Přítomni: pp. Jelínek, Novotný, Fousek Rydval, Stoklasa, Kuchař, pí Kovářová, pí Pokorná, pí Linhartová

Nepřítomní: 0

Hosté: 35 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starosty o převzetí obecního úřadu

6. Zpráva starosty o finanční situaci obce

7. Revize smluv s firmou OXES, s.r.o.

8. Stanovení počtu členů školské rady, jmenování třetiny členů rady za zřizovatele (obec)

9. Souhlas obce s dalším postupem TS Rudná ve věci přivaděče vody do Chýně

10. Smlouva obce s firmou Embalador – zjištění současného stavu přípravy smlouvy

11. Stanovení názvů nových ulic v obci Chýně

12. Zpráva hodnotitelské komise o výběrovém řízení na zhotovitele chodníku v centru obce, smlouva o dílo se zhotovitelem

13. Žádost Hedviky Štrosové, Za Školou 55, Chýně o změnu výše nájemného ve školnickém bytu v budově ZŠ, Za Školou 55, Chýně v souvislosti s přestavbou ZŠ

14. Změna č. 2 ÚPO – návrhy za obec Chýni

15. Žádost Ing. Simony Feigerlové, Jasenka 767, Vsetín o odkoupení části obecního pozemku p. č. 717

16. Žádost Jiřího Blažka, Javorová ul., Chýně o vybudování přístřešku na zastávce autobusu Háje – směr Praha

17. Žádost firmy AZ Elektrostav, Bobnická 2020, Nymburk o odsouhlasení trasy kabelového vedení VN 22 kV z plánované rozvodny ČEZ přes obecní pozemky

18. Dodatky k nájemním smlouvám uzavřeným mezi obcí Chýně a STRAHOVSKÝM RYBNÍKEM o.p.s., Hlavní 200, Chýně

19. Parkování v ulici U Dráhy

20. Pověření finančního výboru veřejnoprávní kontrolou v ZŠ a MŠ

21. Diskuse

22. Závěr.

Průběh zasedání:

Zasedání zahájil v 18,00 hod. starosta obce p. Fousek, přivítal všechny přítomné a oznámil, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přečetl návrh programu a vyzval zastupitele k příp. doplnění; nebyl vznesen žádný návrh na doplnění a navržený program zastupitelstva byl schválen 8 hlasy (p. Rydval se dostavil později).
P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 43 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.8.2010 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny, s výjimkou bodu D. a), kde budou pokračovat jednání ve věci uzavření plánovací dohody s p. Řehořem Klofou, vlastníkem pozemků v lokalitě Pod Horou; dále proběhla kontrola usnesení č. 1/2010 z ustavujícího zasedání zastupitelstva konaného dne 8.11.2010; poté se dostavil p. Rydval.
Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise p. Fousek navrhl p. Jelínka a pí Pokornou – oba byli schváleni všemi 9 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 9 hlasy p. Rydval a pí Linhartová; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.
V bodu 5. informoval p. Fousek o převzetí agendy zajišťované na OÚ Chýně; proces přebírání agendy od bývalé starostky pí Kovářové stále probíhá a bude probíhat minimálně do konce listopadu:
ČOV – proběhl kontrolní den 12.11.2010, na kterém OŽP Černošice zastavil provoz ČOV, a to z důvodu, že není zkolaudována stavba ČOV (budova); ihned následující pracovní den p. Fousek kontaktoval zástupce firmy Provod, která zajišťuje administrativně technické záležitosti ve věcí rozšíření ČOV p. Plichtu; p. Plichta vysvětlil, že kolaudaci bude obec realizovat až po provedení plateb z dotace, a to z důvodů následné kontroly dotace ČOV finančním úřadem, kde by v opačném případě obec mohla dostat penále a nemohla by navíc žádat o další dotace; v současné době nová ČOV využívá 2 sekce ze tří, a to kvůli ukládání kalů (jinak by zatím obci stačila pouze 1 sekce k používání); nová ČOV je dočasně provozována I. Vodohospodářskou společností, obec však musí vypsat nové výběrové řízení na provozovatele nové ČOV; nová ČOV bude provozována 1 rok ve zkušebním provozu, poté proběhne kolaudace; platby jsou realizovány přes samostatný účet zřízený u KB, a.s.
Višňovka – je uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, platby jdou přes samostatný účet zřízený u KB, a.s.; část plateb již byla realizována, do konce roku obec uhradí ještě částku 2,602 mil. Kč; obec obdržela od firmy realizující práce ve Višňovce harmonogram prací – finální práce by měly být ukončeny do 30.6.2011; ve Višňovce bude umístěno celkem 15 prvků, v současné době je zde umístěn pouze 1, a to altán pro seniory;
ZŠ – rozšíření a rekonstrukce – stavba byla již zkolaudována, na KÚ Středočeského kraje obec podala žádost o proplacení faktur, do konce roku by měly platby proběhnout;
Revitalizace jádra obce – výstavba nových chodníků – obec obdržela dotaci, 24.11.2010 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby (viz dále);
Oprava chodníku na návsi – p. Novotný + jeho zaměstnanci + zaměstnanci obce umístili do písku kostky, které lze v případě potřeby snadno odstranit a umístit jinde;
Oprava rozhlasu – p. Novotný spolu s p. Procházkou zajistili opravu obecního rozhlasu, oběma patří díky;
Obecní úřad – pravidelně probíhají pracovní porady zaměstnanců, zaměstnanci se podílejí na předávání činností novému vedení obce;
V bodu 6. p. Fousek přednesl zprávu o finanční situaci obce, která souvisí s budováním investičních akcí v obci – viz tabulka uvedená v příloze zápisu; z tabulky vyplývá, že obec zaplatila již více, než kolik činí její spoluúčast u dotací, a to z toho důvodu, že musela uhradit některé platby, které budou zaplaceny z dotace, až obec obdrží finance z této příslušné přiznané dotace; obec celkem obdržela dotace ve výši 40 533 822,- Kč, spoluúčast obce je celkem 8 581 694,- Kč, cena dodavatelů činí 47 190 551,- Kč; splatnost faktur ve smlouvách o dílo je 60 dnů s tím, že pokud by se obec dostala do přechodného nedostatku finančních prostředků způsobeného prodlením dotace na předmětnou stavbu, bude lhůta splatnosti na základě písemné žádosti obce prodloužena dodatkem ke smlouvě; v rámci projednávání tohoto bodu se dostavil p. Plichta, zástupce firmy Provod, který doplnil informace sdělené p. Fouskem ohledně nové ČOV v bodu 5; ČOV je dimenzovaná na 6 tis. EO, dostavěna bude na přelomu listopadu a prosince 2010, příští týden by obec měla obdržet smlouvu o poskytnutí dotace a platby z dotace by obec měla dostat v lednu 2011; výběrové řízení na provozovatele ČOV bude provedeno formou koncesního řízení, které zajišťují některé firmy (právní kanceláře) – nyní toto řízení probíhá např. v obci Velké Přílepy;dále p. Fousek informoval, že ředitelka ZŠ a MŠ požádala o finanční pomoc pro ZŠ a MŠ, a to na vybavení nově vzniklých tříd nábytkem, na nákup úklidových prostředků v souvislosti s přestavbou ZŠ, na další vybavení školy v souvislosti s přestavbou; celkem paní ředitelka požádala obec o cca 114 tis. pro ZŠ a cca 78 tis. pro MŠ na úpravy havarijního stavu budovy, vyšší spotřebu el. energie v loňské zimě a vyšší kapacitu jídelny v souvislosti s vyšším počtem žáků; p. Fousek sdělil, že obec do doby úhrady plateb obce z dotací nemůže poskytovat další neplánované prostředky ZŠ a MŠ a navrhl rozhodnout o žádosti paní ředitelky na příštím zasedání zastupitelstva;rovněž p. Fousek uvedl, že obec musí připravit změnu č. 1 rozpočtu obce na rok 2010 a návrh rozpočtu obce na rok 2011; pí Doubravová se otázala, jaké bylo hospodaření obce celkově za minulé volební období; p. Fousek odpověděl, že obec hospodařila dobře, bylo našetřeno cca 9 mil. Kč; k tomu dodala bývalá starostka pí Kovářová, že obec se v minulém volebním období zbavila předchozích finančních závazků (každý rok bylo splaceno cca 1 mil. Kč) a nyní dobíhá poslední splátka; rovněž uvedla, že obec si nechala zpracovat rozpočtový výhled Chýně Ing. Tesařem a bylo konstatováno, že obec hospodařila velmi dobře, dokázala investovat a měla malé provozní náklady; dále pí Kovářová uvedla, že propad ve financování obce v souvislosti s ekonomickou situací v poslední době byl velmi velký; p. Novotný uvedl, že je nutno si uvědomit, co obec za působení p. Fingerhuta vybudovala – vodovod, kanalizaci apod.; není proto divu, že si musela na tyto stavby půjčit.p. Chadima se dotázal na financování opravy dešťové kanalizace v ulici Okružní; bylo odpovězeno, že faktura za provedené dílo bude uhrazena až po roce zkušebního provozu.
V dalším bodu byla projednána revize smluv s firmou OXES; p. Fousek konstatoval, že p. Jelínek na pracovní poradě zastupitelů zmínil potřebu provést analýzu stávajícího smluvního stavu mezi obcí a firmou OXES; navrhl, že za obec bude jednat s právní kanceláří Mgr. Šulcové o přípravě stanoviska pro zastupitele (co obec může žádat po OXES a co nikoliv); p. Novotný na pracovní poradě navrhl, aby „1. kolo„ jednání mezi obcí a OXES proběhlo na úrovní obce a p. Berana; p. Fousek doporučil nejprve zadat advokátní kanceláři Mgr. Šulcové ve spolupráci s p. Jelínkem vypracování analýzy smluv a právního stanoviska a teprve poté jednat s OXES; p. Rydval navrhl, aby obec nejprve získala stanovisko OXES, zda vůbec chce s obcí jednat, aby obec zbytečně nečerpala finance; p. Jelínek upřesnil, že se jedná o vypracování analýzy, co obec na základě uzavřených smluv s firmou OXES v minulosti může vymáhat; zastupitelé pověřili p. Ondřeje Jelínka, aby ve spolupráci s AK Mgr. Šulcové připravili rozbor a vyhodnocení existujících smluv s firmou OXES s.r.o..
V bodu 8 zastupitelé stanovili počet členů školské rady a jmenovité zástupce ve školské radě za zřizovatele školy – obce; p. Fousek uvedl, že stávající školská rada čítá 3 členy, dle zákona je třetina členů tvořena zástupci zřizovatele, třetina zástupci nezletilých dětí a třetina zástupci pedagogických pracovníků; po dohodě s ředitelkou ZŠ obec navrhuje 6 členů školské rady; zastupitelé schválili všemi 9 hlasy nový počet členů školské komise, a to 6; p. Fousek vyzval zastupitele k podávání návrhů na členy školské rady za zřizovatele – pí Pokorná navrhla pí Kovářovou, p. Jelínek navrhl pí Hoškovou; proběhlo hlasování o návrhu pí Pokorné – tři hlasy byly pro zvolení pí Kovářové (p. Rydval, pí Pokorná a p. Kuchař), ostatní se zdrželi hlasování; pro Pí Hoškovou hlasovalo 5 členů zastupitelstva, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování (pí Pokorná, pí Kovářová, p. Rydval a p. Kuchař); vzhledem k tomu, že byl tímto zvolen do školské rady pouze 1 člen (pí Hošková), zastupitelé hlasovali o dalších návrzích – pí Pokorná navrhla p. Kuchaře, pí Kovářová navrhla pí Linhartovou; vzhledem k tomu, že při hlasování o návrhu pí Kovářové byla pí Linhartová zvolena 8 hlasy (ona sama se zdržela hlasování), o návrhu pí Pokorné se již nehlasovalo; p. Pražan k tomuto bodu podotkl, že pí Kovářová při volbách do zastupitelstva obce obdržela největší počet hlasů a zastupitelé by neměli bojkotovat její osobu; p. Chadima k tomu uvedl, že koalice, která vznikla, vyplývá z výsledků voleb a má 5 hlasů; pí Kovářová podotkla, že veškeré kulturní akce obce byly pořádány ve spolupráci se žáky ZŠ, a proto si myslela, že má ke škole blízko a ráda by znala důvody, proč nebyla zvolena za členku školské komise.
V bodu 9. byl projednán návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 742 a 753 k. ú. Chýně, který zaslaly TS Rudná ve věci výstavby vodovodního přivaděče do obce; p. Fousek přečetl návrh smlouvy, p. Rydval k tomu podotkl, že TS Rudná by se měly do budoucna zavázat ke spolupráci s obcí, neboť budou účastníky řízení u všech záležitostí, týkajících se pozemků, na kterých bude zřízeno věcného břemeno; navrhl doplnit do smlouvy následující větu: „Technické služby Rudná, a.s. se zavazují, s ohledem na závazek trpět v budoucnu předmětné věcné břemeno ze strany obce – budoucího povinného, že budou v budoucnu jakožto oprávněný z věcného břemene, jednat zcela v souladu s jednáním obce při nakládání s pozemky p. č. 742 a 753 k. ú. Chýně“;p. Kovář - řešení vést vodu z Chrášťan prostřednictvím vybudování nového přivaděče TS Rudná je špatné řešení pro obec a obec na to doplatí; rovněž stažení žádosti o dotaci na vodovodní přivaděč ze Sobína, který si měla obec sama vybudovat, je špatné řešení;p. Fousek - platí to, co bylo schváleno minulým zastupitelstvem;pí Kovářová - obec za mého působení nechala prodloužit stavební povolení na výstavbu přivaděče ze Sobína, aby bylo v záloze, jestliže by varianta vedení přivaděče vody z Chrášťan do obce nevyšla.p. Fousek - pokud by obec dostala dotaci na výstavbu přivaděče ze Sobína (celková cena stavby by byla cca 30 mil. Kč), musela by ze svých zdrojů zaplatit cca 15 mil. Kč, které nemá; pí Kovářová - obec na výstavbu přivaděče již vynaložila v minulém období 1,5 mil. Kč a rovněž čas a pracovní úsilí; zastupitelé v minulém období schválili podání žádosti o dotaci na přivaděč ze Sobína, obec měla šanci dostat z MZe dotaci; pokud by obec sama stavěla přivaděč vody, byla by voda pro občany levnější;p. Fousek – obec by neměla na vlastní zdroje, pokud by dostala dotaci;pí Kovářová – navrhovala jsem zpracovat odborný posudek pro obě varianty – přivaděč ze Sobína i z Rudné; toto bylo zastupitelstvem zamítnuto; p. Fousek – nikdo neslibuje, že voda z Rudné (Chrášťan) bude levná, ale bude pražská, tj. kvalitnější;p. Stoklasa – podmínky napojovacího bodu v Sobíně se změnily, obec by neměla dostatečnou kapacitu vody;pí Kovářová – prodloužení stavebního povolení na přivaděč ze Sobína platí včetně původně stanovené kapacity;zastupitelé schválili 8 hlasy (pí Kovářová byla proti), aby byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s TS Rudná na uložení přivaděče vody na obecních pozemcích p. č. 742 a 753 k. ú. Chýně a pověřuje starostu podpisem této smlouvy s tím, že do smlouvy bude doplněno následující ustanovení: „Technické služby Rudná, a.s. se zavazují, s ohledem na závazek trpět v budoucnu předmětné věcné břemeno ze strany obce – budoucího povinného, že budou v budoucnu jakožto oprávněný z věcného břemene, jednat zcela v souladu s jednáním obce při nakládání s pozemky p. č. 742 a 753 k. ú. Chýně“;
V bodu 10. byla projednávána plánovací smlouva, která má být uzavřena mezi obcí a firmou Embalador; bylo konstatováno, že zastupitelé nemají k dispozici verzi smlouvy ze 14.10.2010, do které již byly zapracována připomínky právních zástupců obou smluvních stran (AK Havel & Holásek za obec a Mgr. Vincík za Embalador); tato verze jim bude zaslána, aby se na příštím zasedání zastupitelstva mohli ke smlouvě vyjádřit; v mezidobí obec projedná s firmou Embalador a jejich právními zástupci (za obec AK Mgr. Šulcové) připomínky a výsledek jednání bude prezentován na příštím zasedání zastupitelstva obce; p. Fousek nabídl p. Rydvalovi účast na precizaci smlouvy; p. Sokač, zástupce firmy Embalador sdělil, že s takovýmto postupem souhlasí; p. Stoklasa uvedl, že pošle ke smlouvě připomínky za svou osobu; přílohy smlouvy má obec k dispozici, firma Embalador je doložila; zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy plánovací smlouvy s firmou Embalador; Po ukončení diskuse k bodu 10. navrhl p. Fousek na žádost přítomného zástupce firmy AZ Elektrostav, aby byl bod 17. programu přesunut jako bod 11. a bod 11. přesunut jako bod 17; zastupitelé s tímto návrhem vyslovili souhlas;
V bodu 11. byla tedy projednána žádost firmy AZ Elektrostav o odsouhlasení trasy kabelového vedení 22 kV z plánované transformovny přes obecní pozemky; zástupce firmy názorně ukázal na mapě navrhovanou trasu vedení, p. Fousek navrhl vést trasu zčásti jinudy (namísto okliky vést trasu rovně v určitém místě); k návrhu p. Fouska uvedl zástupce firmy, že novou navrženou trasu nemá odsouhlasenou s odborem životního prostředí, a proto žádá dodržet trasu původně navrženou; p. Fousek - obec bude požadovat za souhlasné stanovisko s vedením trasy tam, kde trasa povede pod obecní cestou, aby tato cesta po položení kabeláže byla upravena tak, aby po ní bylo možno pohodlně projít i s dětským kočárkem (štěrkový povrch apod.); p. Jelínek - kolem trasy vedení jsou pole a nebylo by možné zabránit zemědělské technice, aby na upravenou cestu nevjela;p. Rydval – návrh položení kabeláže by měl projednat p. starosta se žadatelem a již připravený závěr prezentovat zastupitelům;p. Fousek – souhlasím s tím, v tomto případě jsem však obdržel žádost na poslední chvíli a neměl jsem čas ji s firmou projednat; zastupitelé se dohodli, že p. Fousek bude jednat se žadatelem a bude zastupitelům prezentovat závěr jednání; zastupitelé poté všemi 9 hlasy odložili žádost firmy AZ Elektrostav o odsouhlasení trasy kabelového vedení 22 kV.
V následujícím bodu bylo projednáno výběrové řízení na zhotovitele stavby chodníků v centru obce; p. Fousek uvedl, že výběrové řízení proběhlo v den konání zasedání zastupitelstva, a proto zastupitelé nemohli s předstihem obdržet materiály k tomuto bodu; dále uvedl, že výběrového řízení se zúčastnilo celkem 8 firem, z toho jedna byla ze zadávacího řízení vyřazena z důvodu, že nebyl doložen seznam obdobných stavebních prací dle zadávací dokumentace; v zakázce malého rozsahu byla hodnocena výše nabídkové ceny – 80%, podmínky smlouvy o dílo – 10% a záruky za dílo – 10%; po celkovém vyhodnocení všech stanovených kriterií byla hodnotící komisí doporučena firma ČNES dopravní stavby, a.s., M. Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ 47781734 z důvodu obdržení nejvyššího počtu bodů; zastupitelé obce vzali na vědomí zprávu hodnotící komise v zakázce malého rozsahu Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně a souhlasili 9 hlasy s výběrem firmy ČNES dopravní stavby, a.s., M. Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ 47781734, dále zastupitelé všemi 9 hlasy pověřili starostu obce podpisem Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně a dále podpisem smlouvy o dílo s firmou ČNES dopravní stavby, a.s., M. Horákové 2764, 272 01 Kladno; vítězná firma nabídla zhotovení díla za cenu 4 265 659,- Kč vč. DPH.p. Rydval se otázal, zda někdo z členů zastupitelstva nemá vazbu na vybranou firmu, aby nedošlo ke střetu zájmů, zastupitelé odvětili, že nikoliv.
13. V rámci bodu 13 byla přednesena žádost pí Hedviky Štrosové o snížení nájemného ve školnickém bytu v budově ZŠ; bylo konstatováno, že užitná plocha bytu se po rekonstrukci a rozšíření ZŠ zmenšila z původních 43 m2 na 26 m2; v současné nájemní smlouvě je uvedeno, že energii za teplo a vodné a stočné hradí obec; v této souvislosti navrhl p. Fousek, aby v objektu byly nainstalovány měřiče, které spotřebu tepla a vody pro byt přesně změřily a nájemce bytu by spotřebu hradil sám; v návaznosti na instalaci měřidel by pak bylo zastupitelstvem obce stanoveno nové nájemné; p. Stoklasa navrhl, aby do doby instalace měřidel byla zohledněna v nájemném menší plocha bytu; následně bylo dohodnuto, že nová nájemní smlouva od 1.1.2011 bude uzavřena pouze na tři měsíce (do 31.3.2011) a nájemné bude stanoveno na částku 1200,- Kč, ostatní náležitosti smlouvy budou ve stávajícím znění; od 1.4.2011 bude uzavřena další nová nájemní smlouva se změněnými podmínkami nájmu bytu; zastupitelé odsouhlasili všemi 9 hlasy, aby bylo nájemné ve školnickém bytu sníženo na částku 1 200,- Kč měsíčně; smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.3.2011; poté bude uzavřena smlouva nová, a to v návaznosti na instalaci měřičů tepla a vody;
14. V rámci bodu 14. byla projednána změna č. 2 územního plánu obce Chýně, resp. návrhy za obec Chýni; p. Jelínek dal na zvážení, zda do této změny ÚP zahrnout polní cesty a biokoridory, kde vznikl nesoulad s územním plánem obce z důvodů pozemkových úprav; dále p. Jelínek zmínil pozemek p. č. 166/151 v lokalitě Za Ovčínem, jehož jedna část je v ÚP uvedena jako plocha pro výstavbu rodinných domů; obec by potřebovala změnit tuto část pozemku na plochu s občanskou vybaveností; p. Fousek uvedl, že výše uvedené změny v ÚP se budou dotýkat pozemků v jeho vlastnictví, a proto nebude hlasovat při projednávání tohoto bodu; pí Kovářová sdělila, že zastupitelé by měli být vybaveni při projednávání tohoto bodu mapkou se zakreslením uvedených pozemků; dále uvedla, že pro lokalitu Za Ovčínem byla vypracována urbanistická studie a navrhla, aby byla zastupitelům prezentována; zároveň se dotázala, zda se bude p. Fousek finančně podílet na úhradě platby za tuto studii;p. Fousek odpověděl, že ano, pokud to nebude v rozporu s jeho zájmy a zájmy p. Romana Rajtory;po ukončení diskuse k tomuto bodu zastupitelé všemi 9 hlasy odložili projednávání tohoto bodu.
15. V bodu 15. byla projednána žádost Ing. Simony Feigerlové, Jasenka 767, Vsetín o odkoupení části obecního pozemku p. č. 717; p. Fousek uvedl, že se jedná o lokalitu za Baštou, kde mezi pozemkem žadatelky a p. Duška vznikl klín, který obec těžko může využít a ten evokuje k odkládání různých věcí a vzniká tak nepořádek; uvedl, že by nebyl proti, aby obec uvedenou část pozemku odprodala za podmínky, že žadatelka si nechá na své náklady vyměřit tuto část pozemku a rovněž na své náklady nechá vyhotovit geometrický plán; pí Doubravová navrhla, aby rovněž bylo stanoveno ze strany obce, že pokud nedojde k odprodeji uvedené části pozemku z nějakého důvodu, nebude si žadatelka nárokovat úhradu již vynaložených nákladů; zastupitelé všemi 9 hlasy pověřili p. Fouska přípravou prodeje části obecního pozemku p. č. 717 k. ú. Chýně.
16. V dalším bodu byla projednána žádost p. Jiřího Blažka, Javorová ul. Chýně o vybudování přístřešku na zastávce autobusu Háje směrem na Zličín; p. Fousek sdělil, že p. Novotný se iniciativně nabídl vybudovat za pomoci zaměstnanců obce přístřešek s minimálními náklady; p. Kovář a pí Kovářová podotkli, že přístřešek je součástí řešeného území v rámci přiznané dotace na revitalizaci areálu Višňovka a je zapotřebí zjistit, zda může být v této části území přístřešek umístěn, aby se obec nedostala do problémů s dotací; zastupitelé všemi 9 hlasy pověřili starostu obce, aby obce, aby zjistil možnosti na vybudování přístřešku na zastávce autobusu Háje v souvislosti s revitalizací areálu Višňovka; pí Netrefová podotkla, že přístřešky u autobusových zastávek v obci by měly mít jednotný vzhled.
17. V bodu 17. byly projednány názvy nově vzniklých ulic v obci Chýně, a to v lokalitě Kaliště; p. Fousek uvedl, že se jedná o dvě ulice, jedna přiléhající k ulici Ke Skále a z druhé strany k ulici Na Kališti; u této nové ulice p. Fousek podotkl, že cesta od rodinného domu p. Kuchaře směrem k železniční trati nesla historický název „Na Průhonu“, a proto p. Fousek navrhl název této nové ulice „Pod Průhonem“; u druhé nové ulice přiléhající k ulici „Slunečnicová“ navrhl p. Jelínek zachovat názvy ulic podle rostlin (květin), a navrhl proto název ulice „Vřesová“; názvy obou nových ulic „Pod Průhonem“ a „Vřesová“ byly schváleny všemi 9 hlasy.
18. V bodu 18. byla projednána žádost o.p.s. STRAHOVSKÝ RYBNÍK, Hlavní 200, Chýně o uzavření nájemních smluv mezi touto společností a obcí Chýně na dobu určitou, namísto doby neurčité, a to z důvodu větší jistoty této společnosti; zastupitelé všemi 9 hlasy schválili dodatky k uzavřeným nájemním smlouvám s tím, že nájemní smlouvy s o.p.s. STRAHOVSKÝ RYBNÍK budou uzavřeny na dobu určitou do 1. října 2025 a pověřili starostu obce podpisem těchto dodatků.
19. V dalším bodu programu bylo diskutováno parkování občanů v ulici U Dráhy, a to na základě jejich žádosti o řešení dané situace zavedením karet pro rezidenty; p. Fousek přednesl přítomným problém občanů – nedostatek parkovacích míst v této lokalitě, úzké jednosměrné komunikace apod.; p. Jelínek k žádosti uvedl, že zavést karty na parkování je obtížné, neboť není dostatek parkovacích míst v lokalitě Háje a po zaparkování aut pak nezůstává dostatečně široký jízdní pruh dle stanovené vyhlášky; pokud by v ulici U Dráhy parkovala auta podélně naproti parkovacím stáním, zůstane sice jízdní pruh široký 3 m, nicméně nedá se vyjet z parkovacích stání a odklízení sněhu v zimním období je nerealizovatelné; řešením jsou pozemky firmy OXES, které by byly použity na nová parkovací stání; obec bude jednat s firmou OXES o nových parkovacích místech; pí Kovářová k tomu dodala, že OXES v letech 2006 – 2007 nabízel občanům k odkupu parkovací místa, občané však za nabízenou cenu tato místa odmítli;20. V rámci bodu 20. zastupitelé všemi 9 hlasy pověřili Finanční výbor k provedení veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ Chýně, v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů; finanční kontrola bude provedena do konce roku 2010.21. V rámci diskuse
Pí Kovářová – pozvala všechny občany na rozsvěcení vánočního stromu na návsi 28.11.2010 v 16,00 hod. za zpěvu adventních písní a vystoupení žáků školy;
Pí Musilová – pozvala všechny občany na vánoční trhy pořádané v Chýni v sobotu 11. prosince 2010; začátek je v 10,00 hod. a konec v 18,00 hod.; lze zakoupit hodnotné vánoční dárky, vystoupí žáci ZŠ a MŠ s vánočními písněmi u stromečku před OÚ Chýně, občerstvení zajistí p. Kuchař;
P. Ernest – nelíbí se mu vypouštění světlic na konci roku v zástavbě a navrhuje vyčlenit pro takovýto druh zábavy jen určité místo;
P. Kuchař – pozval přítomné na 31.12.2010 na fotbalový turnaj pořádaný na obecním hřišti; soutěžit budou převážně chýňská družstva; turnaj probíhá od 9,00 hod do 16,00 hod.
P. Chadima – navrhl udělat z ulice Příčná jednosměrnou komunikaci a zřídit zde místa na parkování;
Pí Netrefová – poděkovala bývalé starostce pí Kovářové za dosavadní činnost a předala jí květiny;
P. Fousek – zmínil problém p. Zezuly, který koupil od OXES pozemek na stavbu RD; tento pozemek však v rámci územního plánu je veden jako veřejná zeleň a rovněž se jedná o pozemek, který byl OXES přislíben na vybudování dětského hřiště; tento pozemek navíc vede pod dráty vysokého napětí; p. Rydval a p. Stojklasa navrhli trojstranné jednání mezi p. Zezulou, obcí Chýně a firmou OXES; zastupitelé pověřili 9 hlasy starostu obce k trojstrannému jednání s firmou OXES s.r.o. a Ing. Zezulou ve věci žádosti o změnu č. 2 územního plánu obce Chýně – pozemku p. č. 185/237 k. ú. Chýně – plocha Z1 – 9;
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22,45 hod., p. Fousek poděkoval přítomným za účast a uvedl, že pracovní porada zastupitelstva se bude konat 8. prosince 2010 v 19,00 hod. na OÚ Chýně.
Příloha: tabulka financování investičních akcí

V Chýni dne 26.11.2010

Zapisovatel :

Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Rydval

Alena Linhartová

Pavel Fousek, starosta obce

Příloha
Tabulka financování investičních akcí

Název akce DOTACE CENA DODAVATELE PŮVODNÍ SPOLUÚČAST PLATIT PLATIT MIMO DOTACI ZAPLACENO OBCÍ

ČOV 25 193 668 Kč 32 019 949 Kč 6 308 000 Kč 20 607 232 Kč 7 743 251 Kč
ZŠ 5 295 578 Kč 6 392 638 Kč 5 999 842 Kč 264 779 Kč 5 143 316 Kč 1 342 844 Kč
Višňovka 10 044 576 Kč 8 777 964 Kč 2 008 915 Kč 2 273 222 Kč 110 082 Kč 249 251 Kč
Celkem 40 533 822 Kč 47 190 551 Kč 8 581 694 Kč 28 023 770 Kč 110 082 Kč 9 335 346 Kč

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz