jaký je předběžný odhad nákladů, p. Fousek odpověděl, že celkové náklady vyplynou ze zpracovávaného projektu;
• p. Chadima – šlo by do projektu dát rekuperační jednotku? rekuperace ušetří až 90% energie;
• P. Štěpánek – v současných podmínkách není zdroj tepla součástí dotace, podmínky dotace se mění; ale zvažuje se zdroj vytápění; 16.12.2011 byl vyhlášen aktualizovaný harmonogram výzev; žádost se bude podávat cca v dubnu až květnu 2012;
• P. Kuchař – když obec podá žádost o dotaci, co jí to bude stát; odpověď – firma zpracovávající žádost si bere procenta ze stanovené částky, ale až v případě, pokud obec dotaci obdrží;
• P. Kuchař – proč to tak není i v jiných případech? např.  při rozšíření ZŠ v rámci II. etapy; odpověď – každá firma má své podmínky, firma ACCON, která žádost ve věci II. etapy ZŠ zpracovává, je firma prověřená a spolehlivá;
• Pí Kovářová – ano, firma ACCON je dobrá a má zkušenosti;
• P. Chadima – dá se zjistit statisticky, zda jedna firma je více úspěšná než druhá? Odpověď – asi ano;
• Pí Kovářová – jaká je spoluúčast obce? Odpověď – dotace může být až ve výši 75 % nákladů;
• Pí Pokorná – firma, která   administruje žádost, by měla  hlídat a věcně zodpovídat za kompletní průběh, vč. sankcí za způsobené chyby, aby se nestalo to, co u žádosti na rozšíření MŠ;

• Pí Kovářová – do žádosti se uvádí kontaktní osoba;
• P. Chadima – ve smlouvě se zpracovatelem by měla být sankce za to, co zpracovatel zanedbá;
• P. Fousek – p. Štěpánek si za zpracování a podání žádosti nic neúčtuje;
zastupitelé po ukončení diskuse schválili 8 hlasy podání žádosti o dotaci na akci „Zateplení budovy mateřské školy Chýně a změna tepleného zdroje“.

10. V dalším bodu byla projednána žádost o prodej části pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře cca 24 m2; p. Fousek uvedl, že p. Lomberský požádal obec o odkup části obecního pozemku ve stanovené výměře, a to pozemku přiléhající k ulici V Pískách, mezi komunikací a jeho vlastním pozemkem; jedná se o jakýsi „zub“, který dřívější majitelé pozemku p. Lomberského užívali a na kterém kdysi stála budova, o čemž svědčí zbytky obvodového zdiva;  zastupitelé schválili všemi 8 hlasy odkup části obecního pozemku p. č. 538/1 k. ú. Chýně o výměře 24 m2 za cenu 1 000,- Kč/m2.
11. V bodu 11 byla projednána příloha k usnesení zastupitelstva obce Chýně č. 35 ze dne 18.11.2009; p. Fousek připomněl obsah přílohy k usnesení z roku 2009 – ve spolupráci s vlastníky parcel 171/3 a 166/2 zaměřit a vytyčit novou parcelu, která by lemovala s odstupem tři metry hromadu navážky skládky ve Višňovce; dále oddělení potřebné části parcely ve vlastnictví obce (166/151) jako refundaci za nově vytyčenou parcelu dle předchozí věty, oddělení parcel zařídí a zaplatí obec; vzhledem k tomu, že obecní parcela má větší hodnotu, bude při směně parcel postupováno v poměru 1:2 (za jeden metr obecního pozemku převedený na soukromého vlastníka by obec dostala dva metry svažitého pozemku); k tomu dodal, že žádá obec o vytyčení přístupové cesty na uvedené pozemky přes obecní pozemek z ulice Sportovní s tím, že rozdíl v metrech mezi zabraným pozemkem a pozemkem na přístupovou komunikaci daruje obci; poté se rozvinula diskuse:
• Pí Kovářová – vybudováním přístupové cesty se pozemky p. Fouska zhodnotí a obec má ještě zaplatit vyměření pozemků?
• P. Fousek – jsem ve velmi choulostivé situaci, díky obci jsem přišel o část pozemku a ještě bych měl platit zaměření pozemku? dám na své náklady vyměřit přístupovou komunikaci, nikoliv zabraný pozemek; vyměření zabraného pozemku na náklady obce bylo již schváleno;
• P. Jelínek – p. Fousek dává obci velkorysý návrh;
• Pí Pokorná – p. Fousek navrhuje změny přílohy usnesení č. 35/2009, to však znamená, že usnesení č. 35/2009 se musí revokovat, zároveň vysvětlila, že je toto nejčistší a nejprůhlednější postup, aby zde nebyl střet zájmů; 
• P. Fousek - dávám návrh, aby obec vyměřila na své náklady zabraný pozemek p. č. 171/3 k. ú. Chýně a já vyměřím na své náklady přístupovou cestu k mým pozemkům; rozdíl v metrech potřebných pro cestu a mým pozemkem zabraným obcí daruji obci;
• pí Pokorná – dávám protinávrh – revokovat přílohu k usnesení č. 35/2009;
• P. Fousek - navrhuji, vzhledem k časové tísni, projednávání celého bodu programu odložit s tím, že bude dobré, aby se zastupitelé podívali na můj návrh i v terénu; proběhlo hlasování k odložení bodu programu – 3 zastupitelé byli pro odložení (pp. Barek, Jelínek, Fousek), 5 zastupitelů bylo proti;
• Poté se hlasovalo o návrhu pí Pokorné – revokovat přílohu k usnesení č. 35/2009, resp. revokovat bod C.e) usnesení č. 35/2009 – 5 zastupitelů bylo pro, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování (pp. Jelínek, Barek, Fousek);
•  P. Fousek - znovu předkládám svůj návrh – zaměřit pozemek p. č. 171/3 k. ú. Chýně, zaměřit trasu spojovací komunikace mezi ulicí Sportovní a pozemky mými a p. Rajtory (pozemek p. č. 166/2 a 186/168 k. ú. Chýně), porovnat výměry obou zaměřených pozemků a rozdíl ve výměře p. Fousek daruji obci;
• P. Chadima - navrhuji hlasovat o první části návrhu p. Fouska, tj. o zaměření pozemku p. č. 171/3 k. ú. Chýně;
• P. Barek - navrhuji již dále nehlasovat a vrátit se k bodu programu někdy příště;
• P. Jelínek - navrhuji hlasovat o zaměření pozemku p. č. 171/3 k. ú. Chýně,  který obec p. Fouskovi zabrala – proběhlo hlasování, kdy pro byli 4 zastupitelé, hlasování se zdrželi 3 zastupitelé (pp. Rydval, Kuchař, pí Kovářová); p. Fousek nehlasoval;
Zastupitelé tedy neschválili, aby obec nechala zaměřit pozemek p. č. 171/3 k. ú. Chýně, resp. jeho část, která byla zasypána navážkou zeminy v parku Višňovka, a to s odstupem 1 m od úpatí svahu za účelem budoucí údržby zeleně ve Višňovce.
12. V dalším bodu programu byl projednán rozpočet obce Chýně na rok 2012; p. Fousek sdělil, že rozpočet je navržen jako vyrovnaný a byl vyvěšen na úřední desce 15 dnů předem; do příjmů byl zahrnut nárůst cca 200 obyvatel oproti roku 2011; pí Pokorná seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtu a v této souvislosti navrhla zvýšit poplatky za psy na 200,- Kč za každého jednoho psa; pí Kovářová dodala, že za vybrané peníze se může koupit kotec na psa; bylo navrženo toto téma zařadit jako nový bod programu 10a; návrh byl schválen 8 hlasy; p. Fousek navrhl poplatek za prvního psa 200,- Kč, za druhého a každého dalšího 150,- Kč; bylo konstatováno, že naopak za další psy se platí více v jiných obcích; proběhlo hlasování o návrhu pí Pokorné – 200,- Kč za každého psa; návrh byl schválen 6 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování (pp. Fousek a Rydval); následně bylo hlasováno o rozpočtu obce Chýně na rok 2012, rozpočet byl schválen všemi 8 hlasy jako vyrovnaný.

13. V dalším bodu byly projednány závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Chýně na rok 2012; zastupitelé obdrželi návrh ukazatelů – stejných ukazatelů jako pro rok 2011, týkajících se především provozu školy, a to zejména nákladů na el. energii, plyn, vodu, telefony a ostatní služby, dále platů zaměstnanců hrazených obcí, ostatních osobních nákladů, nákladů na učebnice, školní potřeby a učební pomůcky; zastupitelé schválili navržené ukazatele všemi 8 hlasy.
14. V následujícím bodu byl projednán návrh p. Fouska – plán pracovních porad a zasedání zastupitelstva na rok 2012; p. Fousek uvedl, že plán umožní zastupitelům lépe si organizovat svůj čas a termíny; zastupitelé vzali plán porad a zasedání zastupitelstva na vědomí bez připomínek.
15. V bodu 15 bylo projednáno rozpočtové opatření č. 2  rozpočtu obce Chýně na rok 2011; p. Fousek připomněl zastupitelům v této souvislosti jejich souhlas ze zasedání zastupitelstva dne 5.12.2011, kdy zastupitelé schválili, aby starosta obce prováděl rozpočtová opatření v rámci změn rozpočtu obce Chýně v  objemu do 1 mil. Kč a přesuny rozpočtových položek bez vlivu na celkovou výši příjmů a výdajů; veškerá tato rozpočtová opatření budou činěna po předchozím souhlasném vyjádření Finančního výboru; p. Fousek sdělil, v čem rozpočtová opatření spočívají a proč a dále sdělil, že rozpočtové opatření bylo projednáno Finančním výborem; k rozpočtovému opatření je přiloženo písemné vyjádření Finančního výboru; zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce Chýně na rok 2011.
16. V dalším bodu programu byla projednána možnost otevření 5. ročníku základní školy v obci Chýně; p. Fousek sdělil přítomným, že problematikou se zabývala školská rada dne 19.12.2011; připomněl, že podnětem pro řešení byla žádost rodičů dětí, kteří v příštím školním roce budou navštěvovat 5. ročník základní školy; rodiče požádali obec, aby jejich děti mohly dokončit první stupeň základní školy zde v Chýni a nemusely přecházet do jiné obce; mnohé z dětí pak následně přecházejí např. na víceletá gymnázia a mají tak dva roky po sobě příliš mnoho změn spočívajících ve změně prostředí, osob, způsobu výuky apod.; problémem pro vytvoření 5. ročníku školy zůstávají prostory, kam děti umístit, vzhledem k velkému nárůstu dětí v nižších ročnících; ředitelka školy pí Jakubová přišla s návrhem rozšíření prostoru stávající MŠ v Chýni – tělocvičny do prostoru v podloubí mezi stávající sloupy; v těchto nových prostorách by mohly být umístěny děti z 1. ročníku ZŠ, které mají věkově blízko k dětem z MŠ, avšak již se na ně vztahují jiné hygienické předpisy než na děti z MŠ; tím by se uvolnil prostor pro 5. ročník v budově stávající ZŠ;  vybudování nových prostor v MŠ si však vyžádá finanční prostředky, které obec nemá; proto budou ředitelkou školy osloveni rodiče dětí a zároveň firmy v obci Chýně se žádostí o finanční příspěvky; na úpravu prostor stávající MŠ bude muset být vyhotoven projekt a dále vydáno stavební povolení; pí Pokorná připomněla, že pokud by děti musely navštěvovat 5. ročník školy v jiné obci, platila by Chýně na tyto žáky nemalé prostředky; dále pí Jakubová sdělila, že má předem projednáno s p. Kuchařem místo na cvičení v prostorách, které pan Kuchař v současné době staví;  p. Chadima se dotázal, zda někdo oslovil O. K. Trans ve věci poskytnutí jejich prostor pro děti v 5. ročníku; bylo odpovězeno, že cesta do areálu firmy je pro děti příliš nebezpečná (kolem hlavní komunikace značně frekventované); zastupitelé vzali na vědomí informaci o možnosti otevření 5. ročníku základní školy v Chýni.
17. V následujícím bodu programu byla projednána bankovní půjčka obci Chýně v roce 2011; p. Fousek sdělil přítomným, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků na účtu obce (zejména z důvodu nutnosti vrátit půjčku Středočeskému kraji v objemu přes 2 mil. Kč poskytnutou obci v roce 2009) si obec musí vzít úvěr od banky, aby byla schopná dostát svým závazkům (jednorázová splátka společnosti WAREX ve výši 1,3 mil. Kč za přístavbu MŠ); obec provedla poptávkové řízení, oslovila 3 banky – Českou spořitelnu, a.s., Uni Credit Bank, a.s. a Komerční banku; po vyhodnocení 2 došlých nabídek komise vybrala nabídku od České spořitelny, která měla nižší úrok než KB s druhou nabídkou; podmínky obce v poptávkovém řízení byly následující: úvěr bez zajištění, úroková sazba: 3M PRIBOR + úroková marže, poskytnutí úvěru bez poplatků, doba trvání úvěru 3 roky, výše úvěru 1,3 mil. Kč; zastupitelé schválili 8 hlasy uzavření smlouvy o přijetí úvěru ve výši 1,3 mil. Kč na financování přístavby mateřské školy a pověřili starostu obce podpisem smlouvy.

18. V dalším bodu byla projednána otázka fotbalového hřiště v obci Chýně; p. Kuchař tento bod uvedl tím, že před 2 lety podal na obci žádost, nicméně obec se nevyjádřila; dodal, že v obci vede fotbalový oddíl žáků a předškoláků a jejich rodiče se ptají, co bude dál; dosud oddíl využívá stávající hřiště, které však nesplňuje parametry a nelze na něm hrát oficiální zápasy ani se zaregistrovat na fotbalovém svazu; p. Kuchař dále dodal, že v Chýni působí i fotbalové družstvo mužů; p. Kuchař se ptá, zda obec má zájem vybudovat fotbalové hřiště a pokud ano, zda a kde by byl vhodný pozemek pro FC Chýně; fotbalové hřiště slouží i jiným aktivitám – společenské a kulturní akce; pí Kovářová vyjádřila souhlas s vybudováním hřiště v obci Chýně; p. Fousek sdělil, že bude fotbalové hřiště podporovat, obec má pozemek pro sportoviště, nutno udělat studii, která však stojí finance a ty obec v současné době nemá;  p. Barek potvrdil, že jde především o finance a dále vyjádřil obavy, aby se hřiště nevyužívalo na pití alkoholu; p. Kuchař uvedl, že na výstavbu se dá získat grant; nejde mu v této fázi o finance, ale o to, zda obec hřiště chce nebo ne; zastupitelé všemi 8 hlasy deklarovali zájem obce vybudovat v obci fotbalové hřiště; za tímto účelem bude vytipován vhodný pozemek.
19. Na závěr zasedání p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva 21.12.2011 v 0,30 hod.

 


V Chýni dne 29.12.2011

Zapisovatel: Dagmar  Musilová

Ověřovatelé zápisu:  Lenka Pokorná
Jaroslav Kuchař

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz