Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starosty o činnosti;

c) že bude vypovězena smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 3.7.2006 ve znění dodatku č. 1 a 2 s panem Františkem Bártou, U Dráhy 316, Chýně, který má pronajatý objekt bývalého mandlu;

d) že bude koupena radlice na obecní traktůrek.

B. schvaluje

a) změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2010;

b) rozpočtové provizorium obce Chýně na rok 2011 s těmito pravidly:

· rozpočtovým provizoriem na rok 2011 se řídí rozpočtové hospodaření obce Chýně v roce 2011 v době do schválení rozpočtu obce na rok 2011

· finanční prostředky v době rozpočtového provizoria budou použity na nutné provozní výdaje obce Chýně a jí zřízených organizací, na náklady na případné havárie a náklady vyplývající z uzavřených smluv

· výdaje na dlouhodobý majetek mohou být vynaloženy v případech pokračování započaté akce, na jejíž úhradu jsou zajištěny dotační zdroje

· výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají výdaji rozpočtu po jeho schválení;

c) smlouvu o podmínkách vzájemné spolupráce s firmou EMBALADOR s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 s tím, že ze smlouvy budou vypuštěna ustanovení o oboustranných sankcích ve výši 5 mil. Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

d) navýšení 1 pracovního místa – dělnické profese pro obec Chýně od 1.1.2011 do 30.4.2011;

e) aby do změny č. 2 územního plánu obce Chýně byla část pozemku p. č. 166/151 navržena jako občanská vybavenost místo současného určení čistě obytného území;

f) aby starosta obce Pavel Fousek byl určeným zastupitelem – osobou odpovědnou za změnu č. 2 územního plánu obce Chýně, která bude spolupracovat s pořizovatelem a projektantem;

g) zrušení svazku obcí Poutní cesta k Hájku;

h) finanční příspěvek pro ZŠ a MŠ Chýně v celkové výši 109 000,- Kč;

i) zřízení věcného břemene na obecních pozemcích pro kabelové vedení VN 22 kV – p. č. 841 (ostatní plocha) – 355 m, p. č. 862 (ostatní plocha) – 580 m, p. č. 156/183 (orná půda) – 9 m, p. č. 864 (ostatní plocha) – 9 m, p. č. 642 (ostatní plocha) – 365 m, p. č. 895 (ostatní plocha) – 70 m, p. č. 888 (ostatní plocha) - 380 m, p. č. 650 (ostatní plocha) - 90 m, p. č. 667 (ostatní plocha) – 280 m, všechny pozemky k. ú. Chýně, a to na základě žádosti firmy AZ Elektrostav, Bobnická 2020, Nymburk, za podmínek uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení.

C. revokuje

a) bod G. b) usnesení č. 41 z 20.5.2010, aby bývalá starostka obce pí Věra Kovářová byla určeným zastupitelem – osobou odpovědnou za změnu č. 2 územního plánu obce Chýně.

D. vyjadřuje nesouhlas

a) s předloženou dokumentací investora EUFI – uzavřený investiční fond a.s., K Chýni 1250, Hostivice, z března 2010, pro územní řízení stavby objektu SO 04.3 – autobusové zastávky na umístění těchto zastávek v rámci budování Bytového souboru Hostivice - jih.

E. odkládá

a) rozhodnutí o přidělení finančního příspěvku pro o. s. Arbor a TJ Sokol Chýně.

F. souhlasí

a) s užíváním garáže na pozemku p. č. 185/224 k. ú. Chýně k podnikatelským účelům – drobné automechanické opravy za podmínky, že budou obci Chýně předložena souhlasná vyjádření přímých sousedů, budou dodrženy podmínky deklarované v žádosti ze dne 13.11.2010 a budou dodržena ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Chýně č. 3/2004.

G. pověřuje

a) starostu obce k jednání s TS Hostivice ohledně případného napojení obce Chýně na zdroj pražské pitné vody z Hostivice.

Příloha: Podmínky zřízení věcného břemene na obecních pozemcích pro kabelové vedení VN 22 kV

V Chýni dne 27.12.2010

Pavel Fousek, starosta obce

Josef Novotný, místostarosta obce

Vyvěšeno dne 27.12.2010

Sejmuto dne 12.1.2011

Příloha

Podmínky zřízení věcného břemene na obecních pozemcích pro kabelové vedení VN 22 kV

1. Firma AZ Elektrostav, Bobnická 2020, Nymburk bere na vědomí a souhlasí s tím, že v části trasy kabelů bude v budoucnu parkoviště pro osobní automobily u zastávky ČD.

2. Okraj pláště nejvýše uloženého kabelu bude nejméně 1,3 m od budoucího povrchu cesty.

3. AZ Elektrostav, Bobnická 2020, Nymburk bere na vědomí a souhlasí s tím, že část tzrasy vede polními cestami, po kterých se pohybuje zemědělská technika majitelů nebo nájemců přilehlých polí.

4. Cena za zřízení věcného břemene na obecních pozemcích bude 255 Kč za 1 m trasy.

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz