Přítomni: pí Linhartová, Pokorná, Kovářová, pp. Fousek, Jelínek, Kuchař, Novotný, Rydval, Stoklasa

Nepřítomní: 0

Hosté: 44 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba mandátové komise – kontrola osvědčení o zvolení členem zastupitelstva

3. Složení slibu členů zastupitelstva

4. Schválení programu

5. Volba volební a návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

6. Volba starosty a místostarostya. určení počtu místostarostůb. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)c. určení způsobu volby starosty a místostarostyd. volba starostye. volba místostarosty

7. Zřízení finančního a kontrolního výborua. určení počtu členů finančního a kontrolního výborub. volba předsedy finančního výboruc. volba předsedy kontrolního výborud. volba členů finančního výborue. volba členů kontrolního výboru

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

9. Diskuse

10. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. dosavadní starostka obce pí Kovářová a přivítala všechny přítomné. Sdělila, že dle stanovených pravidel předsedajícím ustavujícího zasedání zastupitelstva je buď dosavadní starosta nebo nejstarší člen nového zastupitelstva. Otázala se členů zastupitelstva na jejich návrhy. Bylo navrženo, aby předsedající zasedání zastupitelstva do okamžiku zvolení nového starosty byla dosavadní starostka pí Kovářová. Návrh byl schválen 8 hlasy členů zastupitelstva, pí Kovářová se zdržela hlasování. Pí Kovářová konstatovala, že zasedáni zastupitelstva bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), v platném zněni, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podáni návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni (lhůta uplynula dne 29.10.2010, žádny návrh nebyl podán). Informace o místě, době a programu zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Chýně zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od 1.11.2010 do 8.11.2010 Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Poté pí Kovářová sdělila, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. V dalším bodu jednání byla navržena mandátová komise ve složení p. Fousek, p. Jelínek a pí Pokorná. Návrh byl přijat všemi 9 hlasy členů zastupitelstva. Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva obce Chýně u všech zastupitelů a konstatovala, že osvědčení byla vydána registračním úřadem v potřebném počtu, jsou řádně vyplněná a podepsaná.

3. V dalším bodu programu pí Kovářová, v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu pí Kovářová upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složeni slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Následně pí Kovářová přečetla slib a vyzvala zastupitele ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Poté pí Kovářová konstatovala, že žádný ze zastupitelů neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

4. V bodu 4. programu pí Kovářová přečetla navržený program jednání a vyzvala přítomné zastupitele k doplnění programu. Nebyl vznesen žádný návrh a zastupitelé všemi 9 hlasy schválili navržený program.

5. V dalším bodu byla ustavena volební a návrhová komise, určeni ověřovatelé zápisu a zapisovatel. Pí Kovářová navrhla za členy volební komise p. Rydvala, p. Stoklasu a pí Linhartovou. Zastupitelé schválili 9 hlasy členy této komise. Dále pí Kovářová navrhla členy návrhové komise – p. Jelínka a p. Stoklasu. Oba členové návrhové komise byli schváleni 9 hlasy. Poté byli určeni ověřovatelé zápisu – pí Pokorná a p. Rydval, zapisovatelem byla stanovena pí Musilová.

6. V bodu 6. programu proběhla volba starosty a místostarosty. Nejprve bylo hlasováno o počtu místostarostů v obci Chýně – p. Fousek navrhl 1 místostarostu a tento návrh byl schválen všemi 9 hlasy zastupitelů. Poté zastupitelé jednali o tom, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích). P. Jelínek navrhl, aby pouze funkce starosty byla funkcí dlouhodobě uvolněnou – tento návrh byl schválen všemi 9 hlasy zastupitelů. V otázce způsobu volby starosty a místostarosty se zastupitelé shodli všemi 9 hlasy na veřejné volbě. Poté následovala volba starosty – p. Jelínek navrhl na funkci starosty p. Pavla Fouska, pí Pokorná navrhla do funkce pí Věru Kovářovou. Zastupitelé zvolili 5 hlasy za starostu obce Chýně p. Pavla Fouska, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Kovářová, pí Pokorná, p. Kuchař a p. Rydval. V případě volby místostarosty p. Fousek navrhl na funkci místostarosty p. Josefa Novotného. Zastupitelé zvolili 5 hlasy za místostarostu obce Chýně p. Josefa Novotného, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Kovářová, pí Pokorná, p. Kuchař a p. Rydval. Po volbě starosty a místostarosty předala pí Kovářová předsednictví zasedání zastupitelstva nově zvolenému starostovi p. Fouskovi.

7. P. Fousek poděkoval bývalým členům zastupitelstva za odvedenou práci pro obec a konstatoval, že bylo v předchozím volebním období vykonáno mnoho práce. Poté bylo přistoupeno ke zřízení finančního a kontrolního výboru. P. Stoklasa navrhl, aby oba výbory byly tříčlenné. Poté zastupitelé schválili 9 hlasy, aby finanční výbor byl tříčlenný. Dále p. Jelínek navrhl, aby předsedou finančního výboru byl zvolen p. Petr Stoklasa – tento návrh byl přijat všemi 9 zastupiteli. Poté p. Fousek navrhl, aby počet členů kontrolního výboru byl rovněž tříčlenný – návrh byl přijat všemi 9 zastupiteli. P. Stoklasa navrhl za předsedu kontrolního výboru p. Ondřeje Jelínka, pí Kovářová navrhla pí Lenku Pokornou – proběhlo hlasování, při kterém byl p. Ondřej Jelínek 5 hlasy zvolen předsedou kontrolního výboru, 4 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Kovářová, pí Pokorná, p. Rydval a p. Kuchař. Dále proběhlo ustavení dalších členů výborů – p. Jelínek navrhl za člena finančního výboru p. Lukáše Palatinuse, p. Stoklasa navrhl p. Stanislava Barka, pí Kovářová navrhla p. Viléma Stejskala. Proběhlo hlasování o členství p. Palatinuse ve finančním výboru – p. Palatinus byl zvolen 5 hlasy, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Kovářová, pí Pokorná a p. Kuchař, proti byl p. Rydval. Následovalo hlasování o členství p. Barka ve finančním výboru – 7 zastupitelů se zdrželo hlasování, dva zastupitelé byli proti – pí Kovářová a p. Rydval. P. Barek nebyl zvolen za člena finančního výboru. Poté proběhla volby o posledním navrženém členu finančního výboru – p. Vilému Stejskalovi. P. Stejskal byl zvolen za člena finančního výboru všemi 9 hlasy. Následovala volba členů kontrolního výboru – pí Kovářová navrhla za členku kontrolního výboru pí Lenku Pokornou, která byla schválena všemi 9 hlasy zastupitelů. P. Stoklasa navrhl za člena kontrolního výboru p. Pavla Mihulu – p. Mihula byl zvolen 5 hlasy, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování – pí Kovářová, pí Pokorná a p. Kuchař, p. Rydval byl proti.

8. V bodu 8. zastupitelé rozhodovali o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva. P. Stoklasa navrhl, aby neuvolněný místostarosta obce p. Novotný byl odměňován částkou 15 tis. Kč měsíčně. Výše této odměny byla schválena všemi 9 hlasy zastupitelů od 1.12.2010. Dále zastupitelé jednali o odměnách předsedů kontrolního a finančního výboru. P. Jelínek navrhl v obou případech částku 1 200,- Kč měsíčně – tento návrh byl schválen všemi 9 hlasy zastupitelů, a to od 1.12.2010. P. Stoklasa jako předseda finančního výboru se ihned vzdal odměny předsedy finančního výboru po dobu výkonu funkce předsedy finančního výboru.

9. V rámci bodu diskuse

starosta obce p. Fousek oznámil termín příštího zasedání zastupitelstva obce Chýně, a to dne 24.11.2010 v 19,00 hod. s tím, že pracovní schůzka k tomuto zastupitelstvu proběhne dne 15.11.2010 v 19,00 hod. na Obecním úřadu Chýně. Pozval všechny zastupitele na tuto schůzku a zároveň sdělil, že vítáni budou i občané, pokud mají zájem se zúčastnit. Dále p. Fousek avizoval body příštího zasedání zastupitelstva 24.11.2010:
- zpráva o převzetí obecního úřadu

- zpráva o finanční situaci obce

- předběžný návrh rozpočtu obce na rok 2011

- souhlas obce s dalším postupem TS Rudná ve věci přivaděče vody do Chýně

- smlouva obce s firmou Embalador – zjištění současného stavu přípravy smlouvy

pí Kovářová informovala přítomné o tom, že TS Rudná stáhly žádost o územní rozhodnutí na umístění stavby přivaděče vody do Chýně – na trase z Chrášťan dle jejích informací vlastník pozemku odmítl dát souhlas ke zřízení věcného břemene.
p. Fingerhut k předchozímu vystoupení pí Kovářové uvedl, že sice TS Rudná stáhly žádost o vydání územního rozhodnutí, avšak z jiného důvodu, než uvedla pí Kovářová; obec Chrášťany vydala souhlasné stanovisko se stavbou, avšak stavba povede jinou trasou, a proto se musí upravit projekt; vzhledem k tomu, že stavební úřad by z tohoto důvodu územní rozhodnutí nevydal, TS Rudná zatím stáhly svoji žádost o vydání územního rozhodnutí, pokračovat se bude až po úpravě projektu. P. Fingerhut dále uvedl, že TS Rudná mají souhlasy od všech vlastníků pozemků; k tomu dodala pí Kovářová, že v předchozím bodu tlumočila informace, které obdržela od dosavadní starostky Rudné pí Kozákové.
pí Faltusová se otázala, proč není respektována vůle voličů při volbě starosty – pí Kovářová měla nejvíce hlasů.
p. Fousek – vůle voličů byla respektována, starosta byl zvolen 5 mandáty, před 4 roky tomu tak bylo rovněž.
p. Krasňan – v SR je uzákoněna přímá volba starosty, byl by p. Fousek zvolen při této volbě? Co na to říká p. Fousek?
p. Fousek – až bude přímá volba starosty, uvidí se.
p. Němec – volby starosty proběhla v souladu se zákonem.
P. Pospíšil – co se odehraje v budoucích 4 letech?
p. Fousek – koalice dala všem voličům své volební programy, vše však záleží na financích obce. Podle finančních možností obce se bude kolalice snažit naplnit volební program.
P. Jelínek – volební program je umístěn na webových stránkách volebních stran koalice.
P. Palatinus – jako zvolený člen finančního výboru přislíbil, že funkci bude vykonávat ku prospěchu obce.
10. Závěrem p. Fousek poděkoval všem přítomným za účast na zasedání zastupitelstva a ukončil zasedání zastupitelstva v 18,45 hod.

V Chýni dne 9.11.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Lenka Pokorná

Tomáš Rydval

Pavel Fousek, starosta obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz