Zastupitelstvo obce

A. schválilo

a) aby byl zvolen jeden místostarosta;

b) aby jeden člen zastupitelstva, a to starosta, vykonával svoji funkci jako dlouhodobě uvolněný;

c) aby volba starosty a místostarosty byla veřejná;

d) aby finanční výbor měl tři členy;

e) předsedou finančního výboru pana Petra Stoklasu, K Roklím 286, Chýně

f) aby kontrolní výbor měl tři členy;

g) předsedou kontrolního výboru pana Ondřeje Jelínka, 1. Máje 79, Chýně;

h) další členy finančního výboru, a to pana Lukáše Palatinuse, Hlavní 52, Chýně a pana Viléma Stejskala, Jedlová 425, Chýně;

i) další členy kontrolního výboru, a to paní Lenku Pokornou, Ke Skále 398, Chýně a pana Pavla Mihulu, K Roklím 278, Chýně.

B. zvolilo

a) starostou obce pana Pavla Fouska, Hlavní 18, Chýně;

b) místostarostou obce pana Josefa Novotného, Okružní 43, Chýně.

C. rozhodlo

a) aby odměna pro neuvolněného místostarostu činila měsíčně 15 000,- Kč, a to od 1.12.2010;

b) aby odměna pro předsedu finančního výboru činila měsíčně 1 200,- Kč, a to od 1.12.2010;

c) aby odměna pro předsedu kontrolního výboru činila měsíčně 1 200,- Kč, a to od 1.12.2010.

V Chýni dne 9.11.2010

Pavel Fousek, starosta obce v.r.

Josef Novotný, místostroasta obce v.r.

Vyvěšeno dne 9.11.2010

Sejmuto dne 25.11.2010

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz