Přítomni: pp. Jelínek, Mach, Barek, Čáp, Novotný, Chyba, pí Kovářová, pí Bělková a pí Vrančíková

Nepřítomní: p. Chyba

Hosté: 21 občanů

Program jednání:

1. Zahájení

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu

5. Zpráva starostky o činnosti

6. Informace o realizovaných stavbách obce Chýně a kontrole prováděných prací

7. Plánovací dohoda s firmou Embalador s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4

8. Plánovací dohoda s p. Řehořem Klofou, Otradovická 730/9, Praha 4 – Kamýk

9. Stanovení sazeb za pronájem hrobových míst na hřbitově Chýně na období 2011- 2020

10. Žádost o finanční příspěvek PATRIA, společnosti pro ochranu kulturního dědictví, Masarykovo nám. 159, Slaný

11. Žádost o finanční příspěvek Renáty Černé Blahovcové, K Rybníčkům 521, Chýně

12. Žádost o finanční příspěvek o. p. s. Strahovský rybník, Hlavní 200, Chýně

13. Žádost o změnu statutu nájemních smluv mezi obcí Chýně a o. p. s. Strahovský rybník

14. Schválení přijetí dotace na zlepšení technického vybavení a mobiliáře obecní knihovny Chýně z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

15. Schválení přijetí dotace na přestavbu a rozšíření ZŠ Chýně z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace

16. Žádost o. s. Alternativa II o stanovení prodejní ceny budov v areálu Hájek

17. Diskuse

18. Usnesení

19. Závěr.

Průběh zasedání:

1. Zasedání zahájila v 18,05 hod. starostka obce pí Kovářová, přivítala všechny přítomné a oznámila, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2. Starostka přečetla návrh a programu a

· navrhla doplnit program zastupitelstva o bod č. 17 – „ Žádost KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10 o změnu dohody o nájmu nebytových prostor schválené zastupitelstvem obce Chýně dne 10.6.2010“

· vyzvala přítomné k doplnění programu – p. Barek navrhl doplnit bod 8. Programu o následující problematiku – „napojení obytných souborů V Roklích a Pod Horou na nově budovanou ČOV“ a „souhlas obce s umístěním stavby komunikace v rámci obytného souboru Pod Horou pro účely souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF“; dále p. Barek navrhl doplnit nový bod programu jako č. 18. – „Žádost Ing. Jiřího Zezuly, Sluneční nám. 2569, Praha 58 o pozastavení změn souvisejících s parcelou p. č. 185/237 k. ú. Chýně“

· navrhla posunout body č. 17. – 19. Vzhledem k doplnění programu o nové body jako body č. 19. – 21.Program zasedání zastupitelstva obce Chýně včetně jeho navrženého doplnění byl schválen všemi 7 hlasy (p. Čáp se dostavil v průběhu dalšího jednání).

3. P. Jelínek provedl kontrolu usnesení č. 42 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.6.2010 a konstatoval že jednotlivé body usnesení byly splněny; p. Jelínek dále dodal, že proběhlo jednání Kontrolního výboru s Ing. Ivanovem, provozovatelem vodovodu a kanalizace v Chýni ohledně kontroly provozu vodovodu; na příštím zasedání zastupitelstva bude KV informovat o závěrech KV ve věci kontroly; dále p. Jelínek sdělil, že plán obnovy vodovodu a kanalizace pro obec Chýně existuje a pochází z roku 2008.

4. Proběhla volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu; do návrhové komise pí Kovářová navrhla p. Jelínka a pí Vrančíkovou – oba byli schváleni všemi 7 hlasy; jako ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi 7 hlasy p. Mach a pí Bělková; zapisovatelem byla ustanovena pí Musilová.

5. Starostka obce v rámci bodu 5. programu informovala o

· dalším postupu ohledně rozšíření MŠ; obec nechala vypracovat projektovou dokumentaci na etapizaci původního projektu – záměrem je vybudovat z finančních důvodů pouze 1 oddělení MŠ samostatně bez připojení na stávající budovu MŠ, spojovací tubus a další prostory řešit v další etapě; starostka oslovila banky se žádostí o analýzu, jak postupovat v případě žádosti o příp. úvěr; dále sdělila, že na kraji došlo k přesunu 500 mil. Kč z kategorie dopravy do kategorie MŠ + ZŠ; brzy by měly být vypsány dotace;

· urbanizaci lokality Za Ovčínem – obec musí vědět, zda se nová ZŠ + sportoviště vejdou do dané lokality; pozemky p. Fouska a p. Rajtory by se daly vykompenzovat za pozemky obce, které jsou určeny dle ÚP na výstavbu RD; architekt předá obci studii.

6. V bodu 6. programu starostka obce informovala o stávajících obecních stavbách a kontrole prací na nich prováděných; úvodem tohoto bodu přečetla e-mail od zastupitele p. Barka, který v něm uvádí, že na základě podnětů některých občanů byly zjištěny závady na kvalitě prováděné práce – např. v areálu Višňovka při výstavbě chodníku; starostka obce představila zástupce jednotlivých staveb v obci, kteří byli pozváni na zasedání, aby odpověděli na dotazy přítomných:p. Nepovím – stavbyvedoucí společnosti Gardenline, která buduje areál Višňovkyp. Kníže – technický dozor na Višňovcep. Biskup – zástupce firmy POHL cz, která buduje ČOV a provedla opravu dešťové kanalizace v ulici Okružní p. Kleindienst - zástupce firmy POHL cz – technický dozor firmy POHL cz.Starostka obce uvedla, že na každou stavbu musí mít a má obec technický dozor; u Višňovky, + ZŠ + opravy dešťové kanalizace je stanoven rovněž autorský dozor; obec najímá odborníky na tyto specializované práce;Višňovka

· P. Barek - byl se s p. Srbou podívat na chodník ve Višňovce a zjistil beton, který za ½ dne byl „tvrdý“ jako hlína, z čehož vyplývá, že osazenými obrubníky se nechalo posunovat; vrstva štěrku pod dlažbu byla pouze 10 – 15 cm; komunikace nebyla seříznutá předtím, než se osazovaly obrubníky; hrozí, že chodníky do dvou let budou ve špatném stavu;

· p. Nepovím – komunikace byla seříznutá, asfalt na komunikaci se bude dole seřezávat až po uložení obrubníků; silniční obrubník má přesah až 15 cm, silnice není rovná, a proto obrubník nemůže kopírovat linii komunikace; osazení obrubníků bylo upraveno a je v pořádku; firma dává vrstvu štěrku pod dlažbu minimálně 20 cm, poté je položen jemný podklad a pak dlažba – vše je dle normy; firma nabízí namátkové sondy za přítomnosti občanů, kteří kritizují kvalitu stavby vč. p. Pelnáře, až bude v obci přítomen;

· pí Kovářová – obec provádí pravidelně kontrolní dny; ona sama nabízela účast na kontrolních dnech členům zastupitelstva a SDK; kontrolní dny ve Višňovce jsou vždy v úterý v 9 hod.

· p. Fousek – co říká kvalitě stavby stavební dozor? Dělá stavební dozor to, co má?

· p. Kníže – stavební dozor postupuje dle norem, kontroluje technologické postupy; v sobotu minulý týden zaměstnanci nedodělali některé práce, ale v pondělí bylo vše dokončeno v požadované kvalitě – položení obrubníků, které však nemohou kopírovat silnici, která je křivá;

· p. Nepovím – tzv. „přimazané“ obrubníky rozhodně nejsou, jak se někteří domnívají, firma by způsobila problémy především sobě;

· p. Kníže – pravidelně se dělají zápisy do stavebního deníku; tento týden se budou provádět hutnící zkoušky – lze je doložit; pod dlažbou bude vrstva štěrku (20 cm) + vrstva jemná; na chodnících bude položena dlažby o výši 6 cm - tato výše je limitována pro určitou tonáž pojezdové techniky, je potřeba podle toho vybírat úklidové stroje např. na sníh v zimě;

· p. Nepovím – většina chodníků při běžné údržbě má šesticentimetrovou dlažbu a snáší běžnou zátěž běžné techniky; nechť p. Barek předá p. Pelnářovi kontakt na zástupce firmy;

· pí Kovářová – obec po dohodě s nadřízenými úřady provede posunutí veřejného osvětlení ve Višňovce a dále osadí na pás veřejné zeleně oddělující chodník ve Višňovce od komunikace dlažbu, aby občané mohli přejít přes zelený pás „suchou nohou“; práce ve Višňovce běží dle harmonogramu;Dešťová kanalizace v ulici Okružní

· pí Kovářová – dešťová kanalizace byla opravena, stavba byla předána obci;

· p. Kleindienst – firma POHL cz nejprve provedla výkop, osadila nové potrubí, obsypala je štěrkem, upravila komunikaci vč. rýhy podél komunikace;

· p. Novotný – kritizuje chování zaměstnanců stavby vůči p. Jelínkovi a p. Belzovi při zjištění nedostatků; nechá si vypracovat posudek na kvalitu stavby – proč je potrubí elipsovité a posunuté až o 5 cm?

· p. Kleindienst – každé plastové potrubí je pružné a pracuje díky pojezdu po něm; odchylka výrobce je stanovena; firma naměřila deformaci potrubí o 3%, což je v normě, ale nebrání se posudku;

· pí Pokorná – p. Belza napsal dopis – nešlo o urážlivé chování zástupců firmy vůči zástupcům obce, naopak p. Biskup na jednání SDK členům vše vysvětlil;

· p. Jelínek – necítí se být uražen; p. Biskup vysvětlil pochybnosti (zda má být dren při ukončení stavby či nikoliv);

· p. Kleindienst – s dešťovou kanalizací mohou být problémy např. o 50 m dále, než firma pracovala; dává na zvážení, zda by se zastupitelé neměli zabývat kompletně dešťovou kanalizací v obci;

· pí Kovářová – původní potrubí bylo propustné a odplavovalo tekuté písky, čímž se vytvářely kaverny; proto byla nutná oprava; dům pana Novotného byl dodatečně podsklepen, ve sklepě má přečerpávací jímku; dále sdělila, že obec má k dispozici posudek z roku 1992, který byl vypracován na objednávku p. Novotného a který popisuje stav lokality a rodinného domu p. Novotného v závislosti na stavu dešťové kanalizace v ulici Okružní; posudek uvádí mimo jiné, že již v padesátých letech bylo provedeno stažení rodinného domu ocelovými táhly z důvodu sedání objektu, poklesu kleneb a vzniku trhlin ve zdivu a stropech;

· p. Barek – vyskytuje se spodní voda v domě p. Novotného v důsledku provedené stavby?· P. Kleindienst – staré potrubí fungovalo jako drenáž, po opravě tomu tak není; voda již z domu neodtéká;ČOV

· Pí Kovářová – stavba probíhá velmi rychle a ve velmi dobré kvalitě; technický dozor probíhá za účasti zástupců SFŽP – ti minulý týden konstatovali, že vše na stavbě je v pořádku;

· P.Srba – co tomu říká p. Plaňanský?

· Pí Kovářová – p. Plaňanský nemá zkoušky na technický dozor;

· P. Jáchym – např. na stavbě chodníku na Višňovce byly osazeny obrubníky do země, to lze poznat i pouhým okem;

· P. Jelínek – jak obec vybírá stavební dozor?

· Pí Kovářová - ČOV na základě výběrového řízení, ZŠ + Višňovka dle doporučení; autorské dozory se realizují dle autora díla.Rozšíření základní školy

· pí Kovářová – obec obdržela dotaci ve výši 5,2 mil. Kč; stavba bude etapizována vzhledem k výši udělené dotace; po odkrytí stropu budovy ZŠ a zjištění stavu celé stavby došlo k dohodě mezi KÚ Středočeského kraje a stavební firmou, jak provést stavbu, aby byly dodrženy podmínky I. etapy stavby – přístavba a šatna v přízemí, v I. patře zázemí pro učitele, rekonstrukce kotelny a soc. zařízení, místo bytu paní školnice 1 třída, z bývalé ředitelny garsonka pro paní školnici se soc. zařízením a kuchyňkou; stavba je náročná – odkryje se omítka a vypadne opuka apod.; dílo bude dokončeno do konce září 2010; v měsíci září část žáků se bude učit na OÚ Chýně, část bude v budově MŠ;

· p. Fousek – proč se začalo se stavbou až v polovině července?

· pí Kovářová – udělení dotace trvalo déle, než se předpokládalo, při započetí prací se zjistilo, že nelze pokračovat dle stanoveného plánu.

7. V dalším bodu byla projednána plánovací smlouva s firmou Embalador s.r.o.; starostka vyzvala přítomné, aby se k návrhu smlouvy vyjádřili:

· p. Mihula seznámil přítomné se zprávou č. 5 Komise pro jednání s investory (dále jen „KJI“); sdělil, že předkládané znění smlouvy je výsledkem společného konsenzu obou komisí – jak KJI, tak SDK a smlouva zatím nebyla posuzována právníkem; uvedl, že KJI doporučuje zastupitelstvu schválit smlouvu v předloženém znění s tím, že před podpisem smlouvy smlouvu ještě posoudí právník; p. Mihula připomněl, že v minulosti byla dohodnuta částka 70 mil. Kč, kterou by jednotliví investoři (Embalador, Oakland Trade a p. Klofa) měli buď ve finančním nebo nefinančním plnění obci uhradit, z toho 22,3 mil. Kč připadá na Embalador; dále p. Mihula uvedl, že 18.8.2010 KJI obdržela od SDK zápis, ve kterém tato komise zpochybňuje výpočet jednotlivých částek v rámci částky 22,3 mil. Kč, které mají připadnout na nefinanční plnění ze strany Embalador - zejména na výstavbu části komunikace spojující ulici Rudenskou s výjezdem na Chrášťany (dále jen „spojovací komunikace“); p. Mihula uvedl, že KJI si nechala u URS Praha vypočítat náklady na výstavbu části spojovací komunikace pro Embalador – část A a D komunikace, rozšíření interní komunikace označené jako D, kruhový objezd a vozovka mezi pozemky Embalador a pozemky p. Klofy uváděná jako část B; vzhledem k tomu, že kalkulace nákladů na výstavbu těchto částí spojovací komunikace včetně částky na spoluúčast výstavby ČOV a částky za pozemek pro MŠ přesahuje ekvivalentní plnění Embalador ve výši 22,3 mil. Kč, považuje KJI dohodu s Embalador pro obec za výhodnou;

· p. Horák – SDK si nechala udělat výpočet nákladů na části spojovací komunikace připadající na Embalador a tyto výpočty jsou mnohem nižší, než výpočty předkládané KJI; výpočet pro SDK dělal rozpočtář p. Mikulíček, který došel k částce 1 600 – 1700 Kč/m2, což je cca polovina částky stanovené Embalador; navíc úsek B spojovací komunikace je hotový a není potřeba jej stavět znovu, na povrchu vozovky je funkční asfalt;

· p. Fousek – nechť pan Horák najde firmu, která postaví spojovací komunikace za částku uváděnou p. Horákem a firma Embalador ji určitě ráda využije;

· p. Mihula – část B spojovací komunikace ústí do obce, nikoliv na pozemky p. Klofy jak je potřeba, aby šlo skutečně o spojovací komunikaci; část B spojovací komunikace není ve stavu, který by mohl být využit pro spojovací komunikaci; všichni by se měli držet projektu, který byl schválen SDK;

· p. Horák – předpokládám, že zastupitelé i členové komisí hájí zájmy obce; část spojovací komunikace obsluhuje území Embalador, proč by tato část měla jít na náklady obce?

· p. Urbášek – pokud část B spojovací komunikace je dle p. Horáka hotová, nechť ji obec převezme jako hotovou a Embalador namísto toho navýší příspěvek pro obec;

· p. Vančata – jsem zde nový, avšak na první pohled se mi zdá, že v obci jde o skupinu lobistů a o politikaření, namísto věcného řešení a dohody;

· p. Fousek – p. Horák stanovuje částky laicky; částky za m2 plochy spojovací komunikace předložené KJI jsou stanoveny správně; nejdůležitější částí projektu pro obec je právě vybudování spojovací komunikace mezi Rudenskou a výjezdem na Chrášťany;

· pí Kovářová – spojovací komunikace je v územním plánu obce; podmínkou pro jednání s investory bylo, že v daných lokalitách bude vybudována tato spojovací komunikace investory; vše by mělo být podloženo výpočtem předem, viz urbanistická studie Za Ovčínem;

· p. Barek – doporučuji p. Vančatovi přečíst si zápisy ze zastupitelstva 2 roky staré, nejde o lobismus, ale o hájení zájmů obce; KJI si nechala udělat rozpočet výstavby spojovací komunikace od nejvyšší instituce;

· p. Horák – úsek A a D by měl Embalador vybudovat na své náklady a nesnižovat tak vypočtený finanční příspěvek obci; v kalkulaci jsou zbytečně vyhozené peníze, úsek B je hotový a netřeba jej stavět; · p. Barek – p. Horák by měl připustit, že existují lidé i s jiným názorem;

· p. Horák – zastupitelé i členové komisí by měli bojovat za obec;

· p. Mihula – KJI doporučuje schválit předložené znění plánovací smlouvy s tím, že před podpisem bude předložena právníkovi;

· pí Kovářová – chtěla jsem být přítomna na jednání KJI, nebyla jsem však pozvána;

· p. Mihula – poslal jsem pozvánku na novou e-mailovou adresu, kterou jsem od pí Kovářové dostal;· pí Kovářová – bylo to jinak;

· pí Pokorná – domnívala jsem se, že Embalador postaví spojovací komunikaci na své náklady, nikoli že náklady na její výstavby zakalkuluje do částky, kterou by obec měla dostat; bylo řečeno, že právník schválí smlouvu před jednáním zastupitelstva, nikoliv naopak;

· p. Kovář – oceňuji aktivity p. Horáka;

· p. Fousek – doporučuji všem podívat se na úsek B spojovací komunikace, nelze jej využít jako část spojovací komunikace; komunikace ústí na soukromé pozemky plzeňského pivovaru;

· p. Mihula – ve stanovisku URS je i řečeno, kolik stojí oprava stávající části B komunikace;

· p. Horák – nabádá KJI, aby si nevymýšlela cifry;

· p. Sokač – vznik spojovací komunikace měl svůj vývoj; stávající varianta byla zvolena z obavy, že kraj nebude mít peníze na výstavbu komunikace jako krajské; Embalador naopak přidal komunikace v dané lokalitě;

· pí Pokorná – SDK navrhovala tonáž komunikace, aby to nebyla krajská komunikace; SDK udělala Embalador ústupek, aby místo 2 komunikací Embalador vybudoval pouze jednu;

· p. Vančata – navrhuji, aby nezávislý odborník posoudil, zda komunikace – část B je použitelná či nikoliv;

· p. Horák – manipuluje se zde s fakty, komunikace neústí na pozemky plzeňského pivovaru; · pí Doubravová – nejde o výpočty, ale o to, že části A a D spojovací komunikace by měl platit Embalador a nestrhávat náklady na výstavbu těchto částí z částky pro obec;

· p. Mihula – z 22,3 mil. Kč obec dostane určitou částku; dvakrát bylo vše schváleno zastupitelstvem, není důvod nyní to zpochybňovat;

· p. Urbášek – jako firma nejsme povinni dávat obci nic; nechci se bavit o částce za hodnotu komunikace; ve všech zápisech bylo uvedeno, že Embalador postaví komunikaci ve stanovených parametrech a nad tento závazek ještě přispěje na ČOV a dá obci pozemek na výstavbu MŠ; částky nákladů za m2 plochy komunikace mohou být různé podle předkladatelů návrhů; Embalador si nechal udělat firmou rámcovou smlouvu a předložil ji obci; před 1 měsícem jsem se bavil s paní starostkou, Embalador přijal připomínky obce, zapracoval je a znovu po 3 měsících se zpochybňuje něco, co již bylo předtím odsouhlaseno;

· pí Kovářová - bylo řečeno, že plánovací smlouva se má dát právníkovi předtím, než bude projednávána v zastupitelstvu;

· p. Pospíšil – již to nemohu poslouchat, investoři v obci „vyvaří peníze a odtáhnou“;

· p. Tichý – zastupuji p. Klofu; chodím na zastupitelstvo Chýně od roku 2007, neustále se začíná od nuly; SDK je od začátku u akce; navrhuji to ukončit a rozhodnout; investoři se dohodli, že budou připojeni na obecní ČOV, přípojka bude provedena za vlastní peníze;

· pí Kovářová – obec byla nucena rozšířit ČOV právě pro rozšiřující se lokality pro investory; stavba rozšíření ČOV stojí 34 mil. Kč a značně zhodnotí pozemky investorů; vybudování vlastní ČOV by investorům nikdo nepovolil; naopak obec riskuje, že pokud se nenaplní nátoky do ČOV, tj. investoři nenaplní počty EO, bude obec část dotace, kterou obdržela na ČOV, vracet;

· p. Tichý – pokud obec nemá naplněnou kapacitu ČOV, má povinnost připojit investory zdarma; pokud jde o spojovací komunikaci, obec by se měla v rámci svých orgánů dohodnout, co od investorů chce;

· p. Horák – o ceně spojovací komunikace nikdy nebyla debata; k číslům jsem se dostal jako k interní informaci – od p. Jelínka; obec chce od investorů vybudovat spojovací komunikaci, ale za jinou cenu, část B se nemusí stavět, část A a D by měla být vybudována na náklady investora – Embalador;· p. Mihula – KJI vyjednala podmínky s investory dle nejlepšího vědomí a svědomí za souhlasu JUDr. Plose – navrhuji schválit obsahovou část smlouvy a předložit ji právníkovi; jinak se vše dostane na začátek;

· p. Vančata – navrhuje za občany, aby se o smlouvě nehlasovalo;

· pí Kovářová – obec by nejprve měla znát názor právníka a poté teprve smlouvu schvalovat; dle rámcového právního názoru na smlouvu s Embalador, který si nechala obec udělat, je většina oprávnění obce zpravidla podmíněna předchozím plněním obce vůči investorovi nebo je stanovena poměrně neexaktně, takže otázka jejich vynutitelnosti v budoucnu je sporná;

· p. Jelínek – zastupitelé mají v ruce 3. verzi smlouvy, není pravda, že tomu nikdo nerozumí; každý, kdo přijde na zastupitelstvo nemůže chápat vše, co bylo již dříve dojednáno a u čeho nebyl; bylo by rozumné se ke smlouvě s Embalador již vyjádřit a již neřešit obsah smlouvy;

· pí Vítková – kolik času měli zastupitelé na seznámení se s touto verzí smlouvy?

· p. Jelínek – cca 7 dní;

· p. Horák – na čí straně stojí p. Jelínek? SDK navrhovala změny do smlouvy, které nebyly zapracovány do finálního návrhu; odsouhlasit tuto verzi smlouvy může je „agent Embaladoru“ nebo „hlupák“;

· p. Fousek – KJI seděla hodiny nad smlouvou;

· pí Kovářová – zastupitelé neví, jak se obsahově bude řešit etapizace projektu, údržba zeleně apod.; smlouvu musí vidět nejprve právník – opakuji, že dle rámcového právního názoru právníka na smlouvu jde o smlouvu, která není výhodná pro obec; za co bude obec udržovat komunikace ještě neobydlené, za co bude platit veřejné osvětlení neobydlených částí apod.?

· p. Mihula – smlouva byla rozeslána na SDK a zastupitele v předkládaném znění před 2 týdny; KJI nedostala žádné připomínky k této smlouvě; připomínky KJI byly Embaladorem částečně zapracovány do znění smlouvy;

· pí Pokorná – já jsem jako členka SDK reagovala – zaslala jsem připomínku ohledně 5 mil. pokuty pro obec;

· p. Mihula – vzájemné principielní podmínky jsou stanoveny cca od března 2009; p. Plos přestal od té doby komunikovat s KJI; pí Kovářová mohla předkládané znění smlouvy předat právníkovi již před 14 dny;

· pí Kovářová – byla jsem na dovolené; pokud p. Plos nereagoval, mohl mi to p. Mihula sdělit; mělo by nyní zaznít, jak budeme záležitost řešit;

· p. Mihula – KJI chce stanovisko zastupitelů; buď se smlouva odsouhlasí a pak dá právníkovi, nebo je smlouva špatná a začne se jednat znovu;

· p. Srba – navrhuje zveřejňovat závěry komisí na internetu;· p. Horák – o čem má rozhodovat zastupitel, když to teprve posléze bude posuzovat

právník? Je rozdíl, jestli obec dostane jen pozemek na MŠ a 3 mil. Kč nebo ještě 20 mil. Kč navíc;

· p. Barek – tak, jak to navrhla KJI je správné, souhlasím s tím; KJI jedná 2,5 roku, já sám jsem absolvoval stovky jednání na toto téma;

· p. Sokač – stavební zákon stanovuje postup plánovací smlouvy;

· p. Fousek – zastupitelé by měli hlasovat o pověření starostky podpisem smlouvy (nikoliv o doslovném znění smlouvy); smlouva se pak bude posuzovat právníkem;

· pí Kovářová – znovu navrhuji, aby se nejprve smlouva dala posoudit právníkovi a teprve poté o ní rozhodovali zastupitelé;

· p. Mihula – je třeba schválit, zda finanční návrh je akceptovatelný či nikoliv;

· pí Kovářová – opakuji, že dle názoru právníka je smlouva nevýhodná pro obec;

· p. Urbášek – ¾ roku jedná Embalador s architektonickou kanceláří vč. konceptu pro MŠ – nyní se obci nelíbí velikost plochy pro MŠ; návrh smlouvy je výsledkem dlouhodobých jednání, zastupitelstvo odsouhlasilo studii k dané lokalitě;

· p. Barek – je třeba schválit obsahové části smlouvy;

· pí Kovářová – bylo by dobré říci, které obsahové části bude zastupitelstvo schvalovat;

· pí Vrančíková – KJI pracuje již dlouho, v minulosti byla schválena částka dohromady 70 mil. Kč pro investory, projekty investorů byly projednávány v SDK;

· p. Vančata – pí Pokorná, členka SDK uvedla, že neporozuměla tomu, zda Embalador postaví spojovací komunikaci na své náklady či na náklady obce, t.j. z částky 22,3 mil. Kč, kterou má dostat obec;

· p. Jelínek – existují dvě komise – SDK a KJI; každá z nich řeší jiné záležitosti – SDK řešila pro Embalador stavební věci – studie, projekt, komunikace apod., KJI řešila finance od investorů a způsob, jakým je investoři poskytnout obci, pí Pokorná nebyla v KJI, nemusela všemu porozumět;

· p. Horák – obě komise by se měly sejít a dořešit otázky financování společně;

· pí Kovářová – navrhuji, aby starostka obce byla pověřena předat smlouvu právníkovi a teprve poté ke schválení zastupitelům;

· p. Jelínek – navrhuji nejprve schválit smlouvu v zastupitelstvu a pak ji dát právníkovi;

· několik občanů souhlasně – návrh p. Jelínka jde proti sobě;

· p. Jelínek – navrhuji další verzi – nechť zastupitelstvo schválí náplň smlouvy a pak starostka předá právníkovi;

· p. Kovář – jestliže, jak tu zaznělo, že jsou určité pochybnosti o tom, zda je smlouva výhodná pro obec; doporučuji, aby se obě komise sešly a dohodly a nestavěly svá stanoviska proti sobě;

· p. Mihula – návrh řešení je v tabulce na straně 3. Zprávy č. 5 komise pro jednání s investory;

· pí Pokorná – SDK tuto tabulku neviděla; obě komise by se měly sejít, dojít ke vzájemnému souhlasu (kompromisu) a poté by měl smlouvu posoudit právník;

· p. Mihula – souhlasím, ale p. Horák zpochybnil částky financí;

· pí Pokorná – za SDK navrhuji, aby se obě komise sešly a dohodly o financích a v mezidobí nechť smlouvu posoudí právník;

· pí Doubravová – jestliže nebyla tabulka financí ze zprávy č. 5 KJI, jak o ní hovořil p. Mihula, známa při jednání komisí, musí se komise sejít znovu;

· pí Kovářová – již po několikáté navrhuji – nejprve posoudí smlouvu právník, pak o ní rozhodnou zastupitelé;

· p. Jelínek – smlouvy jsou výsledkem dlouhodobého procesu; zastupitelé schválili sumu cca 70 mil. pro všechny investory, z toho na Embalador připadá 22,3 mil. Kč; pokud p. Horák zpochybnil částky stanovené KJI, pak já jsem udělal dle dalších podkladů výpočet a došel opět k jiné sumě; proto navrhuji schválit plánovací smlouvu s Embalador, poté dát právníkovi a jednat o finančních podmínkách;

· p. Horák – sumy nikdo nezpochybňuje, ale to, jak budou použity;

· p. Jelínek – opět navrhuji, nechť zastupitelstvo schválí náplň smlouvy a pak starostka předá právníkovi;

· pí Kovářová – účinnost smlouvy se musí vázat na připomínky právníka; jde o to, jak budou stanovené sumy pro investory použity; apeluji na zastupitele, aby uvažovali o tom, co všechno bude muset obec financovat při přílivu nových obyvatel do nově postavených lokalit, kde na to vezme; možná se s tímto problémem budou potýkat po volbách ti, kteří dnes podporují uzavření smlouvy s Embalador za stávajících podmínek;

· p. Mihula – nechme tedy silnici a nechť obec dostane od Embalador 22,3 mil. Kč; KJI však postupovala dle stanovených priorit;

· p. Jelínek – opět navrhuji svůj předchozí návrh;

· p. Horák – pokud zastupitelstvo schválí náplň smlouvy, jak navrhuje p. Jelínek nyní, nemusí se smlouva již dávat právníkovi, protože platí ve znění, v jakém byla zastupitelstvem schválena; Po skončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování o návrhu p. Jelínka, aby byla schválena náplň plánovací smlouvy s firmou Embalador s.r.o., U Habrovky 247/11, Praha 4 (výše finančního a nefinančního plnění), která byla zastupitelům předložena a pověřena starostka obce, aby tuto smlouvu nechala prověřit právní kanceláří; případné právní připomínky budou následně předloženy zastupitelům k dalšímu projednávání – návrh byl schválen 5 hlasy – pro návrh hlasovali p. Barek, Čáp, Novotný, Jelínek a pí Vrančíková, proti návrhu byla pí Kovářová, hlasování se zdrželi pí Bělková a p. Mach;

8. V rámci bodu 8. programu byl projednán návrh plánovací dohody s p. Řehořem Klofou, Otradovická 730/9, Praha 4 – Kamýk, který vlastní pozemky na katastru Chýně v lokalitě Pod Horou; proběhla diskuse k tomuto bodu:

· pí Kovářová - obec obdržela připomínky k této smlouvě včera, neměla čas se s nimi seznámit;· p. Mihula – KJI neměla čas prostudovat smlouvu, smlouva by se nejprve měla předložit právníkovi;· pí Kovářová – proč u pana Klofy p. Mihula navrhuje opačný postup než u Embalador?

· pí Vrančíková – ke smlouvě by se měly vyjádřit obě komise – SDK, KJI;

· pí Kovářová – p. Barek doplnil program zastupitelstva u tohoto bodu o žádost p. Klofy ohledně napojení lokality Pod Horou na ČOV – schválení jak smlouvy, tak napojení na ČOV by mělo jít ruku v ruce; obec nechce bránit investorům ve výstavbě, pokud však obec schválí plánovací smlouvy a dá souhlas k napojení na ČOV, ztrácí tak možnost ovlivňovat investory;

· p. Tichý – když obec tvrdí, že se investor má napojit na ČOV, měla by to dovolit; obec má i poté možnost zasahovat do podmínek s investorem – územní rozhodnutí, stavební povolení apod.;· pí Kovářová – obec musí mít jistotu, že může investora ovlivňovat; doporučuji návrh plánovací smlouvy s p. Klofou dát posoudit právníkovi, za jakých podmínek obec může dát souhlas k napojení investora na sítě;

· p. Tichý – investor se musí rozhodnout, jak bude realizovat napojení - zda přes obec či jinak;

· p. Barek – předložil jsem návrh usnesení k tomuto bodu, mělo by se o něm hlasovat; · p. Tichý – při jednání se Stavebním úřadem Hostivice obec již předložila dokument o tom, že investor bude napojen na obecní ČOV;

· p. Plaňanský – obec uvedla ve vyjádření pro stavební úřad, že investor bude napojen na ČOV, jde však o to, kudy (přes jaké pozemky) budou přípojky vedeny, obec potřebuje dokumentaci s čísly pozemků;

· p. Sokač – 12.5.2010 jsem předložil obci návrh na odsouhlasení projektu s čísly pozemků – dosud nic nemám zpět;

· pí Kovářová – návrh byl několikrát projednáván na komisích, stále není definitivní závěr;

· p. Tichý – doporučuji obci přečíst si na stránkách MMR metodiku ohledně uzavírání plánovacích smluv; Pan Jelínek přečetl návrh usnesení s tím, že zastupitelstvo odkládá návrh plánovací dohody s p. Řehořem Klofou, Otradovická 730/9, Praha 4 – Kamýk s tím, že se k dohodě do 20 dnů ještě vyjádří Komise pro vyjednávání s investory a Stavební a dopravní komise na svém společném zasedání; návrh byl schválen 7 hlasy, p. Barek se zdržel hlasování.

9. V dalším bodu byl projednán návrh sazeb za pronájem hrobových míst na hřbitově Chýně na období 2011- 2020; bylo konstatováno, že zastupitelstvo obce Chýně v roce 2003 odsouhlasilo sazebník hrobových poplatků na období 2004 – 2010; nyní je potřeba stanovit sazební nový na další období; proběhla diskuse, zda poplatky ponechat ve stávající výši či je zvýšit; bylo konstatováno, že obec navrhuje zvýšit poplatky o 100%; k tomu podotkli někteří občané, že zvýšení částky by mohlo být finančním problémem pro některé starší občany; závěrem zastupitelstvo odsouhlasilo všemi 7 hlasy (p. Čáp odešel z jednání zastupitelstva) sazebník hřbitovních poplatků na období 2011 – 2020 ve stávající výši, tj. dle poplatků pro období 2004 – 2010;

10. V bodu 10. zastupitelé projednali žádost o finanční příspěvek PATRIA, společnosti pro ochranu kulturního dědictví, Masarykovo nám. 159, Slaný; společnost požádala obec o finanční příspěvek ve výši 2 – 3 tis. Kč na vydání publikace o klášteře a poutním kostele Hájek; p. Jelínek k tomu uvedl, že obec neví, jak bude publikace vypadat a nejedná se o poutní cestu, ale pouze o Hájek; přesto navrhl „něco dát“ – 1 tis. Kč a dále žádat od společnosti 3 výtisky zdarma pro potřeby obce Chýně; p. Novotný navrhl 2 tis. Kč + 3 výtisky pro obec; zastupitelé schválili 6 hlasy poskytnutí finančního příspěvku společnosti PATRIA, společnost pro ochranu kulturního dědictví, Masarykovo nám. 159, Slaný na vydání publikace o klášteře Hájek ve výši 2 tis. Kč s tím, že budou obci předány 3 zmíněné publikace; p. Jelínek byl proti návrhu.

11. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo žádost o finanční příspěvek Renáty Černé Blahovcové, K Rybníčkům 521, Chýně; ta požádala o příspěvek na pořádání folkového festivalu Folková tChýně, který se bude konat v Chýni dne 2.10.2010; pí Čerrná Blahovcová požadovala příspěvek ve výši 5 tis. Kč; p. Jelínek uvedl, že 5 tis. Kč je příliš velká částka, navrhl, aby obec prominula pořadatelům poplatek ze vstupného dle OZV; pí Kovářová uvedla, že p. Černý je hudebník, který má kapelu a nápad s pořádáním festivalu v Chýni se jí líbí; bude to reklama pro obec; p. Barek – žádost nemá IČ; jde o komerční akci s výběrem vstupného, proto by tato akce neměla být dotována obcí; p. Vančata – kdo chce dělat komerční věc, neměl by žádat o příspěvek; zastupitelé poskytnutí finančního příspěvku Renatě Černé Blahovcové, K Rybníčkům 521, Chýně na pořádání festivalu Folková tChýně neschválili (6 hlasů bylo pro neschválení, pí Kovářová byla pro schválení);

12. V bodu 12. zastupitelé projednali žádost o finanční příspěvek o. p. s. Strahovský rybník, Hlavní 200, Chýně; pí Součková představila společnost a přednesla aktivity, které rybáři v obci Chýně realizují – dětské dny, Karasmánie, údržba zeleně kolem Strahovského rybníka; plůdkové rybníčky, výsadba stromů apod.; rovněž uvedla, že nyní společnost hodlá realizovat projekt „motýlí louky“ s tím, že po rekultivaci terénu by vysadili 60 druhů květin; na tento projekt rybáři potřebují finance, i když na něj požádají o dotaci; rovněž pí Součková zmínila, že společnost Strahovský rybník žádá o změnu doby, na kterou je s obcí Chýně uzavřena nájemní smlouva, a to z doby neurčité na dobu určitou např. na dobu 15 let, aby společnost měla větší jistotu při realizaci svých aktivit; pí Kovářová uvedla, že rybáři v obci pracují výtečně, mají výsledky a dělají mnoho aktivit pro občany; p. Jelínek sdělil, že si váží práce rybářů, lokalita kolem Strahovského rybníka je udržovaná, je pro to, aby se doba, na kterou je smlouva s rybáři uzavřena, změnila dle jejich návrhu, avšak žádá o zakomponování podmínky, pokud se rybáři přestanou o lokalitu starat, aby to byl výpovědní důvod; pí Součková – stačí, když zastupitelé odsouhlasí změnu doby trvání nájemní smlouvy jako takové, konkrétní podmínky domluví s obcí p. Fanta; p. Fousek uvedl, že by se bránil výpovědní lhůtě delší než 2 roky; pí Kovářová – ve smlouvě by měly být uvedeny důvody, za jakých lze smlouvu vypovědět; po ukončení diskuse zastupitelé všemi 7 hlasy schválili poskytnutí finančního příspěvku o.p.s. Strahovský rybník, Hlavní 200, Chýně ve výši 10 tis. Kč a pověřilo starostku obce, aby připravila dodatek ke smlouvě mezi obcí a o.p.s. Strahovský rybník; smlouva by měla být změněna na pronájem na dobu určitou; tím byly v jednom bodu spojeny 2 body programu – bod 12. a 13.

13. V tomto bodu zastupitelé projednali přijetí dotace na zlepšení technického vybavení a mobiliáře obecní knihovny Chýně z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace; pí Kovářová uvedla, že před časem zastupitelé schválili žádost o poskytnutí uvedené dotace, obec ji podala a byla úspěšná – dotaci dostala; nyní je potřeba, pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace schválit její přijetí a uzavřít smlouvu; zastupitelé schválili všemi 7 hlasy přijetí dotace na zlepšení technického vybavení a mobiliáře obecní knihovny Chýně z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 45 752,- Kč;

14. K dalšímu bodu programu uvedla pí Kovářová, že obec obdržela dotaci na rozšíření a přestavbu ZŠ, avšak v nižší částce, než kterou požadovala (původní požadavek byl 9 758 000,- Kč); stavba se proto musela etapizovat; nyní probíhá první etapa stavby, která bude ukončena do konce září; zastupitelé schválili všemi 7 hlasy přijetí dotace na přestavbu a rozšíření základní školy Chýně z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 5 295 578,- Kč; děti se v září budou prozatímně učit v budově MŠ a v budově OÚ Chýně; celkové náklady na výstavbu I. etapy ZŠ činí 5 926 741,- Kč.

15. V dalším bodu zastupitelstvo projednalo žádost o. s. Alternativa II. o stanovení prodejní ceny budov v areálu Hájek; pí Kovářová k tomuto bodu uvedla, že obec by měla nejprve říci, zda má záměr budovy odprodat či nikoliv; p. Jelínek – ano, obec by měla pozemky prodat;, o.s. Alternativa se o budovy stará velmi dobře a pomohla obci s problémy kolem budov; cenu budov musí stanovit příslušný odborník; náklady za odhad kupní ceny by však neměla hradit obec; p. Barek – je rovněž důležité, jak se na toto dívají majitelé pozemků, na kterých budovy stojí; p. Fousek – občanské sdružení oslovilo i vlastníky pozemků; zatím se neví, jak se vlastníci pozemků vyjádří; p. Kovář – o. s. Alternativa II má záměr koupit i pozemky, aby mohlo provozovat své aktivity; p. Netrefa – pozemky by se nejprve měly nabídnout ke koupi vlastníkům pozemků; pí Kovářová – obec musí vyvěsit záměr prodeje budov a každý má právo se přihlásit; poté proběhla další diskuse na téma, kdo by měl hradit náklady spojené se stanovením ceny budov; p. Plaňanský navrhl, aby tyto náklady byly zakomponovány do ceny budov při prodeji; pí Kovářová – navrhla zjistit, kolik by posudek stál a pak jednat dále o tom, kdo jej zaplatí; zastupitelé všemi 7 hlasy deklarovali záměr odprodat budovy v bývalém vojenském objektu Hájek; pro další postup je nutné získat znalecký odhad ceny nemovitostí, a proto pověřuje starostku dalším jednáním v této záležitosti;
16. V bodu 16. byl předložen návrh KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, Praha 10 na změnu podmínek nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu Chýně, která byla schválena na zastupitelstvu obce dne 10.6.2010; ředitel KT navrhl, aby smlouva byla uzavřena s pětiletou výpovědní lhůtou, namísto jednoleté; k tomuto návrhu se zastupitelé vyjádřili negativně a zamítli všemi 7 hlasy návrh KT na změnu nájemní smlouvy s tím, že obec trvá na svých podmínkách schválených 10.6.2010.

17. V bodu 17. byla projednána žádost Ing. Jiřího Zezuly, Sluneční nám. 2569, Praha 58 o pozastavení změn souvisejících s parcelou p. č. 185/237 k. ú. Chýně; pí Kovářová uvedla, že pozemek p. č. 185/237 se stal díky změně č. 1 územního plánu veřejnou zelení; na žádost OXES s.r.o. byl tento pozemek (tehdy pozemek OXES) zahrnut do změny č. 1 ÚP; v průběhu změny č. 1 ÚP OXES prodal pozemek p. Zezulovi, aniž by ho o tomto informoval; OXES zaplatil alikvotní část nákladů na změnu č. 1 ÚP; pí Kovářová dále uvedla, že otce žadatele upozorňovala v době, kdy se zajímal o koupi pozemku, aby si na toto dal pozor; pí Kovářová navrhla schůzku p. Zezuly s Ing. Vichem, výkonným pořizovatelem změny č. 1 ÚP obce Chýně, který je odborníkem na tuto problematiku a mohl by p. Zezulovi dát kvalifikované stanovisko k jeho problémům s pozemkem; dotaz z řad občanů – jak obec chtěla získat pozemek pro veřejnou zeleň? pí Kovářová – ÚP vytypoval plochy pro veřejnou zeleň, ve smlouvě mezi OXES a obcí bylo ustanovení, že OXES bude respektovat plochy dle ÚP obce Chýně; obec má e-mail od JUDr. Stehlíka, kde je pozemek určen pro veřejnou zeleň; p. Jelínek – v průběhu procesu změny č. 1 ÚP OXES pozemek prodal, přestože na něm byla navržena veřejná zeleň; zastupitelé všemi 7 hlasy vzali na vědomí žádost pana Ing. Jiřího Zezuly, Sluneční náměstí 2569, Praha 58, aby byl jeho pozemek p. č. 185/237 změnou č. 2 územního plánu obce určen pro stavbu rodinného domu tak, jak tomu bylo před změnou č. 1 územního plánu;

18. V bodu 18. proběhla následující diskuse:

· pí Kovářová – množí se žádosti o zřízení pneuservisů u rodinných domů; chci znát názor zastupitelů na toto téma; sama mám negativní zkušenosti se zřizováním tohoto zařízení v obytné zóně;

· pí Vrančíková – na Rudenské ulici jsme zřízení pneuservisu zamítli; k jeho zřízení je potřeba dodržet stanovené parametry, jsou obavy ze skladování pneumatik;

· p. Novotný – pneuservis by se v obci hodil;

· pí Kovářová – souhlas s příp. zřízením by měli doložit i vlastníci sousedních pozemků; navrhuji držet se původního rozhodnutí zastupitelstva na Rudenské, tj. nepovolovat pneuservisy u rodinných domů;

· pí Kovářová – v poslední době se šíří v obci fámy kolem přivaděče pitné vody z Chrášťan; prý „starostka tím, že si vyžádala věcná břemena pro umístění stavby způsobí, že občané to zaplatí ve vodném“; TS Rudná sama požádala o věcné břemeno – je to podmínka pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

· p. Jáchym – navrhuji, aby občané dostali zprávu, v jaké fázi je projekt vodovodního přivaděče;

· pí Kovářová – územní rozhodnutí na vodovodní přivaděč do obce bylo přerušeno na 90 dnů, neboť TS Rudná nedoložily všechna požadovaná stanoviska příslušných orgánů;

19. Starostka obce ukončila zasedání zastupitelstva v 0,15 hod. dne 31.8.2010 a poděkovala přítomným za účast.

V Chýni dne 2.9.2010

Zapisovatel : Dagmar Musilová

Ověřovatelé zápisu:

Josef Mach

Jitka Bělková

Ing. Věra Kovářová, starostka obce

Registrace k odběru informací Obecního úřadu Chýně

Pro registraci k odběru aktuálních informací z obce, novinek a chystaných akcí nám, prosím, napište na mail: ou@chyne.cz