Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Fousek Rydval, Stoklasa, pí Kovářová, pí Pokorná, pí Linhartová

Nepřítomní: p. Kuchař

Hosté: 5 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starosty o činnosti

6. Změna č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2010

7. Rozpočtové provizorium obce Chýně na rok 2011

8. Smlouva s firmou Embalador

9. Smlouva s TS Rudná

10. Změna č. 2 územního plánu obce Chýně

11. Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu mateřské školy v Chýni

12. Zrušení svazku obcí Poutní cesta k Hájku

13. Stanovisko obce Chýně k dokumentaci pro územní řízení bytového souboru Hostivice – jih - autobusové zastávky

14. Žádosti o finanční příspěvek obce Chýně – Arbor, o. s. a TJ Sokol Chýně

15. Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Chýně o finanční příspěvek obce Chýně pro ZŠ a MŠ

16. Budoucí umístění poštovní pobočky v obci Chýně

17. Žádost firmy AZ Elektrostav, Bobnická 2020, Nymburk o odsouhlasení trasy kabelového vedení VN 22 kV z plánované rozvodny ČEZ v k.ú. Chýně a zřízení věcného břemene na obecních pozemcích

18. Žádost Radka Maliče, Brechtova 827, Praha 4 o povolení užívání garáže na pozemku p. č. 185/224 k. ú. Chýně k podnikání – drobné automechanické opravy

19. Diskuse

20. Závěr.

Průběh zasedání:

Zasedání zahájil v 19,05 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přečetl návrh programu a navrhl vypustit z programu bod 9. a nahradit jej bodem „zvýšení 1 pracovního místa na OÚ Chýně – dělnická profese na dobu určitou“ a dále vypustit z programu bod 11. a nahradit jej bodem „nákup radlice k obecnímu traktůrku“; poté p. Fousek přečetl upravený návrh programu a vyzval zastupitele k příp. doplnění; pí Pokorná navrhla zařadit do programu otevřený dopis od TS Hostivice na téma pitná voda v Chýni; navržený bod byl zařazen jako bod č. 19. programu s tím, že původní body č. 19. a 20. se přesouvají jako body 20. a 21.; navržený program zastupitelstva včetně navržených změn byl schválen všemi 8 hlasy.
P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 2/2010 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24.11.2010; konstatoval, že některé úkoly byly splněny a některé odloženy, o čemž bude hovořit ve své zprávě starosta obce v bodu č. 5 programu.
Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a p. Rydvala – oba byli schváleni všemi 8 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 8 hlasy p. Novotný a pí Kovářová; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
V bodu 5. informoval p. Fousek o činnosti OÚ:
13. 12. 2010 byly připsány na účet obce finance z fondu v rámci dotace na rozšíření ZŠ; fond poukázal 75% z požadované částky; firmě Zeman zůstává neuhrazena 1 faktura ve výši 1 881 379,- Kč; dodatkem ke smlouvě byla tato platba odložena o 100 dnů; obec musí v této době předat fondu závěrečnou zprávu o ukončení projektu; administraci zajistí firma ACCON;
16.12.2010 byla podepsána se SFDI smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2,7 mil. Kč na stavbu chodníků v centru obce; cena stavby celkem je 4 265 659,- Kč, rozdíl mezi dotací a celkovou sumou ve výši 1 610 659,- Kč musí dodat ze svých zdrojů obec Chýně; tato skutečnost výrazně zatíží rozpočet obce v roce 2011;
14.12.2010 se sešli k trojstrannému jednání ve věci pozemku p. Zezuly JUDr. Stehlík z OXES, právní zástupkyně p. Zezuly Mgr. Georgievová a starosta obce; na schůzce vyzval p. Fousek přítomné ke smírnému jednání a zdůraznil, že obec je pouze v roli zprostředkovatele mezi oběma stranami; na této schůzce rovněž bylo s OXES dohodnuto, že v polovině ledna proběhne schůzka s obcí Chýně za účelem vyhodnocení vzájemných závazků z minulých let a hledání možností k jejich naplnění;
na výstavbu autobusové čekárny u točny autobusu na Hájích bude použit upravený projekt zastávky navržený v rámci revitalizace Višňovky; jeden z občanů navrhl možnost financovat stavbu ze sbírky uspořádané mezi občany – každá aktivita je vítána, nutno však promyslet organizaci akce;
finanční výbor provedl kontrolu hospodaření v ZŠ a MŠ Chýně a konstatoval, že nebyly shledány závady;
obec obdržela od města Hostivice informaci o ceně předané vody do Chýně pro rok 2011 – činí 31,35,- Kč vč. DPH; provozovatel vodovodu a kanalizace v Chýni předal kalkulaci vodného a stočného pro rok 2011 – vodné činí 47,59,- Kč a stočné 26,34,- Kč;
poštovní doručovatelka pí Jančová oznámila, že v roce 2011 odchází do důchodu a tudíž přestane poskytovat pro poštovní služby část svého domu; obec bude muset najít náhradní prostory pro „poštovní pobočku“ – jako možné varianty po úpravách přicházejí do úvahy objekt bývalé mlékárny, později mandlu na rohu ulice Hlavní a Okružní, dále přízemní prostory v rodinném domku p. Krhouna, kde dříve býval obchod; obec musí jednat s poštou a hledat řešení této situace; v této souvislosti je nutné vypovědět nájemní smlouvu s nájemcem bývalé mlékárny (mandlu), neboť obec má rovněž velké problémy s úložnými prostory pro zařízení na úklid a údržbu komunikací a dalších věcí souvisejících s provozem obce;
instalace měřidel pro školnický byt, která byla odsouhlasena v rámci stanovení nájemného v tomto bytě na minulém zasedání zastupitelstva není možná; bude připraven návrh výpočtu spotřeby tepla a vody a předložen zastupitelům k posouzení;
finanční dar od ČEZ ve výši 750 tis. Kč nebyl do konce roku 2010 použit tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvě s ČEZ; proto obec požádala o uzavření dodatku ke smlouvě a ČEZ odsouhlasil možnost použít tento dar do 30.6.2011 na herní prvky pro děti a veřejnou zeleň; obec musí neprodleně najít místo pro dětské hřiště, aby finanční dar mohla využít;
letošní zima připravila mnohé nemilé překvapení v podobě velké sněhové nadílky; obec se potýká s úklidem sněhu a děkuje všem občanům, kteří pomáhají s jeho úklidem, zejména p. R. Rajtorovi, který zcela nezištně odklízí za pomoci své čtyřkolky kilometry chodníků v obci; protože obec nemá žádnou mechanizaci a zároveň vlastní traktor Husqvarna používaný v létě na sekání trávy, bylo by vhodné opatřit tento traktor doplňkem (fréza, zametací kartáč, radlice) tak, aby se zvýšila produktivita úklidu sněhu a zároveň využil traktor, který v zimě zahálí;
do konce roku bude podepsán protokol o předání a převzetí funkce starosty; p. Fouskovi byla pí Kovářovou předána faktura z 12.5.2010 na úhradu právních služeb JUDr. Polčáka, který obec zastupoval ve sporu s p. Havlem; částka ve výši 36 tis. Kč zatím nebyla uhrazena a starosta obce o ní do včerejšího dne nevěděl;
podobný případ jako v předchozím bodu je i neuzavření záležitostí mezi obcí a Sdružením architektů DŮM A MĚSTO; existuje závazek obce ve výši 72 tis. Kč, vyplývající ze smlouvy o dílo odsouhlasené zastupitelstvem obce dne 10.6.2010, který dosud nebyl uhrazen a je třeba s ním počítat ve výdajích příštího období;
stav na účtu obce ke dni 22.12.2010 činí 3 334 230,- Kč;
závěrem tohoto bodu p. Fousek navrhl vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 3.7.2006 ve znění dodatku č. 1 a 2 s panem Františkem Bártou, U Dráhy 316, Chýně; zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

Na dotaz pí Kovářové ohledně kontroly hospodaření I. Vodohospodářské společnosti bylo dohodnuto, že KV bude pokračovat v kontrole provozování vodovodu a kanalizace; pí Pokorná požádala o předání podkladů.

6. V bodu 6. byla projednána změna č. 1 rozpočtu obce Chýně na rok 2010; úvodem projednání tohoto bodu se p. Fousek omluvil pí Kovářové za to, že v návrhu změny č. 1 rozpočtu je u částky 860 tis. Kč uvedena poznámka „odstupné bývalé paní starostce 4x měs. plat“, což evokuje k domněnce, že celá uvedená částka se týká odstupného bývalé starostky; toto však není pravda a uvedená poznámka sloužila pouze k tomu, aby bylo zdůvodněno zvýšení původní uvedené částky v rozpočtu obce Chýně; p. Stoklasa, předseda FV informoval přítomné o finanční situaci v rámci rozpočtu obce, resp. jeho změny č. 1; vysvětlil částky v příjmech a výdajích obce, které se lišily od původního návrhu rozpočtu – dotace, dopravní obslužnost, úklid sněhu, oprava vozovky apod.; poté p. Stoklasa konstatoval, že schodek rozpočtu bude hrazen z přebytků hospodaření minulých let; změna č. 1 rozpočtu obce Chýně byla schválena 6 hlasy; pí Kovářová a pí Pokorná se zdržely hlasování; na dotaz p. Fouska, proč se uvedené členky zastupitelstva zdržely hlasování odpověděla pí Kovářová, že se rovněž neptala, proč nebyla zvolena do školské rady.

7. V bodu 7. programu bylo projednáno rozpočtové provizorium obce Chýně na rok 2011; p. Fousek přečetl pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření obce v roce 2011 do doby přijetí rozpočtu obce na rok 2011; navržená pravidla obsažená v usnesení zastupitelstva obce Chýně z 22.12.2010 byla schválena všemi 8 hlasy.

8. V bodu 8. zastupitelé projednali předložený návrh plánovací smlouvy mezi obcí Chýně a společností EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4; p. Fousek uvedl, že zastupitelé obdrželi návrh smlouvy, který je výsledkem dlouhodobých jednání mezi oběma stranami, resp. jejich právními zástupci; zároveň zastupitelé obdrželi připomínky Mgr. Šulcové, právní zástupkyně obce Chýně ke smlouvě v poslední verzi z 20.12.2010; p. Fousek uvedl, že připomínky Mgr. Šulcové uvedené pod bodem 8. a 11. jsou diskutabilní a obec navrhuje buď vypustit smluvní pokuty ve výši 5 mil. Kč na obou stranách nebo naopak dát tuto smluvní pokutu na obě strany; dle názoru p. Fouska je pro obec schůdnější pokutu nezískat než pokutu platit; proto doporučuje zvolit variantu, aby smluvní pokuty obou stran byly vypuštěny ze smlouvy; poté proběhla diskuse k tomuto bodu programu:
p. Kovář – v dané lokalitě V roklích je tonáž 3,5 t, resp. 6,5t na páteřní komunikaci velmi nízká;
p. Fousek – pokud tato páteřní komunikace odvede 30% osobních aut z centra obce, bude to pro obec přínosem a úlevou;
pí Pokorná – smluvní pokuta 5 mil. Kč pro obec byla výsledkem jednání SDK; poté firma Embalador přišla s etapizací komunikace; částka smluvní pokuty 5 mil. Kč byla míněna pro vybudování komunikace v případě, že by si ji obec musela postavit sama;
p. Fousek – pokud by firma zkrachovala, neměla by na zaplacení pokuty; je rozumnější odstranit pokutu 5 mil. na obou stranách, aby se obec nevystavovala riziku platit 5 mil. Kč;
p. Novotný – navrhuje hlasovat o smlouvě;
pí Kovářová – tonáž komunikace 6,5 t je malá; např. vůz na svoz odpadu má tonáž mnohem větší;
p. Sokač – komunikace bude konstrukčně postavena tak, aby unesla plnou cisternu, tj. komunikace unese tonáž mnohem větší – toto bude součástí stavebního povolení a kolaudace stavby;
p. Jelínek přečetl návrh usnesení, které bylo schváleno 5 hlasy, proti byla pí Kovářová, hlasování se zdrželi p. Rydval a pí Pokorná;
9. V bodu 9. bylo projednáno navýšení počtu pracovních míst na OÚ Chýně; p. Fousek uvedl, že v době úklidu sněhu obec potřebuje zaměstnance dělnické profese ve zvýšené míře; jeden za zaměstnanců pracuje na dohodu o pracovní činnosti, kde je však možné vykonávat práci maximálně v průměru na polovinu stanovené pracovní doby, což je pro obec málo; proto p. Fousek navrhl zvýšit počet pracovních míst v dělnických profesích ze tří na 4 pracovní místa, a to pouze na dobu určitou do 30.4.2011; návrh na zvýšení počtu pracovních míst – dělnická profese o 1 pracovní místo, a to na dobu určitou do 30.4.2011, byl schválen všemi 8 hlasy;

10. V bodu 10. byla projednána změna č. 2 územního plánu obce Chýně; p. Fousek uvedl, že obec vlastní pozemek p. č. 166/151 v lokalitě Za Ovčínem, kde jedna část tohoto pozemku je ve stávajícím ÚP vedena jako plocha čistě obytného území pro výstavbu RD; obec však potřebuje plochu vedenou jako občanská vybavenost na výstavbu ZŠ, hřiště a zázemí školy; k tomuto bodu se rozvinula diskuse:
pí Pokorná – tento pozemek měl být použit na směnu za jiný pozemek;
p. Fousek – z usnesení č. 42 zastupitelstva obce z 10.6.2010 vyplývá, že architekt pracoval v rámci urbanistické studie zadané pí Kovářovou na něčem, co nebylo v souladu s tímto usnesením; pí Kovářová byla tímto usnesením pověřena k něčemu jinému;
pí Kovářová – území se musí zurbanizovat, hledala se cesta, jak dojít ke směně pozemků; architekt dostal zadání zjistit, zda na území dle ÚP se vejde ZŠ + hřiště + zázemí ZŠ; zájem obce je udržet pozemky tak, aby obec měla dostatečný prostor pro výstavbu ZŠ a jejího zázemí; argument p. Fouska, že v Hostivici je postavena škola s menší dostatečnou plochou pro její zázemí byl vyvrácen ve studii; pí Kovářová uvedla, že navrhovala porovnat obě studie (studii zadanou pí Kovářovou a studii zadanou p. Fouskem);
p. Fousek – obec má 1,7 ha plochy k dispozici; v této chvíli má část pozemku blokovánu pozemkem pro RD, ale obec potřebuje pozemek pro občanskou vybavenost;
p. Jelínek – obec potřebuje pozemek pro ZŠ a má část tohoto pozemku dle ÚP určenou pro výstavbu RD; teprve po změně č. 2 ÚP se obec může bavit o tom, zda obecní pozemek je dostatečně velký; obec nyní nemůže disponovat pozemky v soukromém vlastnictví;
p. Fousek – je nereálné měnit obecní pozemek za jiný, neboť obec nemá co směnit;
p. Novotný – obec nemůže stavět na soukromých pozemcích;
p. Fousek – obec v době, kdy byl starostou, nechala vyhotovit zdarma studii, kde je uvedeno, že na obecní pozemek se vejde ZŠ + sportoviště + zázemí;
pí Kovářová – na pracovní poradě zastupitelé dostali návrh studie od p. Fouska, to však pro mě není výstup, na kterém se dá stavět;
p. Serba – starosta pouze řekl, že území pro RD chce změnit na území občanské vybavenosti;
p. Rydval – je dobré vědět, kde by ZŠ stála; obec má nyní pozemky pro výstavbu RD, které by mohla zpeněžit, pokud by našla jiné pozemky pro výstavbu ZŠ;
pí Pokorná – p. Fousek a p. Rajtora počítají s tím, že by se jim plocha v lokalitě změnila na RD, ale pokud se zjistí, že ZŠ + zázemí se nevejde na obecní pozemky, bude obec potřebovat pozemky okolní, kde je nyní plocha pro volný čas;
p. Fousek – pokud by obec chtěla pozemky od p. Fouska a od p. Rajtory, tak by je mohla získat ne směnou, ale koupí pozemků za tržní cenu;
p. Jelínek – za doby působení p. Fingerhuta se p. Fousek ohrazoval proti tomu, aby jeho soukromé pozemky byly vedeny v ÚP jako sportoviště, ale bylo to ignorováno; proto je dnes v ÚP to, co je; nápravy tohoto stavu již byly zrealizovány u jiných soukromých vlastníků, tak proč ne u p. Fouska a p. Rajtory;
p. Kovář – každá obec by měla myslet na veřejný prostor a realizaci občanského života;
po ukončení diskuse bylo schváleno 7 hlasy, aby do změny č. 2 územního plánu obce Chýně byla část pozemku p. č. 166/151 navržena jako občanská vybavenost místo současného určení čistě obytného území; pí Kovářová se zdržela hlasování; v rámci tohoto bodu zároveň zastupitelé všemi 8 hlasy revokovali usnesení zastupitelstva č. 41 z 20.5.2010, ve kterém osobou odpovědnou za změnu č. 2 ÚP byla bývalá starostka pí Kovářová a odsouhlasili 8 hlasy, aby touto odpovědnou osobou za změnu č. 2 územního plánu obce Chýně, která bude spolupracovat s pořizovatelem a projektantem byl stávající starosta obce Chýně p. Pavel Fousek.

11.K bodu 11. p. Fousek uvedl, že zaměstnanci obce odklízejí sníh ručně lopatami a hrably, což znamená malou produktivitu práce; proto navrhl zakoupit pro obec radlici, která se dá připevnit k obecnímu traktoru při úklidu sněhu; navrhl radlice ve dvou cenových relacích – 9 a 12 tis. Kč; p. Rydval navrhl zakoupit levnější radlici, p. Novotný navrhl dražší radlici s tím, že je kvalitnější; pí Kovářová dodala, že obec nemá peníze na drahou techniku a občané si musí uvědomit, že když je sněhová kalamita, musí se s tím popasovat a vydržet to, stejně jako to musí vydržet lidé v celém státu a i v zahraničí; po ukončení diskuse zastupitelé vzali na vědomí, že bude koupena radlice na obecní traktůrek;

12. V následujícím bodu byl projednán záměr členských obcí ve svazku obcí Poutní cesta k Hájku zrušit tento svazek, neboť nepřináší žádnou přidanou hodnotu pro členské obce, pouze s sebou jeho existence přináší náklady, na kterých se podílejí všechny členské obce; pro to, aby tento svazek obcí mohl být zrušen likvidací, je nutné, aby všechny členské obce usneseními svých zastupitelstev schválili zrušení tohoto svazku; p. Kovář se otázal, zda by se tento svazek obcí nedal „resuscitovat“; poté bylo zrušení svazku obcí Poutní cesta k Hájku schváleno všemi 8 hlasy;
13. V bodu 13. byla projednána žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení bytového souboru Hostivice – jih - autobusové zastávky; zastupitelé projednali tuto žádost a poté všemi 8 hlasy vyjádřili nesouhlas s dokumentací investora EUFI – uzavřený investiční fond a.s., K Chýni 1250, Hostivice, z března 2010, pro územní řízení stavby objektu SO 04.3 – autobusové zastávky na umístění těchto zastávek v rámci budování Bytového souboru Hostivice – jih; důvodem nesouhlasu je ta skutečnost, že autobusové zastávky nepočítají s vybudováním zálivů, což by v daném území na dané komunikaci způsobilo dopravní zácpy a chaos;

14. V bodu 14. zastupitelé projednali žádosti o. s. Arbor o finanční příspěvek ve výši 16 tis. Kč a TJ Sokol Chýně o finanční příspěvek ve výši 10 tis. Kč; p. Fousek vzhledem k finanční situaci obce navrhl schválit oběma žadatelům finanční částky rovnající se polovině požadovaných prostředků s tím, že v příštím roce by se zastupitelstvo k těmto žádostem znovu vrátilo poté, kdy bude znát svou finanční situaci;

pí Kovářová – zastupitelé dostali seznam akcí; Arbor je jedním z mála spolků, který vyvíjí aktivní činnost; 16 tis. Kč není tak velká částka, aby se obecní rozpočet zhroutil; masopustu v letošním roce se zúčastnilo bezmála 500 obyvatel; nebude hlasovat, neboť je členkou Arbor;
p. Fousek – musí se brát v úvahu finanční možnosti obce;
p. Jelínek – Arbor byl v minulosti schopen fungovat téměř bez přispění obce;
p. Fousek – dětský den pořádaly spolky od roku 1990 nepřetržitě; zpívání u vánočního stromu se jednorázově vyskytlo již před 15 lety;
pí Kovářová – nepochybuji, že byly akce již v minulosti, ale v poslední době se akce masově rozšiřují (masopust);
p. Rydval – navrhuji přiznat Arbor 16 tis. Kč a TJ Sokol 5 tis. Kč;
proběhlo hlasování pro přiznání 16 tis. Kč Arbor – 4 zastupitelé byli pro, proti byl p. Jelínek, zdrželi se hlasování p. Stoklasa, pí Kovářová a pí Pokorná; pí Kovářová – obec by měla podporovat dobrovolníky – hasiče, rybáře apod.; poté proběhlo hlasování o návrhu přiznat Arbor 10 tis. Kč – 3 zastupitelé byli pro návrh – p. Stoklasa, p. Novotný a pí Linhartová, ostatní se zdrželi hlasování; v další verzi návrhu – 8 tis. Kč pro Arbor byli 3 zastupitelé pro, ostatní se zdrželi hlasování; následně p. Fousek navrhl přesunout tento bod na příští jednání zastupitelstva;

15. V bodu 15. byla projednána žádost ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Jakubové o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ v důsledku vydání, která nebyla zahrnuta do rozpočtu pro rok 2010 a souvisejí s přestavbou ZŠ, navýšením kapacity ve školní jídelně a opravou stěny v MŠ; pí Jakubová žádá o příspěvek ve výši 114 013,- Kč pro ZŠ a příspěvek ve výši 78 868,- Kč pro MŠ;

p. Rydval navrhl schválit finance pouze pro ty položky, které byly neočekávané, s ostatními položkami měla paní ředitelka počítat;
p. Stoklasa – při finanční kontrole v ZŠ a MŠ neměl pocit, že by školy s financemi plýtvaly a navrhl uhradit max. 120 tis. Kč; podotkl, že částka v plné výši byla zahrnuta do změny č. 1 rozpočtu obce Chýně;
p. Rydval – navrhuji schválit pro ZŠ nepředvídatelné náklady ve výši 60 tis. Kč a pro MŠ ve výši 49 tis. Kč;
zastupitelé všemi 8 hlasy schválili finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Chýně v celkové výši 109 000,- Kč.

16. V dalším bodu p. Fousek připomněl informaci podanou v úvodní části zastupitelstva v bodu 5. ve věci hledání náhradních prostor pro poštovní pobočku v Chýni; starosta znovu připomněl nutnost vypovědět nájemní smlouvu s nájemcem bývalé mlékárny, aby obec využila tyto prostory buď pro účely pošty nebo pro uskladnění věcí nutných pro provoz obce; p. Fousek podotkl, že pokud obec nenajde náhradní prostory pro poskytování poštovních služeb občanům, pobočka v Chýni se zruší; pí Kovářová k tomu podotkla, že i v situaci, kdy byla tendence zavírat poštovní pobočky, měla být pobočka v Chýni zachována, neboť neustále roste počet obyvatel v obci.

17. V bodu 17. programu byla projednána žádost firmy AZ Elektrostav, Bobnická 2020, Nymburk o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích pro kabelové vedení VN 22 kV – p. č. 841 (ostatní plocha) – 355 m, p. č. 862 (ostatní plocha) – 580 m, p. č. 156/183 (orná půda) – 9 m, p. č. 864 (ostatní plocha) – 9 m, p. č. 642 (ostatní plocha) – 365 m, p. č. 895 (ostatní plocha) – 70 m, p. č. 888 (ostatní plocha) - 380 m, p. č. 650 (ostatní plocha) - 90 m, p. č. 667 (ostatní plocha) – 280 m, všechny pozemky k. ú. Chýně; zastupitelé po projednání žádosti schválili všemi 8 hlasy zřízení věcného břemene na výše uvedených pozemcích za podmínek uvedených v příloze č. 1 usnesení č. 3/2010 ze zasedání zastupitelstva z 22.12.2010.

18. V bodu 18. p. Fousek přečetl žádost p. Radka Maliče o povolení užívání garáže na pozemku p. č. 185/224 k. ú. Chýně k podnikání – drobným automechanickým opravám; pí Kovářová k této žádosti uvedla, že je problematické zřizovat dílnu v obytné zóně, zejména pro majitele sousedních pozemků; poté zastupitelé schválili všemi 8 hlasy žádost p. Maliče za podmínky, že budou obci Chýně předložena souhlasná vyjádření přímých sousedů se zřízením dílny, budou dodrženy podmínky deklarované v žádosti ze dne 13.11.2010 a budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Chýně č. 3/2004.

19. V bodu 19. byl projednán otevřený dopis ředitele TS Hostivice na téma pitné vody v Chýni; pí Pokorná sdělila, že hovořila s ředitelem TS Hostivice p. Kramerem a ten jí sdělil, že AT stanice pro Chýni u chrášťanského vrchu vyžaduje opravu (čerpadla jsou položena nízko apod.), vody pro Chýni je však dost; pí Pokorná dává na zvážení, zda má smysl budovat vodovodní přivaděč TS Rudná, pokud má z Hostivice dojít k napojení na pražskou vodu cca v roce 2012; napojení na pražskou vodu z Hostivice by znamenalo, že Chýně bude muset vynaložit investice, avšak nepatrné ve srovnání s tím, co bude stát vybudování přivaděče vody TS Rudná a co zaplatí občané Chýně ve vodném, pokud obec bude brát vodu z tohoto přivaděče; p. Jelínek uvedl, že byly otevřeny chrášťanské vrty pod skládkou a on se obává kvality této vody;pí Pokorná sdělila, že dle jejího názoru Veolia by si ohlídala pražskou vodu; p. Fousek uvedl, že v současné době do Chýně dodává pitnou vodu rovněž Veolia a voda z chrášťanských vrtů se mísí s touto vodou; závěrem tohoto bodu zastupitelé pověřili starostu obce k jednání s TS Hostivice ohledně případného napojení obce Chýně na zdroj pražské pitné vody z Hostivice.

20. V bodu diskuse p. Fousek popřál všem hezké Vánoce a šťastný nový rok.

21. Na závěr p. Fousek poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva ve 22,50 hod.

V Chýni dne 29.12.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Josef Novotný

Věra Kovářová

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz