Zastupitelstvo obce

A. bere na vědomí

a) kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva;

b) zprávu starosty o převzetí obecního úřadu;

c) zprávu starosty o finanční situaci obce;

d) informaci o stavu přípravy plánovací smlouvy s firmou Embalador;

e) zprávu hodnotící komise v zakázce malého rozsahu Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně a souhlasí s výběrem firmy ČNES dopravní stavby, a.s., M. Horákové 2764, 272 01 Kladno, IČ 47781734;

f) e-mail doručený z adresy DP@seznam.cz ohledně parkování v ulici U Dráhy.

B. pověřuje

a) p. Ondřeje Jelínka, aby ve spolupráci s AK Mgr. Šulcové připravili rozbor a vyhodnocení existujících smluv s firmou OXES s.r.o.;

b) starostu obce podpisem Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně;

c) starostu obce podpisem smlouvy o dílo s firmou ČNES dopravní stavby, a.s., M. Horákové 2764, 272 01 Kladno;

d) starostu obce k trojstrannému jednání s firmou OXES s.r.o. a Ing. Zezulou ve věci žádosti o změnu č. 2 územního plánu obce Chýně – pozemku p. č. 185/237 k. ú. Chýně – plocha Z1 - 9;

e) starostu obce přípravou prodeje části obecního pozemku p. č. 717 k. ú. Chýně;

f) starostu obce, aby zjistil možnosti na vybudování přístřešku na zastávce autobusu Háje v souvislosti s revitalizací areálu Višňovka;

g) starostu obce podpisem dodatků k nájemním smlouvám s o.p.s. STRAHOVSKÝ RYBNÍK;

h) finanční výbor veřejnoprávní kontrolou v ZŠ a MŠ s tím, že kontrola bude provedena do konce roku 2010.

C. schvaluje

a) aby školská rada pracovala v počtu šesti členů;

b) členkou školní rady za zřizovatele paní Martinu Hoškovou, U Dráhy 321, Chýně;

c) členkou školní rady za zřizovatele paní Alenu Linhartovou, Rudenská 154, Chýně;

d) aby byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s TS Rudná na uložení přivaděče vody na obecních pozemcích p. č. 742 a 753 k. ú. Chýně a pověřuje starostu podpisem této smlouvy s tím, že do smlouvy bude doplněno následující ustanovení: „Technické služby Rudná, a.s. se zavazují, s ohledem na závazek trpět v budoucnu předmětné věcné břemeno ze strany obce – budoucího povinného, že budou v budoucnu jakožto oprávněný z věcného břemene, jednat zcela v souladu s jednáním obce při nakládání s pozemky p. č. 742 a 753 k. ú. Chýně“;

e) aby bylo nájemné ve školnickém bytu sníženo na částku 1 200,- Kč měsíčně; smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1.1.2011 do 31.3.2011; poté bude uzavřena smlouva nová, a to v návaznosti na instalaci měřičů tepla a spotřeby vody;

f) názvy nových ulic v lokalitě Kaliště, a sice název ulice „Pod Průhonem“ a název ulice „Vřesová“.

D. neschvaluje

a) aby členkou školské rady za zřizovatele byla Ing. Věra Kovářová, Hájecká 218, Chýně.

E. odkládá

a) žádost firmy AZ Elektrostav o odsouhlasení trasy kabelového vedení 22 kV;

b) stanovení výše nájmu ve školnickém bytu od 1.4.2011, a to do doby, než bude umožněno měření spotřeby tepla a vody v tomto bytě;

c) předložení návrhů na změnu č. 2 územního plánu obce Chýně za obec Chýni.

V Chýni dne 25.11.2010

Pavel Fousek, starosta v.r.

Josef Novotný, místostarosta v.r.

Vyvěšeno dne 25.11.2010

Sejmuto dne 11.12.201

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz